Leve het VMBO

zaterdag 14 april 2007 :: 0.10 uur

Gisteren was ik op een VMBO-school in Someren (Brabant). Ik was uitgenodigd om een uur met leerlingen te praten over politiek, onderwijs en mezelf. Er waren zo’n dertig jongeren en een paar leraren. Ik heb ze uitgelegd hoe ik in de politiek terecht ben gekomen, hoe de Tweede Kamer werkt en wat ik vind dat goed onderwijs inhoudt.

Het eerste uur verliep zoals het meestal gaat, maar daarna gebeurde er iets heel bijzonders. Zie hier het verslag in het Eindhovens Dagblad.

De leerlingen gaan in de komende weken hun examens tegemoet, en ze wilden allemaal iets kwijt over het onderwijs dat ze kregen en krijgen. Er waren nogal wat klachten. ‘We zitten met z’n allen op het plein. Het is veel te druk. We krijgen geen les meer. We kennen de docenten onvoldoende, en zij ons ook onvoldoende. Het contact is minimaal.’

Gelukkig waren er een paar leraren bij aanwezig. Een enkeling had de moed om zich achter de leerlingen te scharen en te zeggen had het ‘m speet dat de leerlingen zich zo tekort gedaan voelden. Uiteindelijk heb ik gevraagd of ook de directeur erbij kon komen: ik wilde graag zijn commentaar horen op alle kritiek. Zijn reactie: ‘Ik ben pas een maand directeur. Mijn voorganger heeft dit allemaal doorgevoerd. Ik ben van mening dat we te ver zijn doorgeschoten met dat Nieuwe Leren. We moeten een middenweg zien te vinden.’

Sinds een poosje zijn nogal wat schoolbesturen en schooldirecties ‘in’ het zogenaamde Nieuwe Leren, oftewel competentiegericht leren. Het idee is dat kinderen het vooral zelf moeten uitzoeken. Pas als ze er helemaal niet uitkomen zijn er leraren die helpen. Ik heb dat altijd een totaal verkeerde benadering gevonden. Immers, kinderen op die leeftijd hebben steun en stimulans nodig, ze moeten worden gestimuleerd om in te zien dat leren iets moois is. Ze hebben leerkrachten nodig die een vuur bij hen ontsteken… Onderwijs geven is niet het vol gieten van een vat…

Twee op de drie jongeren gaat naar het VMBO. Ik pleit er al heel lang voor dat we veel meer aandacht, geld en energie moeten geven aan deze onderwijsvorm. De kinderen hebben daar recht op. De meeste VWO-leerlingen komen er wel, maar juist deze jongeren op het VMBO hebben recht op het best mogelijke onderwijs. Ik heb het idee – nee, de overtuiging – dat dit nu lang niet altijd het geval is. Mijn bezoek vandaag heeft mijn beeld bevestigd. Ik zal niet rusten vooraleer ook deze kinderen een eerlijke kans krijgen. En dat wil zeggen: Het beste onderwijs dat er bestaat.

Ik heb de leerlingen uitgenodigd om na hun examen een keer naar Den Haag te komen. Ik heb ze beloofd ze alles te laten zien en dat we dan verder praten. Met de leerkrachten en de directie heb ik afgesproken dat ik graag over een jaar een keer terugkom om te horen wat men met de kritiek van de (moedige!) leerlingen gedaan heeft.

Zie ook: Leve het VMBO (2)

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

86 Comments

86 reacties

 1. Ieder weldenkend mens kan toch inzien dat het riducuul is dit onderwijssysteem in stand te houden…

  Even offtopic Jan, wat vind jij van de gang van zaken bij de, tegen alle afspraken in, opgedrongen installatie van gedeputeerden in de provincie Limburg?

  Reactie door Herm — zaterdag 14 april 2007 @ 1.03 uur

 2. Mijn eerste emotie bij de deplorabele situatie van ons onderwijs is er een van walging en verontwaardiging. Als ik er verder over doordenk overheerst bij mij de gedachte: hoe heeft het toch zo ver kunnen komen?

  Regeren is toch vooruitzien? Hier is dit wel heel erg duidelijk niet goed gegaan, want dit alles was te voorzien en er is uitvoerig voor gewaarschuwd, door zeer ter zake deskundigen. Het is dan ook tevens een signaal dat er iets grondig mis is met ‘de politiek’. Er mankeert iets aan ons bestuurlijk apparaat. Behalve dat het verre van democratisch is kan het kennelijk ook niet dit type problemen oplossen, die toch tot de kerntaken van de overheid behoren.

  Mijn analyse is dat van de trias politica de juridische poot nog aardig werkt maar dat de andere twee poten, het bestuur en de democratische controle, verworden zijn tot een corrupte en ondoorzichtige brei, een kleffe kliek onder de Haagse kaasstolp, de roemruchte ‘de politiek’

  De burgers zijn dit wel spuugzat.

  Reactie door Hermie Kreeft — zaterdag 14 april 2007 @ 1.52 uur

 3. al tientallen jaren wordt er gemorreld en gesleuteld aan het onderwijs. en vanaf de mammoetwet is alles steeds minder geworden. als er een systeem is ingevoerd, komt twee jaar later wel een of andere ambtenaar op het idee dat het nog anders kan. De leraren mogen weer de vergaderkamer in om nieuwe systemen te implementeren. De drukkerijen wrijven in hun handen want er moeten weer andere boeken komen.

  gevolg: leraren overwerkt en de leerlingen nauwelijks les. Jaren geleden werd het woord huiswerk een vies woord. Leelringen krijgen geen uitdaging meer. Al mijn kinderen kregen een ivbo of “huishoudschool”- advies mee (vertaald in de toenmalige termen van technisch onderwijs tot vmbo ). Dat was het optimaal bereikbare. Vreemd genoeg heeft 1 een havo diploma en zitten de twee anderen in het laatste jaar van een mbo niveau 4 opleiding ( dankzij het feit dat de overstap van vmbo-tl (mavo) naar havo onmogelijk geworden is.

  Overal op straat zie ik hangjongeren. Ze hebben geen huiswerk, ze hebben niets te doen. geen uitdaging meer. Ik hoor van kinderen die van havo afglijden naar vmbo, omdat ze geen zin hebben. Natuurlijk, dat soort leerlingen waren er vroeger ook, maar dan waren er wel mensen, bijvoorbeeld ouders, die dit afglijden probeerden tegen te houden. Al te makkelijk wordt tegenwoordig gezegd: ga maar een stapje lager, dan lukt het misschien wel.

  Natuurlijk, in een systeem waar je niet eens meer een leraar tegen komt en alles, nota bene in de puberteit, aan je eigen initiatief wordt overgelaten loopt dan veel mis.

  Het erge is dat leerlingen vaak best willen en begrijpen dat het eindresultaat niet jofel wordt, maar als je niet een steuntje in de rug krijgt kan je willen en begrijpen, maar kom je niet veel verder.

  Reactie door ipuntje — zaterdag 14 april 2007 @ 7.34 uur

 4. Wat een helden deze leerlingen. Mijn zoon zit ook op een VMBO-school maar heeft meer vrij en lesuitval dan gewoon les. Een leerkracht vinden die hem iets kan uitleggen valt niet mee. Ik ben zelf maar weer wiskunde en economie gaan ophalen om hem te kunnen helpen, maar mijn methoden zijn natuurlijk verouderd. Erg verwarrend voor hem maar wel de enige kans dat hij zijn diploma haalt.
  Erg jammer dat het onderwijs zo kapot is gemaakt. Er is niets tegen het Oude Leren!

  Reactie door Irma — zaterdag 14 april 2007 @ 7.44 uur

 5. Goeden morgen vrienden SP.

  Wat mij opvalt in het onderwijs, dat er voortdurend verandert MOET worden.
  Waarom is de ervaring van wijze leraren nooit meegenomen in de plannen, maar alleen beterweters aan het woord laten, die meestal eigen belang voorstaan.
  Waarom moet er überhaupt elk jaar verandert worden? Waardoor weer andere boeken nodig zijn, en kosten de pan uit rijzen.
  Kennis vergaren is in principe heel eenvoudig daarvoor zijn geen ingewikklde manieren voor uit te denken.
  Maar volgend jaar komt wel een andere nieuwlichter aan zetten, die het weer anders wil.

  Reactie door Ouwe Dirk — zaterdag 14 april 2007 @ 8.03 uur

 6. Goede morgen allemaal, ook Ouwe Dirk die de
  koe weer stevig bij haar horentjes vat!
  Kijk, veranderen daar waar het structureel
  nodig is, maar daar waar het ‘veranderen’ is
  om zich ‘onderscheiden’ te zien t.a.v. de
  grote meute, is het al jaren ijdelheid geble-
  ken en hielden vele ‘onderzoeksteams’ hún
  brood op de plank.

  Men huldigde, niet ten onrechte, de mening,
  dat ‘alles wat opgezocht kon worden, niet ge-
  leerd hoefde te worden’. Enerzijds niet zo
  gek, als je ziet hoeveel sommige ‘vakken’ na-
  drukkelijk zijn veranderd en aan info-opslag
  meer capaciteit vroegen, in álle opzichten!!

  De slag om Nieuwpoort was in 1600, té gemak-
  kelijk om niét te kunnen onthouden, maar…..
  NieuwSpoort 2007 dient volledig up date te
  zijn dagelijks en wél méér ontwikkeld te wor-
  den. Léérstof loskoppelen van funktionaliteit
  en structureel verONachtzamen, in kaders ge-
  goten alsof het een multidrankje betrof, waarbij de authentieke smaak van elke vrucht
  verloren ging, is vermoedelijk het grote ‘ver
  gissen’ geworden: van álles wat, maar niéts
  dégelijk en doordacht ‘bij’ bréngen!

  Zoals ook later weer zal blijken, dat sommige
  mensen ‘altijd hadden gedacht, dat zaken an-
  ders bezien moesten worden’, doordat zij NU
  hun docenten niet consulteren en twijfels uit
  sluiten.

  De doorstroming van destijds mulo naar hbs
  was absoluut géén slechte, omdat juist step
  by step, in dié voorselectie, ‘ingestápt’ kon
  worden. Het terugbrengen naar minder vákken
  is nergens een succes gebleken.

  Het ware wijzer geweest, de Verplichte schoolwet aan te passen met ‘gratis leermid-
  delen’ daar waar er in sommige gezinnen géén
  geld genoeg beschikbaar is en ‘bijbaantjes’
  van de jongelui zélf dáárin moéten voorzien.

  Op weg náár een volwassen samenleving zou een
  staatszakgeld vanaf 16 jaar, mits goede pres
  taties, hén allemaal gelijke kansen geven,
  alvorens de selectie wordt gemaakt met 18 jaar om al dan niet door te leren/studeren!

