Bijdrage debat over regeringsverklaring B3

donderdag 01 maart 2007 :: 13.16 uur

Video ‘Dit kabinet kan niet zonder oppositie’
Den Haag, 01 Maart 2007

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

(let op: 138 Mb)

Debat Regeringsverklaring Balkenende IV
1 Maart 2007

Vandaag kan de Tweede Kamer – drie maanden na de verkiezingen – kennis maken met de nieuwe regering. Graag wil ik beginnen met de betrokken partijen en hun onderhandelaars te feliciteren.

Mei 1994. De SP komt met twee zetels in de Tweede Kamer. Remi Poppe en ik vormden de kleinste fractie, en hadden dus weinig spreektijd en sloten de rij van sprekers bij het debat over het Regeerakkoord van Paars 1. De zaal was al aardig leeg gestroomd.

November 2006: de kiezers hebben de SP een enorme zege bezorgd, van 9 naar 25 zetels. ‘De socialen hebben de liberalen gepasseerd’, zo stelde ik op de avond van de verkiezingen. De SP werd de derde partij van het land. Maar liefst één op de zes kiezers had zijn stem uitgebracht op de SP, op onze idealen, onze analyses, onze standpunten, onze aanpak.

De op- en uitbouw van de SP in de laatste – laat ons zeggen – 15 jaar heeft alles te maken met onze duidelijke en onderbouwde kritiek op het neoliberalisme dat vanaf halverwege de jaren tachtig ook in ons land wortel schoot en tot wasdom kwam. Kenmerkend voor de heersende politiek in ons land de afgelopen twintig jaar is geweest: Vergroting van de inkomensverschillen; afbraak van sociale zekerheid; bezuinigingen en dus kwaliteitsverlies in de publieke sector; oneindig geloof in de vermeende zegeningen van privatisering en verzelfstandiging, marktwerking en deregulering; en, tot slot, propaganda voor de mentaliteit van ikke, ikke en de rest kan stikke.

De rode draad in ons optreden is steeds geweest: het kan ook anders, menselijker en socialer; de overheid hoort niet boven of tegenover de burgers te staan, maar ernaast, altijd bereid een helpende hand uit te steken, altijd bereid te helpen bij het bevorderen van gemeenschapszin, altijd bereid voorwaarden te creëren voor het goede leven en vooral het goede sámenleven.
De overheid zorgt ervoor dat onderwijs en zorg, maar ook iets als het openbaar vervoer in goede conditie zijn. De overheid zorgt – zoals les één van de pedagogiek voorschrijft – dat zij doet wat ze zelf propageert. Praten over waarden en normen is mooi, maar ze zelf in de praktijk brengen en daarmee ‘voorleven’ wat je bepleit is wel zo geloofwaardig. De overheid zorgt daarom voor een eerlijke inkomens- en vermogensverdeling, en geeft bijvoorbeeld geen steun aan een oorlog die gevoerd wordt op onjuiste gronden. De overheid toont compassie als het gaat om mensen die tussen de wal en het schip terecht zijn gekomen, en is dus op enig moment bereid een pardon te verlenen aan mensen die hier al heel lang verblijven, ingeburgerd zijn, maar nog geen officiële status hebben. De overheid laat aan de markt wat aan de markt gelaten kan worden, zij het onder voorwaarden, maar behoudt voor zichzelf wat niet aan de markt overgelaten kan worden op straffe van kwaliteitsverlies of ongelijke toegang voor de betrokkenen. De overheid is de hoeder van wat van ons allemaal is, de publieke sector, en zorgt dus voor voldoende rechters, voldoende toegang tot het recht voor mensen die daar aanspraak op moeten maken, maar zorgt ook voor goede begeleiding van onze kinderen.

Menselijker en socialer, dat zijn de sleutelbegrippen voor het Nederland waar mijn partij voor staat en strijdt, al heel lang, en nòg heel lang, lokaal, nationaal èn internationaal; in het parlement én erbuiten; vastberaden en strijdbaar.

Deze, door ons consequent uitgedragen visie op de rol van de overheid – in combinatie met onze aanpak – is de verklaring voor de enorme verkiezingsoverwinning van de SP drie maanden geleden. Natuurlijk had de SP graag samen met anderen, en in samenspraak met de burgers van dit land, aan de knoppen gezeten in een nieuwe regering. Maar het takes two to tango, soms zelfs drie, en in ieder geval een meerderheid in de Tweede Kamer die dat steunt. Het CDA wilde echter niet breken met het beleid van de drie eerdere kabinetten Balkenende, en al helemaal niet in één kabinet gaan zitten met èn de PvdA èn de SP. Dat zou, naar hun mening, geen stabiel kabinet opleveren. Was de SP voor het CDA niet acceptabel, de PvdA was dat wel; en vervolgens hoefde er alleen nog een kleinere, derde fractie gevonden voor een meerderheid in de Tweede Kamer.

Velen speculeren al over de wijze waarop de SP het nieuwe kabinet tegemoet zal treden. Wordt het hard? Wordt het zuur? Wordt het verongelijkt? Alle speculaties ten spijt: wij hebben nooit oppositie gevoerd óm het oppositie voeren, dat zullen we nu ook niet doen. Wij zijn niet verzuurd en voelen ons niet verongelijkt; en we gunnen anderen het licht in de ogen. Maar we houden wel onze eigen idealen en standpunten vóór ogen. We zijn nu de derde partij in grootte, echter blijkbaar nog te klein om de regering die wij wilden tot stand te brengen. Dat is spijtig, maar we gaan blijmoedig en vastberaden verder met het winnen van het vertrouwen van mensen. En die regering met de SP komt er toch.

Komt het kabinet met goede voorstellen, dan zullen we die van harte steunen. Komt de nieuwe regering met voorstellen die wij strijdig vinden met de menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen en solidariteit, dan zullen we met de regering het debat aangaan, gewapend met doelgerichtheid èn met alternatieven. Die aanpak hebben wij altijd gehad, en daar zullen we mee doorgaan. Hard werken, veel onderzoek doen naar de gevolgen van het beleid in de werkelijkheid van alle dag, het kabinet confronteren met de resultaten van dat onderzoek, zelf oplossingen aandragen en als het moet acties organiseren om mensen bij het politieke proces te betrekken.

Sprekend over het beleid van deze nieuwe aflevering van de Balkenende-story – vier kabinetten in vijf jaar! – zei de premier dat er geen sprake is van een trendbreuk met de vorige kabinetten, maar slechts van een ‘accentverschuiving’. Ik denk dat de premier gelijk heeft. Het uitgangspunt van dit kabinet is de erfenis van de tijd waarin de VVD nog aan de knoppen zat. De nieuwe zorgwet, inclusief het uitgeklede pakket, de eigen betalingen, de marktwerking én de grote macht van de zorgverzekeraars; het is allemaal gewoon overeind gebleven. De verslechteringen in de sociale zekerheid zijn niet teniet gedaan. De zeer strenge, onrechtvaardige, asociale, onbarmhartige (WB) (her)keuringen in de WAO gaan gewoon door.

Inderdaad, als het om de concrete maatregelen in het regeerakkoord gaat is absoluut geen sprake van een trendbreuk, slechts van accentverschuivingen.

Nee, het grootste verschil tussen Balkenende I, II en III en Balkenende IV is de analyse. Het lijkt erop dat men op dat punt wel een breuk wil laten zien. De neoliberale retoriek is verwijderd en vervangen door andere begrippen. ‘Er is nu een andere tijdgeest’, zegt de premier dan. Nou, ik kan u verzekeren, die andere tijdgeest is er al heel wat langer, alleen waren de voorgaande kabinetten daar – verblind door hun ideologische bril – steeds blind en doof voor.

Mijn partij pleit al heel lang voor ‘de menselijke maat’, ‘vertrouwen in plaats van wantrouwen in de professionals in zorg en onderwijs’, ‘geloofwaardigheid in de politiek’, ‘weg met de managerscultuur en de bureaucratie’, ‘nieuw optimisme en nieuw elan’ in plaats van de depressiviteit die door de vorige kabinetten werd uitgestraald. Mijn partij heeft er altijd voor gepleit om toch vooral te begrijpen dat de mens een sociaal wezen is en dat vertrouwen, sociale samenhang en gemeenschapszin cruciale begrippen zijn. Door net te doen alsof de tijdgeest deze begrippen nu plotseling actueel gemaakt heeft, is voor een politicus een zwaktebod. Leiderschap wil zeggen dat je niet achter de tijdgeest aanloopt maar dat je ‘m mede bepaalt.

Hoe dan ook: de enorme winst van de SP in november vorig jaar kan niet begrepen worden wanneer men eendimensionaal naar de politiek kijkt. De sociaal-economische dimensie is er slechts één. Er zijn er nog veel meer, maar de belangrijkste andere is de lijn met de uiteinden individualisme en gemeenschapszin. Het lijkt erop dat het nieuwe kabinet die les heeft begrepen. In het regeerakkoord kom ik veel tegen waarvan ik bij lezing denk: dat heb ik eerder gezien…. Ik ben daar blij mee.

Het zou geweldig zijn wanneer het kabinet serieus meent wat er in het regeerakkoord allemaal staat over deze zachte, maar voor de samenleving zo elementaire waarden. U zult mij de scepsis niet euvel duiden. Met uitzondering van de Christenunie misschien heb ik tot nu toe met deze pleidooien altijd aan een gesloten deur gestaan. In de Paarse tijd en in de afgelopen vijf jaar, de periode Balkenende. Maar als het succes van de SP ertoe heeft bijgedragen dat we op dit terrein verder samen kunnen optrekken, vind ik het prima, wij regeren dan wel mee vanuit de Kamer.

Concreet nu. Het is goed dat de huurliberalisatie wordt stopgezet, en de huren niet met meer worden verhoogd dan met het inflatiecijfer. Het is goed dat de woningcorporaties worden gemobiliseerd, al zal het bij sommigen moeilijk zijn ze met succes te herinneren aan de reden waarom ze ooit zijn opgericht. Het is goed dat het kabinet zegt meer oog te willen hebben voor de leefbaarheid in de wijken. Het generaal pardon is prima, al is er nog veel onduidelijk over wie er wel en wie er niet onder vallen. Aanpak van de schooluitval en schoolboeken gratis: wij zijn vóór. Dat u ons idee van kleinschalige voorzieningen voor ouderen in hun eigen buurt hebt omarmd, is uitstekend. We helpen graag mee dit te realiseren. Met de minster voor Jeugd gaat een oude wens van ons in vervulling. Mijn fractie is blij met de aandacht voor het milieu, in het bijzonder het energievraagstuk in relatie tot de opwarming van de aarde. Ik nodig de premier uit te reageren op de kritische geluiden van het Milieu- en Natuurplanbureau van gisteren. Het Deltaplan voor de inburgering lijkt voor vrijwel 100% op onze eerdere plannen. Wij noemden dat toen ook een Deltaplan, want, inderdaad, er zullen bergen moeten worden verzet. Kortom: Wat positief is in de regeringsplannen, noemen wij ook zo, en steunen wij. Goed dat de WAO uitkering naar 75% gaat.

Gisteren kregen we het bericht dat er nu al weer 800 miljoen bezuinigd gaat worden. Waren er veel dingen onduidelijk, nu is helemaal de vraag wat er overblijft van de goede bedoelingen van het kabinet.

Naast de positieve punten zijn er zeker zoveel punten waarop we de confrontatie met het kabinet zullen zoeken. Een paar voorbeelden. De marktwerking in de zorg wordt uitgebreid. En dat terwijl de ervaringen met de aanbestedingen in de thuiszorg in het kader van de WMO erg zorgwekkend zijn: dreigende ontslagen, afname van zorg en afname van de kwaliteit. De zorg krijgt er netto geen extra geld bij. Hoe denkt het kabinet de problemen in de zorg, waaronder het personeelstekort, op te lossen? Waarom is er besloten de no claim te vervangen door eigen betalingen? Dit is lood-om-oud-ijzer. Waarom hebt u de tandzorg niet opgenomen in het pakket? Waarom bezuinigt u 400 miljoen op de tegemoetkoming ziektekosten, een regeling waar vooral chronisch zieken en ouderen gebruik van maken? Kunt u garanderen dat de scheiding van wonen en zorg in de ouderenzorg niet zal leiden tot hogere kosten voor de betrokkenen?
Dan de AOW. Waarom moeten mensen die eerder stoppen met werken, en daar zelf voor gespaard hebben gestraft worden met een extra belasting als ze 65+ zijn? De FNV spreekt in dit verband van een dwangmaatregel.
De maximumleeftijd voor de snoeiharde, onbarmhartige herkeuringen in de WAO wordt verlaagd van 52 naar 47 jaar. Maar nieuwe arbeidsongeschikten en mensen in de WAO en jonger dan 47: Waarom krijgen zij geen eerlijke keuring op basis van een eerlijk schattingsbesluit?

Hoe denkt u de recidive te kunnen terugdringen wanneer u 50 miljoen bezuinigt op arbeid en onderwijs voor gedetineerden? Hoe wilt u de dienstverlening aan de burger verbeteren en toch 750 miljoen bezuinigen op ambtenaren?
Waar zijn de plannen voor het voorkomen van grote tekorten aan onderwijzers en leraren? Waar is de mening van het kabinet over de discussie over de pedagogisch-didactische aanpak in het lager en middelbaar onderwijs? Hoe haalt u het in uw hoofd 155 miljoen te bezuinigen op het Middelbaar Beroeps Onderwijs? In het onderwijs gaat heel veel geld niet naar het lesgeven, maar gaat op aan andere zaken. Waarom staat daarover niets in het regeerakkoord? Wat gaat u doen aan het waterhoofd dat overhead heet, wat gaat u doen aan de bureaucratie? Waarom mogen scholen van u kinderen weigeren? Waarom bent u tegen een acceptatieplicht?

Hoe komt het kabinet erbij het profijtbeginsel nota bene in de wereld van kunst en cultuur te willen invoeren? Waarom is niet gekozen voor minimaal 1% van onze welvaart voor kunst en cultuur?
Waarom wil het kabinet kost wat kost vermijden dat er een referendum komt over een ander grondwettelijk verdrag voor de EU? Waarom wordt er toch doorgegaan met de JSF?
Waarom blijven wij de multimiljonairs in hun villa’s van miljoenen jaarlijks sponsoren door middel van de ongelimiteerde hypotheekrenteaftrek? Waarom hebt u niet beter geluisterd naar de opvattingen van de heer Wijffels in deze?
Ons land verrommelt. Dat proces is al lange tijd bezig. Ons platteland wordt verpest door wanbeleid. Waarom heeft het kabinet niet besloten de regie in handen te nemen?
Waarom wilt u eerst uw eigen salaris met 30% verhogen, voordat u uw salaris als maximumnorm aan de publieke en semi-publieke sector oplegt? Waarom doet u niks aan de schaamteloze zelfverrijking aan de top van het bedrijfsleven? Het CNV pleit voor ‘een hard ingrijpen bij de grootgraaiers’. Waarom maakt u van het vrijblijvende adviesrecht door de ondernemingsraden in deze geen instemmingsrecht?
Graag wil ik weten: gaat dit kabinet de inkomensverschillen in dit land verkleinen? Groot vraagteken is wat het kabinet gaat doen in de strijd tegen de armoede. We hebben wel een regeerakkoord maar nog geen doorrekeningen van het CPB over de inkomenseffecten van het beleid. Ik maak me hier vooral zorgen over sinds ik de staatssecretaris heb horen zeggen: Voedselbanken weg? We maken het Leger des Heils toch ook niet overbodig…

Waarom is het kabinet zo stil als het gaat om de liberalisering van de energiemarkt en de gevolgen daarvan? Waarom geen woord over de wantoestanden bij het busvervoer als gevolg van de liberalisering en de marktwerking (Arriva). Inmiddels heeft ook het leerlingenvervoer eronder te leiden.
Wat is in hemelsnaam de achtergrond voor het verhogen van de belastingen op kermissen?

Het valt op dat de vergrijzing en de mondialisering van de economie voor deze premier plotseling niet meer als bedreigingen worden gezien, maar als kansen. Dat was de afgelopen jaren wel anders. Des te merkwaardiger dat er in het regeerakkoord niets staat over industriepolitiek en aanverwante zaken. Stork en ABN-AMRO, maar ook andere bedrijven zoals PCM, hebben in toenemende mate te maken met de vergaande gevolgen van de opkomst van hedgefunds en private equity. De gevolgen kunnen desastreus zijn voor de bedrijven en de mensen die er werken. Voormalig minister Wijn sprak in deze van ‘sprinkhanen’. Anderen hebben het over zwerfkapitalisten die het op korte termijn cashen vóór laten gaan op de belangen van het bedrijf op middellange en lange termijn. Nu zelfs de president van de Nederlandsche Bank, de heer Wellink, zich hierover heeft uitgelaten, kan de premier toch niet achterblijven.

Na deze bloemlezing zal iedereen begrijpen: dit kabinet kan niet zonder oppositie.

Veel zaken zijn nog onduidelijk omdat in het Regeerakkoord en in de Regeringsverklaring vaak slechts ambities zijn opgenomen, zonder dat duidelijk is hoe de weg er naar toe eruit ziet. Daarvoor moeten we wachten op het beleidsprogramma en de eerste begroting van het nieuwe kabinet. Eerst gaat het kabinet nu praten, honderd dagen maar liefst. Praten is natuurlijk nooit verkeerd, stommer word je er niet van, maar is het niet toch wat raar dat een nieuw kabinet als eerste gaat praten. Je zou toch zeggen: Dat hadden die politici in al die jaren hiervoor toch ook al kunnen doen? Politici moeten altijd onderzoek doen, maar antwoorden geven, dat moeten ze zelf doen. Je gaat toch niet de politiek in omdat je vragen hebt? Je gaat de politiek in omdat je denkt antwoorden te hebben en omdat er buiten jou ook nog anderen zijn die daar in geloven.

Maar goed, eerst drie maanden het land in, en als we geluk hebben dan hebben we ruim voor de zomer het concrete actieplan van de regering en kunnen we eindelijk aan de slag. Ik vraag de premier te bevestigen dat dit concrete plan er over drie maanden dan ook echt ligt.
En dan nog iets over dat praten. In het verleden heb ik dat vaker gehoord, en bij doorvragen van mijn kant bleek dat praten toch vooral beperkt te zijn gebleven tot gesprekjes met de top of in het beste geval met de vertegenwoordigers van de vertegenwoordigers, en nooit met de mensen die het echte werk doen. Gevolg: totale vervreemding en verwarring. Want is het niet zo dat alle zogenaamde onderwijsvernieuwingen (~vernielingen) van de laatste twintig jaar doorgevoerd konden worden omdat steeds deze fout werd gemaakt? We hebben gezien tot wat voor ellende dat allemaal kan leiden. Praten doe je bij voorkeur met de mensen die het het beste weten, en dat zijn zij die beschikken over directe ervaring.

Het CDA heeft z’n hele partijtop opgenomen in de regering. Zou dat een blijk van vertrouwen zijn in de toekomst?
Het kabinet kent ook veel nieuwe gezichten. We zullen zien hoe het gaat: zij, maar ook de anderen, kunnen van onze kant rekenen op een kritische maar constructieve bejegening. Opmerkelijk is de persoon die Europese Zaken gaat doen. De heer Timmermans is één van de makers van de Europese Grondwet geweest, en bijgevolg was hij dan ook één van de grote pleitbezorgers ervan. Maar twee op de drie kiezers wees de Grondwet af. Respecteert dit kabinet de uitslag van het referendum?
Dan de nieuwe Minister van Ontwikkelingssamenwerking, de heer Koenders. Hij was als woordvoerder Buitenlandse Zaken één van de grote pleitbezorgers van een onderzoek naar de achtergronden van de politieke steun die ons land gaf en geeft aan de oorlog in Irak. Gevraagd of ie ook zo kritisch geweest was wanneer Wim Kok premier zou zijn, was zijn antwoord: Maar, natuurlijk, het gaat hier om de waarheid. Hij zit nu in een kabinet gebaseerd op de afspraak géén onderzoek te doen, en de ware toedracht geheim te houden en onder het kleed te vegen. Hoe geloofwaardig is dat? Ik nodig de premier nòg eens een keer uit om uit te leggen waarom hij er zoveel waarde aan hecht dat de gang van zaken rond Irak geheim blijft. Hij heeft de schijn tegen, zeker na alle onthullingen in de VS en het VK. Zo’n onafhankelijk onderzoek biedt hem een unieke kans de sceptici de mond te snoeren. De heer Wijffels ontkende dat er naast het regeerakkoord andere afspraken waren gemaakt tussen de coalitiefracties. Ik heb toch het idee dat we er hier een bij de kop hebben. Dus dan nu maar dezelfde vraag voor de premier: zijn er andere afspraken?

Het CDA zegt bij monde van de nieuwe fractievoorzitter: Dit is óns kabinet! Niet erg aardig voor de andere twee deelnemers in de coalitie, maar misschien heeft ie wel gelijk, en heeft inderdaad het CDA de formatie gewonnen. De heer Tichelaar bevestigt die indruk, wanneer hij zegt: De fractie zal de randen van het Regeerakkoord opzoeken en we zullen als fractie onze eigen keuzes maken. Wij willen hem daarbij graag helpen, we willen zelfs zijn loep zijn, maar – nog belangrijker – de PvdA-fractie claimt dus ruimte om de nieuwe meerderheden die in de Kamer na 22 november zijn ontstaan te mobiliseren. We zijn benieuwd.

Dit debat kan alleen een debat op hoofdlijnen zijn, al zullen we kijken of we vandaag toch nog een aantal concrete zaken helder kunnen krijgen en misschien zelfs kunnen aanpassen. Lukt dat niet vandaag, dan in de nabije toekomst. Ook de mensen thuis kunnen een bijdrage leveren aan onze inzet. Woensdag zijn immers de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Gedane zaken nemen geen keer. Daar zit een nieuw kabinet, zo’n 25 mensen. Daar zit de SP-fractie, ook 25 mensen. We denken over veel zaken verschillend, maar ik hoop toch echt dat er sprake kan zijn van een vruchtbare samenwerking tussen Kamer en kabinet. Wij zijn daartoe bereid, het kabinet hopelijk ook. Laat de feiten spreken en de argumenten tellen!

(gesproken tekst geldt)

Ingediende moties in de tweede termijn:

De Kamer, gehoord de beraadslagingen,

verzoekt de regering om bij de herkeuringen en de toelating tot de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen de keuringseisen die golden voor 1 oktober 2004 toe te passen voor iedereen.

+

De Kamer, gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat de regering een breder en meer divers publiek in contact wil brengen met cultuur;
verzoekt de regering de ingeboekte bezuiniging van 50 miljoen euro door invoering van het ‘profijtbeginsel cultuur’ ongedaan te maken.

Deze motie is mede ondertekend door de heer Pechtold.

+

De Kamer, gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat de regering met het plan “Aanval op de uitval” voornemens is om de schooluitval te halveren;
overwegende, dat het aantal onderwijsdeelnemers in het MBO fors zal toenemen als gevolg van de verlenging van de leerwerkplicht tot 27 jaar;
van mening, dat het voorkomen van schooluitval hoge prioriteit heeft en dat het budget per onderwijsdeelnemer niet mag dalen;
verzoekt de regering de taakstellende bezuiniging van structureel 155 miljoen euro op het MBO ongedaan te maken.

