Vooral verwaarlozing publieke sector reken ik kabinet aan

donderdag 22 mei 2008 :: 11.17 uur

In debat met premier Balkenende en minister van Financien Bos

Op de derde woensdag in mei worden de jaarverslagen van de diverse ministeries overhandigd aan de Tweede Kamer. Ook de president van de Algemene Rekenkamer biedt een rapport aan met commentaar op die verslagen. Vandaag debatteert de Kamer hierover met premier Balkenende en minister Bos van Financiën.

In het debat staan de volgende vragen centraal: heeft de regering bereikt wat beloofd is en heeft het gekost wat ze dachten? Het gaat dus niet alleen over de cijfers en de centen. Ook beleidsvragen komen aan de orde, zoals: hoe gaat het met de problemen in het onderwijs en de verpleeghuizen en de belastingdienst? En hoe staat het met het vertrouwen in de overheid?

Hieronder mijn bijdrage aan de eerste termijn van het debat, dat is te volgen via
www.tweedekamer.nl of het digitale themakanaal Politiek 24.

Sinds een paar jaar roept de minister-president waar ie ook maar de kans krijgt: ‘Het gaat goed met Nederland!’. Daarom beklaagde hij zich gisteren weer over ‘klagerigheid’ van de Nederlanders. Laat ik daarom eens beginnen met het positieve nieuws:

Vorig jaar was een jaar waarin het ons land economisch voor de wind ging. Een economische groei van 3,5 procent, de werkloosheid daalde, en de koopkracht liep even niet verder achteruit. De minister van Financiën kon het jaar afsluiten met een klein overschot op de begroting.

‘Maar’, zei de premier gisteren ook, ‘Het gaat om mensen.’ Daarom vindt de minister-president het vast niet erg dat ik daar ook even aandacht voor vraag:

2007 was namelijk ook ‘n jaar waarin de overheid op een groot aantal terreinen haar werk niet naar behoren heeft gedaan. De ombudsman kreeg nog nooit zoveel klachten binnen over ‘n overheidsinstantie, als over de belastingdienst vorig jaar.

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

De invoering van marktwerking in de thuiszorg leidde tot slechtere zorg, de toestand in de verpleeghuizen bleef ondermaats, de wachtlijsten voor de jeugdzorg groeiden, net als de wachtlijsten voor de sociale werkvoorziening.

Het terugdringen van de gewelddadige criminaliteit blijft ver achter bij de doelstelling. Het bedrag dat werd besteed aan dure externe adviseurs explodeerde tegen alle afspraken in. De starre toepassing van de 1040-uren-norm leidde tot het ophokken van leerlingen door scholen.

De topinkomens stegen in 2007 (volgens Volkskrant journalist Xander van Uffelen) met maar liefst 24 procent. De maatregelen van het kabinet ter beteugeling van de topsalarissen worden door Flip de Kam, hoogleraar Openbare Financiën bij de Universiteit Groningen, afgedaan als een ‘fopspeen’.

Het aantal ambtenaren dat in strijd met de norm meer verdient dan de minister-president nam vorig jaar niet af, maar toe.

Om met dit laatste te beginnen: wat gaat het kabinet hieraan doen? Wanneer gaat u de MP–norm eindelijk eens handhaven in de publieke sector? En welke concrete doelstelling heeft het kabinet als het gaat om de exploderende topinkomens in de private sector?

Zorg
Veel mensen met familieleden of andere dierbaren in verpleeg- of verzorgingshuizen maken zich kwaad over de kwaliteit van de zorg. Ze moeten machteloos toezien hoe hun partner of ouder wegkwijnt.

Het gaat vaak om hele gewone dingen die mensen van de zorg verlangen, zoals op tijd naar de wc kunnen, genoeg te eten krijgen, elke dag kunnen douchen en een beetje menselijke aandacht. Dat is toch niet teveel gevraagd?

Zegt u alstublieft niet dat het al beter gaat, want het gaat allemaal alleen maar verder achteruit. De mensen die in de verpleeghuizen werken, die altijd met weinig middelen hard hebben gewerkt om er nog het beste van te maken, dreigen nu het bijltje erbij neer te gooien.

Is het waar dat in 2007 geld voor de verbetering van de zorg in de verpleeghuizen is blijven liggen? Zo ja, wil de minister-president duidelijk maken wie hiervoor verantwoordelijk is en vertellen wat hij hier aan wil gaan doen?

De uitkering aan mantelzorgers kun je rustig een mislukking noemen. Iedere mantelzorger die meer dan 8 uur per week, langer dan 6 maanden mantelzorg verleent, zou een ‘mantelzorgcompliment’ krijgen van 250 euro. Een fraaie naam voor een goed initiatief met goede bedoelingen.

Hier was 65 miljoen beschikbaar voor 200.000 mantelzorgers. Maar slechts 40.000 mensen hebben het extraatje ontvangen. Wat gaat het kabinet doen?

Waarom staan er in het jaarverslag van VWS niet de onmisbare cijfers over de wachtlijsten bij het CIZ, de verzorging- en verpleeghuizen, de jeugd-GGZ, en de jeugdzorg?

De jeugdzorg is daarbij een geval apart. Eind 2006 waren de wachtlijsten in de jeugdzorg nagenoeg opgelost. Vorig jaar bij Verantwoordingsdag werd dat ook triomfantelijk gemeld. Mijn fractie heeft er toen al op gewezen dat de meest recente cijfers alweer wezen op een flinke wachtlijst.

Ik pleit hier niet voor meer geld voor de jeugdzorg. Er is meer geld beschikbaar maar de provincies lijken dit niet goed te gebruiken. De SP pleit er wel voor dat op termijn de jeugdzorg anders wordt ingericht, want er is teveel mis.

Als er twintig hulpverleners bezig zijn met één gezin en niemand weet van elkaar wat hij doet, dan kan het gruwelijk verkeerd lopen.

De SP pleit voor meer centrale regie en directe betrokkenheid van de gemeenten.

Arbeidsongeschiktheid
Volgens het jaarverslag van het ministerie van Sociale Zaken hebben de invoering van de WIA – de nieuwe uitkering voor mensen met een arbeidsbeperking – en de herbeoordeling van WAO’ers geleidt tot droomcijfers. Helaas is het voor de betrokkenen een nachtmerrie.

Niet de arbeidsongeschiktheid is teruggedrongen, maar het aantal mensen met recht op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Zo heeft maar 5 % van de herbeoordeelden een vast contract.

Van de hele groep herbeoordeelde WAO-ers is het inkomen gemiddeld gedaald. Het beleid van ‘Werk boven Inkomen’ heeft uitgepakt als ‘Geen Werk en een lager Inkomen’.

De ruim 1,5 miljard die jaarlijks wordt uitgegeven aan reïntegratie moet nodig nader worden bekeken. Met name de inzet van de commerciële reïntegratiebureaus zet hoegenaamd geen zoden aan de dijk. Welke conclusie trekt het kabinet daaruit?

Politiek amateurisme
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat lijkt niet in staat grote projecten behoorlijk uit te voeren. Ook in 2007 ontstonden er weer grote vertragingen bij de HSL –Zuid, die nog steeds niet rijdt. De OV-chipkaart is synoniem geworden met politiek amateurisme, de Betuwelijn had weer vertragingen bij de ingebruikname, en ook de aanleg van de Tweede Maasvlakte is vertraagd. Wat moet dat worden met het volgende miljardenproject: de invoering van de kilometerheffing? Of zoals wij het noemen: de filebelasting.

Vorig jaar bleek uit de jaarverslagen dat het aantal voortijdige schoolverlaters nauwelijks daalde. Dit jaar is dat opnieuw het geval. De regering heeft een truc bedacht om de streefdoelen rond schooluitval haalbaar te máken: het einddoel is verschoven van 2010 naar 2012. Maar is het niet veel eerlijker als de regering gewoon toegeeft dat de aanpak faalt en met voorstellen komt om daarin verandering te brengen? Breng om te beginnen de leerplichtcontrole op orde. Nu heeft slechts 1 op de 7 gemeenten een leerplichtambtenaar!

Het is al jaren een puinhoop bij de Belastingdienst. Die puinhoop ontstond door teveel nieuwe taken te combineren met bezuinigingen en een domme reorganisatie. Vorig jaar deelde mevrouw Hamer namens de PvdA een gele kaart uit en waarschuwde dat de problemen met de toeslagen volgend jaar écht moesten zijn opgelost. Ze zijn niet opgelost, dus ik ben benieuwd of mevrouw Hamer nu met een rode kaart komt.

Wat kan het kabinet beloven aan al die burgers die nu te maken hebben met een slecht functionerende Belastingdienst?

Koninklijk huis
De Algemene Rekenkamer is vernietigend over de verantwoording van de kosten van het Koninklijk Huis. De minister-president heeft vorig jaar toegezegd meer openheid te geven, maar dat is niet gebeurd en hij is hiertoe ook in de toekomst niet bereid. Daarmee breekt de minister-president zijn woord.

Waar slaat dit op? Waarom deze geheimzinnigheid? Denkt u dat het Koninklijk Huis daarbij gebaat is? Waarom wekt u de schijn dat het koningshuis, boven de democratische controle staat? De SP-fractie vind dat bij moderne verantwoording ook het Koninklijk Huis niet mag achterblijven.

Consultancy
Op één terrein schieten nagenoeg alle ministers tekort. Het bedrag dat werd besteed aan dure consultants, adviseurs en andere deskundologen zou vorig jaar worden teruggedrongen. Het omgekeerde gebeurde.

Nooit werd méér uitgegeven aan externe adviseurs. Als ik alles bij elkaar optel dan kom ik tot één miljard euro aan uitgaven in 2007 voor ingehuurde bureaus en mensen. Gisteren gaf het kabinet toe dat waarschijnlijk nog meer wordt.

De consultancy is dan ook booming business. Maar niemand durft te beweren dat de kwaliteit van bestuur hierdoor is verbeterd.

Kan de minister-president uit de doeken doen waarom zijn ministers steeds vaker een beroep moeten doen op wijsheid van buiten? Hoeveel van die externen werden ingehuurd ten behoeve van pr en communicatie? Welke kennis, welke expertise, welke mensen ontbreken er op de ministeries? Hoe kan het dat die kennis en expertise niet – of niet langer – in huis is?

Ligt de belangrijkste oorzaak niet in de poging om tot een kleinere overheid te komen, tot minder ambtenaren? Betalen we daar nu niet een extreem hoge prijs voor? U moet ook niet toegeven aan deze vorm van populisme.

Ik stel voor dat we bij de begrotingsbehandelingen in het najaar voor dergelijke uitgaven per ministerie een maximumbedrag vaststellen. In onze tweede termijn zal ik hierover een motie indienen.

Het fenomeen ‘Gehaktdag’
Graag wil ik wat uitgebreider stil staan bij het hele fenomeen van Gehaktdag of Verantwoordigsdag op de derde woensdag van mei. Even wat reflectie dus. Wat mijn fractie betreft kunnen we dit ritueel afschaffen.

We hebben het nu ‘n aantal jaren geprobeerd maar het was niks en het wordt niks, ook niet wanneer het debat gevoerd wordt door de fractieleiders en de premier. Want daar zit het probleem niet.

De Kamer heeft de grondwettelijke plicht het kabinet te controleren: 365 dagen per jaar. Kan die controle beter? Jazeker. Mijn idee zou zijn dat de Kamer jaarlijks één of twee beleidsterreinen uitzoekt – bij voorkeur die waar maatschappelijk de grootste problemen zijn – en dan daar een kamerbrede commissie op zet, die na diepgravend onderzoek verslag doet aan de Kamer. Waarop dan natuurlijk een debat met het kabinet volgt.

Wanneer de Kamercommissies hun controlerende taak goed uitoefenen, en we Prinsjesdag en de Algemene Beschouwingen niet alleen gebruiken om de begroting te bespreken maar ook om te kijken naar wat er in het verleden is toegezegd en naar wat daar van terecht gekomen is, dan hebben we de continuïteit van de jaarlijkse cyclus die we zoeken.

Het fenomeen van de Verantwoordingsdag – ooit bedacht door het gewaardeerde oud-lid Jan van Zijl – is een fremdkörper gebleken, en heeft in al die jaren zelden of nooit tot iets substantieels geleid.

Onwillekeurig levert deze massieve, zogenaamde verantwoording een fixatie op cijfers op. En dat is erg riskant, want wat zeggen cijfers als je de context niet kent? Wat zegt een gehaald doel, wanneer je bij je oordeel de negatieve bijeffecten niet meeneemt?

Variërend op het thema van Joop den Uyl, gisteren aangehaald door de minister van Financiën, zou ik – om de betrekkelijkheid van de betekenis van cijfers nog eens te onderstrepen – willen zeggen: De waarde van de arbeid verricht om varkens groot te brengen wordt netjes meegenomen in het BBP, zo niet de inzet van ouders verbonden aan het grootbrengen van hun kinderen.

De minister van Financiën wist gisteren te melden dat er van de kant van het kabinet maar liefst 2500 pagina’s verantwoording naar de Kamer is gestuurd. Daar kwam de lange brief van de premier dan nog overheen, bedoeld om een en ander meer ‘kleur en focus’ te geven. Vervolgens kregen we gisteren nog 1,5 kilo papier van de Rekenkamer, met het verzoek dat ook nog even te lezen en bij het debat te betrekken.

Papier, papier en nog eens papier, allemaal met goede bedoelingen, maar het ministerie van Defensie mag rustig jaren achtereen tekort schieten als het gaat om de vermelding van de verblijfplaats van wapens en munitie.

Voorzitter, dit heeft geen zin. Leidend voor ons allen zou niet de papieren werkelijkheid moeten zijn, maar de staat van het land, en de reëel bestaande problemen die mensen ondervinden.

De fictieve werkelijkheid van het kabinet heeft meer weg van propaganda, dan van een eerlijk weergave van de werkelijkheid van alledag voor gewone mensen.

Daarom vindt de premier ook dat wij allemaal ‘te negatief’ zijn, terwijl we ‘er zo goed voor staan!’. Hij kan de lage waardering voor het kabinet en de kritiek van de bevolking niet rijmen met het gegeven dat de Nederlanders zichzelf toch voornamelijk als gelukkig typeren.

Ik snap niet dat de minister-president niet snapt dat dit wel heel goed kan samengaan: mensen proberen er in hun leven wat van te maken, en dat lukt hun dus aardig; maar daarbij ervaren zij de overheid niet als steun in de rug, maar als een blok aan het been.

Men vindt dat het kabinet niet doet wat er moet gebeuren, en wat het wel doet niet goed overdenkt vooraléér het in te voeren. Men maakt zich grote zorgen over de publieke sector en heeft niet de indruk dat het kabinet dat ook doet.

Natuurlijk, elke ontmoeting met het kabinet heeft nut in zichzelf. Vragen kunnen worden gesteld, misverstanden weggenomen en opheldering gegeven, maar daar hebben we niet één dag per jaar voor. Daarvoor hebben we het hele jaar tot onzer beschikking.

Omdat er terecht geklaagd wordt over de nadelen van een te gedetailleerd en per definitie gedateerd regeerakkoord, zou ik in overweging willen geven om vast – twee jaar na het opstellen daarvan – een open debat te hebben tussen regering en Kamer over de aanpassingen die het beleid behoeft om actueel en adequaat te worden of te blijven.

De publieke sector
Tot slot nog een enkele algemene opmerking. De politiek houdt zich bezig met veel facetten van de samenleving, maar er ligt onmiskenbaar een nadruk op de publieke sector: onderwijs, zorg, gezondheidszorg, openbaar vervoer, openbare orde, de rechtstaat, de individuele vrijheden die beschermd moeten worden.