  Ook mét géld léren omgaan bewérkt dat de
  drang tot toegespitste studies zal toenemen,
  immers van ‘klein geld’ werken naar ‘groot
  geld’ is nog altijd stimulerend gebleken:
  de eigen verdiensten tellen dan tweeërlei!
  Allereerst dient de rivaliteitssféér tussen
  vnl. hand- en/of hoofdarbeid wég te vallen,
  zodat men van jongsaf aan leert respect te
  hebben voor andermans ‘kundigheden’ en ‘vaar-
  digheden’.

  Vooralsnog moet de solidariteit áángeleerd
  worden om te helpen bewérkstelligen elkaar
  naar een bestaanszékerheid te leiden in álle
  opzichten…!

  Géén uitzicht op wérk, dat enigszins beant-
  woordt aan studie waartoe richtlijnen werden
  uitgezet, of ONbepaalde tijdscontracten heb-
  ben intussen veel korte- en lange termijn
  idealen van de jongelui zélf, op zijn kop ge-
  zet of zelfs verprútst.

  De dijken die zijn opgeworpen om de door-
  stroom te helpen bevorderen, lieten geen overloopgebied meer toe en juist dié vermeen-
  de ‘ruimtebesparing’ doet dijken bársten van
  ontzetting of worden poreus.
  In de boezem van elke politieke partij zijn
  daarin inschattingsfouten gemaakt.

  De invloed van ook informatieve TV en Internet, en de ‘tijd’ die dáár in gaat zit-
  ten volledig onderschat, helaas!

  Het is een voorrecht geworden dat tegenwoor-
  dig iedereen mag leren en studeren, maar het
  is tevens een nadeel, dat iedereen dénkt dat
  dan maar te moeten gaan proberen, zonder er
  de aanvullende verstandelijke vermogens voor
  te hebben of privé financieel te ondersteunen als het gaat om dure leermidde-
  len of stageprojecten waarvoor ouders ook fi-
  nancieel dienen borg te staan.

  Al veertig jaar terug wisten goocheme jongens
  en meisjes, ook op leeftijd, zich in funkties
  te werken, waarvoor de ‘papieren’ feitelijk
  ontbraken. Nu wordt er met alle macht aan pa-
  pieren gewerkt, maar is de WERKGELEGENEHEID
  op allelei nivo’s eerst naar de knoppen ge-
  holpen door allerlei vermeende knappe koppen!
  Dat perspectief is wel buitengewoon ontmoedi-
  gend te noemen, niet alleen voor jongeren,
  maar ook voor de gehele om hen heen vertoeven
  de gemeenschap die erop had moeten toezien,
  dat het zó nóóit had mogen lopen.

  Ondanks deze misère:
  V ooruit!
  M et…
  B oeken
  O verwinnen!

  Groetjes allen van Madelief en tot kijk!

  Reactie door Madelief — zaterdag 14 april 2007 @ 8.57 uur

 7. Helemaal mee eens ouwe dirk, pure kapitaalvernietiging, en als het nou beter werd maar het wordt steeds rotter.

  Ik denk nl. dat de generatie babyboomers (van voor de mammoetwet) het beste onderwijs hebben genoten.

  Duidelijke vakken, strikte keuzes en geen gezeur van iedereen moet alle vakken hebben doorlopen, dat lukt nu eenmaal niet bij iedereen en dan krijg je uitval en ongemotiveerdheid.

  Graag terug naar de oude Ambachtschool,mulo en HBS graag.
  Was helemaal miks mis mee, maar ja leg ze dat maar eens uit in den Haag.

  Reactie door Carla — zaterdag 14 april 2007 @ 9.43 uur

 8. Les geven is een vak, een goede docent is een vakman.. Wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan is er fabriekswerk van gemaakt..

  De ouderwetse schoenmaker is weg van z’n leest en we dragen wegwerpschoenen uit Taiwan..

  Reactie door Janneman — zaterdag 14 april 2007 @ 10.07 uur

 9. Ik heb zelf een klein machinepark met o.m. draai/freesbank lasapparaten centerloze slijpbank e.d.stann en merk hoe schrikbarend weinig jongeren in de mataaltechniek geschoold zijn.Vooral precisie en fijn mechanica is een groot probleem.Wat zich over 5 tot 10 jaar bij de afvloeiing van leraren gaat afspelen gaat zich ook manifesteren in de vak technieken,daar komen straks ook tekorten aan goed opgeleide vakmensen. Wij moeten er zelf ook wat aan doen dat hier geen buitenlandse vaklieden binnenstromen.En deze heb je nu net veel nodig in de research-industrie.Meermaals heb ik er op gewezen dat er nagenoeg geen technici in de kamer zitten.Zij zouden wel meer de alarm bel hebben laten rinkelen.Nu suffen wij verder en ondertussen studeren in China ieder jaar 1.000.000 chinesche ingenieurs af.Er staan inmiddels 80!! kleine en grote autofabrieken.Hallo!!wanneer worden wij eens wakker?

  Reactie door Maan Arkenbosch — zaterdag 14 april 2007 @ 10.36 uur

 10. Wat zou het toch mooi zijn als we eindelijk eens een regering kregen die niet meer dan de helft van haar burgers al bij voorbaat en zo vroeg mogelijk afschrijft.
  Marktwerking is zo mooi.
  Kots.

  Reactie door Chipo — zaterdag 14 april 2007 @ 10.41 uur

 11. Wat was er mis met de vakschool!
  Vanaf het moment dat men begon over het nieuwe leren heb ik al waarschuwend mijn vinger opgestoken dat dat de grootste fiasco voor het onderwijs aller tijden zou worden!
  Zoals Maan al aangeeft kwalitatief werkvolk wordt niet meer opgeleidt!

  NB Plassterk heeft in iede geval al laten zien geen kaas te hebben gegeten van onderwijs!
  Gaan de leerkrachten toch wat vakantiedagen inleveren om de werkdruk te ontlasten!
  PVDA op onderwijs is de doodsteek voor dit land, in het verleden en in de toekomst!

  Reactie door Sinne Tolsma — zaterdag 14 april 2007 @ 10.48 uur

 12. “Ik pleit er al heel lang voor dat we veel meer aandacht, geld en energie moeten geven aan deze onderwijsvorm. De kinderen hebben daar recht op. De meeste VWO-leerlingen komen er wel, maar juist deze jongeren op het VMBO hebben recht op het best mogelijke onderwijs.”

  Helemaal wrang wordt het als je beseft dat tussen deze VMBO leerlingen ook kinderen zitten die meer dan VMBO aankunnen. Allochtone kinderen bijvoorbeeld, die misschien onder hun kunnen presteerden tijdens de CITO toets. Hoe Nederland omgaat met talent (van zowel jongeren, vrouwen als ouderen) is een ramp, voor iedereen, in de eerste plaats voor de mensen zelf, maar ook voor het land.

  Reactie door Ellen — zaterdag 14 april 2007 @ 11.09 uur

 13. Goed Jan dat je op deze manier met de VMBO’ers bezig bent. Inderdaad ze verdienen het! Wat vindt het Jeugdkabinet ervan? Hebben ze hierover goede ideeen om op te pakken?Vast wel!

  Reactie door Sineke — zaterdag 14 april 2007 @ 11.29 uur

 14. In dit land wordt er al jaren neergekeken op technici, terwijl alles om techniek draait. Iedereen is blij als er een loodgieter de boel komt repareren, een dakdekker het dak komt dichtmaken, de auto het weer doet, een gaslek hersteld wordt. Hier in Enkhuizen hebben ze destijds zelfs de LTS moeten sluiten omdat de scholengemeenschappen voor VWO, HAVO en MAVO het te min vonden dit bij de scholengemeenschap te betrekken. Schandalig!

  Reactie door Hans Langbroek — zaterdag 14 april 2007 @ 11.53 uur

 15. Sinne Tolsma, ik ben geen PVDA fan maar Plasterk heeft allen maar gezegd dat vakanties anders ingepland kunnen worden want op deze manier moet alles er voor de vakanties nog even door heen gejaagd. Hij heeft dus niets tegen het aantal vakantiedagen maar wel kritiek op hoe dit ingepland is en ik denk dat hij hierin gelijk heeft. Zoals met alles werkt balans het beste…Groetjes

  Reactie door cynthia — zaterdag 14 april 2007 @ 13.09 uur

 16. Toch wel een beetje krokodillentranen en wat boter onder de pet: één van de oorzaken van de onbetwiste achteruitgang van het (voorbereidend) onderwijs is echt wel de nivelleringsdrang uit de jaren ’60 en ’70. De socialisten (zal ik maar zeggen) voorop (Van Kemenade).
  “Gelijke kansen voor iedereen”, en dat kan alleen als de bovenste een stapje terugdoet. Die stapjes terug zijn nu structureel door de onderwijsbeleidsmakers opgelegd. En nu is het zover dat ze ‘t de leerlingen zelf laten uitzoeken – het Nieuwe Leren.
  Ik deed nog examen in 13 vakken (ik heb ze net nageteld), mijn vakopleiding heb ik in de avonduren bij mekaar moeten vegen want een universiteit was in de verste verte niet in zicht, voor een examen gebruikte ik mijn vakantie.
  In Hilversum, waar ik de laatste tijd werkte, liep ik dagelijks langs een villa met een gevelsteen: “Al wroetend kom ik er door” – en dacht, zo is dat!
  Minstens zo zorgwekkend als het VMBO is het belabberde niveau van de PABO’s, daar komen de mensen vandaan die het onze jeugd moeten leren.
  Het is waar dat er op internet veel interessante stof te vinden is en het is vaak leuker dan op school. Waarom is het eigenlijk niet leuk op school? Dat zou toch moeten?
  Kijk voor de aardigheid eens op http://www.pandd.demon.nl/. Maar zoiets opzetten is niet voor iedere leraar weggelegd.