+

De Kamer, gehoord de beraadslagingen,

verzoekt de regering de ondernemingsraad van beursgenoteerde vennootschappen een instemmingsrecht te geven met betrekking tot het beloningsbeleid van topbestuurders.

+

De Kamer, gehoord de beraadslagingen,

constaterende, dat de no-claim in de zorg vanaf 2008 wordt afgeschaft;
verzoekt de regering na afschaffing van de no-claim niet een ander systeem van eigen betalingen voor noodzakelijke zorg in te voeren.

+

De Kamer, gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat de Nederlandse regering in 2003 politieke steun heeft verleend aan de Amerikaans-Britse oorlog tegen Irak;
spreekt uit, dat een parlementair onderzoek naar de informatie die ten grondslag heeft gelegen aan het verlenen van politieke steun gewenst is.

Deze motie is mede ondertekend door mevrouw Thieme, mevrouw Halsema en de heer Pechtold.

+

De Kamer, gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat kermisexploitanten veelal gebonden zijn aan reeds lang tevoren gemaakte afspraken met gemeentebesturen aangaande de rit- en entreeprijzen voor hun attracties;
verzoekt de regering om een eventueel besluit over het al dan niet verhogen van de btw voor kermissen en andere attracties pas te nemen nadat er een onderzoek naar de financiële en maatschappelijke gevolgen van de voorgenomen verhoging is gehouden.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

394 Comments

394 reacties

 1. Prima verhaal, ben zeer benieuwd naar wat het kabinet gaat doen en hoe de SP daarop gaat reageren!

  Reactie door Gerrit Holl — donderdag 1 maart 2007 @ 13.20 uur

 2. Goed gedaan Jan, vooral je reactie op de aanval van dhr Tichelaar, goedkoop proberen te scoren over de rug van de SP.
  Prima van repliek gediend.

  NU SP!!!

  Reactie door kitje — donderdag 1 maart 2007 @ 13.25 uur

 3. Meneer Tichelaar ik vroeg het de premier…. en zover bent u nog niet!!

  Briljant!!! Geweldig gesproken, zoals altijd.

  Reactie door Irma — donderdag 1 maart 2007 @ 13.26 uur

 4. Uitmuntend betoog Jan.
  Mijn complimenten.
  Maar laten we het woord in werkelijke daden realiseren, voor een beter en Nu Zeker echt Sociaal Nederland!

  Reactie door Wil van Lier — donderdag 1 maart 2007 @ 13.29 uur

 5. Het is voor mij een grote geruststelling dat de Partij zo stevig in de oppositie zit.
  Ik zie de angstflitsen in de ogen van de Pvda.
  Wanneer dat een stimulans is om de zaken die de SP verwerkelijkt wil zien ook bereikt worden is dat prima zo.
  Op naar de a.s. verkiezingen voor de eerste kamer,daar komt de Socialistische Partij helemaal geramd te zitten.
  Ik als zeventig jarig lid van deze partij voel me zeer tevreden met de gang van zaken.
  Succes
  Mw.C.Verveen

  Reactie door rotterdam — donderdag 1 maart 2007 @ 13.32 uur

 6. Hahahaha, ons Jan.

  Reactie door carla — donderdag 1 maart 2007 @ 13.38 uur

 7. De belangrijkste zin, Jan, vind ik, is deze:

  “…Na deze bloemlezing zal iedereen begrijpen: dit kabinet kan niet zonder oppositie…” en daar wil ik aan toevoegen, dat de SP, wie dan ook van deze partij, niet ophoudt met dóórvragen, totdat alles helder en duidelijk is.

  Laat het kabinet merken en voelen dat ze van ons afhankelijk zijn !

  Succes !

  Reactie door franslj — donderdag 1 maart 2007 @ 13.40 uur

 8. DE JUISTE MAN OP DE JUISTE PLEK

  Beste Jan,

  Ik zou willen dat ik zo snel van tong was als jij! Alleen mijn moeder is rapper van tong als ze boos is. Je betoog was inhoudelijk (moet Wouter Bos fijn vinden), goed refererend aan het regeerakkoord, opbouwend, kritisch en af en toe zowaar humoristisch! Op alle punten vet gescoord! Ons Jan, ik ben trots op je. Pieter van Geel leek wel een zenuwachtige promovendus.
  Kijken hoe het Tulpenmodel stand hgaat houden.

  Die Tichelaar, wat een naar mannetje is dat zeg. Alsof Bos een waakhond voor de deur heeft gezet om zelf niet te veel verantwoording te hoeven afleggen.

  Groet Erik

  Reactie door erik — donderdag 1 maart 2007 @ 13.46 uur

 9. Jan, prima betoog. Ik sta 100% erachter en met deze verleng ik mijn SP lidmaatschap met 25 jaar.

  Van Geel(CDA) ging met zijn ideologische accentuering terug tot de 16e eeuw.
  Hier moet iets tegenover gesteld worden.
  Hij moet dit maar lezen en als hij het spannend vindt kan hij nog meer lezen.

  http://members.home.nl/h.hiensch/1-tot.rtf

  Reactie door d'olle Henk — donderdag 1 maart 2007 @ 13.50 uur

 10. Het CDA is weer aan het woord. Pffff…
  Wat een verfrissing toch altijd opnieuw als Jan spreekt. Heerlijk!
  Van Geel klinkt al net zo saai als Balkenende met dezelfde foefjes.

  Reactie door Gloria — donderdag 1 maart 2007 @ 13.58 uur

 11. Ontzettend goed gedaan! Kon niet beter!
  Repliek op Tichelaar 10+!

  Reactie door Alex — donderdag 1 maart 2007 @ 14.00 uur

 12. @11

  Hoi Alex! Ja, we kunnen trots zijn op onze man. Laat hem spreken en iedereen wordt aangesproken op gevoel van rechtvaardigheid, helen, logisch denken en humor.

  Reactie door Gloria — donderdag 1 maart 2007 @ 14.05 uur

 13. @12 Gloria
  In deze leeuwenkuil heeft iemand die gewoon zichzelf is
  (en van de voordelen en de kracht daarvan weet)
  Een ware verademing.
  Niets zo overtuigend als waarachtigheid.

  Reactie door Alex — donderdag 1 maart 2007 @ 14.12 uur

 14. (heeft = is)

  Reactie door Alex — donderdag 1 maart 2007 @ 14.14 uur

 15. Een mooi, helder, consistent verhaal!

  Het CDA is van rubber. Met een nieuwe partner een ander verhaal naar buiten. Intussen wil het in principe op de oude neo-liberale voet door. Alleen de plek waar het rubber ingaat is veranderd. 

  Hoe dan ook: Balkenende zal geen “never ending story” blijken te zijn…..

  PvdA-fractievoorzitter Tichelaar en minister Koenders zijn wat het Irak-onderzoek betreft de grens van de schaamte geheel en al voorbij.

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 1 maart 2007 @ 14.14 uur

 16. @13 Alex

  Het volk verdient Jan Marijnissen als premier.

  Reactie door Gloria — donderdag 1 maart 2007 @ 14.16 uur

 17. Een betoog dat, zeker in het begin, het in zich heeft een historische rede te worden.
  Inhoudelijk en ook anderszins uitstekend.
  Kan helaas het betoog van Tichelaar niet zien, maar volgens mij wordt de verhouding Marijnissen-Tichelaar goed voor veel venijnige debatjes.

  Reactie door bert — donderdag 1 maart 2007 @ 14.34 uur

 18. Van Geel bewijst in deze van het tegendeel.
  Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla
  Veel woorden weinig wol.
  niet bepaald een geaard persoon.
  Erg Gristelijk nogal…….
  Woutertje is onderwijl nog druk in zijn tête a tête met Donner.
  zigzag zigzag zigzag zigzag zigzag.
  Balkenende ziet een regenbui hangen….

  Reactie door Alex — donderdag 1 maart 2007 @ 14.34 uur

 19. Prima Jan. Jammer dat de geluidskwaliteit van het tweedekamer kanaal op de kabel erg slecht was, veel vervorming. Zou dat opzet zijn?
  Ik woon in Zaandam.

  Reactie door nico — donderdag 1 maart 2007 @ 14.39 uur

 20. En Rutte blaast nu voor de VVD ballonnen op.

  Reactie door Alex — donderdag 1 maart 2007 @ 14.39 uur

 21. Tichelaar ervaart nu aan de lijve wat het verschil is tussen achterkamertjespolitiek en het openbare debat.
  Daar ging het ons toch mede om?
  Gaat lekker zo, Jan.

  Reactie door An — donderdag 1 maart 2007 @ 14.50 uur

 22. Duidelijk naar iedereen toe de commentaren
  namens de SP. Als er iemand zijn huiswerk wel
  goed heeft gemaakt de afgelopen jaren is het
  in het bijzonder Jan Marijnissen.
  De spirit was overduidelijk nadat hij toch
  hopen we genoten heeft van het antwoord op
  al de aan de burger afgegeven ‘liefdesverkla-
  ringen’. Het gehouden betoog, alsmede de á
  l’improviste geformuleerde antwoorden zijn
  perfect te noemen. We kunnen er volop ver-
  trouwen dat ook het partieel uitwerken van
  alle items in detail straks ruimschoots aan
  de verwachtingen zal voldoen.
  Jammerlijk weer, dat toen de SP nog geen
  2 minuten had gesproken, de MP meende met
  dhr Bos ergens over te moeten gaan ginnegap-
  pen. Even later ook dhr Donner die al weer
  dhr Bos leek ‘in te seinen’.
  Het schijnt weer opnieuw, net zoals de vorige
  keer dhr Verhagen dwars in de bankjes ging
  zitten lachen áchter de figuur die bij een
  interruptiemicrofoon het woorde voerde, ….
  ontzettend moeilijk te zijn naar de sprékers
  te luisteren of althans naar buiten toe te
  suggereren dat men één en al oor heeft!
  Over respéct gesproken! Als men elkaar de
  riedeltjes laat afdraaien zonder op het puntje van de stoel te zitten uit interesse,
  vereist om ‘goed te luisteren’. Hoewel het
  mijn partij niet is, lijkt de SGP er de enige
  uitzondering op is, door gedegen te reageren.
  Van Geel staat bij alles te lachen, alsof de
  lunch rijkelijk voorzien was van bubbeltjes
  dranken horen die een luxe koude lunch verge-
  zellen! Tot ieders grote verrassing lijkt
  Mark Rutte aan zijn stutten te gaan trekken
  en ‘trekt hij mogelijk bij’, misschien is hij tussen 22 november en 1 maart nu een stuk ‘wijzer geworden’ door allerlei erva-
  ring. Dat zou een pluspunt kunnen worden en de toekomst laat ons dat weten, misschien ook
  wel binnen honderd dagen! Vandaag zijn we dus
  ‘buisgekluisterd’ en hopen er niets van te
  missen! Tot later….!

  Reactie door Madelief — donderdag 1 maart 2007 @ 14.51 uur

 23. Wat riepen onze moeders en oma’s
  BAAS IN EIGEN BUIK!!!
  Dit regeerakkoord knabbelt aan deze
  zwaarbevochten rechten.
  De regering heeft zich niet te bemoeien
  met het recht van de vrouw, op het moment
  dat er sprake is van een ongewenste zwangerschap.
  Dit is een beslissing van de vrouw zelf en eventueel ook die van een behandelend
  arts.
  Wij hebben als Nederland, de abortuswet zo goed geregeld.
  Niet alleen is de abortus hier gegarandeerd veilig voor de zwangere vrouw.
  Daar komt nog eens bij dat wij ook de minste abortussen hebben.
  Er is al een verplichte bedenktijd, dus overhaaste abortus komt nu al niet voor.
  Er is geen gegronde reden te bedenken,
  behalve dan dat de CU ook moest scoren.
  Dit noem ik politiek voeren voor de achterban.CU moest punten binnenhalen voor het draagvlak in de achterban.
  We zijn 25 of 30 jaar verder in de tijd,
  de strijd is lang geleden gestreden.
  Te lang lijkt het wel, kom op vrouwen in Nederland AKTIE!!!
  Baas in eigen buik ook anno 2007.

  NU ZEKER SP!!!!

  Reactie door kitje — donderdag 1 maart 2007 @ 15.10 uur

 24. met helium dus, doet Rutte dat.

  Reactie door Alex — donderdag 1 maart 2007 @ 15.11 uur

 25. Gewéldig betoog Jan!

  Reactie door Leonie — donderdag 1 maart 2007 @ 15.19 uur

 26. PRIMA VERHAAL JAN!
  Nederland verdient jou als premier!
  Geen licht tussen visie, wat je denkt en wat je zegt. Het is een verademing om zo je standpunten verwoord te horen!
  Still going strong!!!
  Anky

  Reactie door Anky — donderdag 1 maart 2007 @ 15.26 uur

 27. Het verschil is dus, dat Jan ballonnen gewoon eigenhandig en moeizaam met lucht
  opblaast.
  En die zweven niet naar het plafond, maar blijven bij de werkelijkheid van alle dag.

  Reactie door Alex — donderdag 1 maart 2007 @ 15.35 uur

 28. 16.00 uur nog steeds de heer Tichelaar, van
  de pvda aan het woord en probeert mevrouw
  Halsema te overtuigen van zijn argumenten.
  Dát lukt nog steeds niet, maar mogelijk dat hij ooit in zijn fractie de aanvoerder is
  die mevrouw Halsema een aubade staat te bren-
  gen, midden in die Tweede Kamer:
  zij gelooft in mij!
  Hoe kom ik nu toch aan die gedáchte, enfin
  voorlopig zie ik hem nog niet bij stém genoeg
  om zo’n solozanger te kunnen worden!
  Wie weet tot wat voor idol hij nog eens uit-
  groeit, maar voorlopig even niet, denk ik!

  Reactie door Madelief — donderdag 1 maart 2007 @ 16.01 uur

 29. @ Madelief (28):

  Nou, Madelief, Tichelaar moet nog wel even oefenen voordat hij als heldentenor kan optreden, hoor!

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 1 maart 2007 @ 16.11 uur

 30. Gehoord dat Al Gore zelf een hele grote mega, mega energieverbruiker is? Zo gaat het meestal: de wereld verbeteren zonder met jezelf te beginnen.
  Probeer het volgende eens en je zult zien:
  steek je wijsvinger uit en je zult zien dat er 3 vingers naar jezelf wijzen.
  Hoorde ik laatst van iemand, ik keek en zag!

  Reactie door Gloria — donderdag 1 maart 2007 @ 16.11 uur

 31. Hoor Tichelaar! Nu al aan het indekken voor de motie. KOM JAN, ZET ‘M OP!!

  Reactie door Gloria — donderdag 1 maart 2007 @ 16.12 uur

 32. Off Topic

  Krijg dit niet op log “Arm en rijk in de VS”

  De armoede in Amerika is enorm zo rond de 37.000.000 of eenvoudiger voor degenenen die moeite hebben met nullen “37 miljoen” mensen in armoede gezet. Daar waar de andere helft baadt in weelde en ook nog eens het geld gebruikt voor oorlogen die alleen maar ellende voort-brengen.
  Kijken we naar Detroit toch wel een behoorlijke stad waar veel industrie gevestigd was, ja was want de fabrieken zijn bijna allemaal gesloten en/of verplaatst naar het buitenland (goedkopere arbeids-krachten). Het werk dat nog is, wordt gedaan door Mexicanen voor een paar dollar
  —-———————-BLUT, BLUT.———————–—–
  De gewone Amerikaan die ooit een goede baan had, een huis, een familie en die alles zijn kwijtgeraakt, en nu leven in grootte-arremoede.
  ——IS DAT DAN WAT ONS OOK OVERKOMT——
  Er zijn in Nederland al veel fabrieken verhuist naar het buitenland, er zijn al veel buitenlanders in Nederland die voor een paar euro hier het werk verrichten.
  Maar willen al de mensen die zeggen die werkelozen willen niet werken, zelf eens stilstaan of ze zelf wel voor het geld dat deze mensen aangeboden wordt willen werken, –of is dat teveel gevraagd???????

  Reactie door Gonda — donderdag 1 maart 2007 @ 16.14 uur

 33. Waardeloos verhaal, kop in het zand, onder het vloerkleed… INDERDAAD JAN!

  Die voorzitster…

  Reactie door Gloria — donderdag 1 maart 2007 @ 16.17 uur

 34. We gaan het horen PvdA-ers… per hoofdelijke stemming! Een voor een… per geweten. Stuk voor stuk.
  Wat gaan we meemaken? Brave slaafse trouw aan een regeerakkoord? Of manhaftige mensen die opkomen voor de waarheid?
  KANS GEBODEN PVDA!!!

  Reactie door Gloria — donderdag 1 maart 2007 @ 16.21 uur

 35. Voor Tichelaar geldt het waarlijk een nieuw woord in de Van Dale bij te schrijven.
  Een echte bulleboos.
  In aanvulling op bolleboos.

  Reactie door Alex — donderdag 1 maart 2007 @ 16.21 uur

 36. Ik hoorde ook iets over een boerka verbod of geen verbod.
  Waardeloos dat er geen gedeeltelijk boerka verbod komt.
  We praten over twee uitersten in de blote kont lopen of een boerka om waar je niet weet wat er onder zit is het er een met snor of zonder snor.
  We hebben voor in de blote kont lopen ook regels in dit land niet in het openbaar,niet voor de klas enz.
  En we hebben plaatsen waar het wel mag thuis of daar voor aangewezen plaatsen.
  Maak die regels het zelfde voor de boerka.
  Vinden de mensen dat niet prettig met een boerka dan moet je naar landen gaan waar men dat wel prettig vind.

  Reactie door De Hakker — donderdag 1 maart 2007 @ 16.28 uur

 37. Dat is mooi Maar wanneer gaat men ook bij de SP wat aan de AMBTENAREN SALARISSEN wat doen. het alleen drukken op folders en het uitdelen bij acties helpt niet!!

  Reactie door Sala — donderdag 1 maart 2007 @ 16.41 uur

 38. CHAPOO JAN JE WAS TOP TOP TOP TOP TOP

  Reactie door Lo — donderdag 1 maart 2007 @ 17.02 uur

 39. De speech van JM was grandioos met rake klappen.

  De interupties van JM waren ronduit zwak.

  Vreemd; zo’n groot verschil.

  Dat JM van Geel(CDA) totaal niet aan de tand voelde over de Irak enquete is, mede gezien de aangekondigde motie, gewoonweg een grote misser en dus erg jammer.

  Reactie door ACE — donderdag 1 maart 2007 @ 17.21 uur

 40. Wat de Irak-motie betreft; er is een verschil tussen intelligentie en blinde ambitie.
  Gaat de PVDA, CDA en CU deze les vandaag leren? We zullen zien.

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 1 maart 2007 @ 17.24 uur

 41. @De Hakker

  Wou je een speciaal burka-strand? Mag dat grenzen aan het naakstrand?

  Reactie door Drob — donderdag 1 maart 2007 @ 17.31 uur

 42. Vooralsnog blijft dit kabinet het bestaande Irak beleid steunen in woord en daad. Heeft het tenminste die intentie.
  Dan klinken die sociale woorden en ambities van dit kabinet wel ineens heel erg hol.
  Hier ijveren tegen abortussen en in Irak mensen met duizenden in Gods naam de dood in jagen.
  En dat niet eens uit willen leggen.
  De boodschap van dit kabinet is dus dat men de macht ambieert maar daar geen verantwoording voor wilt nemen.

  Mag dat? Een parlement (PVDA) verplichten tegen een motie te stemmen?

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 1 maart 2007 @ 17.35 uur

 43. Het betoog van Jan was goed,doch de grijns van Balkenende en het zenuwachtig rondkijken van Wouter Bos geeft aan dat tussen Balkenende III en IV geen verschil zit.Het moet van de fractieleider van de PvdA komen en daar zal Wouter Bos het nog knap lastig mee krijgen.Als de PvdA gaat afbrokkelen,dan zal het binnen de coalitie buigen of barsten worden.Ik ga haast geloven dat dit kabinet de rit niet helemaal uitzit.Jan houdt de PvdA parlementsleden/fractie voorzitter scherp!

  Reactie door Maan Arkenbosch — donderdag 1 maart 2007 @ 17.38 uur

 44. Even de handen wassen!

  In onschuld?

  Reactie door Gandalf — donderdag 1 maart 2007 @ 17.38 uur

 45. @39 ACE

  Daarom was het van belang dat JM Dhr. Tiggelaar aan de tand voelde over Irak.
  Zwak verweer van Tiggelaar, iets over knopen tellen of zo.
  Van belang om de uitspraken van Koenders in de toekomst over deze kwestie onder de loep te nemen.

  Reactie door Gandalf — donderdag 1 maart 2007 @ 17.42 uur

 46. @42 Maan Arkenbosch

  Een kleine test hiertoe is de uitslag van de motie van de SP. Zien of er kans op afbrokkeling is.
  Alle handen op de regeringsbuik of ieder voor zich?

  Reactie door Gloria — donderdag 1 maart 2007 @ 17.43 uur

 47. Goed zo Jan Marijnissen, deze stevige dissonant van u in de regeringspropaganda.

  Het geld wordt weer van onderaf gehaald,
  dat is duidelijk.
  Uitgebuite mensen hoeven niet meer sneu aan te kijken tegen dit zichzelf verrijkende gezelschap van prekende piassen en brallende hansworsten dat elkaar gnuivend veren in de reet steekt. Weest creatief, dat was immers de regeringsboodschap, als ik goed heb opgelet?

  Reactie door Haq — donderdag 1 maart 2007 @ 17.44 uur

 48. Grandioos Jan!! Vooral je aanval op Tiggelaar over Irak deed me goed. Ik ben blij en trots met zo’n partijleider!

  Reactie door Diny — donderdag 1 maart 2007 @ 17.50 uur

 49. Absurd toch dat de televisie geen politieke zender heeft. Nu kunnen we de rest niet meer volgen.

  Reactie door Gloria — donderdag 1 maart 2007 @ 17.54 uur

 50. Heeft iemand de stekker bij de tweedekamer.nl server eruit getrokken?
  De site is offline.
  Toeval of censuur?

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 1 maart 2007 @ 17.56 uur

 51. PRACHTIG en geruststellen om door Jan Marijnissen vertegenwoordigd te zijn. Hij maakt zijn volkskerktegenwoordig titel waar.

  @ Reactie nummer 8 door Eric,
  Daar hebt u helemaal gelijk Jan Marijnissen = “de juiste man op de juiste plek”.

  Ik vind het trotsmakend om door hem te vertegenwoordigd te zijn. Volgens mij de leiders zeggen ook iets over hun achterban. De meeste SP keizers zijn bewust, kritisch en betrokken burgers. Dat ziet u ook in dhr Marijnissen.

  De onderste steen in Irak kwestie moet naar boven. De vieze medeplichtige handen van Balknende en de ware gezicht van meelopende Bos dient bloot gelegd worden.

  Reactie door Khosrow — donderdag 1 maart 2007 @ 18.03 uur

 52. @kitje 15.10

  Als je Marijnissens interview in NRC leest zie je dat hij de VVD juist niet steunt in hun strijd tegen het nieuwe kabinetsbeleid op het gebied van ethische kwesties. Omdat er geen wezenlijke verandering van de beleidslijn komt.

  Reactie door GJH — donderdag 1 maart 2007 @ 18.06 uur

 53. @ 44 Gandalf

  Een klein beetje mee eens.