Als we kijken naar al deze sectoren zien we grote problemen, onder andere veroorzaakt door de stelselmatige rantsoenering van de budgetten voor deze sectoren in de afgelopen twintig jaar.

Ik vind dat elk kabinet moet worden afgerekend op een aantal zaken, maar vooral op de staat van de publieke sector, die ik beschouw als de kern van onze beschaving. Juist in de publieke sector moeten de algemeen gedragen waarden tot uitdrukking komen. Waarden als ‘een menswaardig bestaan voor iedereen’, de gelijkwaardigheid van alle mensen, de solidariteit, de rechtszekerheid, het geloof in de toekomst, de hoop dat het morgen beter wordt dan vandaag.

Dit kabinet heeft geen fundamentele breuk met z’n voorgangers tot stand gebracht. De minister-president spreekt ook liever over ‘accentverschillen’. Toch was ik bij de presentatie van het regeerakkoord, ik zal het eerlijk zeggen, gematigd optimistisch. Dat gevoel is nu helemaal weg.

De minister-president en de minister van Financiën mogen nog zoveel sussende woorden spreken: het zoet is te vaak beloofd, maar nooit gekomen.

Met name de verwaarlozing van wat van ons allemaal is, de publieke sector, reken ik het kabinet aan. Het cynisme op de werkvloer neemt hand over hand toe: het cynisme over de onwetendheid, over het gebrek aan gevoel van urgentie, over het gebrek aan financiële middelen.

Velen hebben u al vaak voorgerekend dat goedkoop duurkoop is, als je het hebt over onderwijs bijvoorbeeld. U wilt het niet horen. U bent Oost-Indisch doof. U toont inzicht noch leiderschap.

Een aardige metafoor voor het verschil tussen de zalvende woorden en de keiharde daden van dit kabinet is de manier waarop klokkenluiders worden behandeld, of beter gezegd, aan hun lot worden overgelaten. Mensen snappen het niet: ze zijn er woest over.

Dit is dus wat je krijgt als je burgerschap toont. Stank voor dank. Mensen keren zich af en in zichzelf. Het vertrouwen vloeit weg. En dat is desastreus voor de opbouw van een moderne, beschaafde samenleving.

Gelukkig is er een alternatief.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

89 Comments

89 reacties

 1. “Sinds een paar jaar roept de minister-president waar ie ook maar de kans krijgt: ‘Het gaat goed met Nederland!’. Daarom beklaagde hij zich gisteren weer over ‘klagerigheid’ van de Nederlanders.”

  Het ongelijk van dit kabinet wordt bewezen door al die stakers en demonstranten op het plein.
  Of zijn dat Balkende-aanhangers?

  Reactie door @bacus — donderdag 22 mei 2008 @ 11.41 uur

 2. EEn heel goede inbreng van Jan Marijnissen.
  DE kraamzorg werd niet genoemd.DAarover werd afgelopen weekend de noodklok geluid.Weer zo’n onderbetaald en toch broodnodig beroep dat de schijtberg op gaat, omdat Hoogervorst zum Kotzen in zijn almachtige wijsheid heeft besloten dat dat wel grotendeels wegbezuinigd kan worden.
  Tot er doden vallen ……..

  deze week kwam er een rapport uit dat de helft van de mantelzorgers in Nederland depressief is. Ja, dat is logisch,Deze mensen doen het bijna onmogelijke.
  .De overheid zal het een zorg zijn. Mantelzorgewrs heb je nooit genoeg,lekker goedkoop.
  Een fooi van 250 euro,die je dan ook nog niet eens krijgt kan het lot van deze mensen niet verbeteren.
  Ik stel voor dat fulltime mantelzorgers het halve minimumloon krijgen,omdat zij de maatschappij een heleboel geld besparen.De mantelzorgers kunnen dan op hun beurt eens iemand “inhuren” en zelf eens paar dagen op adem komen.

  En de belastingdienst mag dan wel in wanorde zijn;ze zijn altijd wel op tijd als er wat te halen is met hun merkwaardige aanslagen en heffingen; omdat het daar een puinhoop is zouden ze verplicht moeten worden gesteld om uiterlijk 31 december van het betreffende jaar van aangifte datgene wat ze “terug”moeten betalen,ook daadwerkelijk te doen.

  En wat de olie betreft; het grootste schaap kan nog wel narekenen dat als de regering de accijns niet drastisch verlaagt, de heleboel knarsend en piepend tot stilstand komt, de kleine en middelgrote bedrijven het eerst.

  Wat een visie heeft onze “vrolijke …..hummel”toch.
  Paljas!

  Reactie door anne hilverda — donderdag 22 mei 2008 @ 12.58 uur

 3. Denk dat Judas Penning Balkenende alles afmeet aan zijn eigen persoonlijke situatie.

  Reactie door Gerrit — donderdag 22 mei 2008 @ 13.36 uur

 4. Het gaat goed met Nederland roept de Minister President ja. Maar voor welke groep vraag ik me af. Het enigste wat ik om me heen hoor is dat niemand tevreden is. Zelf heb ik een indicatie voor thuiszorg in de vorm van huishoudelijke hulp. Sinds februari zitten we al zonder, omdat de enorme hoeveelheid aanbieders geen alphahulp kunnen leveren. Wel blijven de rekeningen van het CZAK binnen komen. Ook hier gaat iets flink mis blijkbaar.

  Wat ik wel redelijk opmerkelijk vind is dat veel mensen van de bank leven. Nieuwe auto van de bank, nieuwe mooie energie slurpende plasma tv van de bank. Op deze manier krijgen we ongeheid het zelfde probleem als in de VS op den duur. Ook daar stimuleerde men de burger om te lenen. Goed voor de koopkracht en de economie.

  Een andere constatering is die van het eigen risico in de zorgverzekering. Iedereen aan een sociaal systeem. Arm en rijk. Ben je arm en ziek, en heb je veel zorg nodig, wordt je in het begin van het jaar geconfronteerd met extra rekeningen. Voorheen kon men nog bij de gemeente aanklopen voor BZ, maar het eigen risico valt hier niet meer onder.

  Maar het gaat goed met Nederland. Het gaat goed met een groep Nederlanders zal onze MP bedoelen. En dan vind men het gek dat er massaal naar TON gekeken wordt. Er is werkelijk geen een partij meer in dit land die zijn kiezers vast zal weten te houden!

  Reactie door Burger 0 — donderdag 22 mei 2008 @ 13.43 uur

 5. Jan,

  Maakt gehakt van Balkenende 4, een soort tartaartje met grote gaten….

  Reactie door joseph h — donderdag 22 mei 2008 @ 13.43 uur

 6. de manier waarop deze coalitie tot stand is gekomen is per defenitie “kiezersbedrog” en maar 2 mensen in de kamer durven dit te benoemen.
  het ergste vind IK<– dat dit nu zelfs gewoon een acceptabele manier is geworden om een coalitie te mogen/kunnen vormen.

  Balkenende heeft eigenlijk al toe gegeven dat hij meer waarde hecht aan de “mening” van het buitenland dan die van de eigen BURGERS.
  het toppunt van volksverlakkerij.

  Jan Marijnissen heeft gelijk,dit soort zogenaamde “verantwoordings dagen” zijn ONZIN.

  als een regering een coalitie vormt, maar de meerderheid van de “beloftes” waarmee zij via de campagne gekozen worden om een coalitie te vormen niet kan of wil waar maken of het zichzelf daardoor onmogenlijk maakt om die beloftes na te KUNNEN komen,hebben ze dus absoluut geen bestaansrecht en moet men terug naar de kiezer middels nieuwe verkiezingen.

  anders krijg je dus [zoals nu] een onwerkbare coalitie/regering.
  dit is dus wat ik de gehele oppositie zwaar aanreken en verwijt,want zij laten dit bestaan ipv ze naar huis te sturen.

  en het fileprobleem word helemaal niet opgelost,het word met het openstellen van de grenzen alleen maar drukker op de weg,en daarom wil men de bpm inruilen voor een co2 belasting/tax.

  Reactie door iew — donderdag 22 mei 2008 @ 15.25 uur

 7. Jan schrijft
  Waar slaat dit op? Waarom deze geheimzinnigheid? Denkt u dat het Koninklijk Huis daarbij gebaat is? Waarom wekt u de schijn dat het koningshuis, boven de democratische controle staat? De SP-fractie vind dat bij moderne verantwoording ook het Koninklijk Huis niet mag achterblijven.
  ……….
  Hier wordt gesuggereerd dat het koningshuis er niets van afweet.Dat is natuurlijk onzin en een vorm van afdekken.Natuurlijk is het koningshuis er bij gebaat ,dat is met iedere corruptie Jan,de boel verdoezelen iets te verbergen hebben
  Het is geen schijn dat ze boven de democratie staan Jan ,integedeel de monarchie heeft helemaal niets met democratie te maken.En al zo niets met de moderne tijd.
  ….
  Het is een totaal beeld van creatief boekhouden ten eerste om de miljardende kostende oorlog in Afghanistan af te dekken.
  Zelf denk ik dat zelfs de rekenkamer corrupt is ,de vraag die bij mijn steeds opkomt waar blijven die miljarden die meer de belasting pot instromen.
  De tweede kamer kennende gaat men er niet al te diep op in men likt allemaal aan deze stroop pot.
  Men gaat wat discuteren over een paar lullige dingetjes.
  En daarna knijpt men elkaar weer in de billen van de pret.
  Men is gewent aan corruptie en wel zodanig dat men accepteert als men zelf al een keer opgelicht wordt(bv. Trots en andere schandalen)als je naar het geheel kijkt dat heeft de politiek in den Haag en ook in de landelijke politiek de status van maffia de bereikt.

  Reactie door De Hakker — donderdag 22 mei 2008 @ 15.41 uur

 8. De ministers hebben overigens het recht om de eigen salarissen te verhogen. Dat is dan ook gedaan. Het doet er niet toe of het volk verder crepeert.

  Reactie door Cor Romijn — donderdag 22 mei 2008 @ 15.42 uur

 9. Jammer dat Hamer er zo makkelijk vanaf kwam Jan, je was te lief voor haar (ze las gewoon het PvdA programma op!). Heb het debat tot nu toe gevolgd en vrees dat Rutte het sterkst uit de bus kwam…. kans gemist.

  Reactie door Ach Ja — donderdag 22 mei 2008 @ 16.14 uur

 10. Balkenende blijft de burgers een rad voor ogen draaien, dat het goed gaat met Nederland, terwijl alles om zeep wordt geholpen. je zou toch gehakt van die Balkenende maken met zijn gelieg en bedrieg.

  Reactie door Maayke Jong- Doppen — donderdag 22 mei 2008 @ 16.37 uur

 11. Vreselijk om talloze mensen met een modaal of lager inkomen zo langzamerhand de vertwijfelde “zekerheid” te geven dat zij in de toekomst nooit meer -zelfs maar een beetje- onbekommerde blijheid en bestaanszekerheid zullen hebben …
  … Tenminste, als het aan neoliberaal kapitalisme omarmende politiek en zijn trawanten ligt.
  Laten we dus vooral “NIET BLIJ zijn met Nederland”, waarin een veel te groot deel van de bevolking het “feest” van de egoïstische rest moet betalen.

  En laten VOORAL de “feestelingen” goed tot zich doordringen, als zij in hun betrekkelijke overvloed weer eens borrelpratend en kankerend hun minachting “naar onderen” lucht geven en drogredenerend “de politiek” de schuld geven:
  Het zijn nota bene “hun” partijen die voor het grootste deel van de Nederlanders pure rampspoed hebben gebracht en nog in petto hebben (CDA, VVD, PVDA … en ook PVV en TON, als ze niet weer eens agressieaanwakkerend en misleidend POPULISTISCH bezig zijn…)

  Het zal wel een illusie blijven om die “feestelingen” ervan te overtuigen dat “ze daar onderaan” een beter lot en rechtvaardiger behandeling MEER DAN verdienen…
  … En veelal werk doen waarvoor zij de neus optrekken of “te hoog opgeleid” zijn!.
  Mogen “zij daar onderaan” dan ook een evenredig aandeel van de “koek”….??!!

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — donderdag 22 mei 2008 @ 17.48 uur

 12. We hebben gewoon pech. Toen Balkenende 18 was bestond de Wajong nog niet, desondanks is hij goed terecht gekomen.
  Hij keek in het water en wat hij zag vervulde hem met blijdschap; Het gaat goed met Nederland!
  Buitenaardse wezens bestaan dus echt.
  Die domme burgers moeten zich bedenken dat er nog dómmere burgers zijn zodat zij een goed eigenbeeld krijgen net als Balkenende,pardon geen eigen ‘beeld’ a.u.b. maar een eigenbeeld grootser dan iedere eigen verantwoordelijkheid. Is het nu eigen waarde of eigenwaarde?
  Zittend in een rolstoel kijkend in de langzaam groter wordende plas urine waarin zich langzaam een beeld vormt denk je “Het gaat goed met Nederland” maar wie is dat, waar komt dié ineens vandaan?
  Jan goede speech overigens.

  Reactie door Henny — donderdag 22 mei 2008 @ 19.12 uur

 13. Het gaat goed met nederland zegt Balkenende met zijn,voor mij, nep misselijkmakende altijd lachende gezichtje en hij krijgt weer de meeste stemmen.
  Politiek gaat niet over inhoud maar over flinterdun image.
  De mensen willen op tv altijd een glimlachend gezichtje zien, meer niet. Wat hij zegt en doet is niet belangrijk. Wil je macht wees een smiley meer niet

  Reactie door Willem — donderdag 22 mei 2008 @ 20.43 uur

 14. Het gaat goed met nederland, bestaat dat dan nog zijn we dan niet verkocht aan de meest biedende door deze marionetten regering.

  Reactie door schoenmaker — donderdag 22 mei 2008 @ 21.46 uur

 15. de minister Balkenende is op bezoek geweest bij onze grote vrienden in amerika en hebben daar nieuwe manier ontwikkelt en het heet verraad uw land en maak u zelf in de proces daarbij ook nog rijk wouter bos heeft zijn ziel verkocht aan de hoogste bieder wel het c.d.a waarschijdelijk hebben ze hem belooft voor een gunst aan het c.d.a om minister te worden dat komt sterk naar mijn gevoel naar voren verder komt er uit de mond van minister balkeinde
  vele lose woorden die niemand zullen bijstaan dan alleen de rijken vele in armoede in schulden bij voedselbanken veel worden weinig daden deze regering waaronder
  c.d.a p.v.d.a env.v.d kunnen naar huis te een andere regering is bij nader inzien betervoor het nederlandse volk der nederlanden afzender: M.Meijer BURGER_IN_NOOD

  Reactie door m.meijer — donderdag 22 mei 2008 @ 21.50 uur

 16. Terecht dat Jan Marijnissen in z’n optreden in de Kamer ingaat op het slecht functioneren van de overheid als bestuurder en dienstverlenend apparaat. Als burger betaal je je scheel aan belastingen, heffingen en tarieven van hele of halve overheidsmonopolies. Maar het lijkt wel alsof dat geld steeds minder effectief besteed wordt.

  ‘k Vind het moeilijk om onze regering anders te zien dan als regenten die het liefst zien dat burgers 80 uur per week werken, zich voor 40 uur laten betalen, daarvan de helft aan belasting betalen en voor het overige vooral hun kop dicht houden.