  Reactie door jk — zaterdag 14 april 2007 @ 13.34 uur

 17. Ik heb helemaal geen hoge pet meer op van leraren/leraressen. In de afgelopen jaren heb ik de verloedering aangezien en heb vele malen op de betreffende middelbare scholen gevraagd om meer aandacht en verdieping tov kinderen en lesgeven. Mijn kinderen klaagden thuis vaak over de domme manier van lesgeven en het beperkte vermogen van de leerkrachten als zij eens dieper op de materie ingingen.
  Wat een verbazing van mijn kant dat de rollen omgedraaid waren. Kinderen die willen weten en leraren die niet weten.
  Nog erger het gezeur over de salarisverhogingen. Alsof dit helpt! Vergeet het maar!! Het enige dat helpt is een schop onder de kont. Afgelopen uit met dat aanlummelen en weer terug naar gedegen lessen met kleine groepen. Leraren weer voor de klas FACE TO FACE en de lerarenopleidingen verdiepen en hen gedegen voorbereiden op mensen die nog sterk behoefte hebben aan leiding. NEE, geen scherm voor je hoofd, maar een MENS van vlees en bloed! Die spreekt en articuleert!Je zal maar kind zijn… en zo aan je lot worden overgelaten. Ouders aan het werk en leraren die er geen werk van maken. Van oud tot jong wordt geprotesteerd, maar de heren politici van de afgelopen jaaaaaren hebben het niveau van dit land erbarmelijk verslechterd. Waarom? OMDAT HET HENZELF AAN NIVEAU ONTBREEKT!
  Nog even en dit land wordt door de neoliberale aasgieren ondergedompeld in de Europese Grondwet en is Nederland een onbenullig speeltuintje van de marktjongens geworden.
  Alleen met zo’n 50 zetels voor de SP kunnen we dit land nog uit deze nachtmerrie trekken en anders wordt het huilen met de wolven in het bos.
  Het volk moet zich schamen dat ze met evenveel gemakzucht hun stem in handen hebben gegeven van de regerende partijen. Wat een onverantwoordelijk volk!

  Reactie door Gloria — zaterdag 14 april 2007 @ 15.00 uur

 18. Ik ben het met de meeste reacties eens.
  Het is inderdaad verschrikkelijk hoe hier in Nederland wordt omgegaan met al die jongeren die beter onderwijs willen en dat duidelijk laten horen maar waar al jaren niet op ingegaan wordt. Mijn kinderen zijn gelukkig al jaren klaar met hun studies, maar wie op dit ogenblik studerende kinderen heeft : heel veel sterkte gewenst, iedereenwil immers het beste voor zijn kinderen
  En de politiek maar klagen dat en zo veel schoolverlaters zijn, met steeds nieuwe leer- en lesmethodes komen en als die niet voldoen weer met een andere manier komen en zo maar door…
  Kritisch kunnen kijken naar beleid,
  zelf-reflectie, zich verantwoordelijk voelen : daar een aantel stevige cursussen over voor de politiek, beleidsmakers en ambtenaren had al tien jaar geleden moeten verplicht worden. Telkens willen scoren, voor de partij en het eigenbelang, heeft er voor gezorgd dat er niet alleen bij onderwijs maar op praktisch alle gebieden afgebroken werd. En niet bepaald ten goede !
  Wat ik mij wel al jaren afvraag is waar de onderwijs-vakbond was. Nu staan ze op hun achterste benen (evenals @ 15 Cynthia vind ik dat Plaskerk gelijk heeft)
  Maar waarom is de bond niet al veel eerder opgekomen voor de kwaliteit van het onderwijs? Of de leraren zelf ?
  Waar was het verantwoordelijkheids gevoel voor de leerlingen ?
  Net zoals Jan met de leerlingen gesproken heeft, zouden leraren regelmatig moeten doen !

  Reactie door Lieve — zaterdag 14 april 2007 @ 15.57 uur

 19. @17
  Zo jij gaat even flink te keer met een schop onder de kont.
  Over het algemeen zijn de leraren best hard werkende krachten althans dat is mijn ervaring.
  Maar als we toch schoppen onder de kont gaan geven mag ik mij neem ik aan mezelf de vrijheid gunnen om ook een deel wat niet werkt of beter gezegd dat gedeelte wat beslist niet wil werken een schop onder de kont geven.
  Vreemd dat jij juist in het verleden die mensen de hand boven het hoofd hield en je frustraties botviert op een hard werkend gedeelte van Nederland en ze onder uit schopt.

  Reactie door De Hakker — zaterdag 14 april 2007 @ 21.48 uur

 20. Vandaag werden wij blij verrast door een artikel in het Eindhovens Dagblad betreffende het bezoek van Jan Marijnissen aan de school van onze zoon.
  Al geruime tijd zijn wij aan het strijden voor betere lessen voor onze zoon. Vanaf de lagere school is hij met leerwegondersteuning op het VMBO begonnen. In de eerste twee leerjaren werden de normale klassiekale lessen gevolgd. Momenteel zit hij in het derde leerjaar en volgt hij “lessen” middels de vorig jaar ingevoerde leer-werkhuismethode. De basis van deze methode bestaat uit het zich zelfstandig eigen maken van leerstof door de leerlingen. Dit in groepen van +/- 60 leerlingen met een drietal begeleiders. Uitleg wordt slechts minimaal gegeven. Mondelinge lessen Engels heeft hij bijvoorbeeld nog niet gehad in het afgelopen schooljaar. Het lijkt ons dat een taal pas goed geleerd kan worden door deze zelf te spreken en te horen. Luistertoetsen worden dan ook massaal onvoldoende gescoord. Bij aanvang van de week worden weektaken opgegeven. Vaak moeten gemaakte taken door de leerlingen zelf worden nagekeken aan de hand van in hun bezit zijnde nakijkformulieren. Het spreekt voor zich dat huiswerk dan veelvuldig gemaakt wordt aan de hand van deze formulieren. Logisch dat veel leerlingen hoge punten halen waardoor het lijkt dat de leer-werkhuismethode een goede methode is. Als de leerling een vraag wil stellen over de stof duurt het soms langer dan een half uur voordat hij te woord wordt gestaan. Als dan de verkeerde leraar bij hem staat moet hij nogmaals zijn vinger opsteken en begint het circus weer van voor af aan. Laatst moest hij na school een plaatselijke aannemer bellen om een bouwtechnische vraag te stellen omdat de onderwijzers op school voor hem geen tijd gehad hebben.
  We hebben diverse gesprekken gehad met de onderwijzers die bij de opzet van dit systeem betrokken waren. Aanvankelijk stonden zij achter hun systeem. Na enkele gesprekken werd toegegeven dat het systeem voor enkele leerlingen niet geschikt is. Het lijkt ons echter dat dit systeem voor geen enkele leerling op het VMBO geschikt is.
  Met gebruik van een beetje gezond verstand moeten deze toestanden toch niet voor kunnen komen. Moeten wij als ouders deze mensen wijzen op hun fouten ?
  De leerwegondersteuning die onze zoon zou krijgen is ver te zoeken. Wij beschouwen dit jaar voor hem als een verloren jaar en vestigen onze hoop op het laatste, vierde jaar.
  Dit krantenartikel komt voor ons derhalve als een geschenk uit de hemel.
  Wij zouden jullie willen vragen om politieke druk uit te oefenen om dit systeem zo snel mogelijk de nek om te draaien. Het oude systeem heeft tientallen jaren goed gefunctioneerd. Zorg er voor dat er door de scholen weer vakmensen worden afgeleverd aan de maatschappij.
  Zorg er voor dat deze generatie geen verloren generatie wordt. Laat deze leerlingen later niet overvleugeld worden door goedkopere vakmensen uit het oostblok. Zorg er voor dat hun basis degelijk en goed is.

  Met vriendelijke groet,
  Stef en Els Vossen

  Reactie door Stef em Els Vossen — zaterdag 14 april 2007 @ 23.01 uur

 21. @ 19 Hakker
  Het misverstand in deze is dat men wel hard werkt, maar niet voor de doelgroep.
  Men loopt zich uit de naad voor de manager, de directeur de bestuurder,aandeelhouder aan wie absolute loyaliteit is verschuldigd, wil men nog als werknemer welwillend bejegend worden.

  Hiermee staat het eigenbelang voorop en de doelgroep wordt geplukt.

  Pluk ze kaal dat is liberaal!

  Reactie door Elsemie — zaterdag 14 april 2007 @ 23.01 uur

 22. Ik heb deze zin er even uit gehaald: “Het idee is dat kinderen het vooral zelf moeten uitzoeken.” Dit staat er op de site van Jomanda: “Iedere Nederlander kan voelen en weten, dat… (7.) Iemand, die met zijn of haar volle verstand een bewuste keuze kan maken, gedwongen wordt een andere weg in te slaan, die tegen zijn of haar eigen gevoel indruist.
  Terwijl,
  oude demente bejaarden gedwongen worden een eigen keuze te maken, terwijl ze niet meer in staat zijn zichzelf te redden en zodoende niet de juiste hulp kunnen ontvangen, omdat de ziekenzorg een halt wordt toegeroepen, want de eigen wil van deze hulp behoevende mensen is wet.”

  Hmm, misschien iets waar ik zelf even over na moet denken. Drie verschillende situaties, maar als ze zo op moeten groeien, gaan ze van VMBO “De regent”, in bejaardentehuis “De drupe”. Geen leuk vooruitzicht, dus ik ga ervoor.

  Het doet me deugd om te lezen hoe de leraren, jongeren en directeur er zich in voelen en vinden, in de huidige situatie waarin het VMBO zich in verkeerd. Mooi werk Jan, mag wel tot ze doordringen. In dit geval is duidelijkheid de beste leermeester denk ik, ook al is het hier wel zo dat de leerlingen wel heel goed weten wat ze willen, dat idee heb ik wel. Een mooie taak dat hier is weggelegd voor de bewindspersoon, want hier heerst onnoemelijk veel potentieel. Toch?

  En nu allemaal naar de snackwinkel om de hoek.

  Reactie door Bas Schoutsen — zaterdag 14 april 2007 @ 23.09 uur

 23. At Gloria,

  We worden contact armer, maar computer simulaties worden steeds realistischer, waar blijft de computer dan? “NEE, geen scherm voor je hoofd, maar een MENS van vlees en bloed!” Wordt de computer niet volstrekt en ten onrechte overgewaardeerd?

  Ben benieuwd hoe dat loopt. Zal de computer ooit weg-evolueren? Wat ik nu wel weet, is dat de computer hopeloos wordt misbruikt. Sterker nog, het wordt aan iedereen opgedrongen. Helemaal fout. Is de computer bepalend? Ikzelf vind het een geweldig medium, maar dat moet je wel in perspectief zien; de computer is niet het doel maar een middel, en is ervoor om zichzelf uit te kunnen rekenen, niet om het moeilijk te maken.

  OK, nu alle kinderen met hoofdpijn, naar de snackbar om de hoek.

  Reactie door Bas Schoutsen — zondag 15 april 2007 @ 0.06 uur

 24. .. het is ervoor zichzelf terzijde te kunnen plaatsen, als dat zich aandient, simpel gezegd. Veel leuker. Welterusten.