  Tichelaar zei terecht dat hij niet de argumenten hoefde te noemen waarom het CDA geen enquete wil. Jammer dat deze, ongetwijfeld zwakke argumenten niet aan het grote publiek werden geserveerd; dat is wat ik bedoel met het van Geel verhaal.

  Het knopen tellen van Tichelaar had moeten wortden gepreciseerd naar de essentie van het verhaal; De Pvda dwingt haar kamerleden
  in ethische kwesties hun geweten te verloochen voor een fietspad in Twente.
  Wat is het volgende plan van de Pvda :
  Zwarte mensen martelen voor een nieuwe afslag bij Amsterdam.

  Op de moraal van de Pvda moet een wissel getrokken worden voor die bewuste hoofdelijke stemming.

  Wat ik bedoel is dat er veel meer inzat, dat ben je toch wel met mij eens ??

  Reactie door ACE — donderdag 1 maart 2007 @ 18.06 uur

 54. @53 ACE

  Jan was hard bezig, maar werd strikt weggezet door de PvdA voorzitster.

  Reactie door Gloria — donderdag 1 maart 2007 @ 18.14 uur

 55. Gandalf

  Tichelaar is de verwezenlijking van de Pvda inbreng in het regeerakkoord.

  Door veel meer te hameren op het achterbakse karakter( de verkwanseling van 660.000 doden voor wat ??..??? ) van zowel Tichelaar als ook de Pvda ten opzichte van het socialisme, breng je mensen aan het denken.

  ” 10 keer socialer” had moeten worden geattakkeerd door superlatieven als :
  Dan is het SP programma minimaal 100.000 keer socialer, dat is wel zeker. Maar dat durfden jullie niet aan.

  Nee, ik blijf erbij dat de speech groots was maar de interupties minder.

  Nee, de

  Reactie door ACE — donderdag 1 maart 2007 @ 18.17 uur

 56. Jan Marijnissen
  Gefeliciteerd met deze ongelofelijk sterke reactie op deze regeringsverklaring.
  Ontzettend oprecht en in schrille tegenstelling tot het gewoonlijke achter de
  voor de mond gehouden hand gegiechel, van deze keer, Ja ongelofelijk, ons aller Wouter en J.P Bakellende.

  Reactie door Alex — donderdag 1 maart 2007 @ 18.18 uur

 57. @ 54 Gloria

  Geen excuus, thats all in the game. Enerzijds is ze natuurlijk Pvda’er en anderzijds weet je dat ze nog niet voldoende capabel is.

  Dit debat was live op tv in heel nederland, je weet dat de tijdspanne kort is, je weet dat je keuzes moet maken en vervolgens rake klappen moet uitdelen.

  JM had de kwesties euthanasie en abortus juist goed beoordeeld en terecht laten lopen.
  Als je interupeert moet dat staan als een huis anders pakt het negatief voor de Sp uit en kun je beter je mond houden.

  JM is geen kind, hij kent de klappen van de zweep en mijn kritiek is uitsluitend slechts opbouwend, dat moge je toch wel duidelijk zijn !.

  Reactie door ACE — donderdag 1 maart 2007 @ 18.26 uur

 58. @41
  Van mij wel.

  Reactie door De Hakker — donderdag 1 maart 2007 @ 18.27 uur

 59. Iedereen spreekt over de bedenkelijke moraal van de Pvda zowel voor als na de verkiezingen.

  SP, lees JM, moet die bedenkelijke moraal aan de kaak stellen in context met de Irak kwestie. Wat echt fout is mag je toch wel zeggen.

  Gloria, geef me nou gelijk, geef me dat cadeautje vandaag, ik heb een klote dag achter de rug.

  Reactie door ACE — donderdag 1 maart 2007 @ 18.33 uur

 60. Gloria
  Debat is nu geschorst tot 19:15,
  je kunt het volgen via http://www.tweedekamer.nl

  Reactie door kitje — donderdag 1 maart 2007 @ 18.50 uur

 61. parlementair onderzoek irak bij voorbaat blokkeren is slim maar laf!

  was jpb een kerel, dan: een man ,een woord.,
  maar dat is het dus niet.,

  een omhoog gevallen paljas, meer ish et niet.,

  niet recht in doen en laten. ,

  Reactie door Gerrit — donderdag 1 maart 2007 @ 18.52 uur

 62. @53 ACE
  In grote lijnen ben ik het eens met je betoog. Ik zou zeggen, laat van Geel maar even lopen en richt de pijlen op Tiggelaar. Strategisch(militair gezien, sorry hoor) is het beter de aanval op één front in te zetten.

  @54 Klopt Gloria, Tiggelaar werd even in bescherming genomen.

  Reactie door Gandalf — donderdag 1 maart 2007 @ 18.53 uur

 63. @59 ACE nou om je rot dag goed te maken, lees mijn @61 :)

  Reactie door Gandalf — donderdag 1 maart 2007 @ 18.57 uur

 64. Politiek maakt me wel bang hoe kan een pvda zo draaien als afgelopen maand.
  Ik weet zeker dat dit geen stand houd en zeker niet als je een eigen handvest aanvalt want dat deed Tichelaar toch wel, weggeven van beleid die de grondwet tart is een doodzonde. Jan is een niet te verstane vakman dat heeft hij nu wel voor de zoveelste keer bewezen, ik hoop dat zijn motie begrepen wordt.

  Reactie door Henk — donderdag 1 maart 2007 @ 18.59 uur

 65. Prima betoog Jan. Complimenten. Op deze manier en met voldoende stemmen voor de komende verkiezingen moet de regering zijn besluiten wel in overeenstemming gaan brengen met de SP. Dat is dus een direct en te voorzien gevolg van de keuze voor een smalle coalitie. Overal hoor je de angst al. Van de andere helft van de oppositie, Rutte, blijft weinig over. Een onhandig bluffertje met weinig inhoud.

  Reactie door Kees Hoogendijk — donderdag 1 maart 2007 @ 19.01 uur

 66. @ 52 GJH

  De toevoeging recht op leven,
  lijkt het of de rechten van het ongeboren kind prevaleren boven het recht van de vrouw.
  Iedere vrouw heeft het recht in ons land om zelf te beschikken over haar leven, en daarmee dus ook over de keuzes die zij hier in maakt.
  De CU en de SGP zouden het liefst een totaalverbod instellen. Maar daar is gelukkig geen meerderheid voor te vinden.
  Met dit soort toevoegingen aan bestaande en goed functionerende wetten begint naar mijn gevoel het geknabbel.
  Tot hier en niet verder.

  Reactie door kitje — donderdag 1 maart 2007 @ 19.02 uur

 67. @49 Gloria,
  Er is wel een politiek kanaal. Bij @home. Daar betaal je dus wel €9,50 p.m. voor. Wel veel herhalingen van het aantredende kabinet en heeeeel veel Balkenende. Ik weet niet of je daarop zit te wachten.

  ( iedereen met z’n bord op de knieën voor de TV?)

  Reactie door Gandalf — donderdag 1 maart 2007 @ 19.03 uur

 68. Goed gedaan Jan,

  Je hebt je visitekaartje afgegeven.

  Reactie door Arjen — donderdag 1 maart 2007 @ 19.07 uur

 69. Hallo allen
  de site van de tweede kamer is weer
  bereikbaar.
  Volgens mij was ie net overbelast vlak na dat de uitzending via Ned 1 stopte maar hij is nu weer oke.
  Dus gelukkig geen censuur!!
  Het debat begint weer over 5 minuten.

  Reactie door kitje — donderdag 1 maart 2007 @ 19.08 uur

 70. Sorry moet zijn 20:15 wordt de vergadering weer hervat.

  Reactie door kitje — donderdag 1 maart 2007 @ 19.12 uur

 71. Heet die nieuwe ‘rooie’ van de PvdArmoede
  nou Tiggelaar of Tichelmaar?

  Reactie door Alex — donderdag 1 maart 2007 @ 19.12 uur

 72. Er bleef in de NOS/TRL journaals van Jan zijn verhaal wel heel weinig over. Het was weer een degelijk verhaal,maar het wordt wel wat voorspelbaar,maar dat kan misschien niet anders.Die Tichelaar moet je niet onderschatten,lijkt me wel een vechtersbaasje.

  Reactie door Piet van Dijk — donderdag 1 maart 2007 @ 19.28 uur

 73. @69.Kitje
  Dankje voor de update, Kitje. Ik ga zeker kijken.

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 1 maart 2007 @ 19.30 uur

 74. JACQUES TICHELAAR

  Op de site van de Tweede Kamer zag ik dat Jacques Tichelaar de HAVO en de PABO heeft gedaan. Daarnaast heeft hij een eredoctoraat aann Kingston University…

  Die combinatie snap ik dus niet. Zou hij werkelijk iets structureels aan het academisch systeem in Groot Brittanië hebben kunnen toevoegen? Dan had dat vast niets met socialisme te maken. Eerder tips hoe je het Britse volk voor de gek kan houden aangaande de Irak-oorlog! Tony Blair heeft dan in ieder geval goed opgelet.

  Voor verzoeken tot een parlementair (Irak) onderzoek: J.Tichelaar@tweedekamer.nl

  Groet Erik Sc

  Ik snap nu meteen die Engelse Bull Dog wangen

  Reactie door erik — donderdag 1 maart 2007 @ 19.38 uur

 75. Ik zal morgen de heren Bos en Tiggelaar (Tichelaar?) uitnodigen om in de komende 100 dagen met mij in gesprek te komen. Onderwerp wordt de marktwerking in de kunstsector. Ik stuur de SP een afschrift van de uitniodiging en laat u weten of er een gesprek is geweest

  Reactie door Jan Naezer — donderdag 1 maart 2007 @ 19.46 uur

 76. Goed gedaan.
  Ik denk dat de partij beter is in de oppositie dan in de regering. Al had ik het ze wel gegund.
  Ben blij op de SP(Jan) gestemd heb.
  Ga zo door.

  Reactie door Hans — donderdag 1 maart 2007 @ 19.59 uur

 77. Ik heb nog even de live videostream op tweedekamer.nl geprobeert, maar helaas. De hele site is weer down.
  Ik krijg deze melding;

  “The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.”

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 1 maart 2007 @ 19.59 uur

 78. @69 kitje

  Het debat is ook in het internet te zien bij politiek 24, een themakanaal van de NOS
  http://www.nos.nl/politiek24/

  Reactie door Ineke van der Maat — donderdag 1 maart 2007 @ 20.00 uur

 79. @ Rob 76

  Bij mij werkt hij gewoon.
  Ineke @ 77 had ook een link geplaatst.
  Misschien lukt het je daar wel.

  Succes

  Reactie door kitje — donderdag 1 maart 2007 @ 20.17 uur

 80. http://streams.planet.nl/cgi-bin/reflector.cgi?source=195.121.7.100&stream=TKStream3&title=Tweede%20Kamer%20der%20Staten-Generaal

  Reactie door Alex — donderdag 1 maart 2007 @ 20.19 uur

 81. zeer goed, jan! accent overheid naast burgers, terechte opmerking dat de pvda ook had kunnen opstappen bij formatie;solidair, maar nee;zelfs geen lijstverbinding, terwijl er nu juist een sociale alliantie moet komen, tichelaar is qua output alleen maar dom delay, hoe blijft de overheid nog overheid met marktwerking/hedge-funds/zwerfkapitalisten/buitenlandse bedrijfsovernames etc. ;de validiteit en betrouwbaarheid van de overheid die naast/met/voor burgers is wordt zo toch een zevenkoppige draak?! hoe kun je dan nog menselijk leven, en sterven? over de ambities… ambitie is kort gezegd eerzucht, maar komt van AMBO=BEIDE, en IRE=GAAN!!!dat moeten de drie gaan doen ad inkomens verdeling. 100 dagen praten, en ze zaten al in een hutje op de hei..,mein gott, jan gaat al jaaaren het land in, en weet wat er speelt, en heeft oplossingen en antwoorden klaar!! jan, ik wens je de kracht van het zwaard van michael!!! trans ‘’formatie’’ !!!

  Reactie door una voce,gli'occhi miei que vedeste!! — donderdag 1 maart 2007 @ 20.20 uur

 82. J.P. Staccato aan het woord nu

  Reactie door Alex — donderdag 1 maart 2007 @ 20.30 uur

 83. (Staccato is een term uit de muziek, die aangeeft dat de noten los van elkaar gespeeld moeten worden.)

  Reactie door Alex — donderdag 1 maart 2007 @ 20.33 uur

 84. Off Topic!!!

  Jan, hoewel liever liberaal dan sociaal roep ik je hierbij op om ervoor te zorgen dat de famnilie Gumus terugkomt in NL. Mensen die belasting willen betalen moeten worden toegelaten!!!

  Reactie door Leaserijder — donderdag 1 maart 2007 @ 20.33 uur

 85. Het was een goed debat Jan, maar ik zou nu toch ook graag horen wat de SP vindt van de kwestie rond het dubbel paspoort.

  Reactie door Jaap — donderdag 1 maart 2007 @ 20.39 uur

 86. zeer goed, jan! accent overheid naast burgers, terechte opmerking dat de pvda ook had kunnen opstappen bij formatie;solidair, maar nee;zelfs geen lijstverbinding, terwijl er nu juist een sociale alliantie moet komen, tichelaar is qua output alleen maar dom delay, hoe blijft de overheid nog overheid met marktwerking/hedge-funds/zwerfkapitalisten/buitenlandse bedrijfsovernames etc. ;de validiteit en betrouwbaarheid van de overheid die naast/met/voor burgers is wordt zo toch een zevenkoppige draak?! hoe kun je dan nog menselijk leven, en sterven? over de ambities… ambitie is kort gezegd eerzucht, maar komt van AMBO=BEIDE, en IRE=GAAN!!! 100 dagen praten, en ze zaten al in een hutje op de hei..,mein gott, jan gaat al jaaaren het land in, en weet wat er speelt, en heeft oplossingen en antwoorden klaar!! jan, ik wens je de kracht van het zwaard van michael!!! trans ‘’formatie’’ !!!

  Reactie door una voce,gli'occhi miei que vedeste!! — donderdag 1 maart 2007 @ 20.43 uur

 87. @82
  Wacht even belasting betalen doe je ook als je uitkering bezit.

  Reactie door De Hakker — donderdag 1 maart 2007 @ 20.57 uur

 88. @82 ACE

  Sorry voor het late antwoord, maar de zaken liepen weer niet goed vanmiddag. Weblog of laptop??

  ACE, je had al gelijk voordat je het opschreef. Ik hoopte ook zo dat Jan het harder zou aanpakken. Hij was heel goed bezig, maar ECHT hij werd afgekapt. Ik geloof stellig dat als hij toch nog had mogen antwoorden dat hij de spijker op de kop had geslagen. Hij stond als een briesend paard in de startblokken…
  Zelfs RTL4 noemde Jan mild… en dat is het laatste wat ik wil horen! De energie zat er goed in bij Jan en je kunt niet gelijk te hard van stapel lopen misschien, maar beslist is het waar dat de PVDA hier flinke meppen had moeten krijgen. Ik blijf stellig vinden dat dat PvdA-’kreng’ Jan niet zijn gang liet gaan.
  ACE, waarom een rot dag?

  Reactie door Gloria — donderdag 1 maart 2007 @ 21.06 uur

 89. @67 Gandalf

  Bedankt Gandalf, maar ik zit nog een jaar vast aan Tele 2. Daarbij heb ik geen geld voor die E9,50.
  Goed dat het jou ook op is gevallen dat die voorzitster partijdig is!

  Reactie door Gloria — donderdag 1 maart 2007 @ 21.11 uur

 90. Saddam werkte wel mee aan de VN resoluties. MI6 melde dit reeds in 2002. Dat hij dit niet zou doen is een leugen.

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 1 maart 2007 @ 21.12 uur

 91. Zou ik iets gemist hebben, nadat ik meende
  begrepen te hebben dat dhr J. Tichelaar, ook
  zijn fractie lijkt te bewegen om áchter de
  coalitie-standpunt t.a.v. Irak te gaan staan?
  Bij evt. ‘hoofdelijke’ stemming in de Kamer
  zouden zij dan als fráctie het Kabinet steu-
  nen ipv de Oppositie die zij in de 2e Kamer vertegenwoordigen?

  Frère Jacques, sláápt die nog? Een dergelij-
  ke bijval vanuit de 2e Kamer kan hij toch
  niet op ‘afspraak’ verkrijgen?

  Wie gaat die klok eens loeihard luiden?

  De Oppositie mag zo langzamerhand wel een
  Tamboerorkest gaan samenstellen om flink ge-
  luid te laten horen, want dat ‘geTriangel’
  van het Kabinet bevalt me nu al niet en we
  zijn nog niet eens begonnen!

  Nee een dergelijke gelijkzijdige driehoek
  als Kabinet is niet de ‘figuur’ die ik voor
  ogen heb! Ding-dong, wákker worden allemaal!

  Stemmen op zoveel mogelijk SP a.s. woensdag
  7 maart opdat de 1e Kamer zichzelf in ‘beeld’
  weet en ernaar kan hándelen en minder een
  ‘figuur zal slaan’ dan anders het geval zal
  zijn binnen afzienbare tijd, in nog géén
  honderd dagen! De SP toont goede moed, posi-
  tieve inzet en aktieve medewerking, maar het
  Kabinet moet het nu natuurlijk niét te gek
  gaan maken en denken de eigen hand te kunnen
  overspelen….nee dat laten we niet gebeuren!

  Reactie door Madelief — donderdag 1 maart 2007 @ 21.13 uur

 92. Dat wordt interessant samenwerken, in de kamer, met een man die Geen stropdas zou dragen, Niet met het CDA in een regering wilde, Aboutaleb minister wilde maken, Minder hypotheek aftrek voorstond, de hoogste inkomens van bejaarden zou belasten met AOW-premie, etc.
  En dan nog een partij die kabinetten vesleet in 5 jaar. En ook nog eentje met standpunten van 2000 jaar geleden.
  Wat een feest….

  Reactie door MijnZus — donderdag 1 maart 2007 @ 21.15 uur

 93. @85
  Daar ben ik ook benieuwd naar. Ik vind dat Wilders daar een punt heeft of het nu op dit moment een directe bedreiging van de Nederlandse staat is of niet.

  Reactie door MijnZus — donderdag 1 maart 2007 @ 21.22 uur

 94. J.P wisselde het tempo even , gedwongen door J.M. in Mezzopiano

  Reactie door Alex — donderdag 1 maart 2007 @ 21.23 uur

 95. Maar denderd er weer onverminderd op los in zijn natuurlijke staccato

  Reactie door Alex — donderdag 1 maart 2007 @ 21.24 uur

 96. Volgens Wiegel is Jan de beste oppositieleider. Maar dat wisten wij zelf al natuurlijk. Volgens mij is Jan de allerbeste premier in spe.
  Toch wel ruiterlijk van Wiegel.
  Wat een kast van een huis heeft de man. Hij lijkt er steeds jonger op te worden. Liefde doet hem goed blijkbaar.

  Reactie door Gloria — donderdag 1 maart 2007 @ 21.24 uur

 97. …die Balkenende toch..over “Irak”…steeds als ie het vuur aan zijn schenen voelde, begon hij over de “totaliteit” van het regeerakkoord.

  Hij heeft blijkbaar nog steeds niet geleerd dat “vanuit de totaliteit naar ieder detail kijken”…eea helder en duidelijk wordt.
  Hij verbergt iets…nou… “veel”.

  Reactie door franslj — donderdag 1 maart 2007 @ 21.28 uur

 98. That’s the way to beat verbeet !.

  JM krijgt verbeet wel klein.

  Reactie door ACE — donderdag 1 maart 2007 @ 21.28 uur

 99. @60 Kitje

  Dat heb ik vanmiddag ook al geprobeerd toen Rob de Kuster het meldde. Maar ik krijg steeds: Service temporarily unavailable!

  Voor wie het wel lukt? Hoe gaat het eraan toe? En is het al koppentellen i.v.m. de motie?

  Reactie door Gloria — donderdag 1 maart 2007 @ 21.29 uur

 100. @79.Kitje
  Om 20.05 uur kon ik ook op deze site weer terecht en ik volg nog steeds het debat via de live videostream.
  Tegelijkertijd volg ik Jan zijn weblog.
  Best handig, twee webbrowsers op je PC.

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 1 maart 2007 @ 21.29 uur

 101. @66 kitje

  Ja ik snap dat dat jouw mening is, maar wat dat betreft zit jij beter bij D’66 of de VVD. Marijnissen heeft al aangegeven niet met de VVD mee te gaan in de strijd om de ethische kwesties.

  Reactie door GJH — donderdag 1 maart 2007 @ 21.30 uur

 102. Ik kann het gewoon volgen, Gloria, via deze link http://www.tweedekamer.nl waarna windows mediaplayer wordt gestart.

  Als dit niet bij jou lukt, kun je eens boven in de balk kijken of er iets geïnstalleerd moet worden…active X, heet dat, geloof ik.

  Reactie door franslj — donderdag 1 maart 2007 @ 21.36 uur

 103. @95.Gloria
  Er nog geen stemming geweest Gloria. Dat bewaren ze voor het laatst. Misschien gaat het debat morgen verder.
  Volgens mij zou je nu de videostream weer kunnen volgen Gloria.

  Er waren geen massavernietigingswapens gevonden in Irak, kun je dan wel beweren dat Saddam niet meewerkte aan de VN resoluties?
  Het ging bij Saddam niet van harte, maar uiteindelijk werkte hij wel mee.
  MI6 infiltranten in de AQ Khan kring meldde dit reeds in 2002. Vraag het de BBC maar. Zij hebben dit gemeld.

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 1 maart 2007 @ 21.37 uur

 104. Goed bezig Jan.

  Ik zag je koken.
  Magnifiek zoals je Gerdi terecht wees.

  Reactie door Shaman — donderdag 1 maart 2007 @ 21.37 uur

 105. @MijnZus 89

  Een mooi alias als je refereert aan JeZus.

  Reactie door Drob — donderdag 1 maart 2007 @ 21.38 uur

 106. http://www.nos.nl/politiek24/

  Ik volg het hier.

  Reactie door Shaman — donderdag 1 maart 2007 @ 21.38 uur

 107. @95 Gloria
  Kun je hier niet terecht?
  http://streams.planet.nl/cgi-bin/reflector.cgi?source=195.121.7.100&stream=TKStream3&title=Tweede%20Kamer%20der%20Staten-Generaal

  Reactie door Alex — donderdag 1 maart 2007 @ 21.39 uur

 108. @ 88 Rob de Kuster

  Right on the money !.

  Reactie door ACE — donderdag 1 maart 2007 @ 21.40 uur

 109. Voor de volledigheid, Gloria…

  Het is dus de link http://www.tweedekamer.nl , waarna de site van de Tweede Kamer der Staten Generaal wordt geopend (duurt wel even) daarna komt er schermpje waar je ADSL of MODEM aanvinkt en tenslotte op Open Video klikt…

  ik hoop dat het nu lukt…

  Reactie door franslj — donderdag 1 maart 2007 @ 21.41 uur

 110. Mevrouw de voorzitter heeft het niet zo op JM. Dat moge inmiddels duidelijk zijn.

  Tja Gloria @93,
  Mogelijk ook de liefde voor het royaal vullen van zijn eigen zakken. Ook wiegel stond mede aan de wieg van de nieuwe zorgverzekering. Ik kan geen sympathie voor hem opbrengen en ik kan je warme gevoel voor hem even niet plaatsen. Zelf heb ik altijd het idee naar een fossiel te kijken.