  En dan is er nog Balkenende. Gek misschien, maar toen die na de moord op Pim Fortuyn op het toneel verscheen, was ik geneigd hem het voordeel van de twijfel te geven. ‘t Was misschien wel een beetje wereldvreemde eikel, maar hij leek me ook integer, koelbloedig en bekwaam. (Ja, lach maar even). ‘k Had beter moeten weten. Weer niet cynisch genoeg geweest. Jan Peter ‘s enige verweer op kritiek op z’n leugenachtigheid(EU grondwet, Afghanistan, Irak) en z’n slechte leiderschap (weerzinwekkend met Fitna) is een moraliserend praatje en een opgeheven vingertje naar de Nederlandse bevolking.
  Slap verweer dat goed bij ‘m past.

  Reactie door Ed Sorrento — vrijdag 23 mei 2008 @ 0.00 uur

 17. Gecondoleerd volk!
  Iemand nog gelezen bij’ SP Nieuws’ dat vandaag de wet ‘bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens’ in de Tweede Kamer is aangenomen?
  Dit betekent dat mail-, bel- en surfverkeer van alle burgers vanaf NU wordt opgeslagen.
  Wat overblijft is dat de SP zich nu druk maakt om de kleine telecommunicatieondernemers die mogelijk hierdoor onkosten hebben, zodat zij een betere vergoeding krijgen…

  Dat enge mediagetrainde presidentmannetje met zijn overslaande sopraanstemmetje en z’n opgeVOCte ‘positieve’ beweginkjes krijgt het lustig en kwetterend voor elkaar om dit land te Staliniseren, samen met zijn neocommunistische politieke kameraden.

  DOOD is onze privacy! LEVE de controlemachine!!
  Je moet er toch niet aan denken dat Verdonk en Wilders er fors bij ingestemd worden over 2 jaar! Dan lopen de Moslims met een verplichte maan op en barst het van de ongure klokluidertjes die voor een bonusje mensen uit hun huis laten slepen.

  Dan wordt het ECHT tijd om asiel aan te vragen in Cuba! WEG uit dit enge, witgevaarlijke , sombere, Calvinistische despotenstaatje, waar de linkse oppositie ontmacht is door rechtsschuivende opiumdealers die God verruild hebben voor de mammon en het volk heeft uitgeleverd aan het recht van de sterkste.

  En het volk? Niets nieuws! Staat erbij en kijkt ernaar…
  Dus krijgen we de despotenmacht die we verdienen! Sure!!

  Reactie door Gloria — vrijdag 23 mei 2008 @ 2.07 uur

 18. Ik vraag mezelf wel eens af ,wat hebben dit soort politici nou mee gemaakt met wat voor levenservaring ,nooit enig enig gebrek aan wat dan ook.
  Rijke ouders ,een gespreid bedje,de kans en de middelen om te studeren en de kunst verstaan om met mooie praatjes de bevolking om de tuin te leiden.
  Pragmatisch en gebaseerd op cijfertjes en zonder gevoel.

  De tegenstellingen,
  Een kranten wijk,een theezakje twee keer gebruiken.De voedselbank.
  Energie en zorgrekeningen die de pan uit reizen.
  3% loonsverhoging en 10% hogere kosten.

  Het gaat goed met nederland,voor een bepaalde bevolkings groep wel, 20% denk ik, en 80% ziet zwarte sneeuw en hebben geen eens tijd om hier over na te denken omdat ze andere zorgen hebben.
  Je zelf een veer in je achterwerk steken,
  en proberen respect af te dwingen.
  In mijn beleving moet je respect nog steeds verdienen.

  Reactie door che — vrijdag 23 mei 2008 @ 3.06 uur

 19. Balkenende; de man, de ignorant, de man die elk weldenkend mens wel kent en doorziet, kent weldenkende mensen blijkbaar helemaal niet.
  Ontkent zelfs dat wij weldenkend zijn.
  Het negativisme wat hij de Nederlander verwijt is slechts een verkapte schuldbekentenis middels projectie van eigen falen.
  Het misplaatste verwijt is niet meer dan een armzalige poging tot verdoezeling van eigen falen.
  CDA-stemmers, gebruik Uw verstand. Leef naar Uw principes, doe deze gestand. Zet deze man aan de kant.
  Verlaat U niet langer op deze man die het niet kan. Laat de onbetwijfelbare twijfel nu eens los en handel nu eens los van traditie en indoctrinatie naar de realiteit van vandaag.
  Kijk en zie! Het gaat goed met de economie! Hoe kan het zijn dat het volk dit niet als zodanig ervaart.
  Retoriek, daarmee zijn we niet gebaat. De realiteit is waar het om gaat. Deze is door de oppositie terecht luidkeels verwoord,maar door de gevangenen van Balkenende, en hemzelf weer gesmoord.
  Wanneer is het voor U, CDA en PvdA stemmers gehaktdag? Wanneer legt U werkelijk verantwoording af? En wanneer geeft U ruiterlijk toe dat U niet naar Uw principes hebt gehandeld en bent bediend?

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 23 mei 2008 @ 3.40 uur

 20. Oke…..
  Hony en Bony van het kabinet hebben over
  hun malafide doen en laten gesproken.
  De coalitiepartijen, de smeerlappen, hebben
  hun sprookjes mogen uitkotsen.
  De oppositie heeft geprobeerd elkaar de loef af te steken.”
  De grootste miskleun van het land,de man die zich zomaar in het openbaar onze
  minister president durft te noemen, heeft zijn list en bedrog uit de doeken mogen doen door WEER de boel te besodemieteren.
  Het zwaar gereformeerde troika heeft alles
  aangehoord en gaat gewoon vandaag weer
  aan de slag door eerst de bijbel te lezen
  waarin dik staat gedrukt, GIJ ZULT NIET
  LIEGEN en GIJ ZULT NIET STELEN en dan het
  land lachend verder in de @#$%^zooi te
  helpen.Wij hebben alles bekeken en beluisterd maar we geven toch de voorkeur aan de Andre van Duin show.
  Ons land een democratie….waar/hoe dan????

  Reactie door henk c.s. — vrijdag 23 mei 2008 @ 9.19 uur

 21. ik heb het hele debat gevolgd,van begin tot eind.
  conclusie:

  al het beleid,plannen,wetten,etc etc zijn gemaakt als voorloper of in lijn met EU wetten,regels,plannen,etc etc.
  er is geen binnenlands beleid meer,want daar heeft deze coalitie niets mee.

  maar ook de oppositie heeft zich al neer gelegd bij de EU moordwet,want die laat ze er gewoon mee door gaan.
  er is GEEN verantwoording afgelegd over 2007,maar over 2011.

  5 jaar zit onze MP al aan het hoofd van de regering.
  maar volgens de SP was er toch geen enkel verschil met B1,2 en 3 ?!
  maar men pikt het allemaal weer,als men maar briefjes en spoeddebatjes voor elkaar weet te krijgen.

  zo tillen we alles weer even over het zomerreces heen,en schuiven we alles door naar prinsjesdag.
  ook de oppositie speelt goed verdienende spelletjes over de rug van de burger!

  het tijdstip voor nieuwe verkiezingen komt partijpolitiek gezien natuurlijk niet uit voor de meeste oppositie partijen.

  het is belachelijk dat er wel gezegd word dat dit kabinet “kiezersbedrog” heeft gepleegd,maar vervolgens accepteerd de oppositie het toch ook weer gewoon.
  waar moet de Nederlander nog in geloven ?!

  de EU wil zelfs niet veel aan kinderarbeid doen:
  http://www.volkskrant.nl/economie/article540429.ece/Geen_steun_van_Europa_voor_boycot_kinderarbeid

  en daar wil het CDA mee in zee,tsja echt de VOC.
  schijnheiligen!
  het enige waar Balkenende zich iets van aan trekt,is wat zijn buitenlandse vrienden overal van vinden,ook dat kwam in het debat erg sterk naar voren.

  Reactie door iew — vrijdag 23 mei 2008 @ 9.26 uur

 22. @17Gloria.

  Ik voel met je mee. Wat wij beleven is een enge koude samenleving waar iedere vorm van gevoel ontbreekt. Geen saamhorigheid, alles is verdwenen, opgeofferd aan het neo-kapitalistiche gedachten goed.

  Wat te doen? Revolutie is niet meer in de mode, maar laten wij bij het begin starten. Waar is het strijdlied van de SP? Waarom hoor ik dat niet iedere ochtend op de Radio, waarom heeft de SP geen TV/Radio zender, 24 uur per dag SP politiek en liederen. Ik ken een goede melodie, alleen de woorden moeten aangepast worden zodat
  Balkenende en Woutertje Bos geen moment rust meer hebben. Het heden is de media.
  http://www.youtube.com/watch?v=OPNin0-dlVE

  Reactie door olle Henk — vrijdag 23 mei 2008 @ 10.00 uur

 23. Ja….. de PLANNEN van Balkenende 4.
  Helaas zijn ze nog blijven steken bij de uitvoering van Balkenende 3.
  De PVDA krijgt hier dus ook de schuld van en als de SP in de huidige coalitie had gezeten waren zij ook de lul geweest.

  Het begint er op te lijken dat iedere partij van betekenis door gemene tactiek in het verdomhoekje komt.
  PvdA zetelverlies en onrust binnen de partij
  VVd opsplitsing in splintergroepen zoals TON en Pvv.
  SP door leugens in kwaad daglicht gezet om zo de kiezer naar PVV of TON te sturen.

  Balkenende 5 komt er , CDA PVV en TON.
  Vervolgens wordt het zelfde truukje weer uit gehaald.

  Reactie door taardje — vrijdag 23 mei 2008 @ 10.20 uur

 24. het gaat goed in nederland.

  er is geen wao meer
  de ww is verlaagd.
  arbeidsgehandicapte komen niet aan het werk.
  leven op een houtje,
  kunnen de zorgpremie niet meer betalen.

  de voedselbanken rijzen de pan uit,
  ik vind dat je dan niet kan zeggen dat het goed gaat in nederland.

  misschien dat het met de staatskas goed gaat,
  maar zolang er nog voedselbanken zijn kan je gewoon niet zeggen dat het goed gaat.

  Reactie door anna — vrijdag 23 mei 2008 @ 11.02 uur

 25. Sinds een paar jaar roept de minister-president waar ie ook maar de kans krijgt: ‘Het gaat goed met Nederland!’.

  Kijk, wij moeten het zo zien: Het gaat vooral na zijn loonsverhoging, heel goed met mijnheer Balkenende zelf.

  Mijnheer Balkenende, die bedoelt, net als Lodewijk XIV van Frankrijk:

  DE STAAT, DAT BEN IK!

  Hij voelt zich als die koning, niet gebonden aan constitutie of andere wetten.
  Als afgezant van God, gedeeld met anderen, gelooft hij te regeren, volgens goddelijk recht.

  Aan het Nederlandse volk is hij geen verantwoordelijkheid verschuldigd.
  Als uitverkorene van God, hoeft hij alleen tegenover God, verantwoording voor zijn daden af te leggen.

  Een opstand tegen zijn regering, betekent indirect: Een opstand tegen God! En een eventueel volgend verlies bij volgende verkiezingen, kan worden vertaald als een indirecte godslastering.

  Dank zij afwijzing van het Goddelijke!

  Gelukkig voor hem en voor wie met hem zijn, kan hij in dit geval rekenen op hulp van een leger uit het buitenland.
  Zelfs preventief!

  Omdat Balkenende bij ons een door God uitverkoren Minister President is valt onze geliefde Koningin in Hoogheid en Goddelijke verwantschap eigenlijk uit de lekke boot van de Nederlandse Staat.

  Het is de taak van mijnheer Balkenende, die heilig schijnt te zijn, om het schip van Staat te repareren en op koers te houden.

  Maar omdat hij nou eenmaal een Goddelijk uitverkorene is, heeft hij als een van Gods naaste familieleden het recht, om bijvoorbeeld arme mensen te pesten, te onderdrukken en hen te straffen, wanneer zij (illegaal) zich aan armoedeplicht willen onttrekken.

  En daarnaast om heel goed te zorgen voor zich Zelf en Zijn vrienden in de club. En niet vergeten de geldmacht en de handel.

  En nog voor zijn tijd om is, mag hij met zijn club Nederland en ons te dieperik in duwen. En laten zinken.

  Haras.

  Reactie door Haras — vrijdag 23 mei 2008 @ 11.04 uur

 26. Het is een goede zaak dat de sp meer en meer in de wijken gaat waar de gewonen mensen wonen.
  Hier in Heerlen gaan wij dat ook meer en meer doen.
  Het is ook nog eens heel erg leuk, de bewoners vinden dat ook nog vaak leuk.
  Zo is de sp ook groot geworden, in Heerlen en landelijk.

  Reactie door Ben Tarici — vrijdag 23 mei 2008 @ 11.39 uur

 27. Beste Gloria,

  Ik kan hier met gemak een waslijst aan kwesties opnoemen die het onbehagen bij de Nederlandse burger veroorzaken. Ik zal me beperken tot de opmerking dat het zwalkende beleid dat ontstaan is naar aanleiding van talloze spaak lopende maatregelen de rekening op de deurmat van de burger legt. Ik heb geen bezwaar tegen collectivisme, in zoverre dat dit zich beperkt tot zaken die het algemeen nut dienen. Daar en niet verder, ligt de taak voor een overheid. Niemand zal kunnen ontkennen dat de verzorgingstaat te ver (lees: tot in het a sociale) is doorgeschoten. De politiek is echter in haar streven om de overheidsuitgaven terug te dringen evenzeer doorgeschoten. Ondanks negatieve resultaten elders ter wereld en waarschuwingen van ter zake (wel) kundige mensen (bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven) dat marktwerking in de nuts sector niet werkt, heeft men gemeend deze weg toch in te moeten slaan.
  Het effect is bekend: de publieke belangen worden verkwanseld, prijsstijging tegen kwaliteitsverlaging is het gevolg.
  Het toenemende gemor van de burger word afgedaan als negativisme, dat is die burger – verbazingwekkend genoeg – intussen wel gewend. Erger is dat de politiek de spreekwoordelijke ezel blijkt te zijn die zich wel twee keer aan dezelfde steen stoot.
  Een voorbeeld:
  Het RVZ veegt in haar advies ‘Schaal en Zorg’ de vloer aan met de zwalkende symboolpolitiek van van de Tweede Kamer die eerst massaal marktwerking omarmt en daarmee grootschaligheid, en nu ineens massaal valt voor kleinschaligheid en daarom pleit voor een fusietoets. Het RVZ ziet niets in zo’n fusietoets, maar plaatst dit in een bredere context. De RVZ geeft eigenlijk twee adviezen: één over fusies en één over toetsen van publieke belangen. Voor fusies van ziekenhuizen herhaalt de RVZ haar eerdere, houtsnijdende argumenten vóór fusies. Ontwikkeling van medische technologie, specialisatie, en aaneengesloten (‘keten’) zorg maken grootschalige, gefuseerde of nauw samenwerkende organisaties noodzakelijk. Kleine ziekenhuizen kunnen meestal niet voldoende kwaliteit (blijven) leveren. Die moet je niet per se open willen houden. Ook niet voor bereikbaarheid van de spoedeisende hulp. Levens redden gebeurt tegenwoordig vaker in ambulances. Zorg dus voor hoogwaardige ambulances, met een maximale aanrijdtijd van 8 minuten (in plaats van de huidige 15). Dan mag een ziekenhuis best 45 minuten rijden zijn. De ambulance wordt zelf immers steeds meer een rijdend ziekenhuisje. ‘Kunstmatig in stand houden van kwalitatief onverantwoorde ziekenhuislocaties vindt de Raad onaanvaardbaar.’ Het tweede advies vind zijn grondslag in de vraag hoe Kamer en Minister in de context van marktwerking de publieke belangen bewaken. Mogelijke maatregelen worden alweer afgeserveerd voor ze fatsoenlijk zijn opgediend, want het mag toch vast niet van Europa. De onmacht om publieke belangen te waarboren spat van de bladzijden.
  Je raad het al: Nu dit advies de Tweede Kamer niet bevalt omdat een fusietoets erin wordt afgewezen, dreigt ze het hele advies naast zich neer te leggen… komt er gewoon een nieuw onderzoek, en desnoods nog een… tot het de kamer behaagt.