  Reactie door Bas Schoutsen — zondag 15 april 2007 @ 0.15 uur

 25. Heel leuk stukje in de krant en de verhalen van mijn dochter ook die er zelf bij was. Vond het ook heel knap dat de jongeren er over waren begonnen zo voel je …je als moeder niet er alleen voor staan die ook probeert te vechten voor een beter onderwijs voor je kind.
  Het is ook best wat van klas 2 naar 3 gaan en dan van een gewone klas in ene in een lokaal komen waar een heleboel kinderen bij elkaar zitten. Dan heb je nog verschil van kader en leerwegondersteunende kinderen. Die twee zitten bij elkaar.. Naar mijn mening worden de kinderen met kader als het om stage gaat veel voor getrokken ene kant logische want ze hebben maar weinig stage plekken en die willen ze als school niet kwijt, maar de andere klant mijn dochter heeft leerwegondersteuning (die in klas 3 en klas 4 ver te zoeken is) en deze kinderen hebben gewoon een reikende hand nodig en als de kader voorrang krijgt op stages wat moeten hun dan die het zo nodig hebben om ervaring op te doen in onze harde wereld. Ze heeft wat moeite gehad met haar stage en daar waren leraren die haar daar zeker bij geholpen hebben en was zelfs en leraar die gezorgd heeft dat ze toch ergens terecht kon en achteraf heeft ze daar ontzettend naar haar zin gehad. Maar daar moet je als ouder wel achteraan gaan. Ik vind als ouder moet je dingen ook van school bijhouden, helaas zijn er ouders die het in het dagelijks leven gewoon druk hebben en daar gaat de toezicht van hun kinderen onder lijden helaas.
  Nou gaat gelukkig mijn dochter goed heeft een richting gekozen die achteraf niet was wat ze wilde en ze gaat een totaal andere kant op dan de zorg. Ze heeft daarbij via school heel veel hulp gehad dus niet alles is loopt raar daar op de Varendonck.
  Ze heeft goede cijfers maar heeft daar heel hard aan moeten werken met of zonder hulp van de leraren. Ze heeft het misschien getroffen met haar mentors misschien dat dit haar mazzel was, tenminste ik heb het getroffen met haar mentors kon dar altijd terecht met me vragen. Ze heeft nu examens en hoop dat die goed verlopen. Weet uit de verhalen dat ze ieder geval het ontzettend gaaf vond dat je er was en luisterde.
  Petje af .Mona

  Reactie door mona — zondag 15 april 2007 @ 0.23 uur

 26. @20 Stef en Els Vossen

  “Dit krantenartikel komt voor ons derhalve als een geschenk uit de hemel”

  Lieve mensen het is inderdaad schrijnend te lezen hoe e.e.a te werk gaat in het onderwijs. Goed dat ook jullie ons hiervan op de hoogte hebben gebracht. Vaak kunnen jullie op het weblog lezen hoe de SP uiterst bezorgd is over de grote verwaarlozing van leerlingen. En na het krantenartikel gelezen te hebben was ik blij dat de leerlingen ZELF flink tekeer zijn gegaan. En zo komen we verder met Jan Marijnissen, de SP en de schreeuw(en) vanuit het volk! De dovemansoren moeten geopend worden en de ‘flapdrollen’ in het onderwijs gaan maar eens leren op te staan tegen dergelijke politieke onwijsheden. Er wordt wat afgeexperimenteerd en gesold met kinderen. Het zal je kind maar wezen! Ik voel met jullie mee.
  En laten we eerlijk zijn:
  De SP is voor Nederland derhalve een geschenk uit de hemel. Toch?

  Ik hoop van harte dat het goed komt met jullie zoon en doe hem de groeten!

  Reactie door Gloria — zondag 15 april 2007 @ 1.24 uur

 27. @23 Bas Schoutsen

  Dat ben ik helemaal met je eens! Het is met alles zo: goede en slecht kant.
  Ik probeer het aan een kant nog steeds te negeren. Ik breng mijn rekeningen naar de bank. Wil het beslist niet digitaal overmaken. Ik mail zo nu en dan en ga daarbuiten rechtstreeks naar dit weblog. Af en toe een link lezen en daar bijft het zo’n beetje bij.
  Ik ben bang dat mensen gaan vervreemden van zichzelf. Kinderen behoren lekker buiten te spelen en op school mondeling les te krijgen. Een leraar moet niet meer dan 15 leerlingen in zijn klas hebben. De computer mag de lessen niet vervangen!
  En zo kan ik nog wel even doorgaan.
  Bas, ik heb pas 10 maanden deze laptop en internet en vond dit weblog. Het is tijdrovend eerlijk gezegd. Tussen mijn werk, het huis en de tuin door lees ik hier en reageer ik. Tja… werkt helaas erg aanstekelijk. Altijd weer nieuwe onderwerpen… kan het niet laten! Ga wel veel genieten van de zon vandaag en mijn tuin straalt van bloeilust.
  Welterusten Bas!

  Reactie door Gloria — zondag 15 april 2007 @ 2.17 uur

 28. Vroeger kreeg je les, kon je leren van mensen die ouder waren dan dat jij was. Leerde je van de (wat) oudere mens (man-agers.)
  Tegenwoordig wordt het onderwijzen bepaald door managers. De zogenaamde ‘wijzen’ die onwijs belerend zijn, zelf niet leren maar incasseren. Zij staan bóven het onderwijs.. Degelijk onderwijs gaat aan zulke lieden ten onder.
  Zij voorzien niet bevredigend in de gevraagde behoefte, bevredigen slechts eigen behoefte..
  Het was door de SP al voorzien.

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 15 april 2007 @ 2.32 uur

 29. Ik ben het ook wel met de meeste reacties eens maar het is zo vermoeiend alleen maar kritiek te horen. Waar blijven de creatieve oplossingen? Ik wil wel een voorzetje geven.
  -Meer instroom van kwalitatief goede docenten door het vak aantrekkelijker te maken.
  -Uitstroom van docenten die niet functioneren.
  =Reorganisatie van scholen die niet functioneren door aanpak bestuur en schoolleiding.
  =Duidelijke leerdoelen en die centraal bewaakt worden.
  -Betrek bedrijven bij opleidingen die daarvoor opleiden.
  -Versterk inspectie met een openbaar klachtenmeldpunt(internet) waar ook zichtbaar iets mee gedaan wordt.
  Wie reageert of vult aan?

  Reactie door n de vries — zondag 15 april 2007 @ 3.28 uur

 30. Ik hoor U niet over het overboord gooien van de managerlaag.
  Uitstroom van docenten die niet goed functioneren?
  Kwalitatief goede docenten als Pierre Diederen, waaromtrent zoveel ophef ontstond (hoe is het die man sindsdien overigens vergaan) zijn juist expliciet voorbeeld van docenten die aan de bel trekken als het fout gaat, maar dan maar als ‘niet functionerend’ worden beschouwd.
  Wie bepaald in de regel of een docent niet functioneert? Juist! De managers! De leerlingen wordt het niet gevraagd! Wie gaat dit weer beoordelen? Juist dé, of weer andere managers!
  Een “creatieve” oplossing wordt door U verlangt?
  Me dunkt dat hier bij het ontstane en bestaande probleem het ontbreken van creativiteit niet het probleem is.

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 15 april 2007 @ 4.27 uur

 31. @N. de Vries,

  Goede punten, ik doe een poging tot aanvulling.
  Zo snel mogelijk:
  -Luisteren naar mensen met ervaringen met beide schoolsystemen, zoals Mona @25 en Stef en Els Vossen @20;
  -Afschaffen van competentiegericht leren, terugkeer naar het klassikale leren, voor zowel praktijklessen als theorielessen.

  Langere termijn:
  -Afbouwen van managementlagen;
  -Terugkeer naar kleinschalige scholen, fusies terugdraaien (misschien te duur);
  -Terugkeer naar de vakschool;
  -Mentaliteitsverandering (gaat moeilijk worden) over technici, @14 Hans Langbroek heeft een punt daarover;
  -Totale upgrading van het beroep leraar, in zowel salaris, opleiding als erkenning.

  De toewijding van Jan Marijnissen voor goed onderwijs voor deze en andere leerlingen is geweldig. Tuurlijk is het vanzelfsprekend, maar tegelijkertijd, wrang genoeg, is het dat niet (bij andere partijen).

  Reactie door Ellen — zondag 15 april 2007 @ 7.03 uur

 32. Als ik al die verhalen hier zo hoor, houd ik mijn hart vast voor wanneer mijn dochtertje over een paar jaar naar school gaat. Laten we hopen dat er tegen die tijd het een en ander verbeterd is.

  Reactie door Jan-Willem — zondag 15 april 2007 @ 8.44 uur

 33. @32
  Het valt wel mee Jan Willem mijn dochters hebben alle twee een goede studie achter de rug en een prima baan.
  Het gaat ook om de instelling van de kinderen zelf en die van de ouders de laatste groep hebben voor het grootste gedeelte overal schijt aan,als de kinderen maar zijn gedumpt ze hebben het veel te druk met zich zelf.

  Reactie door De Hakker — zondag 15 april 2007 @ 10.05 uur

 34. Citaat Eindhovens Dagblad:
  In de storm aan kritiek liet Marijnissen zich ontvallen de leerkrachten maar ‘flapdrollen’ te vinden.

  Jan, bedankt voor deze geweldige steun in de rug. Als je verzet wilt plegen tegen ons falende onderwijssysteem dan is dat geweldig maar doe dat niet met dit soort van populistische uitspraken want dan werk jij ook mee aan een verdere afbraak van ons systeem.

  met vriendelijke groet,
  een VMBO-docent

  Reactie door Thieu Berkers — zondag 15 april 2007 @ 10.29 uur

 35. Geweldig, goeie punten voor het SP programma!
  Inderdaad, beoordelingen komen van bestuurders(managers) maar als die openkaart spelen en niet bang zijn voor kritiek moet het kunnen. Een alternatief is er niet.

  Reactie door n de vries — zondag 15 april 2007 @ 10.34 uur

 36. Sorry dat ik in mijn vorige bericht nogal cynisch reageer omdat ik een SP-stemmer en VMBO-docent ben die nu niet meer weet wie mij vanuit de politiek als docent nog steunt.

  Reactie door Thieu Berkers — zondag 15 april 2007 @ 10.35 uur

 37. @34. Thieu Berkers

  Jan Marijnissen “verspreekt” zich nog wel eens. Dat is enerzijds een gevolg van het feit dat hij graag het enfant terrible uithangt en anderzijds dat hij nog al eens “voor zijn beurt” spreekt (ik zeg het maar eufemistisch).
  Ik vind dat hij zo langzamerhand wel de leeftijd heeft en de rijpheid moet hebben om wat bedachtzamer met zijn woorden om te gaan. Dat zou ook de SP ten goede komen. Ook in schrijnende gevallen is niemand meer gediend van gechargeerde taal die de zaak niet dienen. Feiten heeft iedereen genoeg aan.
  Ik zou liever zien dat hij de leus “Onverdeeld naar de openbare school” weer nieuw leven in zou blazen.