  Reactie door Gandalf — donderdag 1 maart 2007 @ 21.42 uur

 111. @Drob 100
  Daar refereer ik niet aan met mijn nick.

  Reactie door MijnZus — donderdag 1 maart 2007 @ 21.42 uur

 112. @ 102. Alex…

  Bedankt, Alex…jouw link werkt directer en sneller..

  Reactie door franslj — donderdag 1 maart 2007 @ 21.42 uur

 113. @85 @90

  Ik vind ook dat Wilders een punt heeft!Ik maak me nu zorgen om assielzoekers uit Turkije. Albayrak heeft duidelijk wel verplichtingen jegens Turkije volgens de turkse wet.

  Reactie door Delal — donderdag 1 maart 2007 @ 21.46 uur

 114. @MijnZus

  Maar wel met 2000 jaar geleden …

  Reactie door Drob — donderdag 1 maart 2007 @ 21.49 uur

 115. @97.franslj
  Active X maakt gewoon deel uit van Windows 98. Standaard staat dit gewoon actief. Zou geen probleem mogen zijn.
  Je hoeft ook geen plugin te installeren, gewoon windows mediaplayer gebruiken. Je hebt uiteraard wel een ADSL aansluiting oftewel een snelle internet verbinding nodig.

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 1 maart 2007 @ 21.49 uur

 116. @Delal: ik vind helemaal niet dat Wilders gelijk heeft. Ik twijfel absoluut niet aan de loyaliteit van de bewindslieden. Ik vind alleen een dubbel paspoort volstrekt onlogisch, net zoals het niet logisch is dat mensen in twee gemeentes ingeschreven staan.

  Reactie door Jaap — donderdag 1 maart 2007 @ 21.51 uur

 117. Overigens zijn er helemaal geen asielzoekers uit Turkije, omdat Nederland dat een veilig land verklaard en dus geen vluchtelingen erkent.

  Reactie door Jaap — donderdag 1 maart 2007 @ 21.52 uur

 118. @Rod de Kuster en fransjl

  Het is zojuist gelukt met:
  http://www.nos.nl/politiek24/

  Maar om hier weer even te kijken moet ik er helemaal uit.
  Handig Rob, met 2 webbrowsers!

  Rob, het is allemaal dramatisch onterecht geweest wat Bush geflikt heeft met z’n vriendje Blair en o.a. handlanger Balkenende t.o.v. Irak. Tot en met de ophanging van Saddam…one big mistake!

  Ik hoop dan ook dat de SP als de motie niet gehaald wordt een motie van WANTROUWEN in gaat dienen. Want dan zijn de 3 van Den Haag gewoon CRIMINEEL bezig.
  Dat onderzoek MOET! EEN MUST.

  Reactie door Gloria — donderdag 1 maart 2007 @ 21.53 uur

 119. @110 Gandalf

  Alleen maar even nu! Omdat hij Jan Marijnissen prijst. Verder moven met de man!

  Reactie door Gloria — donderdag 1 maart 2007 @ 21.55 uur

 120. @105 Drob

  Ha, ha!!

  Reactie door Gloria — donderdag 1 maart 2007 @ 21.56 uur

 121. @113
  Na mijn mening moet het niet kunnen twee paspoorten.
  Krijg de indruk dat we aan het doorslaan zijn.
  Staat het Nederlandsbelang voorop met conflicten die zouden kunnen ontstaan met deze landen.
  Voor hetzelfde geld zitten er mensen in met een tweede paspoort uit de USA wat voor verhaal wordt het dan.

  Reactie door De Hakker — donderdag 1 maart 2007 @ 21.56 uur

 122. @114 Drob
  Ik refereer in mijn post aan Rouvoets politieke standpunten welke uit zijn religieuze overtuiging komen, gebaseerd op de Bijbel, welke weer gebaseerd zijn op een samenleving in een beperkt geografisch gebied, lang voor de renaissance en het humanisme, waar Jezus Christus, mij betreft, beter in past qua ideeën dan Rouvoet.
  Mijn alias refereert aan mijn zus. Lief, he?

  Reactie door MijnZus — donderdag 1 maart 2007 @ 21.58 uur

 123. @110 Gandalf

  Die Verbeet verdomd het om mee te denken, daarom die opmerking tegen Jan.,

  ook werd op dat moment de pvda als zwak voorgesteld., dat vond ze ook niet leuk natuurlijk.,

  ben voor exit Verbeet!

  en benieuwd naar de laatste polls!

  Reactie door Gerrit — donderdag 1 maart 2007 @ 21.59 uur

 124. Ik heb het niet over de over de islamafobie van Wilders! Ik ben een koerdische vluchteling, en zijn echt wel vluchtelingen die uit turkije komen! Daarnaast krijgt Albayrak wel prolemen mocht ze een uitspraak doen ten nadeel van turkije over de armeense ginocide!

  Reactie door Delal — donderdag 1 maart 2007 @ 21.59 uur

 125. @118.Gloria
  Die twee browsers zitten standaard in Suse Software. Maar ook in windows 98 kun je een tweede browser installeren.

  Steeds meer mensen bijten zich vast in deze op leugens gebaseerde oorlog, Gloria. En niet alleen in Nederland.
  Dit gaat van kwaad naar erger.
  Daar komen ze niet meer onderuit.

  Ik zou Balkenende confronteren met deze vraag; “Als er geen massavernietigings
  wapens in Irak gevonden zijn, kun je achteraf dan beweren dat Saddam niet meewerkte? Zou je dat dan tenminste niet moeten onderzoeken????”

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 1 maart 2007 @ 22.02 uur

 126. Mooi verhaal Jan! We gaan er weer tegen aan, op naar 7 maart. De strijd gaat voort, voor een socialer en menselijker Nederland, NU ZEKER SP!

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — donderdag 1 maart 2007 @ 22.03 uur

 127. Das Leben der Anderen.
  Ga die film zien en je ziet dat het systeem mensen kapot maakt. Met het systeem bedoel ik ook de overheid zoals deze in Nederland absoluut niet transparant is.
  We zitten in de nadagen van het kapitalistische systeem. Er is nog maar weinig echte souplesse. Vooraf worden de afspraken gemaakt om de heersende (financiële) belangen veilig te stellen. Het parlement heeft het nakijken en is deels medeplichtig.
  SP richt de schijnwerpers op de duistere praktijken van CDA en PvdA!!
  En voor een tijdje kan het zelfs met de VVD. De bureaucratie van tegenwoordig begint te lijken op die van de vroegere DDR. Volgens mij wordt die bureaucratie vooral veroorzaakt door de twee genoemde partijen.
  Ik heb niets tegen een goede ambtenaar. Maar is een goede ambtenaar die alleen zijn baas gehoorzaamd of die gewoon zijn werk zo goed doet dat zijn baas er bang van wordt?
  Kijk daar heb je nu het probleem.
  Laat Balkenende de gordijnen open doen!

  Jan blijf bij die sonate voor een goed mens en laat de anderen in Den Haag ervan horen.

  Reactie door L'écologiste — donderdag 1 maart 2007 @ 22.19 uur

 128. Goed gesproken Jan! Duidelijk, kweet waar ik voor kiezen kan. @22 Schaar me volledig achter je schrijfsel.
  Ik begrijp één ding niet; hoe haalt Wilders het in z’n bolle kop om met alle problemen die er te bespreken zijn, deze paspoortenkwestie als eerste agendapunt af te dwingen. Stel dat een dubbele nationaliteit voortrekkerij oproept zal dat echt niet anders worden door het inleveren van een paspoort. En waarom zou een voetballer geen scheidsrechter kunnen worden? Hoewel ik wel vind dat Jan M. de lassers van Nederland wel heel erg enorm voortrekt t.o.v. de houtbewerkers…

  Reactie door Frietje zonder — donderdag 1 maart 2007 @ 22.24 uur

 129. Jan, als mede lid van actiecomité “stop de herkeuringen” was ik met name enorm blij met je opmerkingen over de schandalige en inhumane WAO-herkeuringspraktijken. Bedankt!!

  Noteert allen massaal in uw agenda:

  -1- woensdag 7 maart, STEM SP tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Meer SP-stemmen, hoe meer SP-zetels in de Eerste Kamer!

  -2- woensdag 21 maart: actiedag WAO-praktijken. Meer info hierover op http://www.stopdeherkeuringen.punt.nl of http://www.waoplein.nl.

  STEM SP, VOORAL NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Reactie door PMPMeese — donderdag 1 maart 2007 @ 22.24 uur

 130. @MijnZus

  Ik heb het ook niet zo begrepen op die politieke partijen gebaseerd op mythologische figuren die als een GroteBroer over mij zouden waken. Ik hoe niet van een BigBrother, of die nou bijbels is of niet. Het komt nogal rauw op me over als Rouvoeten het recht van vrouwen om zelf te beslissen met voeten treden. En idem dito voor het recht van mensen die een hemels einde zoeken uit de helse pijnen van het lijden bij het levenseinde.

  Als Rouvoet zich wil profileren met het Gote Boek, moet hij ook de moed hebben om te onderzoeken of de schending in Irak van het gebod ‘gij zult niet doden’ wel te rijmen valt met de normen en waarden van het Grote Boek.

  Reactie door Drob — donderdag 1 maart 2007 @ 22.24 uur

 131. Goh, ik dacht dat het aan mij lag maar ook ik heb me dood ge ergerd aan die Verbeet, wat een slechte voorzitter zeg, heeft het echt niet in haar vingers zal ik maar zeggen, is wel heel erg pvda, het is te hopen dat ze er niet lang zit, waarom moest de pvda dit mens als voorzitter voordragen? snap er niks meer van.

  Reactie door carla — donderdag 1 maart 2007 @ 22.28 uur

 132. @125 Rob de Kuster

  Precies Rob! Zo te zien heeft Saddam zich aan alles precies gehouden. En zie wat er voor verschrikkelijk spel met de man en zijn Irak is gespeeld.

  Weet je: al paait Balkenende dit hele land. Gaat de marktwerking eruit, gaan morgen de voedselbanken weg en krijgen de armen er 50% bij… het is allemaal VERWERPELIJK zolang hij wegkruipt voor zijn FIAT aan de oorlog in Irak. Hierdoor is hij medeverantwoordelijk geworden aan 665.000 doden! Zelfs ‘stoere’ columnist Plasterk zit hier dus blijkbaar niet mee. Is hij eruit gestapt? Zie je Rob, wat een verlakkers allemaal?
  Het had voor de PvdA moeten zijn: opstappen en wegwezen!
  En nu MOET dat onderzoek komen. Wat er ook gebeurt. Ook door dit kabinet is onze bevolking medeschuldig geworden!!

  JAN BEVRIJDT ONS HIERVAN!

  Reactie door Gloria — donderdag 1 maart 2007 @ 22.32 uur

 133. Ik vind het ook schandalig dat de bedenktijd voor abortus weer wordt teruggedraaid, zit daar bij netwerk een mannetje van de CU ons te vertellen dat vrouwen die abortus willen er maar goed over moeten nadenken en eerst met de dokter moeten praten en dan nog 5 dagen moeten nadenken, mijn God waar bemoeit die vent zich mee, die tijd lag toch achter ons?

  Laat je kind maar adopteren zegtie, weet die vent wel wat dat betekent voor een vrouw, eerst een kind negen maanden dragen, geboren laten worden en dat aan een ander weg moeten geven, en dan je hele leven met de wetenschap dat er een kind van jou ergens leeft, of dat zo gemakkelijk is, hier wordt Ik nu heel erg nijdig over, dat die CUers uit gaan maken wat goed voor ons is.

  Zelf heb ik gelukkig nooit met dit bijltje gehakt maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je in zo’n situatie zit dat jij, en alleen jij beslist over je eigen lichaam en wat daarin gebeurt.

  Reactie door carla — donderdag 1 maart 2007 @ 22.35 uur

 134. Ach ja ,en dan hakken we het maar in stukjes altijd beter dan adopteren.

  Reactie door De Hakker — donderdag 1 maart 2007 @ 22.40 uur

 135. @ACE

  Gaat het al beter met je?

  Reactie door Gloria — donderdag 1 maart 2007 @ 22.41 uur

 136. @ 34 Gloria,

  Mooie uitdagende woorden naar de PvdA.
  Laat ze maar eens zweten. Maar ik denk dat we van de PvdA niet zo heel veel meer hoeven te verwachten (jammer genoeg; maar ik hoop dat de goeie mensen daar nu snappen dat ze bij de verkeerde partij zitten).

  Reactie door L'écologiste — donderdag 1 maart 2007 @ 22.42 uur

 137. Even heel belangrijk wat ik net heb gelezen

  “Defensie gaat weblogs controleren”

  Wil dat zeggen dat men op moet passen wat men neerpent, of is dit weer zo’n Gest#po methode van de AIVD, wat gaat onze webmaster hier aan doen ??? gaat hij hier mee akkoord of doet hier niet aan mee.

  Het is wel een aantasting van de vrijheid van publicatie en meningsuiting.

  Ik vind dit toch een verontrustende situatie….

  Reactie door Pool — donderdag 1 maart 2007 @ 22.45 uur

 138. Daar ben ik het geheel met Madelief eens. Als Tichelaar (en het PVDA) achter het SP standpunt staat, dan zou het wel heel krom zijn als er straks tegen de Irak motie gestemt gaat worden.
  Vanmiddag nog zij Tichelaar tegen Jan dat hij niet overtuigt hoefde te worden van het SP standpunt in deze, men had tijdens de coalitieonderhandelingen dit standpunt volgens Tichelaar verloren.
  Het parlement dient geheel onafhankelijk haar werk te doen.

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 1 maart 2007 @ 22.45 uur

 139. Gehoord bij NOVA hoe PvdA voorzitster Verbeet
  Jan Marijnissen WEER heeft afgekapt?
  Ze vond dat hij ‘ging vervelen’!! Nou ja, zelfs NOVA zet nu vraagtekens achter haar ‘beleid’.

  Die vrouw moet weg! Niet capabel en partijdig.

  Reactie door Gloria — donderdag 1 maart 2007 @ 22.47 uur

 140. Die Tichelaar is het beste wat de SP overkomen is sinds 22 november. Succes verzekerd de volgende keer, op naar de 50 zetels voor de SP.

  Reactie door twijfelaar — donderdag 1 maart 2007 @ 22.51 uur

 141. Geweldig! Ik ben trots! Zonder SP is nederland uitgeleefd, leeggeroofd en vol met leugens en verdraaiingen!

  Reactie door cynthia — donderdag 1 maart 2007 @ 22.55 uur

 142. @124 Delal
  Onder Hassan II was het in Marokko gevaarlijk om zelfs over politiek te praten en plein public.
  Dat was zeker tot 8 jaar geleden! Dat Aboutaleb zelfs nu nog zijn nationaliteit niet KAN opgeven zegt genoeg lijkt me. Die dynastie is nog steeds aan de macht en de tentakels zijn lang. Ook door de jaren heen al is zijn zoon wat milder.
  Dat geen land het blijkbaar aan durft te spreken over 1 souverein en zelfstandig Kurdistan is helemaal laf. Beetje lastig gebied qua politiek (Turkije, Irak, etc.), dus hebben we het er maar niet over.
  Ik ben wel van mening dat dit een groot aantal problemen zal oplossen.
  Palestina idem dito. Maar, ja, heilige huisjes, he?

  Reactie door MijnZus — donderdag 1 maart 2007 @ 23.02 uur

 143. Geschorst tot 23.35 uur. Het wordt een latertje.

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 1 maart 2007 @ 23.08 uur

 144. Mag een politieagent verzuimen een moordenaar te arresteren omdat hij dit heeft afgesproken met zijn collega’s in het kader van een goede werkverhouding ??

  Dit is uiteraard een parallel met Pvda kamenleden die ditzelfde doen in het kader van een Irak enquete

  Kortom gaat de controlerende functie van kamerleden niet voor op politieke beslissingen ?????

  Reactie door ACE — donderdag 1 maart 2007 @ 23.11 uur

 145. Das Leben der Anderen.
  Ga die film zien en je ziet dat het systeem mensen kapot maakt. Met het systeem bedoel ik ook de overheid zoals deze in Nederland absoluut niet transparant is.
  We zitten in de nadagen van het kapitalistische systeem. Er is nog maar weinig echte souplesse. Vooraf worden de afspraken gemaakt om de heersende (financiële) belangen veilig te stellen. Het parlement heeft het nakijken en is deels medeplichtig.
  SP richt de schijnwerpers op de duistere praktijken van CDA en PvdA!!
  En voor een tijdje kan het zelfs met de VVD. De bureaucratie van tegenwoordig begint te lijken op die van de vroegere DDR. Volgens mij wordt die bureaucratie vooral veroorzaakt door de twee genoemde partijen.
  Ik heb niets tegen een goede ambtenaar. Maar is een goede ambtenaar die alleen zijn baas gehoorzaamd of die gewoon zijn werk zo goed doet dat zijn baas er bang van wordt?
  Kijk daar heb je nu het probleem.
  Laat Balkenende de gordijnen open doen!

  Jan blijf bij die sonate voor een goed mens en laat de anderen in Den Haag ervan horen.

  Reactie door L'écologiste — donderdag 1 maart 2007 @ 23.17 uur

 146. @ 101 GJH

  Misschien zit op dit moment meer aan de kant
  van Groen Links, ik maak me hier wel druk over.
  SP lid zijn betekende volgens mij ook niet, dat je zelf geen mening mag hebben dacht ik.
  Gelukkig kan ik zelf ook nog nadenken en daarnaast mijn eigen mening vormen.
  Geen probleem lijkt me.

  Reactie door kitje — donderdag 1 maart 2007 @ 23.19 uur

 147. [...] hier voor de bijdrage van Jan Marijnissen in het debat over de [...]

  Pingback door Weblog SP afdeling Heerlen :: Regeringsverklaring — donderdag 1 maart 2007 @ 23.19 uur

 148. @136 L’ecologiste

  Hoi!! Gaat met jou ook alles goed? Waar ben je gebleven zolang?? Miss you!

  @137 Pool

  Ja, ik las het ook! Wat zeg je dat netjes… verontrustende situatie. Het is een schande!

  Reactie door Gloria — donderdag 1 maart 2007 @ 23.20 uur

 149. @137.Pool
  Ging volgens mij over Nederlandse militairen in Afghanistan die per abuis militair gevoelige informatie via internet zouden verstrekken.
  Het is niet de bedoeling dat je per e-mail of via weblogs vertelt hoe laat en hoe vaak je op patrouille wordt uitgestuurt of met hoeveel militairen en hoe zwaar bewapend. Stel je voor dat die Taliban dit leest?

  Reactie door Rob de Kuster — donderdag 1 maart 2007 @ 23.28 uur

 150. Teletekst meldt dat het onderzoek naar Irak, geen vrij onderwerp is voor de onafhankelijke leden van de PvdA fractie.
  Dit gaat dus waarschijnlijk betekenen dat het onderzoek er niet gaat komen.
  Zijn dit dan al de randen?
  Ik was er toch van overtuigd dat de fractieleden bij een hoofdelijke stemming, zelf mochten bepalen wat er wordt gestemd.
  is dit het nieuwe elan van de coalitie.

  Reactie door kitje — donderdag 1 maart 2007 @ 23.28 uur

 151. @ 148 Gloria,

  Was in het buitenland om met collega’s van gedachten te wisselen en heb een goede vriend erbij gekregen! En dat was geen bureaucraat mag ik wel zeggen.
  Dat maakt een hoop goed en mijn vertrouwen werd eindelijk weer eens gevoed, want het nepotisme in dit kikkerlandje (en een ander land ook maar dat ga ik hier niet zeggen) is verstikkend.
  M.a.w. het gaat weer wat beter met l’ecologiste.
  Maar wat er hier gebeurt… Tsjonge wat valt Nederland toch van zijn voetstuk.
  Ik hoop dat Jan wat voor elkaar krijgt in het parlement maar wat wordt hij toch geniepig gepakt o.a. via de voorzitter etc. volgens mij hebben ‘ze’ allang een draaiboek klaar liggen om de partij te laten ploffen mocht SP veel stemmen krijgen (en in geval de computers niet voldoende gemanipuleerd zijn).

  Reactie door L'écologiste — donderdag 1 maart 2007 @ 23.30 uur

 152. @Pool
  Zal ik eens meedenken met complottheorie mensen?
  We zijn erin geluisd. Juist met internet. Dit hele systeem is opgezet om iedereen eerst afhankelijk ervan te maken om daarna iedereen te kunnen controleren.

  Reactie door Gloria — donderdag 1 maart 2007 @ 23.32 uur

 153. Het schuim der moralisten, niet eens gekozen,
  maar ontstaan uit de succesvol monddood gemaakten door de eliten van natuurlijke hebbers.
  Moet ik daar respect voor hebben?
  Ík niet, hoe kan een steen een pissenbed respecteren?

  Reactie door Haq — donderdag 1 maart 2007 @ 23.33 uur

 154. @131 Carla

  hier staat het :

  http://66.102.9.104/search?q=cache:uPN6uuUScSUJ:nl.wikipedia.org/wiki/Voorzitter_van_de_Tweede_Kamer+kamervoorzitter+verkiezingen&hl=nl&ct=clnk&cd=1&gl=nl

  Reactie door Gerrit — donderdag 1 maart 2007 @ 23.57 uur

 155. Wordt een interesante discussie over de
  dubbele nationaliteit.
  Hoe gaan we dat dan doen met mensen, die hun paspoort niet kunnen inleveren.
  En daardoor dus geen keuze in hebben.
  Voorbeeld nu Abouthaleb is nu in bezit van dubbele nationaliteit, en kan daar ook niet vanaf, door beleid uit Marokko.
  Besluiten we dan maar, dat we deze mensen die niet van deze dubbele nationaliteit af kunnen komen, al zouden ze het willen dan worden uitgesloten van deelname aan parlement of kabinet?
  Of worden deze groep mensen dan weer een uitzondering op de nieuwe wet.

  Reactie door kitje — vrijdag 2 maart 2007 @ 0.09 uur

 156. Wat een magnifiek optreden van Marijnissen weer vandaag. Vond vooral de volgende zin (analoog aan Joop den Uyl) bijzonder fantastisch: ‘En dat kabinet met de SP, dat komt er tóch!’
  Helemaal mee eens!

  Reactie door Johan — vrijdag 2 maart 2007 @ 0.09 uur

 157. @152 Gloria
  Als je wil kan je volledig anoniem op internet aanwezig zijn, hoor. Alleen de meeste mensen weten niet hoe.

  Ik moest door je reaktie aan een liedje denken uit de jaren ’80 van Rupert Hine.
  “The Set Up”: http://www.youtube.com/watch?v=bvlxJLxqksc
  Rupert Hine was in die tijd producer van bv Tina Turners album Private Dancer. Maar hij heeft zelf een paar geweldige albums gemaakt die hier nooit zijn bekend geworden onder het grote publiek.
  Dit liedje gaat over hoe voorgekookt hij opgroeide. Dat zijn ouders zelfs geen nummer konden verzinnen, dus gaven ze hem maar een naam. Dit liedje is zijn protest daartegen.
  Voor jou…;-)

  Reactie door MijnZus — vrijdag 2 maart 2007 @ 0.30 uur

 158. De meest vage regeringsverklaring ooit.
  Heel veel woorden en goede voornemens,
  maar echte plannen heb ik bijna niet gehoord.
  Kan geen toeval zijn, dat men geen duidelijkheid geeft over de plannen met het oog op de verkiezingen van 7 maart a.s.
  Dit lijkt verdacht veel op kiezersbedrog.