  Dit alles brengt me bij de vraag die ik eigenlijk wil stellen aan Gloria:

  Je schrijft: ‘En het volk? Niets nieuws! Staat erbij en kijkt ernaar…’
  Welke mogelijke oplossingen zie jij om meer betrokkenheid bij het volk te creëren bij politieke thema’s?
  En met betrokkenheid bedoel ik – zoals je zelf terecht opmerkt – niet het gemakkelijke meelopen met het gebral van populisten als Wilders en Verdonk. Evenmin bedoel ik met betrokkenheid de talloze initiatieven die de politiek en de overheid op poten zetten, deze blinken namelijk zonder uitzondering uit in vrijblijvendheid en te zeer er op gericht om het beeld dat de politiek niet in de burger geïnteresseerd zou zijn te weerleggen. Moeten luisteren naar de burger is heel andere koek…
  Zit het Nederlandse volk te wachten op een systeem dat meer zelfbeschikkingsrecht en middelen om participatief invloed uit te oefenen op de besluitvorming verschaft? Ook als dit een grotere inspanning vereist dan het volgen van de idols achtige beeldvorming die geboden word rond de vierjaarlijkse verkiezingen?, en als meer zelfbeschikking hogere eisen ten aanzien van de eigen verantwoordelijkheid inhoud?
  Zo ja, welke mogelijkheden zie jij om de parlementaire democratie te hervormen cq te verrijken tot een systeem dat wel democratisch werkt?

  PS deze vraag is gesteld aan Gloria omdat ze met haar slotopmerking een belangrijk punt maakt, ik nodig echter eenieder die zich geroepen voelt uit om zijn of haar mening te geven.
  Ahum… dat geld uiteraard ook voor u mijnheer Marijnissen

  Reactie door Toussaint — vrijdag 23 mei 2008 @ 11.46 uur

 28. regering Balkenende sluit zijn ogen voor de dingen, die niet goed gaan en doet pas hun ogen weer open, als ze horen, dat er iets goeds uit hun beleid is. dat is niet veel, want ze blijven slapen en hebben,mijn inziens, nog niets goeds gedaan voor de bevolking. Balkenende houdt zich voor de gek, dat is niet zo erg, maar dat hij de burgers voor de gek houdt, dat vind ik nog erger. hij zou met directe ingang ontslagen moeten worden.

  Reactie door Maayke Jong- Doppen — vrijdag 23 mei 2008 @ 12.22 uur

 29. Balkenende maakt zich grote zorgen om de burgers.hoe verklaart hij dit dan aldus vele burgers.eerst het zuur dan het zoet.
  __________________________________________
  JP Balkenende behartigt belangen van broer

  Roland.
  __________________________________________
  Roland Balkenende is directeur van Tenaris
  een Amerikaans bedrijf dat pijpleidingen
  legt door Kazachstan en andere landen in de Kaspische gebied (Uruzgan).
  Het kabinet kondigde vorig jaar in haar begrotingsplannen aan dat missies naar belangrijke energieproducenten zoals Rusland,Kazachstan als Libie Iran Qatar en cina wil het kabinet de huidige relaties bestendigen.
  Nu komt de aap uit de mouw waarom we in Afghanistan zijn en blijven,ondanks alle waarschuwingen van o.a.oud minister van Defentie Joris verhoeve (vvd).niet om Afganistan op tebouwen ,niet om energievoorziening van nederlandveilig te stellen,maar om de belangen van Roland alkenende(Tenaris),die van Amerika en van JP zelf te behartigen(JP Balkenende wil in een goed blaadje bij Bush staan in ruil voor steun bij een mogelijke benoeming tot EU-voorzitter).
  d hele zaak begint aardig te lijken op het gedrag van oud -Premier Lubbers, die in dezelfde soort landen te onpas de belangen van het familiebedrijf Hollandia behartigde.enmaar zeggen dat Balkenende om de mensen geeft en zich druk maakt.en dan durven te zeggen dat het kabinet balkenende meer respect van de burgers moet krijgen.nu moet ik toch weer denken aan wat de regering vroeger ook 350 jaar heeft gedaan met indonesie.
  gooi dit maar ens voor de voetten van Balkenende.en da nog koppig zijn als premier ook nog.dat is nu ook een reden waarom het in nederland economisch goed gaat en met eliten .maar eigen volk kan het bekijken.hij krijgt nu alvast een kleine afrekening van de burgers.de rest komt later.

  Reactie door erickuijpers — vrijdag 23 mei 2008 @ 13.34 uur

 30. Het debat is voorbij. Ik heb niet alles kunnen volgen, maar ik heb wel begrepen dat er geen vragen zijn gesteld over b.v.
  de Bilderberg Groep . die bedenkelijke club top secrecet geen notulen geen pers, waar Balk en VErhagen naar toe gaan en natuurlijk zal Lady Shell (de majesteit) daar niet ontbreken.
  Wat gebeurt daar? ER is een WEt Openbaarheid Bestuur.
  Men fluistert dat deze wet weer onder de tafel wordt geschoffeld door allerlei tegenmaatregelen van de EU!

  En ook weer zo opwekkend: Kamer schoorvoetend bereid tot opslag gegevens van mobiele telefoongesprekken en internetberichten.
  Hoe durven die Kamerleden? DAt levert ons met zijn allen klakkeloos uit aan de BVD (nu AIVD) Kijk wat er nu al gebeurt!
  Denemarken had een cartoonrel maar blijft op de bres voor het vrije woord.
  Nederland gaat naar aanleiding van cartoonrel Denemarken een Interdepartentale Commissie instellen ter voorkoming van haatzaaiende cartoons. De lafaards.
  En Balk die zich onsterfelijk belachelijk heeft gemaakt met die heisa om Fitna,waardoor de hele wereld meesmulde.En wat was het, een storm in glas water.

  Dit debat heeft niets opgeleverd. Straks leuk naar de barbeque en dan naar exotische stranden.
  En de nederlander gaat maar een rondje fietsen om de kerk, want veel meer zit er direkt niet. En hij overpeinst zijn gasrekening, moet ik auto weg doen en wat dan?

  Inderdaad,olle Henk. Er moet meer van de SP uitgaan. Ouderwetse melodieën met actuele teksten, alhoewel Jaap van der |Merwe best nog heel aktueel is hoor. en elke dag hoorbaar en zichtbaar via de eigen media, want de mainstream press houdt dat wel tegen!

  Reactie door anne hilverda — vrijdag 23 mei 2008 @ 13.50 uur

 31. Weer een bondige analyse van Jan Marijnissen op het geknutsel van dit ontzichtbare kleurloze kabinet. Fijn te weten dat er nog politici zijn die verder kijken dan de viskom in Den Haag.

  Reactie door Frank — vrijdag 23 mei 2008 @ 17.24 uur

 32. toen de dollar hoog stond leidde dat tot prijzen die stegen. Nu de dollar laag staat moet dat gecompenseerd worden met stijgende prijzen. Toen olie goedkoop was leidde dat tot stijgende prijzen wegens koppeling aan het aardgas. Nu de olie duur is leidt dat tot hoge gasprijzen wegens die koppeling.

  makkelijk hé economie?
  en de regering/oppositie gaat eerst maar even op vakantie,want van liegen word je heel erg moe !

  Reactie door iew — vrijdag 23 mei 2008 @ 18.19 uur

 33. Beste mensen in Nederland,
  We hebben in ons landje een tweede, derde en vierde macht erbij. De eerste macht is al jarenlang uitgeschakeld en werd en wordt uitgeoefend door een stelletje piassen.De tweede macht zit in Brussel.De derde macht wordt vertegenwoordigd door de groot-industriëlen en de vierde macht is het management van de kapitaalgraaiers. Hoe moeten we als gewone burgers hier mee aan? Alles is een warboel geworden en er is in heel Nederland bijna geen instantie meer te vinden die op een normale en menselijke manier functioneert. Geef mij de tijd van vroeger maar weer terug! Toen kon je nog een begripvol gesprek voeren met een burgemeester,een hooggeplaatst ambtenaar, een fabrieksdirecteur of een inspecteur van de belastingdienst. Nu gaat alles per telefoon en mijn ervaring is dat je net zo goed een uur tegen een muur kunt gaan staan praten,want niet één belofte of afspraak wordt nagekomen. Mijn vrouw en ik hebben een bescheiden inkomen, geen pensioen of wat dies meer en wij wachten al drie jaar op teruggave van onze belastingcentjes en TBU. Ondanks onze zuinigheid zijn we nu écht in de problemen geraakt en hoe nú verder?

  Reactie door Eef Hübbers — vrijdag 23 mei 2008 @ 19.23 uur

 34. ANONIEME WEBFORUMS VOOR POLITICI KUNNEN UITWISSELING VAN CREATIEVE IDEEËN STIMULEREN.
  Een positieve en optimistische houding vind ik sowieso belangrijk. Daarnaast moet er natuurlijk ook ruimte zijn voor kritische analyses en inhoudelijke debatten.

  Ik ben niet enthousiast over ‘gehaktdag’. Ik vind namelijk dat politici elkaar te vaak persoonlijk aanvallen, teveel op de man spelen, zeker op deze dag.

  Ik denk dat dat niet ten goede komt aan het vinden van doelmatige vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke problemen. En ik vind die sfeer ook een slecht voorbeeld in omgangsvormen voor burgers. Want we streven naar een maatschappij waarin we verdraagzaam zijn en streven naar vrede, medemenselijkheid en empathie.

  Daarom moeten politici volgens mij af en toe anoniem met elkaar discussiëren via een webforum waarop alleen zij kunnen schrijven. Bijvoorbeeld alleen een gemeenteraad of alleen de Tweede Kamer. Dat webforum kan al dan niet te lezen zijn voor het publiek.

  Op die manier is het denk ik beter mogelijk om met elkaar te brainstormen over innovatieve oplossingen en om kritisch te kijken naar de eigen uitgangspunten. In een minder defensieve sfeer kan er namelijk een meer open uitwisseling plaatsvinden van creatieve ideeën.

  Ik stem op de SP.

  Reactie door Jaap Veldkamp — vrijdag 23 mei 2008 @ 21.18 uur

 35. Geweldig was uw toespraak gister. Wie is Ko en wie de Bie ??? JP Balkenende is de FLAPPIE van de lage landen. JOEP WIL JE FLAPPIE WEER TERUG ???

  Reactie door jack — vrijdag 23 mei 2008 @ 21.56 uur

 36. Naar mijn gevoel is er binnen de Tweede Kamer toch iets aan het veranderen. Minder verdeeldheid binnen de oppositie, meer binnen de coalitie, zeer positief dus. Ook heb ik het gevoel dat de PvdA niet van plan is deze kabinetsperiode vol te maken. Ik denk dat ze beginnen in te zien dat, ook al hebben ze een groot deel van hun achterban verloren, ze beter kunnen gokken op nieuwe verkiezingen dan hier nog langer mee doorgaan en hun partij zeker helemaal ten gronde te zien gaan. Redden wat er te redden valt. Vandaar ook de toenaderingspoging tot de SP. Een waarschuwing: ik ben gebeld door de PvdA. Zij zijn duidelijk op kiezers- en ledenjacht. Ik ben voordat ik lid werd van de SP altijd PvdA kiezer geweest en sta daar ingeschreven als belangstellende. Wat mij echter heel erg tegenstond was dat de dame aan de telefoon zei dat wanneer de SP zijn regeringsverantwoordelijkheid zou hebben genomen het er heel anders uit zou hebben gezien, ook voor de PvdA. Ik heb dus grote zorg over hun motieven voor toenadering. Ik heb natuurlijk duidelijk te kennen gegeven dat de PvdA zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen voor de situatie waar ze nu in zitten plus nog een aantal positieve opmerkingen over de SP, niet iedereen is negatief tenslotte. Nieuwe verkiezingen maak ik me ook weinig zorgen over, mensen als Verdonk en Wilders hebben niet de kennis in huis om de puinhoop die dit kabinet er van heeft gemaakt op te ruimen. Laat ze maar regeren, des te sneller zullen dit soort flauwekulpartijen verdwijnen. Nee laat maar vallen dit kabinet. En de heer Balkenende? Ik maak me eigenlijk nooit druk om mensen waar ik geen respect voor heb.

  Reactie door J Vrolijk — vrijdag 23 mei 2008 @ 22.31 uur

 37. Ook Balkenende zal zich moeten verantwoorden in het hiernamaals.
  Hij zal terug worden gestuurd naar het wereldse leven om boetedoening te doen voor het handelen op aarde, zal worden veroordeeld om in het volgend leven als een zwerver te leven om te voelen wat de arme hebben ondervonden door het beleid van de kabinetten Balkenende.

  Reactie door lapper — vrijdag 23 mei 2008 @ 22.32 uur

 38. Dag Toussaint,

  D66? Enfin, blijkbaar is jouw alibi voldoende om een uitzondering te zijn op de SP-weblog-regel… Allerheiligen vervat in een persoon? Op mijn eigen geboortenaam mag ik toch niet meer dan 300 woorden gebruiken. Ik heb ze van uw allerheiligste persoon even vlugtig geteld: het mochten er 718 zijn. Wie weet heeft onze webmaster ook voor mij nu enige clementie?

  Tja, in de politiek wordt dagelijks gesjoemeld! Den Haag is mijn geboortestad en ik zou het niet op mijn geweten willen hebben om nog deel uit te maken van zo’n stad waar de BRON van het neoliberale KWAAD gaarpruttelt om zodoende het Nederlandse volk malssappig te fêteren op de komende EU-praktijken die gedekt worden door het demagogische Verdrag! De FUSIE der Europese Staten staat voor VOLKSVERLAKKERIJ!

  En Haagse volk staat erbij en kijkt ernaar… dit zegt alles van het totale volk! Helden op sokken betalen zich blauw aan de schatkist, want WIJ zijn het die deze schijndemocratie financieren! Op ONZE kosten laten we ons verlakken door de schijnheiligen die Christus voor hun kapitalistische karretje hebben gespannen en heulen met het oorlogszuchtige Bushbeleid! Nota bene heeft deze werelddespoot ALLE wereldnormen- en waarden verpatst voor BLOEDGELD!
  En zie hoe OLIE het cruciale punt is om de burger op af te rekenen. WEER worden we in de maling genomen door de prijzen op te VOCCEN zodat alleen nog de elite en DEFENSIE (Nee, niets verdedigen. Aanvallen!!) hun zaken op ge-oliede rolletjes kunnen laten verlopen.