  Reactie door jk — zondag 15 april 2007 @ 12.24 uur

 38. @N. de Vries,

  ter aanvulling van uw voorzet en initiatief, en ondersteuning van elke VMBO-docent;

  - minder dwanggericht
  - minder hokjes-denken
  - initiatieven mogelijk houden
  - ‘stage plekken’ mogelijk maken
  - streng zijn (kan ook) goed uitwerken
  - duidelijkheid bieden
  - pen en papier
  - pas op de plaats kunnen maken

  Lange termijn:
  - Gildes niet uitsluiten
  - niet alle vakken verplicht stellen
  - Jan Marijnissen (en Bas Stoffelsen?) uitnodigen
  - en een hart onder de riem namens velen

  Dit is even halfweg wat ik kan bedenken; Ik hoop dat anderen hier (en daar) nog spontaan iets meer van kunnen maken.

  Even iets positiefs..

  Want dan is er ook volgens mij echt sprake van daadwerkelijke groei, van harte pleonasme. (Toch Gloria? ;)

  Succes. Respect. Teach rules. OK, zo kan die wel weer. (Vegetarisch gehakt en biologisch kinetische tomaten geen bezwaar, bij wijze van spreken dan.)

  Reactie door Bas Schoutsen — zondag 15 april 2007 @ 13.49 uur

 39. Mijn samenvatting zou dan zijn:
  -luisteren naar scholen waar het wel goed gaat, (scholen met een goed werkend antipest beleid, docenten met ervaringen in beide schoolsystemen).
  -Meer instroom van kwalitatief goede docenten door het vak aantrekkelijker te maken.

  -Duidelijke controleerbare leerdoelen en die centraal bewaakt worden.

  -kind centraal, dus in hoeverre klassikaal of competentie gericht, per situatie beoordelen mede met kinderen en ouders van leerlingen door een samen ondertekend jaarplan met inspanningsverplichtingen die, indien gewenst geëvalueerd kunnen worden.
  -Betrek bedrijven en instellingen bij opleidingen die daarvoor opleiden.
  Werk samen!
  -organisatie met zo weinig mogelijk management lagen.
  -Elke managementlaag moet aantoonbaar iets toe voegen en voldoende productief zijn, anders gewoon lesgeven of iets anders gaan doen.
  -Versterk inspectie met een openbaar klachtenmeldpunt(internet) waar ook zichtbaar iets mee gedaan wordt.
  -Reorganisatie van scholen die niet functioneren door aanpak bestuur en schoolleiding.
  -Uitstroom van docenten die echt niet kunnen functioneren, natuurlijk met goede begeleiding.
  Of een school openbaar is of anders, dat zou niet moeten uitmaken omdat dezelfde eisen aan alle scholen gesteld worden.
  Mee eens?

  Reactie door n de vries — zondag 15 april 2007 @ 13.54 uur

 40. .. van harte woordspeling en pleonasme kon er niet meer bij?

  Of was dat nou contaminatie? In ieder geval, groei is belangrijk, maar dan wel met je hart. Economische groei heeft volgens mij niets met de ontwikkeling te maken, alleen maar met verwikkeling. Volgens de VanDale:
  1 moeilijkheid, complicatie
  2 verloop van en samenhang tussen de gebeurtenissen in een letterkundig werk => intrige, plot
  en ik houd het daar maar even op.

  Het beste.

  Reactie door Bas Schoutsen — zondag 15 april 2007 @ 14.16 uur

 41. @N. de Vries,

  excuus, dit was niet bedoeld als reactie op uw samenvatting. Maar kijk maar even wat u er mee kunt, .

  Groet,

  Reactie door Bas Schoutsen — zondag 15 april 2007 @ 14.27 uur

 42. Arc. Wat doe ik hier nog. Naar buiten.. (mooi weer, pak de motor Bas)

  {totaal aantal berichten: 41
  laatste bericht: 14.27;
  tijd om een luchtje te scheppen..}

  Reactie door Bas Schoutsen — zondag 15 april 2007 @ 14.59 uur

 43. UTRECHT-OVERVECHT

  Gisteren zag ik op de televisie een reportage over Utrecht-Overvecht en de daar ervaren problematiek met de jongste jeugd (6 tot 14 jarigen). Bedoelde problematiek speelt niet alleen in Utrecht. Ik schrok me dood. Nee, dit keer geen jongeren op scooters maar, echte (!) KINDEREN. Dus kinderen die de baard nog niet eens in de keel had, laat staan dat ze van hun eerste natte droom hadden kunnen ‘genieten’. Grotendeels jongens dus, dat moge evident zijn.

  Als je ze te lang nakijkt op straat, roepen ze: “Hé, wat mot dat, wil je soms wat?” “Moet ik je slaan of zo?” “Zet die camera uit of ik maak hem kapot!”
  Hun lollie verruilt voor een grote bek!
  Zij zullen de probleemjongeren van nu doen vergeten. Ik kan je verzekeren dat het dan echt niet bij tasjesroven en vandalisme zal blijven. Deze jongeren zullen versmelten in de anonimiteit van de huidige VMBO scholen. Meer schiet- en steekincidenten zullen zich voordoen, en erger als dat nog mogelijk is.

  Ik ben noch socioloog, noch onderwijs expert en heb dus geen kant en klare oplossing voor dit probleem. Dat er een brede oplossing moet komen in een meer socialer karakter is duidelijk. Opgaan in de anonimiteit is nooit goed. Je voelt je alleen en niet verantwoordelijk voor anderen. Als docenten al niet eens in de gelegenheid worden gesteld om verantwoordelijkheid te dragen, zullen de jongeren het nooit kunnen leren en nadoen.

  Kleinschalig en intensief onderwijs is dan mijn eerste reactie. Breek die grote leerfabrieken af en terug naar de kleinere schoolpleintjhes waar leerlingen ook aansprakelijk zijn voor het onderhoud van tuin en omgeving. De stap van basis- naar middelbaar onderwijs is nu te groot.

  Erik Sc

  Reactie door erik — zondag 15 april 2007 @ 15.08 uur

 44. erik 15.08, ja, het staat ook op journaal kinderen van 8-12.

  http://www.8weekly.nl/index.php?art=4006

  in dit project zie je hoe die kansarme kinderen opbloeien,terwijl je ze soms met in de ene hand een sigaret en de andere een lolly ziet pauzeren.

  en anderen: ik zie dat men in het onderwijs al jaren uitgaat van axioma’s die niet werken,en heb een theoretisch concept geschreven hoe het anders kan. bij interesse mail imdqdhotmail.

  Reactie door D’amour l’ardente flamme — zondag 15 april 2007 @ 15.42 uur

 45. ‘Murw geslagen docent nu een sukkel’
  Door TONNY VAN DER MEE STERRE WISSING

  HAARLEM – Bijna veertig jaar lang staat schrijver Lodewijk Wiener (62) als docent Engels voor de klas.

  Lodewijk Wiener geeft ?ouderwets? les. Gevolg: Leerlingen hangen aan zijn lippen. FOTO MARCO DE SWART Met bloedend hart zag hij hoe het onderwijssysteem is afgebrokkeld. De liefde voor het vak én de leerling hield hem op de been. ,,Ik zie dat mijn vak wordt uitgehold. Dat pik ik niet.’’

  Enkele jaren geleden stond Lodewijk Wiener op het punt de handdoek in de ring te gooien. De invoering van het studiehuis tastte de eer van zijn leraarsvak aan. ,,Ik heb het geprobeerd, maar ik doe het niet langer. Ik stop ermee,’’ liet hij de directie van het Stedelijk Gymnasium te Haarlem weten.

  Als compromis geeft de docent Engelse taal- en letterkunde sindsdien alleen nog les aan de onderbouw. Zoals híj het wil. De derde klas hangt aan zijn lippen nu hij Romeo and Juliet behandelt. Met leerboek én dvd. ,,Ik leid de les. Ze smullen ervan. Een docent moet herkenbaar zijn als iemand van vlees en bloed met vakkennis, die er zin in heeft. Niet als een onderwijsrobot die dingen afraffelt.’’

  Het eerste dieptepunt was de herziening van de onderwijssalarissen (HOS) in 1985 als reactie op de te hard gestegen lonen. Het lerarencorps werd gespleten. Zittende docenten verdienden soms 1700 gulden (800 euro) meer dan leraren die daarna instroomden. ,,Onbegrijpelijk. Dat geeft scheve gezichten. Het werkt tot op de dag van vandaag door.’’

  De borrelende vulkaan is nooit tot uitbarsting gekomen. De docenten zien de problemen, maar verzetten zich er niet tegen. Ze slikken het en verzanden in een spiraal van oppervlakkigheid.

  ,,De meeste leraren zijn idealistisch. Ze hebben het beste met de leerling voor, maar zijn ook volgzaam en plichtsgetrouw. Hun vitaliteit en creativiteit is gebroken. Ze zijn murw geslagen. ’Het talent van docent en leerling gaat verloren in een verstikkende uniformiteit van vorm en inhoud die van bovenaf is opgelegd’, zoals docente Nederlands Hester Macrander in een opinie-artikel schreef. Het ministerie van Onderwijs is mijn bemoeizuchtige vijand. We zijn al vijftien jaar aan het rommelen en vernieuwen. Het onderwijs wordt gesloopt. Ik zie dat mijn vak wordt uitgehold. Dat pik ik niet.’’

  Op papier is het streven van het ‘nieuwe leren’ – meer zelfstandigheid van de leerling – nobel. In de praktijk werkt het ‘fraude’ in de hand. ,,Leerlingen zijn de laatste jaren gemakzuchtig geworden. Ze halen de antwoorden van internet.’’ De leraar is niet meer de enthousiaste aanjager die verdieping aanreikt en leerlingen prikkelt tot nog meer verdieping, maar slechts coach en projectontwikkelaar.

  ,,De leraar moet veel dichter bij zijn vak blijven. Nu wordt hij monddood gemaakt. De leerling ziet dat de leraar geen flikker doet. Door zijn lusteloosheid straalt hij geen gezag meer uit. De leraar is een sukkel.’’

  De politiek probeert krampachtig de ontwrichting van het onderwijs tegen te gaan. Minister Plasterk gooide deze week een balletje op: meer geld voor het leraarschap en misschien wat minder vakantiedagen om voldoende lesuren te kunnen geven. ,,Ridicuul,’’ zegt Wiener. ,,Dit maakt het vak niet aantrekkelijker.’’ Plasterk zou eens moeten weten hoe een schooljaar verloopt. Dag in dag uit buffelen, lucht happen tijdens korte vakanties en naast doceren ook vergaderen en nakijken. ,,Een lesuur voor de klas telt eigenlijk dubbel qua energie. Je kunt geen minuut iets anders doen. Als ik thuiskom, plof ik in mijn stoel. Aan het eind van het schooljaar ben ik volledig opgebrand. In de zomervakantie moet ik echt bijtanken en opnieuw motivatie opbrengen.’’