  7 Maart nu dus zeker SP.

  Reactie door kitje — vrijdag 2 maart 2007 @ 0.33 uur

 159. Je kunt de PvdA op de korrel nemen inzake Irak, feit blijft wel dat ook als de PvdA voor de Irakmotie van Jan zou stemmen deze verworpen wordt, omdat er ook zonder de PvdA een meerderheid is. Waarom Balkenende daar dan zo fel op was is mij een raadsel, maar kennelijk vond hij het nodig om, samen met de CU, de PvdA hierover zodanig onder druk te zetten dat ze zullen gaan tegenstemmen; kennelijk vindt Balkenende dat er teveel wantrouwen uitspreekt. In ruil daarvoor is er wel binnengehaald dat een soortgelijk Irak niet meer kan voorkomen in de toekomst en nog een aantal zaken. En dan moet je knopen gaan tellen en in de achterban van de PvdA vindt men dat die goed zijn geteld en dat tegen het hele pakket dit geen breekpunt waard is (en dat zou ook niet geholpen hebben gezien de meerderheid in de Kamer tegen het Irakonderzoek, een meerderheid ook zonder de PvdA). Dus gezien de positie van de partijen in de Kamer inzake het Irakonderzoek heeft de PvdA toch ook nog, naast het verlies hierin, wat winst kunnen boeken (concreet); dat is iets wat de SP niet kan zeggen.

  Voor de SP zijn kennelijk alle punten breekpunten, ik ben nog geen punten tegengekomen waarop de SP bereid zou zijn water bij de wijn te doen om te kunnen gaan regeren om andere belangrijke punten te realiseren.
  Het blijft bij roepen als de stuurman die aan de wal staat.

  Reactie door Rob — vrijdag 2 maart 2007 @ 0.34 uur

 160. l’écologiste (151)
  Ik zie dat je ook bang bent voor manipulatie van de verkiezingen m.b.v. stemcomputers. Ik ook , en datis wel ergens op gebaseerd. ex minister Nicolai praat namelijk altijd alleen maar over de vraag of je aan de overkant van de straat kunt zien wat iemand stemt.Maar over de mogelijkheden om te frauderen bij de tellingen praat hij nooit, dat wordt volledig in de doofpot gestopt. Dat is voor mij een bewijs dat we pogingen om te frauderen Woensdag a.s. al weer tegemoet kunnen zien.Helaas kunnen we dat niet controleren, en in de Kamer wordt er nooit over gesproken.Tekenend is ook dat hij gehoor heeft gegeven aan de eis van de softwarefabrikant om prof. Knoppers niet toe te laten in een commissie die het probleem bestudeerde.

  Reactie door hanneke — vrijdag 2 maart 2007 @ 0.34 uur

 161. @145 L’écologiste
  Hear, hear!

  Reactie door MijnZus — vrijdag 2 maart 2007 @ 0.40 uur

 162. @ 152 Gloria

  We zijn er in geluisd vind ik nogal zwaar, maar aan de andere kant is internet ook een prima middel om mensen te waarschuwen en attent te maken op misstanden of oneigenlijk gebruik van diverse rechten, tevens is internet een medium bij uitstek waarmee je snel mensen kan mobiliseren en informeren.

  @ 149 Rob de Kuster

  Ja Rob ik las het te laat dat het hier om militairen weblogs van de mensen in Afghanistan ging, maar dan toch vind ik het en schandaal, en waarom mag de taliban niet weten met wat, hoe en wanneer onze mensen een aanval doen, per slot van rekening hebben wij daar niets te zoeken, en zijn onze mensen daar niet heen gezonden om te vechten.

  Reactie door Pool — vrijdag 2 maart 2007 @ 0.53 uur

 163. Volgens Balkenende moet er eerst een principieel debat worden gevoerd over dubbele nationaliteiten. Leek mij een uiterst geschikt moment vandaag. Maar nee, dat moet later. En weer haalt hij het aspect erbij dat de bewindslieden in kwestie “een voorbeeld van optimale integratie” zijn. Daar gaat het dus niet over. Balkenende blijft je zand in de ogen strooien.
  Waarom niet de koe bij de horens vatten vandaag? Wilders heeft een punt. Of je zijn kapsel nu mooi vindt of niet. Nee, het feestje is verpest. Hier praat je niet over.
  Ik vind het een Coxiaanse scheefnek attitude van onmetelijke proporties die me aan de jaren ’50 doet denken!
  Zeg het gewoon! Die club waar je in zit heet PAR-LE-MENT!

  Reactie door MijnZus — vrijdag 2 maart 2007 @ 0.55 uur

 164. @157 MijnZus

  Dank je wel. Ik word er nogal verdrietig van. Met hoeveel kinderen zal dit niet het geval zijn?
  Ik ga maar even kijken hoe het in de Kamer gaat. Hier protest van de SP. Maar of het helpt?

  Reactie door Gloria — vrijdag 2 maart 2007 @ 0.58 uur

 165. @158.Rob
  Zoals Jan al zei, wanneer daar aanleiding toe is zal de SP positief reageren op voorstellen.
  Maar ja, dan moet daar natuurlijk wel een aanleiding voor zijn.

  U maakt zich blijkbaar nogal zorgen om het PVDA, probeert haar handelen hier telkens te verdedigen, is daar dan aanleiding toe? Wellicht dat u in dat geval eens kritisch naar deze partij van de arbeid kijkt. Als deze partij daar geen aanleiding toe geeft hoeft u haar tenslotte ook niet te verdedigen.
  De PVDA had (en heeft daar alle kansen toe gekregen) een verbinding met de SP aan kunnen gaan, had tijdens de coalitieonderhandelingen de SP kunnen bijstaan. Heeft dat nu eenmaal niet gedaan. Hoe de SP daar tegenover staat is daar aan toe, het is echter de achterban, de PVDA kiezer waar u zich zorgen over dient te maken.

  Maar als u hier dat wat krom is hier probeert recht te praten zult u weinig bijval vinden.

  Even los daarvan denk ik persoonlijk dat in de Irak motie kritisch gekeken mag worden naar het CDA, CU en het PVDA. Oftewel het gehele kabinet, niet slechts het PVDA.

  Reactie door Rob de Kuster — vrijdag 2 maart 2007 @ 1.02 uur

 166. je parle, tu parle, il parle, nous parlons, vous parlez, ils parles
  Napoleon zeker vergeten? Ik niet. Je maintiendrai!

  Reactie door MijnZus — vrijdag 2 maart 2007 @ 1.04 uur

 167. De SP rekent zich rijk met die 25 zetels.
  Is nog lang niet voldoende.
  Het moet gewoon de grootste partij worden en de PVDA van zijn bestaansrecht afhelpen.
  De PVDA samenvoegen en fuseren met de VVD.
  Ik vond die opmerking wel terecht dat de PVDA ook de stekker eruit had kunnen trekken,als er niet met de SP mee geregeert kon worden.
  Als kiezer moet je toch weten waar je voor staat en niet dat draaikonten gedoe waar je niet weet of je er wel op vooruit gaat.
  Als arbeider ga je er echt niet op vooruit bij de PVDA.

  Mooi kritiek leveren op andere partijen.
  Ik hoop dat de woorden van Jan ook in daden worden omgezet als de SP de grootste partij word.
  Toch vind ik dat er te goedgelovig word omgegaan met hoe er gestemd word.
  Ik weet niet op wie ik gestemd heb.
  Of daar een uitdraai van gegeven kan worden.
  Daar moet wat geluid op af over de nota waarop je gestemd heb.
  Ik vind het ook raar dat gisteren een bericht stond op teletext dat het grootste gedeelte meer vertrouwen had in de stemcomputer als het potlood.

  Dan denk ik dat hier een propaganda berichtje verstuurt word om alle televisiekijkers weer zoals gewoonlijk te brainwashen.
  allemaal aan de OMO.

  Reactie door sander — vrijdag 2 maart 2007 @ 1.07 uur

 168. @ 157 Mijn zus

  Het klopt dat er programatuur is waardoor je volledig anoniem op het net kan surfen, alleen om hier op het blog anoniem te reageren zal niet gaan, ‘t is hier behoorlijk dicht getimmerd, en terecht.
  Zelfs vanuit het buitenland kom je wel op de site van de SP en ook de berichtenop de weblog kan je allemaal lezen, maar reageren gaat niet, dit is mijn ervaring.

  Reactie door Pool — vrijdag 2 maart 2007 @ 1.09 uur

 169. Hmmm… er is pauze. Geeft mij de gelegenheid om mij af te vragen hoe de SP dan in Godsnaam iets voor elkaar kan krijgen? Ik ben benieuwd hoeveel moties er aangenomen worden. We zien waarschijnlijk hoe de hele PVDA strak in het zadel wil blijven zitten, samen met het CDA en de CU. Met z’n allen NEE zeggen tegen het meest gerechtvaardigde onderzoek naar zo’n vuile oorlog? Niet EEN christenpartij die op z’n bek wil gaan? Zijn dit de lessen die ze geleerd hebben van hun Heer?
  HUICHELAARS!!!
  Dit is nou het voorbeeld van salonchristenen!
  En DAAROM kunnen mensen niet meer geloven. Nogal logisch!
  Maar geloof mij: zij verloochenen de waarheid! En hiermee verloochenen zij God!

  Creep Bos is een lamlendeling en dat geldt voor die hele PvdA als ze met z’n allen TEGEN zijn. We zullen het zien…

  Reactie door Gloria — vrijdag 2 maart 2007 @ 1.14 uur

 170. @162 Pool

  Ja lieve Pool, er zijn 2 kanten aan de medaille. Maar langzaamaan worden we er volgens mij toch ingeluisd. De hele wereld hangt op internet en wat mij betreft mogen zij mij controleren hoor! Ik heb niets te verbergen en ik sta voor wat ik zeg.
  Zover is het dan nog niet, maar die tijd kan komen. En dan ziet het er niet best uit voor mij? Wie weet…

  Reactie door Gloria — vrijdag 2 maart 2007 @ 1.24 uur

 171. JP de PM “ontraad” alle moties en Jan is terecht pissed off…

  Reactie door MijnZus — vrijdag 2 maart 2007 @ 1.25 uur

 172. Waar staat de “vertrouwensregel” gedefinieerd?

  Reactie door MijnZus — vrijdag 2 maart 2007 @ 1.27 uur

 173. Irak: ontraden van de motie, kunnen we snel naar huis.

  Reactie door MijnZus — vrijdag 2 maart 2007 @ 1.30 uur

 174. Ook Rutte boos door al het ontraden…
  Dames en Heren: We hebben een regering!

  Reactie door MijnZus — vrijdag 2 maart 2007 @ 1.42 uur

 175. Gaat u rustig slapen. U wordt toch wel weer verneukt.

  Reactie door MijnZus — vrijdag 2 maart 2007 @ 1.43 uur

 176. @162.Pool
  Dat is natuurlijk een ander verhaal, Pool. Ik wilde alleen de suggestie rechtzetten dat defensie iedereen op weblogs ging controleren. Wat Afghanistan betreft had ik het graag anders gezien.

  Reactie door Rob de Kuster — vrijdag 2 maart 2007 @ 1.47 uur

 177. Deze motie ontraden wij…..
  Deze motie ontraden wij…..
  Deze motie ontraden wij…..

  25 moties, allemaal ontraden door het kabinet.
  Samen werken, samen……..
  Deze motie ontraden wij…..

  Reactie door Rob de Kuster — vrijdag 2 maart 2007 @ 1.50 uur

 178. Alle moties nog even van tafel en we gaan weer over tot de orde van de dag….

  Reactie door MijnZus — vrijdag 2 maart 2007 @ 1.56 uur

 179. Samen.. samen… samen dit; samen dat….

  Behalve samen een onderzoek naar Irak doen…

  Het voorspelt weinig goeds; ja samen als het alleen hun uitkomt.

  Reactie door ReneR — vrijdag 2 maart 2007 @ 2.05 uur

 180. Dit is dus de vrijheid die de PvdA fractie heeft de aankomende 4 jaar!!
  Welke randen???

  Reactie door kitje — vrijdag 2 maart 2007 @ 2.05 uur

 181. Pleit voor het palliatieve laten versterven van cda,pvda,

  en de vvd ook !

  Reactie door Gerrit — vrijdag 2 maart 2007 @ 2.06 uur

 182. Nou, de moties zijn van tafel en daar kunnen we het mee doen…

  Reactie door MijnZus — vrijdag 2 maart 2007 @ 2.08 uur

 183. Hiermee weten we dus hoe het verder gaat!
  We kunnen het schudden!
  No chance oppositie!
  Alles verworpen!
  SHIT!!!

  Reactie door Gloria — vrijdag 2 maart 2007 @ 2.08 uur

 184. VOLKSVERLAKKERS!!

  Reactie door Gloria — vrijdag 2 maart 2007 @ 2.11 uur

 185. Set Up, Gloria

  Reactie door MijnZus — vrijdag 2 maart 2007 @ 2.14 uur

 186. Ongelovelijk toch, er zijn heren akkoorden gesloten over Irak, dit kan nooit goed gaan….7 maart hopeljk oppositiemeerderheid in de 1ste kamer…

  Reactie door maria — vrijdag 2 maart 2007 @ 2.15 uur

 187. Set Up, lieve MijnZus

  Reactie door Gloria — vrijdag 2 maart 2007 @ 2.16 uur

 188. Het viel mij op dat de PvdA bewindslieden er als een stelletje geslagen honden bij zaten. En Wouter maar zuinigjes lachen. En Jan P.B? Die was de grootste niets zeggende artiest.

  Reactie door Nuik — vrijdag 2 maart 2007 @ 2.16 uur

 189. 38 eerlijke mensen in die hele Kamer…
  Mijn God, we zitten in de tang!

  Welterusten lieve allemaal.

  Reactie door Gloria — vrijdag 2 maart 2007 @ 2.19 uur

 190. Jasses, een kabinet dat waarheids vinding over het verleden Irak en JPB ondergeschikt vindt…

  Reactie door maria — vrijdag 2 maart 2007 @ 2.20 uur

 191. Kan wel huilen, stelletje hypocrieten

  Reactie door maria — vrijdag 2 maart 2007 @ 2.22 uur

 192. One
  Set Up leads to another one
  To
  Set Up to lie to eachother
  They did it with a licence…

  Reactie door MijnZus — vrijdag 2 maart 2007 @ 2.27 uur

 193. Wat is dit nog voor democratie als er heren akkoorden over een oorlogs verleden worden afgesloten..

  Reactie door maria — vrijdag 2 maart 2007 @ 2.28 uur

 194. Het hele kabinet verdient een motie van wantrouwen van het volk over het sluiten van heren akkoorden ….

  Reactie door maria — vrijdag 2 maart 2007 @ 2.31 uur

 195. They did it with a smile
  They did it according to the rules

  Reactie door MijnZus — vrijdag 2 maart 2007 @ 2.34 uur

 196. Jan Marijnissen en alle fractieleden… sorry dat het zo is gegaan! Altijd weer die teleurstellingen voor jullie, voor ons.
  Maar EEN troost: jullie staan aan de goede kant en jullie hebben je best gedaan. Onrecht zegeviert en daar wordt politiek op gebouwd. De lafhartigheid van de PvdA was niet om aan te zien. Nee zeggen waar je zo VOOR was. Hoe bestaat het? Ja, het bestaat!
  EEN voor EEN op hun geweten getoetst en we hebben het aanschouwd.
  Jan, een kabinet dat vanaf dag EEN op de leugen gaat regeren zal GEEN goede vruchten afwerpen. Houd je gereed om het volk te geven wat het verdient. Jou! Samen met de jouwen!!
  Welterusten lieve Jan en lieve fractieleden.
  Applaus!

  Reactie door Gloria — vrijdag 2 maart 2007 @ 2.36 uur

 197. Sleep well!

  Reactie door maria — vrijdag 2 maart 2007 @ 2.38 uur

 198. Oproep aan alle oprechte PvdA-ers.,die in de kamer zitten.,

  Stop met de PvdA en stap over naar de SP!!!

  Laat Wouter fijn een triootje doen met Andre en Jan-Peter

  bij JPB gaat de grootste bezuiniging, voor de kleinste uitgave., met in het achterhoofd, de eurpese functie

  Gelukkig valt de beurs alweer, zodat zijn achterlijkheid straks erg pijnlijk duidelijk zal worden !

  Dat paarden achter de wagen spannen ,kan niet eeuwig goed blijven gaan.!

  Jammer voor slappe Wouter., hij had het CDA helemaal kapot kunnen chanteren, en dat had Rouvoet ook kunnen doen, de sukkels, of moeten we zeggen toch gehynotiseerd door JPB

  Laatst bij P&W kregen ze Balkenende’s gedrag niet gedefinieerd., nou hij hypnotiseerd!

  Deed AH (niet de kruidenier,maar de schilder) ook al!

  Dat belooft nog wat: Europa uber alles!

  Reactie door Gerrit — vrijdag 2 maart 2007 @ 2.40 uur

 199. De 3 heren /3eenheid waren dan ook een walgelijke vertoning, met wouter als de ‘judas’

  Reactie door maria — vrijdag 2 maart 2007 @ 2.44 uur

 200. Hoe kunnen er soweiso maar 38 2e kamer leden pro waarheidsvinding over Irak stemmen? Hoe geloofwaardig kan je nog zijn?

  Helemaal to the point:

  De PvdA heeft ‘de meest essentiële taak van het parlement’, waarheidsvinding, onmogelijk gemaakt, vond Marijnissen (SP).

  Reactie door maria — vrijdag 2 maart 2007 @ 3.16 uur

 201. Ik ben echt benieuwd hoe lang de rijen onder het stemvee van de PvdA gesloten kunnen blijven, dus blijven hakken Jan … Er moeten bij sommigen uit die partij toch, al is het maar tot licht roze verbleekte, rode idealen weer naar boven komen ?

  Reactie door Hans Verschoor — vrijdag 2 maart 2007 @ 4.25 uur

 202. En dan nog wat, ik weet wel wat het “geheim van J.P.” is hoor, hij weet hoe de … van George Bush smaakt !

  Reactie door Hans Verschoor — vrijdag 2 maart 2007 @ 4.28 uur

 203. 1 maart 2007
  Het was een interessante dag voor onze democratie…
  Wat duidelijk werd, was dat onze premier gelogen heeft over de rol die hij speelde bij de Nederlandse bijdrage in Irak.
  Waarom anders het grote belang dat gehecht werd aan het geen vraagtekens zetten achter dit onderwerp ?
  Het CDA wil geen vragen. Da’s logisch, want Balkenende was, is en blijft hun voorman.
  De VVD wil geen vragen, want zij waren medeverantwoordelijk voor onze deelname.
  De PvdA wil geen vragen, want dat werd keihard afgesproken bij het formatie-overleg en er stond blijkbaar iets tegenover.
  Vooral de kadaver-discipline binnen de PvdA doet het ergste vrezen voor de komende jaren.
  Het zal niet meevallen om deze trein uit de rails te laten lopen, maarruh… ‘rekening volgt’.
  Om te beginnen op 7 maart 2007 !

  Reactie door Nachthenk — vrijdag 2 maart 2007 @ 5.00 uur

 204. Iedereen die nu echt besloten heeft om de SP te steunen. Snapt nu waarom en een gelukwens daarvoor ook diegene die eerder bij de pvda dachten het geluk te vinden van harte welkom, dat snappen wij maar al te goed en echt het is een goede keuze.
  Ik ga een weekje slapen tot 7 maart maar weer.

  Reactie door Henk — vrijdag 2 maart 2007 @ 5.18 uur

 205. @119 Gloria, oké dan. Dat deed Edje Nijpels gisteravond ook bij Witteman. Hij merkte op dat Tichelaar goed op z’n donder kreeg van JM. Ik vond Edje ineens aardig. Wat zijn we toch beïnvloedbaar door een vriendelijke opmerking. Toch?

  @123 Gerrit
  Mevrouw de voorzitter Verbeet volgt het pad van Weisglas. Alleen valt het bij haar méér op.

  Sander @167
  “Ik vond die opmerking wel terecht dat de PVDA ook de stekker eruit had kunnen trekken,als er niet met de SP mee geregeerd kon worden.”

  Die opmerking was zeer terecht en leidde tot het knarsetanden van Tichelaar. Wouter zat sardonisch te lachen om die opmerking. Daardoor werd ik overtuigt van de hypocrisie van Bos. Het laatste beetje twijfel over zijn integriteit is verdwenen.

  @168 Pool. Klopt. Ik gebruik wel eens hideIP maar dan lukt het niet om hier binnen te komen.

  Na het indienen van de moties door JM heb ik de knop omgedraaid en ben naar mijn mandje gegaan. Alle hoop de bodem in geslagen. Maar, ik had het min of meer verwacht. Er veranderd weinig. Alleen de verpakking is ietsje anders. Hoe nu verder.

  Jan Marijnissen heeft zich goed gekweten van zijn taak, n.l. oppositieleider. En die regering met de SP, die komt er toch!!!

  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — vrijdag 2 maart 2007 @ 6.51 uur

 206. Overbelasting op de Kabel heeft er vermoede-
  lijk voor gezorgd dat velen het avonddebat
  dus niet hebben kunnen volgen, terwijl zij
  dat normaliter wel kunnen doen.

  KITJE, 150, zei het al, dat TT dus liet weten
  dat ‘Irak’ géén VRIJ ONDERWERP is voor de
  pvda in de fractie van de 2e Kamer.

  Een Partijleider, Tichelaar, die al dan niet
  ook dit onderdeel besproken wist bij het
  onderhandelen over een Regeerakkoord.

  N.B. Vanuit een Kabinet, regéren over de
  de TWEEDE KAMERLEDEN, die op dat onderwerp
  gewoon MONDDOOD worden gemaakt:
  DE VOLSTREKTE IDIOTERIE TEN TOP ALS BLIJKT
  DAT DE ZAKEN EN FUNKTIES WORDEN OMGEKEERD!

  Deze opmerking spreekt dus boekdelen:
  IRAK IS GÉÉN ‘VRIJ ONDERWERP’.

  Wordt door het Kabinet de onderwerpen gese-
  lecteerd waarover men het in de Kamer wel of
  niet zou mogen hebben, zou mogen contrôleren
  en er wel of niet over gepráát mag worden???

  ALS dát zo is, dienen zelfs álle overgebleven
  partijen in die Tweede Kamer op hun achterste
  benen te gaan staan, om voor hun COLLEGAE-
  fractiegenoten op te komen en zélf corrigeren
  de maatregelen te nemen.

  Als ‘t land bestuurd moet worden en staken
  niet mogelijk is, klápt mijnentwege dit
  Kabinet uit elkaar en lijkt deze wiegedood
  áánwijsbaar en verwijtbaar.

  Als de ‘poppetjes’ in de TWEEDE Kamer als
  marionetjes hangen aan de touwtjes van een
  dan geworden rariFeitenKabinet is het gewoon
  een kwestie geworden die nu al EINDE OEFENING
  genoemd kan worden.