  Waardige democratie? EERST envolksbloc alle wekkers laten rinkelen in Den Haag.
  STA OP U ALLEN ! Want onze democratie is op sterven na dood! EXIT met deze onwaardige regeerbende. En als Den Haag eindelijk ‘schoongeveegd’ is, dan kunnen we iets NIEUWS beginnen:

  Bij iedere te nemen belangrijke regeerbeslissing EERST het volk raadplegen dmv het referendum. Van referendum op referendum zal het volk meedenken en meebeslissen over besluiten/ingrepen die van land/volksbelang zijn. Nee, niet met de stemcomputer uiteraard! Die bleken ons vertrouwen niet waard! Met papier en potlood en tellers UIT HET VOLK zullen we de democratische som opmaken.WANT WIJ ZIJN DE WERKGEVERS!
  En dan de Tweede Kamer: Daar hoort een ECHTE volksvertegenwoordiging bij.
  Afgezanten van arm tot rijk en alles daartussen! Een vak rechtstreeks uit het volk genomen mensen die per tourbeurt meedraaien,meedenken en meestemmen! ZO komt politieke VOLKSbetrokkenheid weer tot leven!
  En last but not least: een ONAFHANKELIJKE controlecommissie die de regeerlieden houdt aan hun verkiezingsbeloften en anders: onmiddellijk ontslag ZONDER riant wachtgeld. Idem GEEN terugkeer in de politiek bij gebleken falen.

  Politiek 24 OOK op tv! Zodat iedereen ALLES meekrijgt en we precies weten wie voor- en tegenstemt. Zodat de asocialen zich niet meer kunnen verschuilen achter hun partij.
  Tenslotte: ALTIJD OPEN KABINETFORMEREN! NOOIT MEER OP LUXE KOSTEN VAN DE BURGER WEKENLANG IN HET GENIEP ELKAAR KAPOTCHANTEREN WAARDOOR EEN HEEL PVDA-VAK NEE SCHUDT, WAAR HET JA MOET ZIJN.

  Toussaint, dit vwb een levende volksdemocratie! Maar liever kies ik voor een warme, passionele menslievende dictator! Kop dicht en luister: weg uit de EU, terug naar de NUTS-bedrijven en eerlijk delen! Niet? Dan donder maar op naar het buitenland, omdat wij dit land BESCHAAFD willen houden!
  JM mag het van mij zijn. Groet!

  Webmaster: Een weerwoord van meer dan 300 is inderdaad eerlijk als er een fout is gemaakt, maar vanaf nu gewoon weer de normale regels voor iedereen, inclusief de 24-uursregel

  Reactie door Gloria — zaterdag 24 mei 2008 @ 1.47 uur

 39. @35 Jaap

  “Daarom moeten politici volgens mij af en toe anoniem met elkaar discussiëren via een webforum waarop alleen zij kunnen schrijven”

  Je bent dus voorstander van, en bepleit dus achterkamertjespolitiek? Was ik nou juist van jou niet gewend..

  Reactie door Wattenstaafie — zaterdag 24 mei 2008 @ 3.44 uur

 40. @ 27

  Vraag aan eenieder die zich geroepen voelt uit om zijn of haar mening te geven:
  Welke mogelijkheden zie jij om de parlementaire democratie te hervormen cq te verrijken tot een systeem dat wel democratisch werkt?

  Misschien is er een mogelijkheid als de linkse partijen onderkennen dat ze als afzonderlijke partijen weinig tot geen kans maken om ooit aan het roer te staan. Het is de SP zelfs met 26 zetels niet gelukt om in de regering te komen. De grootste partij stelt immers de voorwaarden en bepaalt welke partijen er gaan meeregeren. De volgende keer is dat waarschijnlijk weer het CDA, of ToM.
  Als de linkse partijen beseffen dat een tijd als deze, met zoveel serieuze problemen, om buitengewone maatregelen vraagt (en dat er geen tijd te verliezen is) dan kunnen ze wellicht middels een linkse alliantie (ik hoorde Marijnissen hier op radio1 over praten) links zo groot maken dat zij het voor het zeggen krijgen. En dan kan er van alles ten goede veranderen.

  Zijn de linkse partijen een dergelijke strategie niet verplicht zijn aan hun kiezers? Want wat heb je er als kiezer aan om steeds je stem te geven aan partijen die toch geen kans maken om te gaan regeren?
  Sociaal Nederland zit met de gebakken peren door de versplintering van links.

  Reactie door Anne B — zaterdag 24 mei 2008 @ 10.57 uur

 41. Gloria @17 heeft gelijk. Reddeloos verloren zijn we al bijna. Het probleem is veel dieper dan alleen ‘verwaarlozing van de publieke sector’. Het gaat om het opnieuw knechten van het volk door een nieuwe kaste van machthebbers die de democratie omzeilt en uitschakelt. In 1789 kon de Bastille nog worden bestormd. Het kostte bloed en tranen maar het lukte, mede dankzij de steun van een ethisch hoogstaande intellectuele elite.
  Het torentje zouden we nog wel kunnen slopen maar de macht zal zich elders verschansen en nieuwe marionetten naar voren schuiven.
  Machtsmiddelen zijn nu van een andere orde. Hightech wapens zijn met burgerlijke moed niet meer te trotseren. Big brother controle is bijna compleet. Het leger is doeltreffend omgevormd tot huurlingen, vanaf hun 16e geronseld en geïndoctrineerd, braaf de Telegraaf lezend en netjes VVD stemmend.
  Het volk kijkt naar Gouden of Máximaal Zware Kooien, apathisch of meegesleept door aloude trucs van zondebokken en verfijnde hersenspoeling.
  Wij kunnen hier alle problemen benoemen en uitleggen maar wie leest het? De massa zit op andere weblogs. Ga maar eens kijken en de schrik slaat je om het hart.
  De SP doet zijn best maar krijgt het steeds moeilijker om zich nog te onderscheiden van een hypothetische CIA mantelorganisatie, opgezet om de onvrede te kanaliseren. Het effect lijkt hetzelfde: het volk houdt zich koest.
  De campagne om ons weg te zetten in hetzelfde ‘negativistische’ kamp als Wilders en Verdonk draait op volle toeren. De massamedia staan nu eenmaal aan de verkeerde kant.
  De SP heeft in 2011 50 zetels nodig. Dat kan alleen lukken via mobilisatie vanuit onszelf: vrienden, familie en collega’s. Het zou wel eens onze laatste kans kunnen zijn.
  Dan nog; misschien krijgen we dan boeiende nieuwe vormen van staatsgreep te zien…

  Reactie door Hermie Kreeft — zaterdag 24 mei 2008 @ 11.02 uur

 42. Dat het CDA van god los is dat wisten wij al jaren, J.P. Balkenende zou zich moeten beraden op het verre verleden, op zijn zogenaamde VOC historie.
  Uit het Poëzy boek van G.Brandts uit de 17e eeuw viste ik dit gedicht naar boven.
  Wat zijn wij in ruim 300 jaar met onze VOC mentaliteit erop vooruit gegaan.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Text

  Reactie door olle Henk — zaterdag 24 mei 2008 @ 13.17 uur

 43. Het wordt weer hoog tijd voor verkiezingen. Balkenende heeft met met zijn 4 kabinetten meer gesloopt dan geinvesteerd. WEG MET DIT KABINET. nu moet er een kabinet komen, die minder bezuinigd en meer investeert in de gezondheidszorg, thuiszorg, onderwijs, veiligheid, e.a. het lijkt wel, of dit kabinet niet weet, wat investeren is. ze wten maar al te goed, wat slopen is. dat is nu teveel gedaan.

  Reactie door Maayke Jong- Doppen — zaterdag 24 mei 2008 @ 13.25 uur

 44. Ja gloria,dat is een goede blauwdruk van hoe een land zou moeten worden geregeerd.
  Idealen,visie,gerechtigheid.
  ZIJn die ingrediënten nu niet meer bij elkaar te krijgen?
  die volksvertegenwoordigers zullen toch wel een hekel aan zich zelf krijgen als ze terugzien,hoe ze erbij staan tegenover zo’n kabinet?
  Het valt mij op dat Bos niemand meer echt aankijkt in interviews.Hij lijkt shifty,die ogen draaien alle kanten op. zelfs hij voelt aan wat voor pleefiguur hij slaat naast Balk.

  Reactie door anne hilverda — zaterdag 24 mei 2008 @ 13.55 uur

 45. We moeten trots zijn en niet zo zeuren ! Het V.O.C. gevoel moet terug. De kerken moeten weer vol.

  Ik zat naar J.P. te luisteren en werd een beetje misselijk.

  Er valt genoeg te klagen. Gelukkig zijn wij mondig om dingen aan te kaarten.

  Reactie door Maurice — zaterdag 24 mei 2008 @ 14.10 uur

 46. @39.Gloria in excelsis Deo.
  Begrijp ik u nu goed?
  “Kop dicht en luisteren” Of anders donder je maar op naar het buitenland?
  Gloria wil dit land beschaaft houden en kiest voor een warme, passionele menslievende dictator????

  Sorry Gloria in excelsis Deo, maar hier volg ik u even niet meer.

  Wie zijn dan de barbaren die aan de poort staan? Hoezo beschaafd? Vanwaar die moral highground?

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 24 mei 2008 @ 15.15 uur

 47. @Gloria schrijft
  …“Maar liever kies ik voor een warme, passionele menslievende dictator! Kop dicht en luister: weg uit de EU, terug naar de NUTS-bedrijven en eerlijk delen! Niet? Dan donder maar op naar het buitenland, omdat wij dit land BESCHAAFD willen houden!”

  Laat ik het daar nu helemaal mee eens zijn! ReneR zal zich in zijn handen wrijven.

  Maar ondertussen wachten in de catacomben van het 2e Kamergebouw een aantal ratten die, niet het zinkende schip verlaten, maar het roer willen overnemen. Dat weten de huidige heersers en ook de SP maar al te goed. Wie houdt wie nu in een wurggreep? Politieke onbestuurbaarheid ligt dan op de loer en heeft in het verleden wel vaker tot een revolutie geleid. Dus wat dat betreft is er nog hoop. Helaas is de mentaliteit van de mensen dusdanig verrot dat er weinig kans op is. Eensgezindheid bestaat niet meer. De goeden niet te na gesproken. Er wordt vaak gezegd, in slechte tijden slaan de mensen de handen ineen. Dat is niet meer. Ze slaan elkaar nu voor de bek. Ik ben somber gestemd.

  Reactie door Bert Vanderslagmulders — zaterdag 24 mei 2008 @ 15.40 uur

 48. De Sp heeft -terecht- grote kritiek op de gigantische sommen geld die de laatste jaren zijn gegaan naar z.g. reintegratiebureau’s.
  Tevens werd met geld gesmeten om van particuliere z.g. “adviesbureau’s” raad in te kopen.
  (Die reintegratie en raad kreeg men vroeger gewoon van daartoe aangestelde ambtenaren, die zonodig weg moesten vanwege neoliberale en tirannieke privatiseringsdrift…)

  Bij rechtse politiek hoort verkleining van de overheid: ook al zijn de door haar behartigde taken en belangen nog zo noodzakelijk, omvangrijk en goed geregeld: het moet allemaal “geprivatiseerd”.

  Het vermoeden dat al die ontslagen ambtenaren vervolgens “voor zichzelf” (en “netwerkend” voor veel vriendjes…??!) zijn begonnen en dan vervolgens VEEL DUURDER worden “teruggekocht” door de overheid, wordt bij mij steeds sterker….
  … Anderhalf miljard in 1 jaar voor z.g. “adviezen”, miljarden aan “reintegratie”…

  Mijn gezond verstand en mijn gevoel voor rechtvaardigheid zeggen mij haast oorverdovend dat in dienst houden van veel noodzakelijke ambtenaren veel goedkoper is en tenminste ook nog een beetje spoort met het idee dat we nog kunnen stemmen op een overheid die IETS BETEKENEN kan voor de mensen, i.p.v. op een belangengroepje dat steeds meer het gros van de mensen koeionneert en uitmelkt ten gunste van een “elitair” en gewetenloos clubje superegoisten, waarvoor het er- in hun “visie”- ook niet toe doet om Nederland aan de “hoogst biedende” te verkwanselen.

  En dan krijgen de mensen van Balkenende ook nog op hun donder als bewuste en onderhuidse irritatie en onlustgevoelens, die onder andere in bovenstaande wortelen, zich laten gelden!

  Ik zou zeggen: een grondig en diepgaand (parlementair) onderzoek naar het “doopceel” van de eigenaren van al die advies- en reintegratiebureau’s en VOORAL of zij in het verleden voor de overheid in loondienst waren…!

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zaterdag 24 mei 2008 @ 15.42 uur

 49. @Bert Vanderslagmulders — zaterdag 24 mei 2008, 15.40 uur

  Have no fear. The solution is here.

  Reactie door Wilbert — zaterdag 24 mei 2008 @ 16.45 uur

 50. Arbeidsongeschiktheid

  “LVA/CORV is gedagvaard voor een bodemprocedure UWV en de Staat. Dit heeft betrekking op het ongedaan maken van de toepassing aSB2004 (gewijzigde schattingsbesluit)”
  zie WAOplein Frits wao wet en weetjes

  De zitting:
  08.09.08, 10.00 uur
  Paleis van Justitie
  Prins Clauslaan 60
  2595 AJ Den Haag

  Ook dit moment heeft een geweldige geschiedenis kans!

  Grijp het. De tijd is NU.

  Reactie door Roodkapje — zaterdag 24 mei 2008 @ 17.54 uur

 51. Rob de Kuster @ 45
  Waarom nou zo badinerend de inbreng van mevrouw Gloria bekritiseren.Als je haar
  mailtje niet begrijpt moet je niet je lage IQ afdekken,je moet gewoon met een commentaar op de hele topic komen,niet ouwehoeren want wij hebben uit de posten op dit blog begrepen dat ieders commentaar,hoewel met andere woorden en zinsopbouw,een gelijke strekking hebben.
  De barbaren die Gloria bedoeld staan niet eens meer VOOR de poort,sterker nog die enorne zakkenrollers zitten al zeer comfortabel, met alle grote geldsmijterijen,list en bedrog vandien in het torentje.
  Beste de Kuster leg eens uit wat je met moral highground bedoeld.Moral= zedelijk,feitelijk,moraal,dus Gloria zit er niet zoveel naast ,maar wat jij nou met highground bedoeld moet je eens uitleggen.
  Laten we nou als socialisten blij zijn dat er nog mensen onder ons zijn die het land beschaafd willen houden,want je kunt toch niet met open ogen beweren dat het geteisem in het torentje ons steeds verder afglijdend landje,als een goed huisvader besturen en je kunt toch ook niet beweren dat diezelfde nonfiguren onze ouderen,
  invaliden,bijstandmoeders,onderwijs,politie,de postbodes en noem nog maar een tiental zaken op op menselijke BESCHAAFDE wijze behandelen???
  Kuster doe gewoon,doe niet zo hoogdravend,
  volg het nieuws,trek je conclusies maar poneer geen nonsens op dit blog.
  Wij hebben een leuke tip voor je; ELSEVIER
  64e jaargang,nummer 19,10 mei,bladzijde 20 en verder,moet je eens lezen,als je geen abonnement hebt kan je het blad in de bibliotheek gratis inzien. DOEN
  Voor nu een prettig week-end en tot lees.

  Reactie door Joop1 — zaterdag 24 mei 2008 @ 18.57 uur

 52. Reactie door Hermie Kreeft — zaterdag 24 mei 2008 @ 11.02 uur

  “Dan nog; misschien krijgen we dan boeiende nieuwe vormen van staatsgreep te zien…”

  Zij we nu al niet getuigen van een fluwelen staatsgreep door de EU bureaucratie?