  In juli trekt Wiener de schooldeur definitief achter zich dicht. Hij stort zich volledig op zijn schrijverschap, dat de laatste jaren steeds meer erkenning vindt. Zijn roman Nestor werd in 2003 bekroond met de Bordewijkprijs. Zijn recente roman De verering van Quirina T. is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs.

  Maar ondanks dit literaire succes zal Wiener het onderwijs niet helemaal loslaten. ,,Ik wil me meer verdiepen in het onderwijs en een bijdrage leveren aan het debat. Ik ben er trots op dat ik niet verbitterd eindig. De liefde voor het vak én de leerling heeft me iedere keer weer gemotiveerd. Het is mooi geweest.’’

  tsja wat kan ik er dan nog aan toe voegen…?!

  Reactie door iew — zondag 15 april 2007 @ 16.22 uur

 46. Ik ben nu ruim een jaar als docent werkzaam in het voortgezet onderwijs en mijn conclusie is kort maar krachtig: het voortgezet onderwijs moet breinvriendelijker en betekenisvoller worden ingericht door de stof minder gefragmenteerd en meer thematisch aan te bieden zodat de lesstof weer aansluit op de belevingswereld van onze leerlingen. De krachten zijn groot van het zittende docentcorps om vast te houden aan het oude systeem uit de jaren 50 maar ik zal me elke dag weer inzetten om ons onderwijssysteem te vernieuwen zodat het weer past bij deze tijd en onze hedendaagse jeugd en zodat er weer een niveau kan worden bereikt met gemotiveerde leerlingen zoals we dat nog kennen uit de jaren 50. Het is allemaal nog niet te laat…

  een gemotiveerde VMBO docent

  ps: ik verwacht nog oprechte excuses van Jan Marijnissen als hij echt gezegd zou hebben dat mijn collega’s op het Varendonck college in Someren flapdrollen zijn.

  Reactie door Thieu Berkers — zondag 15 april 2007 @ 17.49 uur

 47. @37 jk

  Ik ben dit niet met je eens. Het is zeer te waarderen dat Jan zegt waar het op staat. We hebben zo onderhand genoeg van de regententaal en leer maar eens te leven hier op het weblog met mensen die vol verve zich willen uiten en geen doekjes erom winden. Waaronder ik. En ook al bevalt jou dit niet, het spijt mij maar daar ga ik geen verandering in brengen. Doe jij maar je best hier om het allemaal zo ‘geaffecteerd’ mogelijk op te schrijven.
  By the way: probeer Jan niets in de mond te leggen. Hij verspreekt zich niet, want leraren die kinderen zo aan hun lot overlaten zijn met recht: flapdrollen. De goede daargelaten. (Zoals oa reactie @45)
  Iedere leraar die het goed voor heeft met kinderen zal blij zijn dat Jan zo straight is geweest en het voor hen opneemt. Probeer daarnaar te kijken: het hart van de zaak!

  Reactie door Gloria — zondag 15 april 2007 @ 17.55 uur

 48. @ 47. Gloria
  Oh, ik dacht dat het over communiceren ging …

  Reactie door jk — zondag 15 april 2007 @ 19.16 uur

 49. @45 iew

  Goed stuk iew!
  Inderdaad niets aan toe te voegen.

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 15 april 2007 @ 20.46 uur

 50. Ik ken iemand die letterlijk weggepest werd door collega’s omdat zij niet uit de voeten kon met het nieuwe leren. Bij iedere beoordeling werd dit aspect overbelicht, terwijl ze met haar leerlingen zeer goede resultaten behaalde en wel complimenten kreeg en ook waardering van de leerlingen, voor de struktuur en de rust in de klas. Met veel moeite heeft zij zich weer kunnen terug vechten en staat weer voor de klas. echte steun van haar collega’s heeft ze nooit gehad. Flapdrollen ja!

  Een van mijn kinderen heeft een vorm van faalanst/discalculie die gekenmerkt wordt door ontwijkend/compenserend gedrag. Ieder schooljaar en bij uitval van de leerkracht/docent moet ik het weer opnieuw uitleggen want onderlinge communicatie is er niet. De aanpak is simpel, maar tot nu toe is er maar een leerkracht geweest die de moeite heeft genomen om die toe te passen: positieve benadering! Ze ging als een speer.
  Helaas heeft dat maar één jaar geduurd, een jaar waarin alle achterstanden werden weggewerkt. Daarna begon de lijdensweg van voor af aan. FLAPDROLLEN!

  Reactie door Elsemie — zondag 15 april 2007 @ 22.04 uur

 51. @37
  Op zich zelf zegt Jan eigenlijk niets fout in elke doelgroep of het nu in de politiek,familie of op dit log zitten nu eenmaal Flapdrollen en ook zelfs bij de SP.
  Een ander bepaalt wel of jij een Flapdrol bent of niet dus tegenover die kwalificatie ben je machteloos.
  Een raar woord eigenlijk Flapdrol.

  Reactie door De Hakker — zondag 15 april 2007 @ 22.12 uur

 52. @Thieu Berkers,

  Ik denk dat Marijnissen alleen de betreffende docenten bedoelde, niet álle docenten van het Varendonck college, en al helemaal niet álle VMBO docenten van heel Nederland. Ik hoop dat je je niet teveel gekwetst voelt, maar het was neem ik aan toch zeker niet tegen alle docenten gericht, dus ook niet tegen jou.

  Iemand zo noemen is inderdaad niet oké, maar ik was er niet bij, dus hoe het gegaan is is lastig te zeggen. Til er niet te zwaar aan, ik hoop dat je weer gesteund gaat voelen door de SP. De SP staat aan de kant van de leraren die voor de leerlingen opkomen.

  Reactie door Ellen — zondag 15 april 2007 @ 22.31 uur

 53. De sfeer, ook bij de docenten en bij de directeur, was prima. Het woord ‘flapdrol’ kan alleen gevallen zijn in relatie tot het fictieve geval dat leraren niets zouden doen met de kritiek die door de leerlingen zo massaal werd geuit. Na afloop – zie mijn verslagje hierboven – hebben we nog gegeten en nagepraat, en zelfs afspraken gemaakt.

  Reactie door Jan Marijnissen — zondag 15 april 2007 @ 23.11 uur

 54. @53 Jan Marijnissen

  Zou je zo vriendelijk willen zijn om ook bij “Uit de stront” te willen reageren?
  Wij verbazen ons daar over de SP-wethouder van Leiden. Laat ons niet in het ongewisse svp.

  Reactie door Gloria — maandag 16 april 2007 @ 0.14 uur

 55. Op z’n minst de eerste twee jaar van een onderwijsniveau op de dieverse scholen moet gewoon volgens het oude leren verlopen om de voldoende basiskennis en ervaring te leren ; men kan in een laatste jaar aan projecten doen : een leerling heeft dan voldoende basiskennis/verdieping en kan dit dan in praktijk met andere leerlingen .

  Maar dat nieuwe leren heeft meer te maken met bezuinigen op docenten ; de meeste docenten zijn er ook niet erg mee tevreden al om het feit dat er veel minder controle is op dat een leerling/student , persoonlijk , vorderingen maakt : Veel is van internet te halen en dat kan natuurlijk gewoon gekopieerd worden ; de presentatie is een wassen neus : met weinig presentatie tijd van een docent onmogelijk beoordelen of een leerling/student kennis heeft vergaard / geleerd .

  Reactie door Fred — maandag 16 april 2007 @ 9.12 uur

 56. VMBO : de leerlingen van VMBO techniek krijgen gedurende drie jaar Natuurkunde en Wiskunde : wat blijkT , als je de leerboekjes van de leerjaren met elkaar vergelijkt : dezelfde stof : vooral de leerboekjes vande laatste twee jaar zijn precies hetzelfde : zelfde niveau en items : gek dat een leerling gedemotiveerd raakt ; bovendien lijkt de layout erg veel op die van de basisschool : te kinderlijk en ver van de werkelijke wereld .Hoe kan een leerling zich volwassener gaan voelen ?

  Reactie door Fred — maandag 16 april 2007 @ 9.36 uur

 57. @ 54
  Paul Jonas, SP-wethouder in Leiden heeft een visie op reintegratie gepresenteerd onder de titel: Investeren in mensen. Daarin staan veel voorstellen om mensen in de bijstand een werkelijk perspectief te geven. Die nota komt nog op de site van de Gemeente. Het gaat om opleiding, gebruik van bizondere bijstand en kinderopvang en zoeken naar werk indien dat mogelijk is. Slecht werkende commerciele reintegratiebedrijven gaan de laan uit.
  Mijn advies: ga te rade bij de bron en ga niet af op wat de VVD zegt over een SP-wethouder.

  Reactie door Paul Ulenbelt — maandag 16 april 2007 @ 10.44 uur

 58. Eindelijk vooruitgang in zoeken naar werk voor mensen met een groot CV hiaat : Inderdaad dient een bijstandtrekker en WW-er een eerlijk kans ; en niet onderdeel te zijn van plunderende reintegratiebedrijven , die zowel de overheid als de “klant” misbruiken .
  ( Overigend de Overheid moet zich doodschamen over hun arroganten houdeing ; door hun verantwoording op een gemakkelijke manier af te schuiven op reintegratie bedrijven , zonder enkele eis t.a.v. deze bedrijven )

  Reactie door Fred — maandag 16 april 2007 @ 10.51 uur

 59. Wat bijna altijd vergeten wordt is de psychologische insteek: kinderen in de puberteit hebben structuur nodig. Het is gebleken dat de meeste van de kinderen beter af zijn met een leraar die voor de klas staat.
  Het is buitengewoon hinderlijk dat dit feit zelden wordt meegenomen in de hele discussie.
  Jan, ff-ies de psycholoog anschieten s.v.p.
  PS. Kleinere scholen en klassen zijn uiteraard beter dan de huidige onpersoonlijke leerfabrieken met managers. Groetjes iedereen.

  Reactie door Joop — maandag 16 april 2007 @ 11.17 uur

 60. ADHD EN AUTISME

  In bijdrage nr. 59 heeft Joop het over ‘de psycholoog’. Graag waag ik een poging om de psycholoog te spelen. Autodidactisch welteverstaan.

  In een maatschappij waar steeds meer stimuli op kinderen afkomen, zien we een stijgend aantal jeugdigen dat aan ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) leidt. Ook wordt steeds frequenter de diagnose autisme gesteld. In beide gevallen is structuur vaak onderdeel van de totale behandeling.