  Natuurlijk kan ik dan ook nog wel een ludiek
  stakingsmiddel bedenken binnen de 2e Kamer:
  allemaal zo’n babypopje met batterij meenemen
  en AANzetten IN die Tweede Kamer.
  Dat wordt dan een verzet door onze allerklein
  sten, die door elkaar heen brúllen: mama, pa-
  pa, afgewisseld met huilen en lachmomenten!
  Tweede Kamer MONDDOOD maken, dan zullen de
  kleinsten wel zélf voor hun gevoelens uitko-
  men !

  Als het Kabinet denkt een variant te hebben
  bedacht op STRATEGO, is deze wel heel ruig te
  noemen en tevens te diskwalificeren! Bastos!

  INPAKKEN EN WEGWEZEN en niet in SHOCK in die
  Tweede Kamer zó willen doorgaan!

  De AUTOcratie lijkt z’n intrede te hebben ge-
  daan, monsterlijk!

  Als DIT de MANIER VAN WERKEN zal blijken te
  zijn, dient a.s. woensdag de EERSTE KAMER óf
  te corrigeren en zo dit technisch/juridisch
  niet zou kunnen, kunnen de burgers nog maar
  één ding doen, STEMMEN, maar dan zo, dat de
  invloed van dit B IV Kabinet tot nihil wordt
  teruggedraaid!

  Trouwens net zoals de vorige keer: in aanloop
  náár de Verkiezingen, ‘doen een aantal cen-
  traal aangestuurde (electrische) systemen het
  INEENS niet zo deugdelijk’!

  Dus ook dit a.s. weekend kunnen we nog wat
  verwachten op dat gebied, hoe dan ook, om zg
  vervolgens met spijt en leedwezen te horen
  verkondigen, dat er ‘toevallig’ ook tijdens
  HET STEMMEN enkele gebieden verstoken werden
  van de mogelijkheid tot stemmen!

  HET RODE POTLOOD MOET TERUG!
  HET RODE POTLOOD MOET OP TIJD TERUG!
  HET RODE POTLOOD MOET NU DUBBELOP ‘BEGELEID’
  worden.

  De kráchten en máchten in deze samenleving
  bevatten niet de géést die het VOLK van huis-
  uit ooit meekreeg en beheersten.

  Het volk is niet op zoek naar HEELhuids-
  ontkomenen, maar op zoek naar HEELMÉÉSTERS!

  G O E D E M O R G E N!!

  Reactie door Madelief — vrijdag 2 maart 2007 @ 7.13 uur

 207. IK BEN DIEP BEDROEFD ALLE MOTIES VERWORPEN,IK ZAL MAAR NIET HARD OPZEGGEN WAT IK MET DAT TUIG ZOU WILLEN DOEN WOEST BEN IK !!!!!!!!!!!!

  Reactie door wem — vrijdag 2 maart 2007 @ 7.21 uur

 208. samen werken, samen leven.
  nu nog het samen delen.

  Reactie door mcniel — vrijdag 2 maart 2007 @ 7.35 uur

 209. De oppositie mocht, zo zei Balkenende, meedenken over maatregelen die het kabinet moest nemen.

  Enthousiast sloegen de partijen aan het indienen van voorstellen. Aan het einde van het debat behandelde Balkenende vijfentwintig moties met dezelfde woorden:

  “Wij ontraden deze motie”
  “Wij ontraden deze motie”
  “Wij ontraden deze motie”
  “Wij ontraden deze motie”
  “Wij ontraden deze motie”
  “Wij ontraden deze motie”
  “Wij ontraden deze motie”
  “Wij ontraden deze motie”
  “Wij ontraden deze motie”
  “Wij ontraden deze motie”
  “Wij ontraden deze motie”
  “Wij ontraden deze motie”
  “Wij ontraden deze motie”
  “Wij ontraden deze motie”
  “Wij ontraden deze motie”
  “Wij ontraden deze motie”
  “Wij ontraden deze motie”

  Zie: http://stemhok.nl

  Pjotter

  Reactie door Pjotter — vrijdag 2 maart 2007 @ 7.40 uur

 210. Zoals ik al eerder vermelde,…. het zal een hele kluif worden om goed oppositie te voeren, laat staan om dit kabinet te laten vallen.

  Het zal vanaf nu de nieuwe slogan worden

  Samen bepalen Samen balen

  Reactie door Pool — vrijdag 2 maart 2007 @ 8.33 uur

 211. Ik bied mijn excuses aan alle SP-stemmers. Ik heb gestemd, zoals altijd, op, naar ik dacht, mijn PvdA. Ik ben er nu achter hoe dom en naief ik geweest ben. Ik ga dit echter goed maken op 7 maart.
  Nogmaals mijn excuses

  Reactie door Folkert — vrijdag 2 maart 2007 @ 8.42 uur

 212. Deze regering heeft nu de handen vrij om aan geschiedvervalsing te gaan doen.

  Madelief.@206 Hoera voor je ongekend felle en “to the point”reactie.
  Maar de kater is er niet minder om. Wat als pluspunt is blijven hangen, zijn gevoelens van vertrouwen in Jan als oppositieleider. Zeker het benoemen en duidelijk naar voren brengen van de hot items – in gewone mensentaal – geeft hoop voor de toekomst.
  Hoe mooi en tevens eenvoudig uitgeroepen: “Die regering met de SP komt er toch.” Dat geeft de burger moed!
  Is géén whishfull thinking maar gewoon realistische toekomstvisie. Alleen de vraag dringt zich op; hoe lang nog?

  Reactie door Gandalf — vrijdag 2 maart 2007 @ 8.42 uur

 213. Ik heb in de berichtgeving de nadrukkelijk aangekondigde motie over de AOW gemist. Klopt dat? Of is het enthousiasme om die in te dienen gedaald.

  Reactie door Marjan — vrijdag 2 maart 2007 @ 8.50 uur

 214. Super genant was ook dat de 2 eenheid Balkenende/Bos regelmatig, op minachtende wijze met elkaar zaten te grinikken.

  Reactie door maria — vrijdag 2 maart 2007 @ 8.55 uur

 215. Diepe, diepe teleurstelling overheerst, nu ik al jullie reacties heb gelezen en delen van de debatten op tv en internet heb gevolgd.

  DIT noemen we dan DEMOCRATIE ?????

  ‘n Club mensen die hún beleid uitstippelen en óns door de strot proberen te duwen?

  ‘n Club mensen die geen greintje fatsoen en respect aan de dag leggen voor hun eigen clubgenoten?

  ‘n Club mensen, die door onderlinge afspraakjes, anderen opzij zetten en door corrupt handelen bij elkaar blijven?

  Tjonge…tjonge…wat ‘n NIVEAU !!!!

  Ik hoop dat de SP zich met geen enkele vorm van corruptie en onderlinge, smerige afspraakjes, inlaat en volgende week al die mensen van andere partijen, die zich nu bewust zijn geworden van hun “smerige” leiders, eindelijk eens schoon schip maken en kiezen voor een partij, die zélf ergens voor staat en zichzelf óók laat controleren door de eigen achterban….SP..voor Oprecht Samenleven !

  Reactie door franslj — vrijdag 2 maart 2007 @ 8.58 uur

 216. De waarheid verraden voor zilverlingen. De PvdA heeft een pact gesloten met de duivel(s).

  Reactie door L'écologiste — vrijdag 2 maart 2007 @ 9.09 uur

 217. Goede zaak Jan om je loyaliteit uit te spreken voor een dame die een massa moord op honderdduizenden ontkent en dat jij het prima vindt dat een regreings verantwoordelijhied krijgt.
  Nu wachten op eentje die de holocaust ontkent want ik neem aan dat je dan de lijn van oude jongens krentenbrood in den Haag door trekt.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 2 maart 2007 @ 9.14 uur

 218. Vreemd dat iedereen zo verbaasd is over de uitkomst van het debat.Deze partijen houden elkaar echt wel vast.Wel vreemd dat er ook met de stemmen van de PvdA voor,geen meerderheid voor het Irak onderzoek was geweest, dat wist ik niet.Ze hebben iets weggegeven wat er niet was?

  Reactie door Piet van Dijk — vrijdag 2 maart 2007 @ 9.14 uur

 219. @ 195 MijnZus,

  And so we’re f.cked.
  En waarschijnlijk zit ons huis waar gesproken wordt (het parle ment) vol met wantsen (parler ou mentir).

  De leugen regeert.
  Om bestwil?
  Horen, zien, zwijgen. Het herenakkoord blijkt een dienstbevel van de grote opperbevelhebber, midden in de nacht op strategische wijze er door gesluisd en de waarheidslievenden erin geluisd. Ach zolang ze maar niet aan onze portemonnee komen hè domme rijke Nederlandertjes.
  Wat een vreselijk land leven wij zeg.
  De trein raast door en er is geen houden meer aan. De SP én GL en Partij voor de Dieren en D66 zijn de enigen die de fakkel nog brandende houden. De rest staat met hun neus naar 1 kant hun arm naar 1 kant met hun hand op de zelfde knop. Meer dan 70 jaar geleden hebben we ook zoiets meegemaakt…en wat daarna gebeurde maar ach we moeten niet terugkijken hè? Van de geschiedenis hoeven we niet te leren hè?

  Reactie door L'écologiste — vrijdag 2 maart 2007 @ 9.19 uur

 220. Er hoort van zgh ‘íntegere’ Rouvoet ook geen spaan meer heel te blijven over het maken van heren akkoordjes over Irak.
  Hij heeft er ‘stilletjes’ zoals het een bepaald soort chirstenen betaamd ook mooi aan meegedaan en komt er zonder confrontatie mee weg. Hopelijk komt Jan/SP nog met een stevige ‘opdonder’ naar Rouvoet hierover.

  Reactie door maria — vrijdag 2 maart 2007 @ 9.25 uur

 221. Na dit debacle kán ik het niet laten.

  Jan Peter Tichelaar van de CvdA.

  Ik heb de partij van de Arbeid laten weten dat ze de parlementaire democratie omzeep hebben geholpen dát wat ze andere partijen altijd hebben verweten. Verplicht tegenstemmen opgedragen door de rat Tichelaar. Indien hij zichzelf zo noemt behoud ik me dat recht voor.
  Wat dualisme, wat niet onder druk zetten van kamerleden. Hebben die een eed gezworen om naar eer en geweten te handelen. Aan me’n hoela ze weten niet eens wat dat is, de eerste de beste dag hebben ze die eed al gebroken.

  Ik als inwoner van nederland heb recht op een volksvertegenwoordiging die de belangen van het volk behartigt als controlerende macht van de regering. Ik als inwoner van Nederland heb het recht te weten waarom wij die oorlog ingegaan zijn en of een kabinet danwel partijen eerlijk en oprecht zijn en betrouwbaar in hun daden danwel antwoorden aan de kamer daarover.
  De PvdA heeft de parlementaire democratie verkocht voor wat zilverlingen. En Gloria je weet wat er dan gebeurt De CU zou staatkundig altijd zo to the point zijn, vergeet het maar, niet dus.
  “Op enig moment Jan” Waarom heb je niet gevraagd op welk moment dat was want volgens mij is er niet onderhandeld over dit punt in de formatie zelf.Wijffels wist er ook niets van.
  De PvdA gaf in een nieuwsbrief die ik ontving en hier bij Irak geplaatst heb zelf weer dat dat vóór de verkiezingen al een breekpunt was en niet dat er onderhandeld was hierover.
  Er is dus buiten de formatie om of vóór de formatie contact geweest over dit onderwerp en Bos wist vóór de onderhandelingen dus al dat dit punt geen rol kon spelen en dus heeft hij er niets voor teruggekregen wel voor het feit dat Tichelaar zijn fractie opdracht zou geven ingeval dat……

  Voordeel was dat tijdens of bij start van de onderhandelingen niet naar buiten kon komen dat de PvdA dit bij
  Vandaar de reactie naar jou toe Jan tijdens de zogenaamde onderhandelingen, ze moesten zich gewoon indekken en wisten al dat jij niet mee zou gaan doen omdat dit breekpunt al beklonken was vóór de start.

  Reactie door Henny — vrijdag 2 maart 2007 @ 9.41 uur

 222. dit bij voorbaat had weggegeven. Sorry die tekst viel weg.

  Reactie door Henny — vrijdag 2 maart 2007 @ 9.44 uur

 223. De Trein Balkenelende rijdt GEWOON door , zij moeten aan de EISEN van het groot KAPITAAL blijven voldoen ; bovendien wordt dit ook GEPREDIKT in Brussel : De arbeiders positie terug brengen naar het niveau van de ex-Oostbloklanden ; De de jaren dat Spanje en Portugal tot de EU toetraden is voorbij : de mijljarden die in hun richting is getransporteerd ,om hen op het leefniveau ( van arbeiders ) is nu VOORBIJ ; Het is nu aan passen aan het niveau van de oostblokkers : voordeel daar is de lagere kosten voor levensonderhoud .

  Reactie door Fred — vrijdag 2 maart 2007 @ 9.46 uur

 224. Mijn vermoeden waren juist.
  geen onderzoek naar Irak.
  De kamer is nu zo ingedeeld dat de oppositie geen schijn van kans heeft.
  Nu nog alle PVDA stemmers wakker laten worden dat de PVDA geen linkse partij meer is.
  De burgerarbeider mag weer gekort worden en uitgehold worden om die hoge meneren en mevrouwen te betalen.

  We gooien liever 1,5 miljard euro aan defensietroep om een ander land binnen te vallen en te BEZETTEN.
  De VOC mentaliteit.
  Het woord democratie schijnt een mooi woord te zijn in de westerse samenleving.
  Een doofpotten samenleving is het waar de rijkeren zich meer vrijelijker kunnen bewegen om andermans eigendom in te pikken.
  Democratie is het woord dat de blanken gebruiken om andere groepen naar beneden te drukken.
  Die democratie in het midden-oosten zijn die van dictators,die daar aan de macht zijn gekomen door het westen en zo corrupt zijn als de neten.
  net zoals de Fatahbeweging van Arafat.
  Een corrupte organisatie die zich omgekocht heeft door US dollars.
  wat betreft Irak.
  Dat doel is bereikt.
  Irak is in 3en opgedeeld en de olie-inkomsten zijn in handen van het westen weer.
  Irak is weer een zwak land.
  Verdeel en heers.

  Reactie door sander — vrijdag 2 maart 2007 @ 9.48 uur

 225. Het cda zal zich goedgevoeld hebben, want de pvda heeft gedaan wat het cda wilde.
  Koenders heeft de waarheid ingeruild voor ‘n post.
  Waar blijven de onderzoekende journalisten?

  Reactie door Ben tarici — vrijdag 2 maart 2007 @ 9.50 uur

 226. dubbel paspoort moet niet kunnen .vanuit het buitenland kan er te veel druk op parlementariers uitgeoefend worden .waarbij de integriteit wel degelijk onder druk komt te staan .en dat weten bos en balkenende ook .daarom zijn aboutaleb en albayrak staatsecretaris geworden ., en geen MINISTER.zou graag de reactie van balkenende horen als er iemand nog een cubaans paspoort had?
  en voor de rest MOTIE VERWORPEN !HEE!!!!! DONNER IS TERUG .

  ,DONNER GEEN GRATIS HEROINE ANDERS WORDEN DE HOEREN ZO DUUR, (SPREUK GEJAT VAN LOESJE)

  Reactie door h.verbeek — vrijdag 2 maart 2007 @ 9.55 uur

 227. Madelief, Goed idee om er een ludieke actie bij te bedenken. How about this one:
  112 spenen, uitdelen aan de Nee stemmers met een Irak kaartje/tektst:
  Deze speen is geen verkapte aanslag op uw mond!

  Reactie door maria — vrijdag 2 maart 2007 @ 9.58 uur

 228. @206 Madelief,

  Mooi stukkie!

  Zoals jij het beschrijft zit volgens mij niet ver bezijden de waatheid. heb er ook niets aan toe te voegen.

  Alléén nog even dit, het ware gezicht van de PvdA (voor zover we dat nog niet hadden gezien) wordt steeds duidelijker.

  Een G O E D E M O R G E N terug.
  =====================

  NB. Van mij mag dit kabinet binnen nu en een
  jaar op zijn bek vallen.
  Wat een stel hypocrieten!
  7 maart SP ZEKER NU!

  Reactie door bijdehandje — vrijdag 2 maart 2007 @ 10.03 uur

 229. Dubbel Paspoort : Toch geen enkel probleem :

  Belangenbehartiging ……dat kan ook zonder dubbel Paspoort !

  Bovendien dient elke kamerlid volgbaar te zijn in zijn/haar handelen …..is dat wel zo ?

  Voorspelling : Woutertje Bos is NU minister van Financieen ; daarna wordt bij directeur van de Nederlandse Bank ………

  Mooi heeft dat deze meneer bedacht om de ouderen te plunderen ; maar ik heb nog geen enkele onderbouwing , met feiten , waarom dit nodig is !

  Reactie door Fred — vrijdag 2 maart 2007 @ 10.05 uur

 230. Het is bij de Morokanen bekend dat zij volgens de Morokaanse wet ALTIJD Morokaan blijven : hadden de werkgevers en overheid aan moten denken toen deze mensen werden geronseld in het verleden : Mooi ze waren goedkoop en onmondig :….helaas ze zijn nu duurder .

  Hoe is is het gesteld met anere burgers in de EU : hebben die ook geen dubbele paspoort : Ik ken een Pool die dit ook heeft !
  Voor deze geen probleem ?

  Reactie door Fred — vrijdag 2 maart 2007 @ 10.09 uur

 231. @ 212 Ben tarici

  Het blijkt voor de zoveelste keer dat alle PvdA kamerleden onbetrouwbaar zijn, en het draaikontjes werk er met de paplepel ingegoten is maar dat pluchgeilheid boven eerlijkheid gaat is voor de hele achterban en kiezers van die club ook niets nieuws want dat bleek ook al tijdens hun congres.
  Ergens mogen we blij zijn dat we achteraf toch maar niet met de PvdA in een club zitten, niets is erger dan een onbetrouwbare coalitiepartner.
  Na afloop van het debat zag ik Bos en Bakellende beide een ejaculatie krijgen van blijdschap en arrogantie.

  Reactie door Pool — vrijdag 2 maart 2007 @ 10.10 uur

 232. De Arbeiders worden vogelvrij verklaard door dit kabinet Balkenelende ;

  Reactie door Fred — vrijdag 2 maart 2007 @ 10.33 uur

 233. Een interessante bijdrage waar ik me nog steeds goed in kan vinden. Wat me vooral aanspreekt is de visie op de rol van de overheid in relatie tot de gemeenschapszin. Dat is aan de orde en je hebt daar een veel beter verhaal dan de anderen. Daarom heb ik SP gestemd en zal ik dat volgende week ook weer doen.
  Verder vond ik dat je goed uit het debat gekomen bent. Goed duidelijk gemaakt waar de PvdA compromissen heeft gesloten en je op de goede punten geprofileerd als oppositieleider. Met name op het sociale vlak is ook dit kabinet – zo lijkt het toch – erg bleek en de PvdA dus zeer kwetsbaar. Laat Rutte maar praten over de ethische thema’s en het begrotingsbeleid.
  Ik blijf het wel jammer vinden dat links zo uit elkaar gespeeld is met dit kabinet. Het zou voor iedereen beter zijn als er een duidelijke keuze tussen links en rechts gemaakt kan worden, zeker voor links. Op deze manier komt er in ieder geval nooit een linkse meerderheid.
  Aan de Irak-motie houd ik een dubbel gevoel over. Niet dat ik het er niet mee eens ben, maar wat was nou het nut ervan? Dat zij het niet zou halen was duidelijk; ook mét de PvdA was er geen meerderheid voor. Ik begrijp wel dat je je wilt profileren, met name ook voor de verkiezingen van volgende week, maar ik vraag me af of dit zich niet tegen je gaat keren. Op den duur krijgen mensen toch het gevoel van: daar heb je hem weer met zijn Irak-onderzoek. Dat onderzoek komt er – hoe dan ook – vroeg of laat wel, maar door het steeds zo scherp te spelen breng je het niet dichterbij. Balkenende dekt zich alleen maar meer in tegen een parlementair onderzoek, dat voor hem vermoedelijk niet zonder consequenties zal blijven. Ik zou het op de agenda houden en tegen het einde van de regeerperiode eens aansturen op een niet-parlementair onderzoek.
  Kijk uit dat je niet op een hoop gegooid wordt met Wilders, als iemandd die zich op onderdelen profileert, moties indient die veel publiciteit trekken, maar het doel niet dichterbij brengen en stees dingen wil waar verder niemand vóór is. De PvdA zal dat zeker proberen. Je bent wel degelijk in de positie om bepaalde punten binnen te halen. Op den duur maakt dat op een kiezers een betere indruk.

  Reactie door Jeroen van Gerven — vrijdag 2 maart 2007 @ 10.42 uur

 234. @ 211 De Hakker

  Ik bespeur een gevoel van teleurstelling bij jou, je vertoont hier en daar wat anti SP trekjes terwijl je voorheen toch leuk om de hoek kon komen en je reacties pro SP waren, vanwaar je boosheid, … is dit om de discussie omtrent het roken waarin jij als niet roker je aangevallen voelt of dat er weinig respons kwam om het roken te laten tijdens dit soort festiviteiten, het zou jammer zijn dat jij je hierdoor genaaid zou voelen en van uit dat gevoel dan maar een negatief beeld van de SP gaat neerzetten uit protest gewoon om dat je zit te balen en eigenlijk iets meer begrip zou moeten krijgen van andere gloggers had verwacht.
  Ik hoop dat je boosheid snel over zal zijn, ik spreek je wel weer.

  Reactie door Pool — vrijdag 2 maart 2007 @ 10.43 uur

 235. @210
  Dat valt mij ook tegen. Iemand zei hier gisteren zelfs dat Turkije als veilig land is verklaard!? Nee dit zit mij niet lekker!!

  Reactie door Delal — vrijdag 2 maart 2007 @ 10.54 uur

 236. Dit stinkt naar positieve discrimiatie!!

  Reactie door Delal — vrijdag 2 maart 2007 @ 10.54 uur

 237. Beste Jan, dat je een goede debater bent is algemeen bekend. En dat die gave op de kiezer een zuigende kracht heeft, moge duidelijk zijn. Maar wie is de “waiter in the wings” mocht jij het straks wat rustiger aan moeten/willen doen? Vóór die tijd moet de SP al zeker in de regering zitten, want zonder jouw stempel zal de kiezer zich beslist niet zo genegen en geborgen voelen. Dus, “Nu.” is de tijd om je opvolger zo nu en dan op de voorgrond te doen treden. Want voor de goede afloop van jouw – en ik zeg dit geheel realistisch en zonder hiermee de bijdrage van je partij- en fractieleden te willen bagatelliseren – “persoonlijke successtory” lijkt me dit wel zo verstandig.