  Reactie door Ed Sorrento — zaterdag 24 mei 2008 @ 19.31 uur

 53. Haras sommige burgers denken ook zo. Het gaat goed met mij dús gaat het goed met Nederland..
  Ze zeggen; “als je veel reist(geld genoeg blijkbaar) en je ziet hoe mensen in Afrika het hebben ben je blij met Nederland.”
  De vergelijking gaat volkomen mank.
  Ze verschuilen zich achter armoede elders , ontkennen jarenlange opbouw van beschaving..dus de afbraak daarvan..
  “POLITIEKE EN MORELE WITWASPRAKTIJKEN” noem ik dat.
  Wie geven complimenten? Roemenië, Bulgarije?. Of is het de EU met hun marktwerkende barometers die (buiten hun aandeel) niets van doen hebben met nationale verdeel en heers-politiek.
  Burgers zijn verworden tot abstracties in een economisch groeiplaatje. Dat burgers gedwongen, de laagste inkomens onaanvaardbaar veel, bijdragen aan de exorbitante bedrijfswinsten van energiebedrijven én de staatskas door de hoge gasopbrengsten dientengevolge alsmede de extra BTW inkomsten hierop wordt buiten beschouwing gelaten. Geen enkele bezorgdheid in deze bij dit kabinet. Daar waar bij 60 dollar per vat nog hele debatten gevoerd werden over betaalbaarheid en eventuele compensatie bij verdere stijging is het bij het CDA en de PvdA angstvallig stil geworden nu de prijs verdubbeld is. Blij met de inkomsten die de begroting rose kleurt dus mondje dicht.
  Zelden vergelijkt Balkenende prijzen in de EU, de kosten eerste levensbehoeften want dan is Nederland een van de duurste landen.Zelden de belastingdruk voor particulieren die overal anders is en hier hoog.
  Aan ‘tunnelvisie’ en ’selectief winkelen’ geen gebrek.
  Ik heb het debat gevolgd. Jan heeft gelijk; een preek over ambities, borstklopperij,wensdenken en negeren. Weinig concrete verantwoording noch verantwoordelijkheidsbesef t.o.v. burgers maar de eeuwige allesverhullende zelfde politieke riedel.

  Reactie door Henny — zaterdag 24 mei 2008 @ 19.32 uur

 54. Het is onbeschoft en getuigd van minachting,om het nederlandse volk de maat te nemen.
  Balk&Bos weten goed dat de loonsverhogingen achteblijven bij de steeds hogere belastingen via de brandstofprijzen en de ziektekosten.Voorts worden ook alle directe kosten betreffende levensonderhoud aanzienlijk duurder.
  Deze regering heeft het vertrouwen,na de 100-dagen truc finaal verspeeld.Het zoet is veranderd in zoutzuur.De voedselbanken rijzen als paddenstoelen uit de grond.Het Afghanistan avontuur kost miljarden.Tel daarbij de miljarden afdrachten aan de E.U.knoeiers,waardoor de E.U. rekenkamer voor de 14e maal haar goedkeuring onthouden heeft en het gelijk van de bevolking is compleet.

  Reactie door Maan Arkenbosch — zaterdag 24 mei 2008 @ 19.36 uur

 55. De publieke sector wordt al veel te lang gezien als kostenpost. Hoe vaak hoor je ondernemers en hun sympathisanten niet zeggen: alles wat we uitgeven in de publieke sector moet eerst verdiend worden ? Daarbij wordt vergeten dat die ondernemers niks kunnen beginnen als er geen onderwijs is, geen medische voorzieningen, geen politie etc.. Dit past helemaal in de visie dat alles alleen om de markt draait, de rest is bijzaak,alleen maar een kostenpost, die collectieve sector met ambtenaren en uitkeringstrekkers. Dit gaat al decennia lang zo, eigenlijk sinds het kabinet Den Uil. Veel media doen hier driftig aan mee zoals b.v. de Telegraaf, waar een indoctrinerende werking van uit gaat richting vrije markt denken. In de zestiger jaren had Provo het over het klootjesvolk. Ik vond dat toen nogal elitair om ‘de massa’ daarmee af te schrijven voor veranderingen. Tegenwoordig denk ik steeds vaker dat ze het bij het rechte eind hadden, als ik de aanbidding van Verdonk en Wilders zie, die zeggen de belastingen te verlagen en tegelijkertijd allerlei dingen beloven die geld kosten. Er zijn zoveel mensen die niet verder kijken dan hun neus lang is, zo’n volk krijgt de regering die het verdient. Helaas.

  Reactie door simbro — zaterdag 24 mei 2008 @ 22.06 uur

 56. Vraagje…
  Heer Balkenende ! Als u nu eens NIET door de speculatie op de oliewereldmarkt, het Nederlandse volk extra had kunnen beroven, hoe hadden uw financiën er dan uitgezien ? Ik mag toch veronderstellen dat met die stijgende economie, u zonderméér al een gezond plaatje had ? Dat beweerde u voordien toch al ? (23.05.08 17.00hrs: Kabinet Balkenende verhoogt graai-index opnieuw)
  Bron: http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6195

  het bewijs: Hirsch Ballin loog over Fitna.
  Bron: http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6138

  Open brief aan gemiddelde Nederlander.
  Bron: http://www.vrijspreker.nl/vs/item/2008/05/open-brief-aan-gemiddelde-nederlander-2

  en na het lezen van dit alles, kunt u mij dan nog eens uitleggen waarom de burger GEEN VERTROUWEN meer heeft in dit kabinet ?!

  Minister President Balkenende!

  en wat gaat de oppositie doen? gaan die ook gewoon lekker op vakantie,of gaan ze de burgers weer BLIJ,OPTIMISTISCH,en HOOPVOL maken door deze al 5 jaar blunderende en 2 gevallen kabinetten Minister President naar huis te sturen…

  Reactie door iew — zaterdag 24 mei 2008 @ 22.54 uur

 57. @41 Hermie Kreeft

  Precies, want dat bedoel ik eigenlijk!
  Dictator is wellicht verkeerd uitgedrukt omdat sommige mensen er angstbeelden bij krijgen…
  Maar voor ogen had ik hiermee iemand en het liefst JM, die zoveel zetels krijgt voor zijn partij dat Nederland weer SOCIAAL herwonnen kan worden en dit land verlost uit die farizeese rechtsliederlijke impasse.
  Het wordt TIJD voor een SP met 50 zetels en wat mij betreft 80! Democratisch gekozen!
  Pas dan kunnen we spreken van een volk dat OPGEGROEID is en weer terug in het GEWETEN is gekeerd.

  Reactie door Gloria — zondag 25 mei 2008 @ 2.40 uur

 58. Hoewel dat balkenende al 4 periodes exponent optreedt voor de zittende kabinetsleden vind ik,
  dat de deze leden waarmee dit kabinet gevormd word/werden ook best eens voor het voetlicht gehaald mogen worden voor hun inspanningen en prestaties ,ik zie deze lieden liever in een volgend kabinet ook niet meer terug.
  Ik hoop dat de kiezers zelf de balans eens goed opmaken met wat wel en wat niet.
  En wie waar verantwoordelijk voor is /was
  En daarmee ook nieuwe partijen in betrekt.
  D,r kan heel wat veranderen.

  Reactie door che — zondag 25 mei 2008 @ 2.53 uur

 59. Hier, weer de armen armer…
  Het is de bedoeling dat de kilometerheffing de Wegenbelasting en de BPM gaat vervangen. Er komt ongeveer 4 miljard BPM en 3 miljard wegenbelasting binnen. Er moet straks dus 7 miljard Euro aan km-heffing per jaar binnen komen. Bij 8 miljoen auto’s is dit ongeveer 900 Euro per auto per jaar.
  Bij 20.000 Km kom je dan op een prijs per km van ongeveer 4,5 Eurocent uit.
  Alleen, als je om de 3 jaar een dikke Mercedes koopt, ga je straks 3 keer 900 = 2700 Euro betalen, terwijl je eerst 12000 Euro BPM en 2400 Euro wegenbelasting betaalde in 3 jaar tijd.
  Iemand die om de 6 jaar een nieuwe Suzuki Alto koopt betaalde 800 Euro wegenbelasting en 1300 Euro BPM en gaat dus nu 5400 Euro betalen om 6 jaar te mogen rijden.

  De rijke autorijder gaat dus minder betalen, van 4800 Euro per jaar naar 900 Euro.

  De arme autorijder gaat meer betalen, van 350 Euro per jaar naar 900 Euro.

  The story continues…
  mvg

  Reactie door Anoniem — zondag 25 mei 2008 @ 3.54 uur

 60. Leuk gegeven? De PvdA, met de fractievoorzitter voorop in het harnas, is het dus niet eens met de regering die Wajongers aan wil gaan pakken. Er zijn kabinetten over minder gevallen! Toch moet dat maar niet al te snel gebeuren. Eerst moet toch van Verdonk met ‘TON’ en Wilders met de PVV even heel duidelijk worden dat ze wel een grote mond hebben, maar geen oplossingen voorhanden. Die vuurtjes moeten eerst zichzelf uitdoven, anders krijgen we weer een partij vanuit het niets, die niets bijdraagt, met 26 zetels in de volksvertegenwoordiging! Na de laatste verkiezingen mocht de SP weliswaar niet meedoen in de regering (vond Balkenende, die echt de macht had om dat te stellen) maar de SP had wel invloed bij de onderhandelingen. Nieuwe, te vroege, verkiezingen nu zouden kunnen betekenen dat er weer een heel raar kabinet komt (zoals met de LPF), en dat we een grote nieuwe verworvenheid, zoals een huurverhoging die niet groter mag zijn dan het inflatiepercentage, zomaar weer kunnen verliezen. Het is na de laatste verkiezingen een beetje goed gegaan voor de mensen die niet aan aan de bovenkant van de maatschappij leven. Dat moet en kan nog veel beter. En dat gaat ook op zeker lukken. Als we geduld hebben en niet toe willen slaan voor we zeker weten dat we niets vernielen aan wat al gewonnen is. Geduld is een schone zaak! Lastig te behappen soms, maar toch!

  Reactie door katrien — zondag 25 mei 2008 @ 4.39 uur

 61. Gehaktdag hoeft van mij ook niet. Ik keek vantevoren wel uit naar het debat, maar weer bleek overduidelijk dat Balkende alleen maar dingen afschuift op “vakministers” en wat er dan overbleef uit de weg ging door alles op de lange baan te schuiven. Ook moet ik zeggen dat mevrouw Thieme een paar goede interrupties had, met name tijdens het geleuter van CDA voorman van Geel.

  Jan Marijnissen had een goed verhaal, maar 365 dagen per jaar de regering controleren vond ik nogal overdreven, aangezien men volgens mij onderhand 100 dagen reces heeft.

  Maar mijn grootse punt van kritiek is dat geen enkele spreker nu echt in de gaten heeft waarom de burger zo weinig vertrouwen heeft in de politiek.
  Naast het beleid zijn daar vooral de incidenten met mevrouw Herfkens, die het vertikt om haar onterechte geld terug te geven en de buitensporige salarisverhogingen van politici terwijl de burger er alleen maar op achteruit gaat.
  Ook word ik zo moe van al dat gezeur over de economische groei, dat schijnt de maatstaf te zijn of iemand tevreden moet zijn of niet. Nog steeds heeft politiek Den Haag niet in de gaten dat welzijn voor de burger veel belangrijker is dan welvaart.

  Reactie door Gert — zondag 25 mei 2008 @ 8.29 uur

 62. balkeneinde is genoeg over gezecht,ik wil er 1 ding aan toe voegen,kijk wat voor bleep het gaat,en kijk even in je buurt rond waar de roddels(zacht uitgedrukt) vandaan komen,en zie de overeenkomst met de cu/$vda lijders,
  en oo ja de fietsende oude lijder cda is weer aan boord(das wat ik bedoel dus in het voorgaande ze vallen elkaar niet af)ik kan mij herrinneren aan de uitspraken van van 8,,het cda heeft al zijn principes over boord gegooit,ik ken het cda niet meer etz,
  tja en nu kan het niet kapot,tot in de eeuwigheid,,
  verhagen zit bij de israel lobbie te verkondigen,nederland zal er alles aan doen om in de eu?te verkomen dat israel een rassisten staat stempel krijgt?
  welk nederland?het zelfde waar nee is gezegt in het referrendum?
  cda/verhagen zeker vergeten wat er gebeurt is in 1948,3 jaar na??? 800.000 palestijnen hun 500 dorpen uit geslagen tig duizenden vermoord om plek voor hun,de eerste dag van de 60 jarige bezetting/vernedering van een ander volk,wat een feest he,
  zo en nu op naar de nieuwe koude oorlog,of denk je dat het raketschild voor het midden oosten is?cda/$vda/cu stemmers,het is opdracht van de nieuwe wannebe wereld orde usa,waarom denk je dat die vierde wereld denkende landen er zonder al te veel problemen bij zijn gekomen,

  ps in de voorgaande post wordt verdonk en wilders even aangehaald,eeu dat is gewoon een spelletje van de vvd,als de vvd stemmen/zetels tekort komt mocht het ooit gebeuren,zitten verdonk/betaalt door de hogere midden stand/er zo bij in.was het niet een 3 partijen stelsel?luister maar naar de woorden van het vvd orakel,die er af en toe bij gehaald wordt,vanuit drente meen ik.mijn gedachten?

  Reactie door ad — zondag 25 mei 2008 @ 8.34 uur

 63. Beste Jan,…
  Ik weet niet waar ik naar toe moet!
  Vanaf het moment dat wij een overzicht thuis gestuurd kregen van (reaal) de hypotheek-verzekering, heb ik zin om alle verzekeringen te beeindigen!
  Ziek wordt je van zoveel graaien.
  52% van ons al betaalde geld is op aan “hun kosten”…..wtf!
  Prognose berekeningen worden naar beneden toe bijgesteld! ( tja dat kan ik me wel voorstellen, als men de helft van het bedrag laat verdwijnen).

  En dit gaat ook zo met pensioen/leven/overlijdens-verzekeringen!

  Waarom kom ik hiermee!
  ik lees deze week, dat men bij de Overheid controle wil op de verkoop van kaartverkoop voor voetbal/concerten/etc.., vanwege het excessieve stijgen van de kaartprijzen, buiten de officiele ‘route’.!!!

  Eehhhmmm……..wáárom hier wél bovenop gaan zitten?
  ….en de ‘Jan met de Pet” die z’n oude-dags voorziening in een beerput ziet verdwijnen, daar wordt amper over gepraat!

  Je hebt het hier wel over MILJARDEN!
  Verzekeringsbedrijven die méga-winsten scoren, met méga-betaalde top-bestuurders en evenzovele werknemers waarvan er velen met enorme bonussen naar huis gaan omdat “men” goed geboerd heeft!
  Maar degenen die dit mogelijk maken, worden nonchalant het ‘debet’-briefje toegereikt!
  “tja,…sorry! , na 30 jaar heeft deze vorm van spaarverzekering toch niet het gewenste resultaat opgeleverd..”
  Ziekmakende oplichting vind ik dit.

  Verzekeringen!
  Wat moet, hou ik.
  M’n kinderen worden goed de ogen opengehouden door ons!

  Vele mensen verwachten dat zaken recht gezet worden.Met hulp van de Regering!
  Herstel van hun prognose-verwachtingen en een boetekleed door die verzekeraars.