  Kleinere scholen en klassen voorkomen in ieder geval dat er een stortvloed aan stimuli op de leerlingen wordt losgelaten!
  Daarnaast moet de docent veel dichter bij de leerling staan. Dit laatste kan op meerdere manieren worden bereikt.

  drs. Erik Sc

  Reactie door erik — maandag 16 april 2007 @ 14.01 uur

 61. Reactie op Eric’s reactie, zie nr. 60.

  Hoi Erik,
  fijn dat je in het verlengde van m’n bijdrage de gevolgen nader toelicht.
  Naar mijn onbescheiden ideé moet de discussie over de impact op ‘onze kids’ gaan met bewezen vastgestelde psychologisch onderzoeksresultaten.

  Joop, vader van een 15-jarige dochter.

  Reactie door Joop — maandag 16 april 2007 @ 15.37 uur

 62. krachten en kwaliteiten bundelen, startend vanuit het individu is het grootste wat we hebben.
  gehoord worden geeft een enorme ruimte om zichzelf te ontplooien en in kracht aanwezig te zijn.
  wij zijn nu bezig om “Be the Change”, “Challenge Day” in Nederland te genereren.
  kijk aub op onze site om beeld te vormen omtrend “Be the Change”,”Circle of Change” en “Challenge Day”.
  dank je wel voor je gegeven aandacht en intentie.

  Reactie door Xavier Hamer — maandag 16 april 2007 @ 17.26 uur

 63. Waarom niet gewoon in Nederlands ? We zijn nog geen provincie van de USA : Je hoeft namelijk niet alles over te nemen van Amerikanen .

  Reactie door Fred — maandag 16 april 2007 @ 19.23 uur

 64. CHANGE OF HABIT

  Er wordt nog al wat veranderd door jullie zeg! Ik kan echter erg slecht tegen veranderingen, moet ik je zeggen. Ik heb structuur nodig. Snap je. Beheer van sponsorgelden, daar wil ik wel aan meewerken. That would be a real change in my financial position!
  Mijn intenties zijn goed. Die van jullie ook? Let’s change a habit zou ik zeggen!

  Groet Erik Sc

  Reactie door erik — maandag 16 april 2007 @ 19.31 uur

 65. Kunnen mensen op het vMBO niet gewoon eens een vak leren…….?

  Reactie door Karel — maandag 16 april 2007 @ 21.21 uur

 66. Vandaag in het Eindhovens Dagblad:

  Bezoek VMBO Marijnissen maakt veel los
  door Jan van de Ven

  SOMEREN – Het bezoek van SP-leider Marijnissen aan het Varendonck College (vmbo) in Someren, vrijdag, heeft veel losgemaakt. Boze vierdejaars leerlingen keerden zich, op Marijnissens vraag wat ze van het ‘nieuwe leren’ vinden, tegen het lessysteem. Er wordt te weinig geleerd, er is onvoldoende steun waar die wel nodig is, de instructie schiet tekort en de leerlingen zitten met te veel ‘op een leerplein’.
  ‘We waren blij verrast met het artikel in het Eindhovens Dagblad over het bezoek van Jan Marijnissen aan de school van onze zoon’, schrijven Els en Stef Vossen. ‘Al geruime tijd zijn wij aan het strijden voor betere lessen’, schrijven zij. Het woord lessen zetten ze op Marijnissens weblog nadrukkelijk tussen aanhalingstekens. Ze hebben er geen goed woord voor over. Een andere moeder van een Varendonck-leerlinge ziet ook de tekortkomingen, maar is milder in haar oordeel.
  Ridicuul, deplorabel, kapot gemaakt onderwijs, fabriekswerk, schandalig; zo maar wat kwalificaties die lezers van Marijnissens weblog het huidige vmbo-onderwijs geven. Maar ook is er hulde voor de leerlingen die vrijdag in Someren de moed hebben opgevat zelf de problemen op school aan de kaak te stellen.
  De reacties op Marijnissens uitlating de leerkrachten maar ‘flapdrollen’ te vinden, zijn verdeeld. Vmbo-docent Thieu Berkers steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. ‘Als je verzet wilt plegen tegen ons falende onderwijssysteem’, houdt hij Marijnissen voor, ‘doe dat dan niet met dit soort populistische uitspraken, want dan werk jij ook mee aan een verdere afbraak van ons systeem’, aldus Berkers.
  ‘Het woord ‘flapdrol’ kan alleen gevallen zijn in relatie tot het fictieve geval dat leraren niets zouden doen met de kritiek die door de leerlingen zo massaal werd geuit’, antwoordt Marijnissen zijn criticasters op zijn weblog.
  De SP-leider was niet bereikbaar voor een reactie. Ook de directie van het Varendonck College kon gisteren desgevraagd nog niet reageren.

  Reactie door Thieu Berkers — dinsdag 17 april 2007 @ 13.01 uur

 67. Het Eindhovens Dagblad staat vol met artikelen over het onderwijs.
  ‘Getergde’ bestuurder van het OMO is de kritiek beu, hij is bang dat er een kras op zijn auto komt en ook de website van BON wordt door hem als bedreigend ervaren. Plasterk roept ook maar wat, zegt deze bestuurder en een parlementair onderzoek vind hij van weinig belang. Er gaat ook heel veel goed!

  Het andere artikel over een debat van de nationale onderwijsraad laat de rector van de TU/Eindhoven aan het woord over aansluitingsproblemen: “Je roept iets betrekkelijks eenvoudigs en dan snappen ze niet waar je het over hebt. je verstand staat er bij stil”.

  Maar goed, deze kritiek zal wel weer aan dovemansoren zijn gericht. Het OMO-bestuur verwacht dat de ander wel zijn oor te luister legt, voordat er wat geroepen wordt, maar zelf luisteren ?!?

  Is een cursus: “hoe ga ik om met kritiek”, misschien een laatste redmiddel?

  Moet het allemaal in een gedestilleerde vorm gepresenteerd worden die de heren bestuurders welgevallig is, opdat hun kwetsbare ego’s ontzien worden? Heb ik al die jaren belasting betaald om NU te zien hoe het onderwijs ten onder gaat aan decadentie?

  Reactie door Elsemie — dinsdag 17 april 2007 @ 13.55 uur

 68. dag jan
  onze dochter kwam thuis met het verhaal en was nog steeds woedend zoals ze dit al het hele jaar is
  ze zal blij zijn als ze van het varendonck af is zo erg zelfs dat ze bijna geen examens meer wilde doen
  gelukkig hebben we onze zoon in deurne op het vmbo gedaan daar wordt wel aandacht aan besteedt
  nu is ze dus toch (gelukkig) met haar examens begonnen ondanks dat ze nu steeds te horen krijgt van had je die vraag wel moeten stellen heb je daar nu geen spijt van wat je allemaal aan de gang hebt gebracht
  nee zegt zei dan ik mocht die vraag niet van jullie stellen maar ik heb van mijn ouders geleerd dat we in een vrij land wonen
  met vrije menigs uiting en de school wilde het hele jaar al niet naar mij luisteren
  gelukkig zijn dus daarom ook niet alle v.m.b.o. scholen zo

  Reactie door anja — dinsdag 17 april 2007 @ 13.58 uur

 69. Ik ben blij dat dit nou eens eindelijk allemaal in de krant staat,
  want pas NU luisterd onze school naar ons, het is belachelijk, want ik heb over dit systeem al zo vaak geklacht, maar dan word ik de negatieve leerling genoemt. Ik hoop voor de leerlingen van VMBO dat dit systeem afgeschaft word, of iniedergeval verbeterd. Want bij ons zijn er dus absoluut geen regels. Het is gewoon een grote kippehok, Krankzinnig gewoon! Ik begin nu met mijn exames en ik hoop dat ik dit allemaal ga halen. Maar zeg eerlijk, met zo weinig uitleg van mijn docenten zal dat erg moeilijk gaan worden voor mij. Als ik het haal, heb ik het helemaal aan mijn eigen te danken.. Wel iets om trots op te zijn dacht ik zo. Ik had zo graag gewilt dat ik dit jaar nog veel zou leren, maar helaas. Als je mij vraagt wat ik dit jaar geleerd heb? Hélemaal niks. Instructie kennen ze niet bij mij op school.
  Ik ben heel erg blij met het bezoek van Jan Marijnnissen. Hij heeft de Docenten en Directie op het Varendonck toch even mooi wakker geschut!

  Reactie door Leerling Varendonck — dinsdag 17 april 2007 @ 14.53 uur

 70. Eindelijk word er eens geluisterd naar ons! je kon wel zegge dat de leraren niet blij met ons waren vrijdag middag. Een van de leraren zei zelfs we hadde afgesproken om het hier niet over te hebben. Ze krijgen nou slechte publiciteit en dat vinden ze minder. ik denk maar eigenschuld hadde ze maar eerder naar ons moete luisteren. Ik hoop dat het erg verbeterd word voor de mense die na ons komen. En ik moet zegge je hebt leraren die wel z’n best voor ons doen. Maar de meeste zijn ons liever kwijt als rijk. Verder wil ik jan heel erg bedanken. ik vond het een super leuke gastles!

  Reactie door leerling van het varendonck — dinsdag 17 april 2007 @ 18.48 uur

 71. Gewoon weer oude LTS en MAVO ( MULO ) :

  VMBO is een onderwijskundige giller :”je stopt alles bij elkaar ” werkt niet

  Strenger en meer inhoud zal een leerling waarderen : niet dat zoethouden en een diploma waar je alleen mee naar een MBO kan gaan of na veel schakelwerk misschien HAVO

  Reactie door Fred — dinsdag 17 april 2007 @ 19.42 uur

 72. OOk de verschillende domeinen geven problemen in latere keuze : een leerling moet zo opgeleid worden dat deze in zijn/haar latere leven meerdere leerdomeinen moeiteloos kan verder gaan .
  Het is niet voor niks ! wil men later omswithen naar een ander beroepsveld kan dat : NU niet door een te gespecialiseerde keuze

  Reactie door Fred — dinsdag 17 april 2007 @ 19.45 uur

 73. Hallo Jan.

  Je hebt het helemaal geschoten bij onze dochter die het wel gezien heeft op het Varendonck college.
  Heeft zich zielsongelukkig gevoeld t.a.v. het nieuwe leersysteem.
  Kreeg totaal geen begrip voor haar standpunt dat ze zich in zo’n “kippenhok” niet kon concentreren.
  Het is toch van de zotte om te veronderstellen dat kinderen met dyslexie, concentratie- en leerproblemen met dit soort onderwijs geholpen worden.
  Heb me al de jaren dat ze op het vmbo zat aan dit onderwijs geergerd.
  De laatste 2 jaar op het Varendonck waren helemaal een drama.
  Gelukkig doet ze hopelijk dit jaar eindexamen en wordt het beter in haar beroepsopleiding.
  Maar dat het 4 jaren zijn geweest waarin niet het beste uit haar gehaald is, staat voor mij wel vast.
  We hebben dit jaar meteen aan de bel getrokken toen het nieuwe leersysteem werd ingevoerd.
  Maar het enige wat we te horen kregen was dat onze dochter zeer negatief was en dat ze de andere kinderen hierin mee trok.
  Gelukkig hebben we haar zo ver gekregen om er toch maar het beste van te maken.
  Dat heeft ze gedaan en daar zijn we trots op.
  Het was voor haar een opluchting dat Jan wel een luisterend oor had voor haar problemen.
  Had voor maatschappijleer net een scriptie over de SP gemaakt (met veel enthousiasme).
  Maar ja, de appel valt niet ver van de boom!
  Zodoende wordt het eindexamen jaar toch nog positief afgesloten.
  Maar Jan: ze wil je wel graag aan je woord houden dat ze wordt uitgenodigd in Den Haag
  voor een rondleiding. En als het moet zal ze ook het kabinet duidelijk maken dat dit systeem van onderwijs snel moet veranderen.