  Reactie door A.F.J. de Rijk, MA — vrijdag 2 maart 2007 @ 11.09 uur

 238. @ 228 bijdehandje

  Ook goeimorgen, een beetje opgeknapt ????
  Heeft het verpleegsterje hiertoe bijgedragen of was het de grog……

  Reactie door Pool — vrijdag 2 maart 2007 @ 11.17 uur

 239. @234
  Hallo Pool
  Nee, ik ben niet boos die tijd ligt al ver achter me en respecteer de mening van anderen, maar denk over sommige dingen wat anders dan de meeste hier.
  En blijf de SP door dik en dun steunen .
  Maar over de paspoorten kwestie heb ik helaas een andere mening.
  Ik vind nogmaals dat mensen in een regeringsfunctie in dit land niet met twee petten op kunnen zitten
  Het komt mijn vreemd over dat je geen bezwaar heb tegen een dame die massa moorden vanuit haar tweede paspoort niet erkent.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 2 maart 2007 @ 11.26 uur

 240. Kunnen we geen T shirts maken met op de voorzijde het logo van de PvdA met hierdoor heen de tekst: DAAROM NIET !

  Op de achterzijde de tekst; SP JUIST NU ?

  Ik vindt het nogal simpel dat de PvdA onze NU kreet heeft gejat !!!

  Reactie door Jan met de Pet — vrijdag 2 maart 2007 @ 11.32 uur

 241. Woensdag 7 maart:

  SP wordt één na grootste partij in Noord-Brabant.
  De winst gaat ten koste van de regeringspartijen.

  Bron: Volkskrant.

  Zo gaat ie lekker, zo gaat ie goed!

  Reactie door bijdehandje — vrijdag 2 maart 2007 @ 11.39 uur

 242. Laat iedereen die wat van strategie wil weten, deze rede goed lezen. Het is echt subliem. En dat zeg ik, die tot klein rechts behoor. Ik denk dat de SP aan het begin van z’n groei staat.

  Reactie door jack — vrijdag 2 maart 2007 @ 11.43 uur

 243. TERUG NAAR DE JAREN 50.

  Dat is het Credo van dit kabinet. Weest vertrouwd maar vertrouwd niemand. Hoe heeft het allemaal zo kunnen gebeuren. Ik denk dat je moet terug gaan naar de vorige 2e kamer verkiezing, kwam de PvdA niet als grootste partij uit de stembus? Waarom zag de PvdA geen mogelijk een coalitie te vormen? Antwoord de hervormingen van het zorgstelsel lag op tafel en daar had de PvdA geen zin in, toen is een deal gemaakt: De PvdA doet niet mee in de coalitie maar wel in de volgende dus de PvdA is niet verantwoordelijk voor het nieuwe zorgstelsel.
  Nu zit de PvdA weer in de coalitie en verwacht niets van die club, het is en blijft de Partij Van De Armoede, die de armoede in ere hersteld heeft.
  Van Geel (CDA) ging met zijn idelogische accsentuering terug tot de 16e eeuw.
  De SP heeft altijd gestaan voor een historisch besef, ken je geschiedenis.
  Vrij veel jonge mensen zijn lid van de SP met weing knowhow van het verleden. De algemene regel geldt nog steeds hij/zij die de geschiedenis niet kent zal de geschiedenis opnieuw moeten beleven.
  Dat is jammer van tijd en strijd, die onze voorouders eraan besteed hebben. Er zijn twee aardse geloven en dat is het kapitalisme en het socialisme. Zoals het christendom zijn steun vindt in de Bijbel zo vindt het socialisme zijn steun in al die goede boeken die in het verre verleden geschreven zijn.
  Door die boeken ongeacht wie de schrijver was te minachten staat gelijk met een minachting van de bijbel, dan verval je in het “Ikisme”. De strijd die gevoerd moet worden staat gelijk met de strijd die begonnen is na 1848 en niet met de jaren 50
  uit de 20e eeuw. Ga er eens rustig voorzitten en lees het volgende.
  http://members.home.nl/h.hiensch/1-tot.rtf
  http://members.home.nl/h.hiensch/2-tot.rtf
  De rest komt nog.

  Reactie door d'olle Henk — vrijdag 2 maart 2007 @ 11.56 uur

 244. Wat gaan we eraan doen. Ik vind het onacceptabel dat deze regering ermee kan wegkomen geen verantwoording af te leggen voor de deelname aan de Irak oorlog. Ik hoop dat wij burgers geweldloos in aktie kunnen komen.

  Reactie door Claudia Casagrande — vrijdag 2 maart 2007 @ 12.09 uur

 245. Polen met een dubbel paspoort (Duits en Pools)
  zijn van harte welkom hier (spot)goedkoop aan de wensen en verlangens van de voornamelijk zeer uitgekookten te komen voldoen.

  Reactie door William — vrijdag 2 maart 2007 @ 12.29 uur

 246. Niks beter voor de SP dan die Tichelaar met zijn vette smoel.Die rat zal hopelijk een hoop PVDA stemmers wegjagen naar de SP.

  Ik werd gisteren kotsmisselijk van Bos en zijn nieuwe holmaatje Donner.Wat een hypocriete smoelwerken!Maar ja het goede nieuws is dat slijmjurk Bos de PVDA langzaam vermoord met zijn gladde smoel.

  Reactie door Peter — vrijdag 2 maart 2007 @ 12.35 uur

 247. APPELFLAP

  Appelflap. Het zelfstandig naamwoord wordt nog al eens een keertje gebruikt door mij als antwoord op de vele vragen van mijn kleinkinderen .Het is niet alleen grappig , maar bovendien een ontsnappingsclausule om de antwoorden van ál te moeilijke vragen of vragen van het soort dat alleen met het noemen van deze zowel warm als koud niet te versmaden lekkernij uit te stellen, te ontwijken. Dat dit woord door onze kersverse en toch weer o zo vertrouwde premier niet gebruikt is op de vele dringende vragen van de in de komende vier jaar te divers gepluimde oppositie is verwonderlijk en tegelijk een demonstratie van het brede vocabulaire van de minister president. Balkenende verkoos andere woorden die parlementaire gezien en op het eerste gehoor interessanter klonken maar toch een zekere holheid behielden. De belofte bijvoorbeeld om de komende vier jaar ( wat op zichzelf wél een gewaagde opmerking is ) te zullen samenwerken met die oppositie bleken op de eerste confrontatiedag tussen de twee disciplines die jouw en mijn zaken op nationaal gebied zouden moeten behartigen als uitspraak maar ook voorspelbaar danig door de mand. De geachte afgevaardigde Rutten die niet mijn politíéke vriend is constateerde dit feit terecht aan het einde van de over het algemeen zoetgevooisde en kalme debat naar aanleiding van de regeringsverklaring.Mag ik als buitenstaander -overigens niet geheel in de zin van het woord door mijn bijdrage als onderdeel van het democratische stemvolk- daar nog aan toevoegen ,dat het kabinet het beloofde 100 dagen durend vragenuurtje met jou en mij naar mijn stellige overtuiging óók niet zo serieus zal nemen. Appelflap. Smakelijk.

  Reactie door Pee — vrijdag 2 maart 2007 @ 12.42 uur

 248. gelezen,maar ook gedeeltelijk gehoord, dat je fel van leer trok tegen balkenende, jan. heel goed. ik denk, dat dit kabinet het heel moeilijk gaat krijgen met de oppositie, want toch merk ik heel duidelijk aan balkenende, dat hij zijn lijn van regeren wil door voeren, terwijl er duidelijk een hele andere lijn van regeren is uitgekomen tijdens de verkiezingen. deze regering balkenende 4 gaat weer vallen. balkenende blijft stronteigenwijs naar de burgers toe, maar ook naar de rest van de regering en oppositie. dat bewijst toch maar weer, dat hij een hele slechte leider is. hij wil niets “samenwerken”, of “samenleven”. dat is alleen maar voor het oog van het volk. zieltjes winnen voor de provinciale verkiezingen, misschien???

  Reactie door maayke jong-doppen — vrijdag 2 maart 2007 @ 12.42 uur

 249. @239
  Iedereen mag zijn mening hebben over de paspoorten. Maar dat Albayrak de Armeense genocide niet erkent, is te kort door de bocht. Die discussie gaat vooral over de vraag of de term genocide hier wel terecht is.
  Persoonlijk vind ik het argument van de dubbele pet c.q. de dubbele loyaliteit een nogal gezocht argument. Alsof wij per definitie andere belangen hebben dan Turkije of andere landen. De Nederlandse nationaliteit en voldoen aan de algemene kwalificaties vind ik voldoende om minister/staatssecreatris te kunnen worden. Daar komt bij dat ze gehouden zijn aan de afgelegde eed en onderhevig zijn aan de parlementaire controle.
  Algemeen ben ik principieel niet tegen dubbele nationaliteit. Het behoud van je oorspronkele nationaliteit is naar mijn gevoel een onvervreemdbaar mensenrecht. Ik zie echter ook de praktijk dat dat in veel landen niet toegestaan is en dat vreemdelingen het kunnen opvatten als een onverschillige houding van onze kant. Ik erken wel dat in het verleden gebleken is dat zo’n houding bijdraagt aan integratieproblemen. In dat kader is het wel goed om uit te stralen dat we zaken die hier normaal zijn willen behouden. Om die reden zou ik een verbod op een dubbele nationaliteit en een beperkt boerkaverbod wel kunnen billijken.

  Reactie door Jeroen van Gerven — vrijdag 2 maart 2007 @ 12.47 uur

 250. @218 Piet van Dijk zegt: “Vreemd dat iedereen zo verbaasd is over de uitkomst van het debat.”

  Sorry Piet, maar daar val ik zeker niet onder?

  Ik schreef @205:
  “Alle hoop de bodem in geslagen. Maar, ik had het min of meer verwacht.”

  Dit even voor de duidelijkheid.

  Reactie door Gandalf — vrijdag 2 maart 2007 @ 12.48 uur

 251. Zeg, moet dat nou nr. 246 “peter”? Zulke scheldpartijen zijn hier m.i. misplaatst.

  Reactie door vera — vrijdag 2 maart 2007 @ 12.50 uur

 252. Door de griep heb ik het niet allemaal zo goed volgen.

  Maar wat bij stukjes en beetjes toch heb meegekregen, dat is, dat vooral de kudde PvdA-schapen en die van de mijnheer met die Balken in zijn naam en in zijn ogen waar ondanks de uitgang in zijn naam, toch geen ende aan komt, erg onbeschoft zijn.

  In de krant lezen terwijl Jan Marijnsen op de kamerkansel hun oren staat te wassen, slapen, grinniken, neuspeuteren, over dertig procent extra leuteren en meer fraais. Waar zijn toch hun normen en waarden?

  Overigens ben ik het er mee eens dat mensen met ook nog een extra buitenlands paspoort, niet thuis horen in de Nederlandse Regering. Een Regering is toch geen voetbalclub!

  Dat zou zich ook moeten uitstrekken naar ons toekomstig Koningshuis. Dat is in principe al lang geen puur Nederlandse aangelegenheid meer. En dat is geen zuivere koffie!

  Het zoveelste Kabinet Balkenende in korte tijd (ik ben de tel kwijt) zal het beslist niet lang redden. Daarom kan het maar het beste samen met de nageboort(s) en het badwater worden weggegooid.

  Er is een Lichtpunt; Dank zij, maar vooral te wijten aan dit “Nieuwe” Kabinet komt de revolutie weer een stap dichterbij.

  Nu kunnen onder andere Donner en J.P.B. nog eventjes zingen: “Wij zijn de Bushseksuelen. Wij hebben zijn stront aan onze stelen!”

  Maar het staat al bij voorbaat vast, dat dat gezang heus niet lang zal kunnen duren.

  Misschien wordt ooit hun Bushstront in de bajes van hun Hydra- en Medusa-leuters afgewassen.

  En al meen ik daar geen bal van: Op voorhand wil ik dit onbeschofte, inhalige en mogelijk fascistoide kabinet, van harte condoleren, met hun volgende verlies, nadat het weer is gevallen. en dat behalve door fraude, onmogelijk kan worden goedgemaakt.

  Want met zijn voorgangers hebben onze regeerders Land en Volk, verraden en verkocht!

  Voor de SP, natuurlijk vooraf alvast welgemeende felicitaties!

  De tijd dat de mensen alles pikken van die parasieten, die in dienst staan van wapenhandel, andere handel, industrie en geldmachten loopt ten einde.

  Groeten van Haras Mormolus.

  Reactie door haras — vrijdag 2 maart 2007 @ 12.52 uur

 253. Misschien kunnen we een burgerinitiatief beginnen Jan. Zijn daar geen mogelijkheden voor. Met genoeg handtekeningen ook die van teleurgestelde PvdA stemmers kunnen we dan naar de Tweede Kamer toch?

  Ik las overigens op de site van het AD dat sommige fractieleden van de Partij van de anti-democratie dachten bij het goedkeuren van het regeerakkoord dat ze ‘vrij’ konden stemmen.
  Ze bedonderen blijkbaar hun eigen fractieleden óók.
  Eenmaal binnen kun je niet meer terug he?
  Dat is pas een echte’rattenstreek. Het congres misleiden en dan zeggen ze hebben ermee ingestemd.
  Daarom stond het waarschijnlijk ook niet in het regeerakkoord.

  In winkels worden weleens spiegels opgehangn die de mensen slanker doen lijken waardoor ze eerder iets kopen omdat het mooi lijkt te staan maar in werkelijkheid……
  Zou Wouter Bos ook zo’n vervormende spiegel in huis hebben gehad, stiekem opgehangen door Van de Tichelaar in samenwerking met maatje Verhagen en instemmend geknik van Balkenende.
  Ik vond overigens Bos behoorlijk nerveus hij wist dus blijkbaar hoe fout hij zat maar heeft er geen boodschap aan.
  De PvdA zit goed fout en daarom proberen ze op alle fronten zo tekeer te gaan tegen de SP. “PvdA maakt werk van uw stem” hoor ik Noten op de radio zeggen. PvdA stemmers moeten zich nog eens goed achter de oren krabben denk ik.
  Ze maken een dikbetaalde baan met 30% opslag voor zichzelf en dat noemen ze dan werk maken niet vóór maar inderdaad van uw stem.

  Reactie door Henny — vrijdag 2 maart 2007 @ 13.10 uur

 254. JSF ook door PvdA ingeleverd? t r e u r i g!
  Althans dat staat wel in het regeeraccoord.
  Of heb ik wat gemist? Heb daar gisteren in het debat niemand over gehoord.

  PvdA woedend over besluitvorming JSF
  05.10.2006
  De kamerleden Frans Timmermans en Luuk Blom zijn woedend over de manier waarop de regeringspartijen CDA en VVD de besluitvorming over
  de JSF door de Kamer willen jagen. Vandaag werd het voorstel van de PvdA om de normale Kamerprocedure te volgen voor wat betreft de
  aanschaf van materieel, door CDA en VVD niet gesteund.
  CDA en VVD hebben de mogelijkheid om een normaal Kamerdebat te voeren, onthouden aan de PvdA en de andere partijen. Dit is extra opzienbarend
  omdat juist volgende week de Algemene Rekenkamer met een rapport komt omtrent de voortgang van de ontwikkelingsfase van de JSF. Met alle macht
  proberen de kabinetspartijen de beslissing omtrent aanschaf van de JSF nog voor de verkiezingen erdoor te drukken. Met de aanschaf van de JSF
  is naar schatting een bedrag van 6 miljard euro gemoeid.

  De ommezwaai…….

  Regeeraccoord 2007
  In 2007 wordt het MoU ten aanzien van JSF-testtoestellen ondertekend. In 2008 wordt de business case herijkt voordat in 2009 besluitvorming
  plaatsvindt over de contractondertekening voor de definitieve aanschaf van testtoestellen. Op basis van de herijking en van een vergelijking voor
  wat betreft prijs, kwaliteit en levertijd met mogelijke andere toestellen zal het kabinet in 2010 besluiten aan de Tweede Kamer voorleggen over
  vervanging van de F16 toestellen.

  Reactie door Hans H — vrijdag 2 maart 2007 @ 13.14 uur

 255. Ooit heb eens een boek gelezen dat heette The Simulacron. Het verhaaltje in het kort.

  Er is een wereld waar iedereen happy leeft. Op een dag gebeuren er wat rare dingen. De snelweg houd plotseling en er verdwijnen zomaar gebouwen. Nu blijkt voor de lezer dat die gelukkige wereld feitelijk een virtuele wereld is, zonder dat de mensen in die wereld dat weten.
  Enfin, het verhaal gaat verder en tegen het einde blijkt dat diegene in de boven wereld de echte dus – maar niet heus – ook aangestuurd wordt door weer een bovenliggende wereld. Een soort droste effect.

  Ik trek een vergelijking met de situatie in onze wereld. Zijn wij echt of………?
  Wie zitten er werkelijk achter de stuurknuppel?

  Goedemiddag overigens.

  Reactie door Gandalf — vrijdag 2 maart 2007 @ 13.20 uur

 256. @251
  ik zeg wat ik voel,en ik ben tenminste geen hypocriet zoals hun.Dat is pas ongepast.

  Reactie door Peter — vrijdag 2 maart 2007 @ 13.21 uur

 257. Een interessant artikel over Oscar Wilde, Rouvoet, socialisme en christendom. http://www.volkskrantblog.nl/bericht/111940

  @244 Claudia Openheid over Irak en platform tegen de neiuwe oorlog zijn er ook mee bezig.

  @250 We wisten het maar niet dat het via een heren akkoordje zou gaan en de PvdA stemmen het zo vreselijk af zouden laten weten .Peil geeft een heel ander beeld van alle partijen over de motie Irak. Peil kan er goed naast zitten maar zo vreselijk naast leek mij niet…..je zou toch stellen dat de 2e kamer geen volksvertegenwoordiging is die onafhankelijk stem geeft.

  Reactie door maria — vrijdag 2 maart 2007 @ 13.31 uur

 258. Dubbele nationaliteit

  Pool en d’olle Henk,

  Ik vertelde jullie toch eens dat ik een Nederlandse (3/8) Indo met Belgische roots ben, remember? Officieel ben ik naast Nederlands staatsburger ook Belg.

  Houdt dit in, dat ik zowel in Nederland als België met mijn scootmobiel op de openbare weg mag rijden? Kunnen we hier een motie over kwijt misschien?

  Groetjes Erik Sc

  P.S. Ik heb wel een kater overgehouden aan dat debat over de regeringsverklaring van gisteren. Hoop dat ik snel mijn stem kwijt kan in zo’n Nedap machientje.

  Reactie door erik — vrijdag 2 maart 2007 @ 13.36 uur

 259. Peter, je mag natuurlijk zeggen wat je “voel” maar graag wel op een normale manier in het vervolg.

  Doe iets aan je taalgebruik en kies je woorden zorgvuldiger.

  Reactie door carla — vrijdag 2 maart 2007 @ 13.42 uur

 260. 239 de Hakker.

  gaan we ook nederland veroordelen met de holocaust.
  hier in nederland tijdens de tweede wereldoorlog,zijn treinen vol joden,zigeuners,homo’s en zwakzinnige op de trein gezet naar concentratie kampen.
  met behulp van de nederlandse inlichtingendienst en de politie.
  Hoe kan je iemand veroordelen over iets wat zij niet meegemaakt hebben.
  Pas als aan beide kanten een duidelijk overeenkomstig verhaal word onderzocht naar de toedracht van de Volkerenmoord op de armeniers.
  Ik noem de daden van hitler door de mensen op transport te zetten echt een daad van raszuiveingen.
  Zijn die armeniers ook daadwerkelijk omgekomen in concentratiekampen of was het doel om de hele armeense bevolking uit te roeien.
  Ik begrijp alleen dat er een oorlog woede in wo1 en dat de armeniers de kant kozen van de russen.
  Het is allemaal te eenzijdig.
  daarom eerst een goed onderzoek over wat er daadwerkelijk gebeurde en dan de conclusie trekken of het een doelbewuste genocide was.

  kijk naar onze eigen nederlandse geschiedenis met betrekking van het uitleveren van de joden aan de duitsers.
  Die mensen die daarvoor verantwoordelijk waren,bleven na de oorlog gewoon werken waar ze tijdens de oorlog aan werkte.
  Het is heel leuk om andere aan te wijzen.
  vooral als we de geschiedenis kennen van de gouden eeuw.
  De slavenhandel en de kolonisatie van alle inheemse landen waar ze nog met pijl en boog op jacht gaan.
  Indonesie tijdens hun bezetting van het holland.
  Het aanzetten tot het cristendom.
  De ubermensch de cristen weet het wel.
  Die vervolgingen om alleen als cristen erkend te worden.
  Als ketter belande je op de brandstapel.
  Lang leve de katholieke kerk.
  dankzij hun verbod op condooms heb je aids ten overvloede en ongewilde kinderen die op straat belanden en als armoedzaaier door het leven moet gaan.

  Reactie door sander — vrijdag 2 maart 2007 @ 14.03 uur

 261. @ 257 Erik Sc

  Als ik het zo leest heb je in principe drie nationaliteiten naast de Nederlandse, Belgische ook nog de Limburgse, want vergeet niet waar de woorden Belg voor staan….

  B ben
  E eerst
  L limburger
  G geweest

  Dus hou er wel rekening mee, Limburg een autonome staat binnen de Nederlanden, want als ik daar weleens kom dan praat men altijd over mij als … dien Hollander …

  Pracht provincie en leuke mensen die Limburgers, dus geen kwaad over onze zuiderlingen.

  Verhofstad zou zeggen …allee menneke gas geven en weg zijn.

  Wat betreft je kater is de poes weer vreemd gegaan……… en brengt haar scharreltje maar gelijk mee naar huis.

  Liever ook niet uit Groenlo zo’n Nedap machientje, het rode potloodje is toch altijd beter.

  @ 246 Peter

  Er is er maar een met een grote bek en dat ben ik, maar als je hem wil overnemen of wil meedoen,….. ga gerust je gang maar blijf wel netjes en beheerst en wees zorgvuldig met je woordkeus als je gaat beginnen met schelden.

  Reactie door Pool — vrijdag 2 maart 2007 @ 14.22 uur

 262. Jan wat ben je toch een geweldige debater! Ik heb zitten genieten toen jij als eerste aan het woord was, de vonken vlogen eraf.De rest was bij jouw vergeleken een stelletje wouwelaars! Ben erg trots op je en ga 7 maart vliegensvlug op SP stemmen.

  Reactie door Diny Keldermann — vrijdag 2 maart 2007 @ 14.26 uur

 263. Beste jan,

  Met al jullie inzet kunnen jullie niet bevroeden welke plannen er op dit moment uitgewerkt worden zoals het doordrukken van de Europese Grondwet, een nieuw vaccinatiebeleid zoals reeds vasrtgelegd in de codex hiervoor, te vinden op onze site. Worden groeperingen gepiepeld die grondwettelijke punten aandragen maar aan de kant geschoven door zowel 1 e als 2 e kamer, zelfs door de Koningin, deze groep gaat nu naar het Europees gerechtshof en zal daar een uitspraak verlangen ( zie het echte nieuws.nl ).
  Worden vrijdenkers gedemoniseerd en gestord in fin. problemen om maar van ze af te zijn. Jullie kunnen je daar bijna geen voorstelling van maken. Nederland is allang geen democratie meer maar een democratische dictatuur. Hoe kan het dat oorlogen betaald worden uit onze belastingen die zelfs via zijwegen naar de staat toekomt, voorbeeld de nieuwe zorgwet en de belachelijk hoge premies die door velen niet opgehoest kunnen worden. Spreekt men over staatcreches, kampen om de jongeren in op te voeden naast criminelen, het moet echt niet gekker worden. Nederland is klein VS aan het worden als het dat al niet is, wetten worden met voeten getreden, bewindslieden die fout zijn worden niet vervolgd maar komen gewoon terug in een nieuw kabinet. Ik kan nog wel een uurtje of wat doorgaan maar dat doe ik niet. ik denk dat jullie dit ook wel zien en de enige juiste weg kiezen, dei van de democratie maar dit kon wel eens te laat zijn.