  Reactie door 'Gér — zondag 25 mei 2008 @ 9.44 uur

 64. Straks een interresante aflevering van Buitenhof: Verhagen met zorgen over het isolationalisme: Nederland keert zich in zichzelf i.p.v. naar het buitenland. Met de nodige kritiek op PVV, TON en natuurlijk weer de SP. En een discussie over de Wajong met van Hijum en Maureen v.d. Pligt [SP A'dam] Rond 12 uur Ned 2

  Reactie door J Vrolijk — zondag 25 mei 2008 @ 10.45 uur

 65. @55 Vraagje.
  Beste IEW, het antwoord is hoe speel je het spel der machten en de speelbal is het volk.
  Het grote gevaar is de politieke onverschilligheid bij het Volk. Door de afbraak van de sociale voorzieningen en massa werkloosheid zal de gang naar de stembus niet meer aantrekkelijk zijn.
  In het verre verleden is het verplicht stemmen actueel geweest en het volk stemde CPN of een ander extreem partijtje.
  De stemplicht werd afgeschaft goed voor de democratie werd er gezegd.
  Ik denk dat het extreme in de politiek juist bevorderd heeft. Hierdoor krijgt rechts meer macht, nog eventjes dan krijg je de Europese politieke ellende over ons uitgestort. Ga bij je zelf te rade wat te doen. Als ik bij mij zelf te rade ga, dan komt per dag een sterkere gedachte om overal een dikke punt achter te zetten, bij de politiek, vakorganisatie en noem maar op. Ook ik ben dan een slachtoffer van de politieke onverschilligheid.
  Dus als je mij gaat missen dan heb ik mij terug getrokken in mijn schulp met een goed boek van eeuwen oud toen mensen nog geloofden in een betere wereld.

  Reactie door olle Henk — zondag 25 mei 2008 @ 11.18 uur

 66. Vandaag trok er een processie, door mijn straat. Die straat was een dag eerder versierd met vlaggetjes en om de honderd meter, een kerkelijke afbeelding.
  Er liepen zo’n kleine, of misschien wel dikke duizend mensen in mee, wanneer ik de schutterijen de harmonie en de trommelaars meetel. De meelopers, die kwamen misschien niet allemaal uit mijn dorp.
  Er werden beelden meegedragen van dode heiligen.
  Het bidden van de mensen, dat klonk vooral in vier atheïstische kinderoren uit mijn straat, als:”Holderia hoedeledot”
  Zij bootsten de klanken na die zij meenden te horen. En zo dansten een klein jongetje en een meisje, tussen de bidders door.
  Zij werden achterna gezeten, door een man met een bidstok met op de punt een plastic handje. Iemand met een wandelstok nam het toen ven hem over. Dat viel niet goed bij de andere man.
  Zag je vroeger veel mensen bij hun voordeur naar een processie kijken, en zelfs knielen: Nu bleven de deuren dicht. Er kwam alleen iemand langs die reclame in brievenbussen stopte.
  Ik heb niet goed naar die processie gekeken. Want dat gedoe, voelde bij mij aan als geestelijke pornografie. Ik moest mij weerhouden om te roepen: “Alaaf!”
  Het leek wel of de mensen in mijn straat bang waren voor die processie.
  Want al waren de klanken die de harmonie in mineur inzette heel anders dan: “Mi re do mi, re solsol. Solsolsol si re do!”
  Het voelde aan als een gevoel in mei 1940, toen een legerorkest het voorspel inzette van: “Denn wir Fahren, gegen Engeland.”
  Naar mijn mening was men in die processie onwetend over iets heel belangrijks.
  Ik geloofde:
  Die zullen wel bijna allemaal op het CDA stemmen.
  Maar, omdat er bij buitenstaanders geen belangstelling (meer) is, voor dat vertoon van onwetendheid, zal vooral nu, het CDA enorm veel stemmen kwijtraken.

  Haras.

  Reactie door Haras — zondag 25 mei 2008 @ 12.25 uur

 67. vlak voor een vergadering stukken krijgen in dit geval van de rekenkamer.
  dit is tactiek,en gebeurd meer,geen kwestie dat het werk nog niet op tijd klaar was.
  ik kan me niet voorstellen,dat een gedrag dat in de eerste de beste or regelmatig voorkomt,in de kamer wordt geaksepteerd.
  een duidelijk betoog,het vervolg is dat ze dronken een glas en deden een plas.
  balki neemt zeker niet de gifbeker.
  hij is als een alchemist bezig,van het zuur zoet te maken,met toevoeging van wat arcenicum,komt er een zoete noten smaak.

  Reactie door hw.rademaker — zondag 25 mei 2008 @ 12.37 uur

 68. Namens velen, goede morgen allemaal, heb ik
  maar één vraag, nl. hoe het ter wereld mo-
  gelijk is, dat wanneer zij uiteindelijk te
  maken krijgen met een aow-tje velen van hen
  - na hun eenvoudig leven – niet langer te
  maken hebben met vaak een teruggave aan te-
  veel betaalde belastingen, voor de rest van
  hun leven te maken krijgen met een relatief
  hoge aanslag, in verhouding tot dat aow-tje
  en zeker blijf ik voorlopig hier meelezen om te zien hoe het ánderen, hier al langer
  aanwezig, vergaat en met mij zien hoe lang-
  zamerhand alle rechtszekerheid uit deze sa-
  menleving weg ebt. De vloed van spreken van
  Tweede Kamerleden wordt veronachtzaamd en
  de hoog opgeklopte branding die een gezond
  bruisende samenleving doet voorstellen
  smaakt nog steeds niet zoet, maar brandt
  menigeen op de tong daar waar zij zich toch
  al verbeten hadden en het water ze aan de
  lippen staat. Het TIJ moet nu echt gaan ke-
  ren om niet nog meer mensen aan de dijk te
  zetten. Ge”zon”de Zondag gewenst, allen!

  Reactie door Madelief — zondag 25 mei 2008 @ 12.43 uur

 69. Hallo madelief!
  Dat is dus ook wat ik steeds hoor van mensen met een aow in mijn omgeving?
  Dat ze nog nooit zoveel belasting hebben betaald als nu met hun aow?
  En dan willen ze dat nog extra belasten? of zie ik dat nu fout?
  Waar gaat dat heen?
  Groeten Mattie

  Reactie door mattie — zondag 25 mei 2008 @ 14.05 uur

 70. d’Olle…@65 Vraagje.
  Waarom en waar een punt achter zetten? Jij
  als Hart en Nieren socialist, jij kunt niet
  de hele dag een boek gaan zitten lezen zonder je iets aan te trekken van de
  $%&#zooi in ONS landje,jij kunt je niet afzijdig houden van het moeras dat
  “ons” kabinet heet.Heb je in Buitenhof onze
  misdienaar Verhagen gehoord, heb je de onzin kunnen verwerken zonder de pleuris
  in te krijgen,wij denken van niet dus zien
  wij je op basis van de geschiedenis gebaseerde postjes gewoon weer te gemoet,
  zo niet dan sturen wij het vreemdelingen-
  legioen of Gloria ,die woont geloven wij bij jou in de buurt, op je af.
  Voor nu een prettige voortzetting in
  het ommelaaand en pronkjuwaail.
  Groet.

  Reactie door Henk c.s. — zondag 25 mei 2008 @ 15.30 uur

 71. We moeten vooral niet “zeuren” volgens JP op “gehakt”dag om vervolgens op “rosbief”dag (de dag erna) (want toen keek JP weer even in zijn lunchbox) terug te komen op zijn woorden.Dat alles niet zo bedoeld was haha. Over draaikonterij gesproken…na deze uitlatingen (waar ik mij verschrikkelijk aan heb geërgerd) heb ik het er niet bij laten zitten en heb een uitnodiging gestuurd aan JP om een weekendje te komen logeren bij mij thuis. 1 maaltijd per dag, beschimmeld brood met een schep suiker, en helaas koud douchen is mijn voorstel..daar ik al 6 maanden mijn energienota niet heb kunnen betalen. Ja ik wordt helaas al 6 maanden met 370 euro gekort na mijn ontslag bij de thuiszorg jaja mooie wet WMO (kreeg 2000 euro ontslagvergoeding) en dat zien ze als inkomsten en daar kwamen ze pas maanden later mee!! En heb dit geld ook nog eens moeten gebruiken voor een verhuizing na bijna een jaar op 1 kamer te hebben moet vertoefen boven een café met mijn kinderen! Moet nu al 6 maanden rond komen van 700 euro met twee kinderen! Nou ben benieuwd of JP een vleugje armoede wil komen snuiven en wil ingaan op mijn logeer-partijtje…denk het niet hoor haha, je mag blij zijn als je al een antwoord terug krijgt bij het CDA! Heb ze er wel even op gewezen dat je van de SP wel antwoord terug krijgt als je een brief schrijft. Of je dat Haagse on-christelijk gespuis wakker schud…ik denk het niet. De 10 geboden zijn ze helaas vergeten denk ik dan maar! U weet vast wel welke toch…

  Reactie door Pien — zondag 25 mei 2008 @ 15.45 uur

 72. Alle reacties gelezen hebbend, is wel duidelijk hoe belangrijk en FUNDAMENTEEL het is dat een regering “uitsraalt” (en de harten en geesten van de bevolking daarmee doordringt) een weloverwogen en verstandige moreel-ethische basis te hebben…
  …Door alle mensen -waar ook ter wereld- gedeeld, omdat die zo “natuurlijk” aansluit bij onze behoeften en beleving.

  De laatste jaren is echter meer dan ooit bespeurbaar dat moreel-ethische en al eeuwenlang geldende principes niet meer VOORRANG hebben: de mensen krijgen -terecht!- de indruk dat zij -hoewel in overweldigende meerderheid zijnde- er “niet toe doen”, in vergelijking met “het grote geld” en de bezitters daarvan en dat alle waardevols daarvoor moet wijken…

  Voeg dat vervolgens bij de toegenomen mogelijkheden om informatie, van welke aard ook, te verkrijgen.
  En, mede als gevolg van de kwade naam die “diplomatie” (= welbespraakte leugenachtigheid!) en opportunistische politiek hebben, wordt eigenlijk geen enkele waarheid meer geloofd: ik heb hier al meerdere malen mijn bezorgdheid geuit over die z.g. “waarheidsrelativering”.
  Als alles bediscussieerbaar is, er gigantisch wantrouwen jegens machthebbers is en ook nog eens voor velen een absolute maatstaf ontbreekt welke als referentie kan dienen om UITEINDELIJK “vaste grond onder de voeten” te behouden, zijn we in een feitelijk “hopeloze” wereld beland.

  Hermies (“….CIA mantelorganisatie…”, in reactie 41) is een gevolg van dat verwoestende waarheidrelativisme, je kunt inderdaad argumenten vinden om zulks aannemelijk te maken….. DOODENG!

  Toch bezitten mensen volgens mij een uniek vermogen om te HERKENNEN of hun regering oprecht is en alle moeite doet om al eeuwenoude en vroeger veelvuldig toegepaste normen en waarden te respecteren: het is hun a.h.w. “ingeschapen”…

  Want, dat bewijst het VERNIETIGENDE oordeel van veel landgenoten over Balkenende c.s., .zeker als men daarbij bedenkt dat mensen realistisch genoeg zijn om –in het licht van de ingewikkelde dagelijkse werkelijkheid- hun niet alles aan te rekenen….!

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zondag 25 mei 2008 @ 16.31 uur

 73. Zondagmiddag heb ik de uitzending van buitenhof gezien, het ging o.a. ook over de wajong-uitkering.Daar werd gezegd, dat jongeren- gehandicapten moeten werken, anders raken zij de uitkering kwijt, maar gehandicapten die niet kunnen werken, die kun je toch niet achter de veren zitten,of, moeten de doden soms ook werken?

  Reactie door Ben Tarici — zondag 25 mei 2008 @ 17.35 uur

 74. De NL POLITIEK MAAKT MEER KAPOT WAT U LIEFT HEEFT …….TERUG NAAR DE WERK KAMPEN

  arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen invalide aan de slag

  Wat er ook verzonnen wordt de oplossing = “motivatie” , maar het is juist het maatschappelijk werk dat Nederland kapot maakt. door onkunde van het beleid van de de politiek.
  Heel vaak door repeterende monologische standpunten en pragmatische arbeids-ronselarij
  De gedachtenkracht van het hokjespatroon
  Gebrek aan sociaal-technische en dialogische vaardigheden van de (vaak te jonge) Sociaal-werkers.
  meestal vanuit comcommercie dus .

  Laat ministers eens een echten baan nemen zo als tuinman of vakkenvuller. Ik geef ze één dag ziekmelding

  Reactie door Andre — zondag 25 mei 2008 @ 18.31 uur

 75. @72
  Dat is ook onzin die met name op dit moment door de PVDA gepropagandeerd wordt.
  Geen(bijna) enkele werkgever neemt gehandicapten of ouderen in dienst.
  In plaats dat de politieke partijen deze verderfelijke discriminatie gaan bestrijden leggen ze de bal op onsportieve wijze bij deze mensen neer.
  Met als dreiging verlies van je uitkering.
  Men heeft dit bij de ouderen al gedaan door afbraak met name in Paars en kabinet JPB de z.g werk prikkel.
  Waar de club van JPB en zijn secondanten van de PVDA mee bezig zijn ,is het zoeken om met een schop deze mensen kapot te slaan.
  Zodat het publiek naar deze mensen wijst met de woorden ,eigen schuld dikke bult
  Ik spreek veel met ouderen en deze Wajong jongeren en echt ze zoeken naar erkenning door middel van een normale betaalde Job.
  En dat is niet voor zo als Hamer van de PVDA het verwoord om ze in een socialen werkplaatsen of om koffie te schenken.En zoals Rutte het verwoorde om ze stront te laten rapen.
  En als dat al zo moet zijn, betaal ze normaal met loon en de mogelijkheid om een pensioen op te bouwen.
  Het is het zwart maken van hele delen van de bevolking die kansloos is op de arbeidsmarkt en dat ze daarbij graag verwijzen naar het kleinen deel hiervan wat evt misbruik maak.
  Ik heb nog nog nooit een staking gezien in een sociale werkplaats opgezet door de vakbonden ,voor het schofterige laag loon waar deze mensen voor moeten werk.
  Schijnbaar accepteren die dat deze mensen bijna tegen het niveau van de lage loon landen aan zitten.En als straf voor hun handicap uitgebuit magen worden.

  Reactie door De Hakker — zondag 25 mei 2008 @ 18.57 uur

 76. Die “HWN” van Mark Rutte bleef steeds maar in mijn hoofd rondzoemen. Wat bedoelde deze grote roerganger daarmee? Dat bleek te zijn: “Hard Werkende Nederlander” (whatever that may be). Terwijl ik als simpele burger dacht: dat betekent natuurlijk Haagse Woordenspel-Nietsnut. Zoals Rutte zelf.
  Hmm….. Dat wordt nog een heel onderzoek: aan welke criteria moet men voldoen om tot een “Hard Werkende Nederlander” te worden gepromoveerd? Zal het nieuwe liberale beginselprgramma, waaraan Rutte nu zo naarstig werkt, uitsluitsel gaan geven? We leven in spannende tijden!

  Reactie door Olav Meijer — zondag 25 mei 2008 @ 19.37 uur

 77. @73 Ben Tarici

  Ja,… de doden zullen ook weer moeten werken.STERKER NOG ,de doden zullen ook wel weer worden opgeroepen om te gaan stemmen…(liefts iets christelijks.)

  Reactie door taardje — zondag 25 mei 2008 @ 21.37 uur

 78. Hoe zal Balkenende uiteindelijk de vaderlandse politieke geschiedenis ingaan……….
  Misschien is wielrennen een optie, daar is een biografie ook aardig mee te vullen.