  Reactie door Frank — dinsdag 17 april 2007 @ 20.26 uur

 74. Mijn dochter zit op een vmbo school agrarisch onderwijs. Het valt mij op dat ze in een jaar tijd wel minder leren dan wij 25 jaar geleden. Ook valt het op dat ze ook met oude boeken werken, ook de spelling nederlands. Deze boeken huur je dus je zou zeggen dat het dan niet meer dan logisch is dat er nieuwe zijn, maar niets is minder waar, Jan ik juich het toe, doe je best voor deze leerlingen. Kennispersoneel is er genoeg maar aan vakbekwamen ontbreekt het.

  Reactie door alexandra — dinsdag 17 april 2007 @ 21.04 uur

 75. LWOO onderwijs worsdt misbruikt ! De leerlingen die daar gebruik van maken worden in “gewone “klassen gedump ; met de subsidies die de scholen hiervoor krijgen gaat in andere kosten van de school verrekend worden .

  Reactie door Fred — woensdag 18 april 2007 @ 12.02 uur

 76. ‘Marijnissen beledigt alle vmbo-leraren’

  deze keer is het de beurt aan het AD om de SP in een kwaad daglicht te willen stellen.

  http://www.ad.nl/binnenland/article1291563.ece

  Reactie door iew — woensdag 18 april 2007 @ 15.46 uur

 77. Jan wat is ernou waar van dat ”Telegraaf” verhaal ik heb erop gereageerd als ”dirkpeter” !

  Reactie door dirk — woensdag 18 april 2007 @ 16.41 uur

 78. Zou het niet zo zijn dat de basis voor een goede VMBO-er moet worden gelegd in de basisschoolperiode? Mijns inziens is het vakkenpakket hier te eenzijdig. Het cognitieve leren staat op de voorgrond en er wordt niet of nauwelijks aandacht besteed aan de praktische vaardigheden die nodig zijn voor een brede ontwikkeling.
  Vakken waarin praktische vaardigheden worden doorgegeven en ontwikkeld zijn vaak de sluitpost van het rooster.
  “ga maar tekenen als je klaar bent”
  Hier komen theoretisch zwakkere kinderen vaak niet aan toe omdat ze meer moeite moeten doen om hun taak af te krijgen. Creatieve middagen worden vaak gedraaid door ouders en zijn afhankelijk van hun kennis en vaardigheden, een duidelijke, doorgaande lijn ontbreekt vaak in tegenstelling tot de theoretische vakken.
  Daarnaast staat het product tijdens deze vakken voorop terwijl het proces veel belangrijker is voor het verkrijgen van inzichten.

  De drang om te presteren neemt af naarmate iemands sterke kanten niet of nauwelijks worden bevestigd. Deze kinderen worden vooral beoordeeld op datgene wat ze niet kunnen. Dit kan er voor zorgen dat een kind niet meer in z’n eigen kunnen gelooft.
  Om deze reden verwondert het me dan ook niet dat er jaarlijks 50.000 VMBO-leerlingen uitvallen.
  Mijns inziens moeten we streven naar een complete ‘basis’school om te voorkomen dat duizenden kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan met het idee dat hun vaardigheden niet goed genoeg zijn.

  Reactie door anneke criens — woensdag 18 april 2007 @ 20.06 uur

 79. Het Varendonck werd groot….Maar niet in daden.
  1 van mijn dochters kreeg precies 2 jaar geen Engelse les. 2 maanden voor het examen kwam er een Amerikaan hun nog een beetje bijspijkeren, tja de examens gingen door.
  Er liep serieus een leraar rond die elk uur met een wiskiefles rondliep. En de meest rare leraren (ook nu nog)Als je vragen stelt of opmerkingen maakt tijdens een ouderavond word er raar gereageerd, ja word er dan gezegd hij is nu eenmaal zo…wij kunnen ook niet met hem praten. Toch een vreemde cultuur op het varendonck.
  1 van mijn dochters werd verteld in leerjaar 3 na het 1e rapport. Ga maar van school af jij…je haalt het toch niet. Je bent slecht voor ons schoolgemiddelde….We hebben voor haar een andere school gezocht waar ze in 2 jaar tijd een MBO-3 opleiding heeft afgerond met als laagste cijfer een 7 veel 8 en maar ook een dikke 10 op haar theoretische examen. Gelukkig heeft ze nu een hele goede baan. Maar daar heb ik de keuze voor moeten maken. Niet verder op deze school. Vele verhalen kan ik zo vertellen.

  Maar dat doe ik niet geweldig dat nu de politiek het ontdekt.
  Geweldig dat deze leerlingen het lef hebben gehad. super.
  Voor mijn kids te laat maar gelukkig voor velen net op tijd.

  Geef onze kinderen gewoon weer les.
  Wees een onderwijzer, geef ze een basis.

  Reactie door Joop — woensdag 18 april 2007 @ 22.46 uur

 80. Die flauwekul probeerden ze ons in 1990 al op de universiteit te laten doen. Het heette toen “PGO” (Probleem Gestuurd Leren). Want de RUL (Universiteit Maastricht) “had daar zulke goede ervaringen mee”. Lees: iemand moest weer een projectje hebben om de tijd tot zijn pensioen te vullen, en dat werd het uitrollen van PGO. Ik ben om die reden op de universiteit gestopt en ben eerst maar eens HEAO gaan doen waar ze gelukkig niet aan die onzin deded. Ben terug gegaan naar de universiteit toen ze daar klaar waren met die flauwekul.

  Probleem is: kinderen worden de dupe van zieke experimentjes van typetjes die wat te doen willen hebben.

  Oplossing: gewoon weer normaal klassikaal les, en docenten upgraden (de nieuwe lichting is echt om te janken zo slecht…)

  Overigens, Jan: beetje raar dat jij hier nu pas publiciteit aan geeft. Het probleem is al jaren bekend…

  Noot JM: Nou Ton, het is misschien de eerste keer dat jij onze kritiek verneemt, wij zijn er al vanaf het begin mee bezig, binnen en buiten de Tweede Kamer.

  Reactie door Ton — donderdag 19 april 2007 @ 6.40 uur

 81. ja veel mis in someren. en dan de de rector van de rijdt altijd op infoavonden. het is zo’n goede school. we scoren hoog en weinig lesuitval. aan mijn hoela. heel veel les uitval. maar op de lagere school is het al zo dat ze zelfstandig moeten werken. en als ze proefwerk hebben dat ze de boeken niet mee krijgen. hoe moet je dan leren vraag je je af. ze krijgen 1 stenceltje (samenvatting) en de rest moeten ze maar zelf overschrijven en het liefst na half 4
  welk kind van 10 tot 12 jaar doet dat.
  chapo voor het onderwijs in someren

  Reactie door matje — donderdag 19 april 2007 @ 9.17 uur

 82. kijk eens op het rooster van het varendonck van de klassen je verschiet hoeveel uitval.
  echt niet normaal

  Reactie door matje — donderdag 19 april 2007 @ 10.29 uur

 83. Hallo jan!
  Wat was ik blij toen ik zaterdag in het eindhovens dagblad het stuk zag staan! Het is heel goed dat dit in de publiciteit is gekomen.Want deze methode van lesgeven is gewoon waardeloos. Ik ben zo blij dat u bent langsgeweest. Ik zag ook in de krant staan dat u de leraren “flapdrollen” heeft genoemd. schijnbaar is dit het enigste waar hun naar luisteren want de kranten staan er wel vol van! Onze tienen die wij kregen als wij naar u kwamen luisteren, waren bijna vervallen omdat wij de vraag: Wat vind u van deze lesmethode? nooit hadden mogen stellen. ik kijk nu al uit om naar Den Haag te gaan. Groetjes

  Reactie door Leerling Varendonck VMBO — donderdag 19 april 2007 @ 12.19 uur

 84. Ik heb maar zo weinig les op school,
  dat ik soms eerder thuis ben als ons mam van het boodschappen doen!!!!!!!!!!!!!!!!

  Reactie door Vmbo leerling Varendonck — donderdag 19 april 2007 @ 14.29 uur

 85. Beste Jan,
  De meeste inzenders richten zich op leekrachten en scholen, weinigen op het feit dat de problematiek breder is.
  Dus Jan,
  Wanneer kom je met oplossingen (die anders zijn dan de reacties “graag terug naar vroeger”,zoals velen suggereren)?

  Groet Henk

  Reactie door Henk — donderdag 19 april 2007 @ 22.04 uur

 86. Onlangs ben ik voor de derde keer 27 geworden en na jarenlang spijt te hebben gehad dat ik niet zo vrij en zelfstandig groot ben mogen worden als het tegenwoordig lijkt te gaan, ben ik inmiddels tot de conclusie gekomen dat het “klein houden” van de kinderen vroeger tenminste het voordeel had dat zij tijd hadden om de vanzelfsprekendheden waarmee mensen groot groeien te relativeren!
  Geloof was daarin een middel dat geleidelijk tot doel is verheven, maar niettemin … in retrospect moet ik er dankbaar voor zijn..
  Wij werden niet groot gebracht, maar klein gehouden en… gelukkig maar. Wij moesten leren wat nodig werd gevonden en … gelukkig maar

  Weliswaar ben ik verbluft over de snelheid waarmee Internet en al zijn verbindingsmogelijkheden thans worden ge-exploiteerd, maar de maatschappelijke samenhang dreigt er in te verdrinken en ik moet en wil vertrouwen dat die tijdig wordt gered…

  Wie het samen-zijn denkt te kunnen opofferen aan de aangeboren egocentriciteit van het individu is geen leider, maar een lijder …- aan eigenwaan -!

  in het woord communicatie zit het begrip Commune verweven en dat zal ven ouderen op jongeren moeten worden overgebracht, anders komt die commune nooit meer toto stand..

  Groet en beste wensen voor blijvend succes,
  Cas

  Reactie door Cas Eijsbouts — zaterdag 21 april 2007 @ 22.08 uur


 • Het land in

 • Foto