  Reactie door Frank — zondag 25 mei 2008 @ 21.58 uur

 79. Joop1
  Mijn opmerkingen waren niet badinerend bedoeld. Ik probeer met mijn woorden een beeld te tekenen. Ze illustreren een boodschap die ik wil overbrengen.
  Als ik het bovenstaande topic lees, dan lees ik probleem en oplossing. Oftewel pragmatisme. Wat me dan weer aan Wouter Bos tijdens de verkiezingscampagne doet denken. De Wouter Tapes. Ik ben me wel degelijk van de problemen bewust, maar met pragmatisme kan men geen kiezer aan zich binden. Verdeel en heers, dat is een strategie die de neoconservatieven toepassen. Ik kan me de frustratie van Gloria en anderen goed voorstellen.
  Maar als men de kiezer aan zich wil binden zal men socialisme in een context moeten plaatsen. Mensen vechten voor een idee, een ideaal. Pragmatisme alleen is niet genoeg. Dat is een les die het PVDA nu ook leert. Morele verontwaardiging is begrijpelijk, maar is geen oplossing.

  Ik besef maar al te goed de zwakheden die een democratie in zich draagt. Ik ben me de problemen en risico’s terdegen bewust. Maar het gaat mij er niet om dat we de SP gaan hervormen. Het gaat mij om het groter geheel. De SP maakt als partij onderdeel uit van een groter geheel, van een “democratie.” Word deze “democratie” van onderop gedragen of van bovenaf gedicteert? Welke belangen wegen zwaarder?
  In welke context plaatst u het socialisme?

  In potentie kan het socialisme mensen uit elke religie en overtuiging aan zich binden. Er schuilt een enorm krachtige boodschap in het socialisme. Maar de SP heeft tot nu toe de neiging om in de verdeel en heers strategie te vervallen. Dat werkt dus niet.

  Begrijp mij goed. Ik stel hier nadrukkelijk dat men mensen niet moet gaan bespelen met holle woorden. Waarheidsrelativisme is niet de bedoeling. Ik denk eerder aan brute force honesty.

  Denk strategisch. Observeren, analyseren en verifiëren.

  Verlies de essentie niet uit het oog. Herken uzelf. Ga terug naar de kern.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 26 mei 2008 @ 2.42 uur

 80. Henk c.s. dat was inderdaad tenenkrommend dat Verhagenmannetje bij Buitenhof! Om over de interviewer maar niet te spreken! Er wordt geen tegenwicht meer geboden en medialand lijkt te zijn ingehuurd door de Haagse junta!
  Wat een stroopsmerende lafbekken zijn journalisten en interviewers tegenwoordig! Het ‘vrije woord’ helpen zijzelf om zeep! Zij hangen als slappe marionetten aan de touwtjes van ‘de regisseur’ die zich voor president uitgeeft. Want ook jij weet dat de man op chantabele grond zijn regeerploeg voor elkaar heeft gematst.
  Of je nou Nova, Buitenhof, Pauw & Witteman, Knevel & van den Brink ziet en beluisterd… het is EEN grote smakeloze stamppot van interviewers die geen besef meer lijken te hebben van de NOOD waarin dit land verkeert. Geen wonder… narcisme is wat hen drijft en het verdient massaal! En zo worden idealen verkwanseld en ‘vrijspreken’ ze dit land in de verplichte riedel die binnen de grenzen van de regeerbende en hun rechtse achterbankliek acceptabel wordt geacht.
  ZIJ zijn het, de LAFFE JOURNALISTIEK en altijd DEZELFDE MEDIAKOPPEN die het ‘klootjesvolk’ in slaap komen sussen om de MISvormingen van de Haagse Bluf doorgang te geven.
  Nee, niet alleen het kabinet verziekt dit land, maar BOVENAL de journalistieke meelopers die hun zakken vullen over de hoofden van ‘goedgelovige’ kijkers.
  ZIJ zijn SCHULDIG aan de neoliberalisering van ons land! Want alleen en uitsluitend door ondersteuning van de media kan een regering zoveel kwaad aanrichten. Vandaar dat dit land verder is weggezakt dan OOIT tevoren! We worden geMEDIAregeerd door angsthazige meeheulende journalistieke kwakzalvers.

  En lieve olle Henk! Je hebt het gehoord: geef niet op! We zullen DOORGAAN en NIET toegeven aan de asocialen! Dat zouden ze wel willen…
  Bakkie troost? Ik ben in de buurt! Groet.

  Reactie door Gloria — maandag 26 mei 2008 @ 2.43 uur

 81. @76 Olav,

  De kreet “hardwerkende Nederlander” is een Telegraaf kreet. Die hebben ze daar onder een sneltoets zitten.

  En pas maar op voor Rutte, want de VVD laat er niets aan gelegen liggen om die zelfde hardwerkende Nederlander te degraderen tot slaven, ontdaan van hun arbeidsrechten. Dat geldt ook voor die andere clubjes, ontsproten uit de VVD. Want bij een volgende regering zal rechts de handen ineen slaan. En dat lukt links tot op heden nog niet. Ik vrees met grote vrezen.

  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Bert Vanderslagmulders — maandag 26 mei 2008 @ 5.53 uur

 82. Dit kabinet legt er voortdurend de nadruk op, dat er meer en harder gewerkt moet worden in Nederland. Rutte heeft het veelvuldig over de hardwerkende Nederlander, die in de file staat. Dit probleem op te lossen heeft topprioriteit! De heren van fatsoen hebben gelijk. Het is beter om als Hard Werkende Nederlander in de file je uitlaatgassen te produceren dan om als niet werkende Nederlander thuis op de bank te zitten ruften.

  Reactie door reint — maandag 26 mei 2008 @ 7.43 uur

 83. @79 Rob
  Prima,lekker duidelijk commentaar Rob,maar
  beter dan @45.
  Observeren,analyseren en verifieren wij doen niet anders,het is juist daarom dat wij de democratie in ons land en sommige andere landen, niet vertrouwen,wij zijn meer socialist,zoals Jan het noemde
  Sociaal-ist.
  Maar nu even over the moral highgrounds,
  niets over gehoord??
  Heb je de genoemde Elsevier al onder ogen gehad??
  @80 is ook lekker duidelijk.
  Rob enorme groet en tot lees.

  Reactie door Joop1 — maandag 26 mei 2008 @ 8.59 uur

 84. De simpele vraag waarom het Nederlandse volk zo ontevreden is over de Balkenende-kabinetten, kon JPB niet beantwoorden;

  “Nederlanders klagen teveel” was zijn arrogante non-antwoord; een gluiperige manier om te zeggen hij gelijk heeft en het volk ongelijk.

  Klagen betekent “uiting geven aan pijn of verdriet” maar zo bedoelde JPB het niet: er is immers geen pijn; de Nederlanders denken slechts dat ze pijn hebben;
  eenvoudigweg zeggend dat de Nederlanders onterecht klagen omdat ze slappe kleinzerige verwende zeikers zijn en zijn beleid dus wel degelijk fantastisch is.

  Ik doe het geweldig maar het volk snapt dat niet, was dus eigenlijk zijn antwoord.

  Zolang Balkenende ‘regeert’, is het welzijn van nagenoeg elke individuele Nederlander afgenomen.

  Dat het bedrijfsleven de laatste 6 jaar geflatteerde inflatieaanjagende winsten laat zien, betekent niet dat het goed gaat met Nederland; het gaat pas goed met Nederland als de individuele mens min of meer zorgeloos kan leven. Jodocus Kwak snapt dit essentiële verschil niet.

  40% van de mensen heeft de laatste 6 jaar hun luxe betaald door extra hypotheek op hun huis te nemen, een PL’letje af te sluiten of hun spaarcenten aan te spreken, zichzelf simpelweg niet realiserend dat zij zich die luxe niet kunnen veroorloven van hun normale inkomen, niet kunnen betalen van hun normale inkomen.

  55% van de mensen wordt elke maand keihard geconfronteerd met het feit dat zij niet kunnen betalen wat zij zich redelijkerwijs zouden wensen of zelfs keihard nodig hebben, zeker als zij dat vergelijken met de tijd van vòòr het zure Balkenende-regime.

  JM deed het redelijk maar had JPB nogmaals moeten vragen: Verklaart U nog eens waarom het Nederlandse volk zo ontevreden is over de Balkenende-kabinetten.

  Hierin ligt namelijk de essentie : het volk heeft wel degelijk pijn en JPB te koppig te begrijpen dat hij slecht is voor ons land.

  Reactie door ACE — maandag 26 mei 2008 @ 11.06 uur

 85. @Gloria… what’s in a name… het is overigens mijn echte naam, best apart voor een atheïst vind je niet?
  Te je al weer woordjes? Even mee stoppen, dat leid maar af… D’66 ? hoe kom je erbij? Zoals ik niks met religie heb, zo ben ik ook wars van politieke partijen.
  Als je me dan persé wil ‘etiketteren’ dan houd het maar op een individualistische anarchist.
  De Links – Rechts gedachte is verouderd, Den Uyl waarschuwde jaren geleden al dat de marges in de politiek gevaarlijk smal werden.
  We stemmen tegenwoordig op poppetjes, die poppetjes negeren vervolgens – staatinrichtelijk gezien volstrekt legaal – de stem van het volk en gaan gewoon eigenstandig door waar ze mee bezig waren. Dat het volk erbij staat, niet veel verder komt dan wat gemopper om bij de volgende verkiezingen braaf mandaat te geven aan de volgende lading incompetente vertegenwoordigers zie ik niet zozeer als een tekortkoming van dat volk als wel van het systeem. Ben ik te positief, en is een participatieve democratie een stapje te ver voor de Nederlanders? Toegegeven: de Zwitsers hebben een historie met kleinschalige volkstemmingen die terug gaat tot in de 13e eeuw. Anderzijds werd besloten om dit systeem door te voeren op federaal niveau vanwege tekortkomingen van de parlementaire democratie, die verdraaid veel lijken op de situatie die zich de afgelopen decennia in Nederland heeft ontwikkeld. Ook daar waren de gebruikelijke tegenargumenten te horen: het volk zou niet capabel zijn om zich in de besluitvorming te mengen, dit zou enorm tijdrovend worden en het nemen van impopulaire maatregelen onmogelijk maken, en het systeem zou gevoelig zijn voor corruptie.
  Zijn de Zwitsers zoveel slimmer dan de Nederlanders? Of is er gewoon sprake van een beter werkend systeem?

  Ik heb teveel socialistische systemen zien stranden op de ontwikkeling van staatskapitalisme om geloof te hechten aan goedwillende dictators en collectief geluk.
  Daar kun je filosofisch moeilijk over gaan lopen doen, maar het is in feite heel simpel.
  Zet een hond met een bak voer in een afgesloten kamer, voorspel wat er gaat gebeuren, loop een uurtje later de kamer binnen, controleer je voorspelling en gebruik dit gegeven om te voorspellen wat er gebeurd met een soortgelijk volgend experiment: een mens met exclusieve toegang tot een bak vol geld….

  Reactie door Toussaint — maandag 26 mei 2008 @ 11.56 uur

 86. @80 Gloria

  hoort de oppositie niet de stem van de burgers te vertolken als zaken fout gaan en mensen er genoeg van hebben?!

  waarom roepen die dan zo zachtjes en nuanceren ze mee?!
  ipv het vertrouwen op te zeggen zoals de burger verlangt? “historisch LAAG” is niet zomaar even iets dat alleen maar geconstateerd hoort te worden,daar dient men ook gevolg aan te geven als oppositie,als men dat NU SP niet doet,is het zeer hypocriet en zinloos om nog tegen die EU moordwet te zijn want die KOMT er als men JPB laat zitten…

  niet toe geven zegt u?
  dat houd ook een keer op in een dictatuur,en daar stevenen we hard op af met de VOC en hun Christelijke Sharia.

  en dan nu weer het MILLIEU !
  http://www.nu.nl/news/1583028/38/‘Leg_heffing_op_gloeilamp’.html [copy/paste link]

  maar de volkskrant heeft het weer over een ander plan: http://www.volkskrant.nl/economie/article541242.ece/Prijs_spaarlamp_moet_omlaag

  ze weten niet eens WAT ze doen en WAAR ze het over hebben in dit kabinet.

  WEER een extra heffing die niet doet wat het zou moeten doen,want een spaarlamp produceren kost al 10x zo veel energie als het produceren van een gloeilamp.
  spaarlampen zitten ook vol met GIF genaamd KWIK !
  en dan hier: http://www.milieudefensie.nl/publicaties/magazine/2007/september/spaarlamp.pdf

  het bewijs dat men dat allang weet….

  Reactie door iew — maandag 26 mei 2008 @ 12.21 uur

 87. @70 Henk c.s.
  @80 Gloria

  Inderdaad Verhagen is een gladde partijvogel. Het wordt tijd dat er een andere politieke wind gaat waaien en ik hoop dat de SP bijtijds het politieke stuur in de goeie richting zet in die zin dat het aansluit bij andere socialistische partijen in Europa. Wat ik hiermee bedoel is dat je als éénling in de Europese éénwording nergens staat.
  Lees de rede van Verhagen op 19 Mei j.l. te Den Bosch.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Grenzen.mht

  Reactie door olle Henk — maandag 26 mei 2008 @ 12.56 uur

 88. ACE, hij JPB begrijpt het voor l00%.Het is zijn vileine tactiek
  om zich er voor het moment weer even uit te redden.Dezelfde methode die hij ook in de kabinetsformatie heeft gebruikt,
  Waarschijnlijk geïnstrueerd door zijn enke Bilderbergkornuiten.

  En hij gaat er weer naar toe met Maxime Verhagen.Waarschijnlijk wordt daar de weg uitgestippeld voor de volgende formatie.

  Het volk kan kreperen.Hij heeft maar l doel voor ogen, hoe regel ik de troonswisseling zonder rellen en problemen.
  En het journaille helpt mee,bewust en onbewust.
  Want oh, wat zal dat leuk zijn,koningin maxima met een kroontje op de geblondeerde haardos.Dat is toch een hype om voor te leven! Na de kater over de voorbije zomer met bier en spelen, dan toch weer een afleiding om naar uit te kijken!

  Misschien strooien ze zelfs wat muntjes voor de paupers als ze hun zegetour maken!

  Reactie door anne hilverda — maandag 26 mei 2008 @ 14.22 uur

 89. @84 ACE
  Het begon inderdaad voor veel mensen met lenen voor luxe, dat doe je nog vanuit een vrije keuze. Vervolgens kwamen steeds meer mensen erachter dat ze bijvoorbeeld zelf het geld niet hadden om een kapotte wasmachine te vervangen, dan van lieverlee maar lenen of op afbetaling. Een auto kopen, oke heel veel mensen lenen daar al jaren voor, maar lenen om uberhaupt nog een auto op de weg te kunnen houden voor je werk, ook dat overkomt al mensen. Lenen om de betalingsachterstanden voor gas en electra te betalen, sommigen moeten wel want wat moet je zonder gas en stroom? Veel mensen moeten wel lenen, lenen tot het niet meer kan. Dan schuldhulpverlening, een zakcentje krijgen om eten van te kopen, zo weinig dat menige hond in dit land nog beter te vreten krijgt. Dit is waar heel veel mensen gaan eindigen wanneer het Balkenende-beleid nog langer zo doorgaat. Toch twijfel ik eraan of er, met uitzondering van de SP, wel een partij in de Tweede Kamer is, coalitie of oppositie, die zich voldoende zich ervan bewust is dat er zich een drama aan het voltrekken is in ons land. Dit moet stoppen en dat kan alleen door dit kabinet te laten vallen, in mijn ogen is er geen andere optie meer.

  Reactie door J Vrolijk — maandag 26 mei 2008 @ 14.56 uur