  Reactie door Ron Schleepen — vrijdag 2 maart 2007 @ 14.36 uur

 264. Beste Jan
  Op dit moment is dit regeerakkoord het meest sociale die wij in jaren hebben gehad. Ik denk dat het kabinet van Wim Kok geen duidelijk nadruk had gelegd op de begrippen sociaal en solidair. Ik begrijp Uw steun getuige Uw mildheid in reacties. Het is toch belangrijk dat Bos en Balkenende Jouw gezicht en van Femke Halsema en van dat lieve dame van de dierenpartij blijven zien.Jan jouw
  standpunten liggen haast op lijn met de CU Blijf volharden. Er zal altijd wel een mouw aan te passen zijn. Het is belangrijk dat jij en Femke de komende 100 dagen het kabinet op
  de voet volgen. Aan Femke zeg ik,”Femke steun
  jan.’Aan Bos zeg ik:’Wouter, luister serieus
  naar Jan’. Aan Jan Peter Balkenende zeg ik:
  “STERKTE”. Gods zegen rust op dit kabinet.
  mevr.T Varma

  Reactie door mevrouw Varma — vrijdag 2 maart 2007 @ 14.54 uur

 265. “Het geschokte vertrouwen van de burgers. Herstel van dit vertrouwen.”

  Deze cynische woorden van Balkenende laten zien waar we mee te maken hebben.
  Een doofpot coalitie die rekent op de stupiditeit van haar burgers.

  Aan ons de keus.

  Mijn geschokte vertrouwen uit zich in het zoveel mogelijk communiceren met vrienden, buren, de onwetende CDA stemmer op straat, in taxi’s, trams, bussen, op stations. Daar zitten zeer vruchtbare gesprekken bij. Brieven/ emails sturen aan volksvertegenwoordigers. SP stemmen. PvdA vrienden naar de SP sturen, hehe….
  (Na de doofpot affaires rond o.a. Irak en JSF hoef ik daar steeds minder moeite voor te doen)

  Aanhouder wint.

  Reactie door Chaki — vrijdag 2 maart 2007 @ 15.17 uur

 266. Is het iemand eigenlijk wel opgevallen?
  Mag dit?
  Een onafhankelijk parlement door het kabinet een verplicht stemadvies opleggen?

  We doen blijkbaar zelfs niet meer alsof dit nog een democratie is.
  Wat een beschamende vertoning.

  Reactie door Rob de Kuster — vrijdag 2 maart 2007 @ 15.18 uur

 267. @246 peter

  Ik begrijp je intentie. Blijf veel komen hier dan word je vanzelf gekneed door de webloggers zoals het iedereen het beste uitkomt. Op den duur ga je gewoon wat letters verwisselen en ‘klinkt’ het allemaal wat mooier.

  Anyway: je hebt gelijk! Succes met de kunst van het verwoorden.
  Enne… die Tichelaar? Een vet, rattig kruipertje voor macht. Gewoon een Bosrat!

  Reactie door Gloria — vrijdag 2 maart 2007 @ 15.19 uur

 268. Jan,zet een spurt in voor 7 Maart.Alleen een meerderheid van de oppositie in de 1e kamer,kan deze calvinistische regering nog uitremmen.

  Reactie door Maan Arkenbosch — vrijdag 2 maart 2007 @ 15.25 uur

 269. Socialisten zijn internationalisten. Om die reden hoop ik dat de SP helder, luid en duidelijk uiteen zal zetten dat het hele gedoe met die dubbele paspoorten alleen maar de zoveelste poging is om autochtonen en migranten tegen elkaar op te zetten. Waar je vandaan komt is onbelangrijk, aan welke kant je staat telt!

  Reactie door Pieter — vrijdag 2 maart 2007 @ 15.31 uur

 270. O ik had hem tog in emmen gezien
  Maar het was tichelaar (dierentuin}

  Reactie door roel — vrijdag 2 maart 2007 @ 15.36 uur

 271. @265 Ha Gloria,

  Frisse boel he gisteren?! En dan de CU wel gewetensbezwaren over euthanasie ed. geen gewetensbezwaren over nee tegen waarheids vinding over Irak. Dit hele kabinet is gestoeld op een menage a trois, vandaar dat ze zich ook rustig permitteren om te gniffelen, minachtend te reageren e.d. Te genant voor woorden.
  De link die ik in 257 heb gegeven, mocht je het interessant vinden om te lezen, zal je aanspreken.
  Het benoemt ondermeer wat het echt christen zijn betekent.
  We geven niet op, dit kabinet zal vallen!
  Zoals Balkenende en dit hele kabinet zich heeft opgesteld zijn ze voor mij allemaal bij voorbaat schuldig bevonden aan het achtgerhouden van geheime oorlogs geschiedenis!

  Reactie door maria — vrijdag 2 maart 2007 @ 15.43 uur

 272. Ik woon in Amersfoort en ik krijg net het eerste foldertje binnen van de SP.
  Duidelijke 5 redenen om op de SP te stemmen.
  Ook CDA leden en PVDA leden zullen deze folder in de bus krijgen en denken wat de SP kan,kan ik ook.

  Let maar op.
  Over een paar dagen krijg ik ineens ook CDA en PVDA foldertjes in mijn brievenbus.

  Ik hoop gewoon van harte dat de kliek die nu aan de macht is,zwaar onderuit gaan.
  Ik hoop dat mijn stem wel naar de SP gaat in amersfoort.
  Nogmaals zeg ik het.
  Ik zie niet op wie ik gestemd heb en wie van de oppositie controleerd of de uitslagen niet via,via gaan.
  We kunnen ook sf films maken.
  Kunnen we ook sf verkiezingen houden.

  Reactie door sander — vrijdag 2 maart 2007 @ 15.48 uur

 273. @272.sander
  Potverdorie, die is er ook vroeg bij.
  Ik heb mijn stapeltje SP folders net binnen en had gedacht om zondagochtend te gaan folderen.
  Afin, een gewaarschuwd mens telt voor twee.

  Reactie door Rob de Kuster — vrijdag 2 maart 2007 @ 16.19 uur

 274. Wat vooraleerst ter discussie staat is; “Hoe onafhankelijk is de tweede kamer nu nog?”

  Mag en kan een partij die zitting heeft in een kabinet haar tweede kamer leden een stemadvies opleggen?!?
  Hier zou een strafrechtelijk onderzoek op haar plaats zijn. Heeft iemand al aangifte gedaan?

  Reactie door Rob de Kuster — vrijdag 2 maart 2007 @ 16.26 uur

 275. 273 Rob.

  Ik zou nu maar alvast op je fiets stappen en als de bliksem die folders rondbrengt.
  Zometeen denken de bewoners waar jij die folders gaat brengen aan naaperij.

  Reactie door sander — vrijdag 2 maart 2007 @ 16.32 uur

 276. Voor alle geïnteresseerden in stemcomputerfraude heb ik n.a.v.:
  Reactie door Ron Schleepen — vrijdag 2 maart 2007 het aanbevolen artikel gelezen wat je kunt vinden op de volgende link
  http://www.hetechtenieuws.nl/

  Voor 7 maart is het misschien een idee om te weigeren het stemlokaal te verlaten zonder “kwitantie” van je uitgebrachte stem.
  Aktie Kwitantie vóór Democratie!

  In Eindhoven worden alle SP plakaten stelselmatig en in het geniep verwijderd.
  Eindhovenaren, let op en wakker blijven!

  Reactie door Elsemie — vrijdag 2 maart 2007 @ 16.33 uur

 277. @275.sander
  Komt goed, sander.

  SP NU…….

  (en niet zondag pas!)

  Reactie door Rob de Kuster — vrijdag 2 maart 2007 @ 16.46 uur

 278. @ 255 Gandalf,

  Ken je die serie uit jaren 60, The Prisoner?
  Werd gespeeld door Patrick MCGoohan. Hij zou de eerste James Bond worden maar weigerde omdat hij JB te vrouwonvriendelijk vond. Net toen hij groot succes had als gehein agent Danger Man. My name is Drake, John Drake. Dat was vóór de eerste JB.
  Welnu hij is n eigen serie begonnen the prisoner. Hij is gevange geworden nadat hij ontslag nam uit de geheime dienst. En vervolgens zit hij gevangen in een dorp waar iedereen heel aardig lijkt te zijn maar waaruit je niet kunt ontsnappen. De baas is nr. 2 en hij wordt nr. 6 genoemd. Hij schreeuwt: ik ben geen nummer ik ben een vrij man.
  Telkens is er een andere nummer 2, maar wie nummer 1 is krijg je nooit te weten.

  Even toepassen op onze maatschappij. De nummer 2 is de premier en wij zijn een of ander nummer. Wie nummer 1 is krijgen we nooit te weten.

  Reactie door L'écologiste — vrijdag 2 maart 2007 @ 16.50 uur

 279. @ 244 Claudia Casagrande,

  Een demonstratie is helemaal niet zo gek. Het wordt ook weer tijd voor de protestsongs.
  Maar het gaat heel moeilijk worden in ontzield Nederland.

  Reactie door L'écologiste — vrijdag 2 maart 2007 @ 16.55 uur

 280. Rob

  Je vraag wat het nut is van de tweede kamer.
  Het lijkt wel een bananenrepubliek.

  Reactie door sander — vrijdag 2 maart 2007 @ 17.04 uur

 281. @260
  Je haalt er knap veel in een keer bij.
  Waar het mij om gaat is dat het bezit van een tweede paspoort haar oordeel onmogelijk maakt.
  Volgens mij is pas nog iemand vermoordt die er wat anders dan jij overdacht in Turkije.
  Trouwens het ontkennen van de Holocaust is strafbaar behalve in Iran misschien een Iranees in dit kabinet die om zijn veiligheid moet bange als hij wat anders beweert dus niet meer het standpunt van Nederland.
  Lees dit stukje eens.
  http://www.gelderlander.nl/discussie/article1143065.ece

  Reactie door De Hakker — vrijdag 2 maart 2007 @ 17.25 uur

 282. @264 Tara Sihn Varma?

  Reactie door carla — vrijdag 2 maart 2007 @ 17.48 uur

 283. Sorry voor fout schrijven van de naam, Tara Singh Varma?

  Reactie door carla — vrijdag 2 maart 2007 @ 17.53 uur

 284. @ Alex (71):

  Of is het toch Wichelaar? :)

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 2 maart 2007 @ 18.04 uur

 285. Kom maken jullie je niet ongerust! Zolang er
  nog democratie is volgens vastgestelde normen
  en waarden van de diverse bestuurslagen zal de SP niet laten tornen aan de FUNKTIE van
  2e Kamerleden.
  Het land laat zich niet pressen om in een één
  of ander demagogisch afgestoken verhaal nu
  alles sámen te doen op een manier die ONJUIST
  zou zijn binnen de hiërarchische verhoudingen
  zoals die NU,SP goed bekend en dáárvan door-
  drongen, bestaan!

  Bijdehandje ook weer opgeknapt na de griep?
  ‘t Wordt tijd hoor hier nog even op de di-
  verse topics de puntjes op de “i” te zetten!
  Ouwe Dirk, d’olle Henk, en nog wat van die
  goede bekenden van je zetten ‘m weer op!

  Maria, goed idee. Tja, waar gaan we die nou
  gebruiken? Kunnen we nog niet een fake “Tom
  Manders/Dorus” daar op die tribune meenemen
  en maar zingen met zijn allen:
  Zorrug dat je weer ‘bij’ komt op de Tribune,
  op de tribune……! ‘t lijkt me wel wat!
  Wat is er ook al weer daar op 8 maart te
  doen? Paul Ulenbelt in de Tweede Kamer, maar
  diens spreken daar wil ik niet verstoren,
  zônde! Dus bedenk maar een goed moment !

  Olav, ik heb nog ergens ook een echte ‘stem-
  vork’, met twee van die vorken weet ik nog
  wel een aardig varkentje te wassen, of te
  verorberen. Maakt er iemand zichzelf het
  ‘haasje’ is ie voor mij, verslind ik ‘m met
  huid en haar: zie me in gedachten maar aan
  de SPare ribs!

  @212 Gandalf, ik kom er tzt wel even op te-
  rug! Maar al vast bedankt en ook ik had nog
  steeds een stukje vertrouwen, naar wat we zo
  konden signaleren, en viel mij gewoon ook
  het gedrág op binnen de 2e Kamer, voorzover
  dat we dát kregen te zién, en daar mocht nog
  wel wat ‘aandacht’ geveinsd worden, conform
  een 2e Kamer gedrag, ook al loopt men daar
  niét in uniform met 4 ‘banden’.
  Het is al vaker voorgekomen in de afgelopen
  70 jaar, dat partijen zichzelf overbodig maak
  ten of toch maar tijdig fuseerden.
  Dat de pvda zelfs een lijstverbinding tégen
  ging, terwijl nochtans een eigen zienswijze
  en uitvoering van zaken mogelijk was, toont
  de eigen wijsheid die inmiddels door vele
  kiezers werd gecorrigeerd. Het is als een
  drietrapsraket, sommige kiezers die willen
  afhaken richting SP verkiezen mogelijk nog
  eerst een tussenstation – pvda/cu – om daarna
  te dúrven overstappen, en reken maar dat ze
  moeiten hebben met ‘van hun geloof af te val-
  len’, want dat doet pijn. Als het vertrouwen
  te zeer beschaamd werd noopt dat de kiezer tot eigen initiatief i.p.v. zich te laten lei
  den. Ik kan dat zo begrijpen Gandalf, menig-
  een moet langs die weg.
  Eén ding hebben die Kabinetten B1-B4 nu voor
  elkaar: de burger/kiezer kreeg een gratis
  workshop ASSERTIEF worden! Mooi resultaat als
  de doorwerking ervan volgende week klinkklaar
  duidelijk wordt. Hoe betrokken de burger is
  geworden, die zich er aan de haren bij ge-
  sleept voelt, althans die láátste, nadat hij
  zichzelf al alle haren uit het hoofd getrok-
  ken had geeft straks alleen nog uitzicht op
  ‘helder glimmende bollen-bázen’ en je weet
  dat wetenschappelijk is uitgevonden, dat hoe
  meer schedelomvang men heeft, hoe meer inhoud
  er verrassende uitspraken uit kan verwachten.
  Echt waar, wétenschappelijk bewezen, dus daar
  waar een KOP op zit, zitten hérsens ónder!Zo!

  Ja Gandalf, jij en ik, en al die mensen om me
  heen die last hebben van die (her-)keuringen,
  die onredelijke leeftijdsvoorwaarden, etc.
  ik wéét het, hét duurt al veel te lang!
  De groep die het het zwaarst te verduren heeft, trékt het al bijna niet meer.
  Al was het een warme winter, maar evengoed
  gaan de energiekosten weer omhoog en, al
  verbruikt men zo weinig mogelijk, de verhou-
  ding tot andere noodzakelijke levensvoorwaar-
  den die primair zijn, overstijgen nu elke
  keer menigeens budget. Het IS al te gék ge-
  worden!
  We moéten met zijn allen SP stemmen en wéten
  dat onderwerp voor onderwerp zal worden aan-
  gepakt.
  Weet je Gandalf als ik zie hoeveel mensen in
  het Kabinet de VU als basis hebben, dan lijkt het huidige gedrag van onze hoogste
  ambtenaren nog haast een smét te werpen op
  hun goéd gegeven vooropleiding/ colleges etc.
  De VU moet zich toch niet hoeven schamen voor
  wat men daar heeft ‘afgeleverd’, al is ook
  niet iedereen écht áfgestudeerd mét papieren.
  Intussen blijkt mij ook uit Wikipedia dat al
  conservatieve mentoren in de 1e Kamer hebben
  afgehaakt, nog voordat van pensioen sprake
  is! Ook zij waren mede verantwoordelijk voor
  de gang van zaken!
  We zullen de moed niet in de schoenen laten
  zakken en in alle redelijkheid erop toezien
  dat er nu inderdaad spijkers met koppen gesla
  gen gaan worden en ALS er géén Verkiezingen
  waren geweest, hoé láng hadden dan nog de in-
  tussen aangekondigde plannen nog lánger op de
  bekende ‘plank’ gelegen? Wanneer had men dan
  eens grondig geëvalueerd?
  Het is precies wat Jan Marijnissen verwoordde
  in het debat: men hoort het hele jaar door de
  achterban geïnformeerd te houden en er fee-
  ling mee te houden om te weten waar de vinger
  aan de pols moet worden gehouden (Hij zei het
  wat formeler uiteraard) en mén had daar even
  géén antwoord op, het viel éven stil in de
  Kamer (ik heb erop zitten letten!).
  De Kamer/Kabinetsgeleerden mét álle papieren
  van de ‘wereld’ gaan NU de SP maar eens laten
  zién hoe enorm ‘bevoegd’ en ‘handelingsbe-
  kwaam’ zij denken te zijn!
  Vroeger was het ook al zo! Je hebt luxe paar-
  den en werkpaarden. Jan Marijnissen heeft met
  zijn ploeg gewérkt als een paard en zoals
  JPB ooit zei, ‘dat de honden de kar trekken’
  zo zal de Tweede Kamer erop toezien met
  Jan Marijnissen voorop, dat HET PAARD niet
  áchter de wagen gespannen gaat worden!
  De Oppositie moet zich niet vóór het karretje
  van het Kabinet laten spannen met welke mooie
  en verbloemende woorden danook!

  Fijne avond allemaal en voor sommigen haal
  even wat slaap in, nodig hoor! Tot lezens!

  Reactie door Madelief — vrijdag 2 maart 2007 @ 18.06 uur

 286. Goed gedaan Jan

  En na de verkiezingen een landelijke (handtekening)actie starten om de onderste steen boven te krijgen omtrent ‘onze’ politieke steun aan de oorlog tegen Irak.

  Reactie door Harry Scheltema — vrijdag 2 maart 2007 @ 18.07 uur

 287. Goed debat. Laat je door Pechtold niet het kaas van het brood eten. Hij was verrekte goed bij de medisch-etische paragraaf aangaande stamcelonderzoek. Hij heeft zich kennelijk prima voorbereid op dit onderwerp.

  Wat het Wilderse gedoe berteft:
  Laat dat tweede nationaliteitsgedoe eens breder bekijken naar loyaliteitsproblemen.

  Al zegt iemand dat hij niet op de persoon wil spelen is het nogal huichelachtig om dat in zijn consequentie wel te doen. Hierom bied ik de volgende stok aan om Wilders een beetje opgehokt te houden. Dan kunnen de echt belangrijke zaken beter aan de orde komen.

  Hoe loyaal is iemand met vijf banen in 18 jaar? Een tweede huwelijk van Wilders te Boedapest, 31 juli 1992. Dat eerste huwelijk was zeker niet goed genoeg? Met wie was hij als eerste getrouwd en waarom was Wilders gescheiden. Hoe wil men Geurt zijn loyaliteit inschatten toen hij uit de VVD stapte en een problematische heer Grauss steunde. Zijn er geen conflicterende belangen in de PVV als de fractievoorzitter van eigen loyaliteiten zo’n wokschotel maakt?

  Reactie door anneke — vrijdag 2 maart 2007 @ 18.10 uur

 288. Woutertje is helemaal onder hypnose van Balkie, “Mijn god, hoe was het debat gisteren ook al weer?”.Oh, ja, het viel hem zwaar zo’n lange zit zonder zelf het woord te mogen doen, is het enige wat hij zich herinnerde.
  Zijn website is ook al timed-out!

  Reactie door Elsemie — vrijdag 2 maart 2007 @ 18.19 uur

 289. Woensdag gaan we voor de SP!!! Oze stem heb je Jan, leve de SP.

  Reactie door Harry — vrijdag 2 maart 2007 @ 18.26 uur

 290. Huh??? Lees eens even mee op nu.nl.
  “Bos noemt Pechtold de nieuwe oppositieleider

  Uitgegeven: 2 maart 2007 16:23

  DEN HAAG – Alexander Pechtold is in de ogen van minister Wouter Bos van Financiën de nieuwe oppositieleider in de Tweede Kamer….”

  Begrijp ik het niet meer of ziet WB het niet zo scherp meer?
  Volgens mij werd de oppositie doorgaans geleid door de grootste fractie die niet in de regering zit namelijk.

  Reactie door twijfelaar — vrijdag 2 maart 2007 @ 18.28 uur

 291. @ Kitje (155):

  Het is totaal onaanvaardbaar om mensen, die door toevallige omstandigheden twee nationaliteiten hebben, maar vaak zelfs in Nederland geboren zijn, het recht te ontzeggen publieke functies te vervullen, hoe “ingeburgerd” ze ook zijn, louter en alleen om het blote feit van een tweede nationaliteit, welke soms niet eens kán worden opgegeven! Het gaat om meer dan 1 miljoen mensen. Dat is toch absurd?

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 2 maart 2007 @ 18.39 uur

 292. @ Rob (159):

  Bij het onderzeok naar de gang van zaken bij de steun van de Nederlandse regering aan de Amerikaanse aanval op Irak gaat het om de kern van de democratie: de waarheidsvinding en controle op de regering door de volksvertegenwoordiging. Daarop heeft Jan ook terecht het accent gelegd. Dat mag gewoon geen onderwerp zijn van opportunistische koehandel bij de vorming van een coalitie.
  Premier Balkenende blijft maar de mantra herhalen dat het allemaal de schuld van Saddam Hoessein is. Dat is natuurlijk een afleidingsmanoeuvre, want de vraag is een andere: waarop heeft de Nederlandse regering haar besluit gebaseerd om de Amerikanen te steunen? Op grond van welke rapporten, informatie, e.d.? En wat was de inhoud daarvan? Balkenende is als de dood om met de billen bloot te moeten.
  En wat gaan de PvdA-leden nu concreet ondernemen om hun fractie in de Tweede Kamer tot een andere opstelling te brengen, welke niet zo opzichtig in strijd is met alles wat tevoren door o.a. de nieuwbakken ministers Bos en Koenders met verve was uitgedragen?

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 2 maart 2007 @ 18.46 uur

 293. @ Mijn Zus (166):

  Zou je niet beter eerst nog even in een grammaticaboek Frans kijken?

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 2 maart 2007 @ 18.50 uur

 294. een goede P.V.D.A.er is niet slecht alleen hij bestaan niet
  7 maart afrekening
  greoten hein

  Reactie door hein kerkhoff — vrijdag 2 maart 2007 @ 18.58 uur

 295. bestaat
  groeten
  hein

  Reactie door hein kerkhoff — vrijdag 2 maart 2007 @ 18.59 uur

 296. Bak-ellende 4 is gewoon Bak-ellende 1,2,3 met een camouflagepak aan…

  het meest heb ik mij gisteren nog geergerd aan Ferry Mingele die nog even in Pauw en Witteman tevoorschijn kwam,die moest nog even PERSOONLIJK uithalen naar de SP.

  om Jan en de SP maak ik mij geen zorgen,men vreest voor de SP in de kamer en het kabinet.
  de lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen spraken voor mij boekdelen.

  toch vraag ik mij nog steeds af waarom onze Koningin niet direct [zoals het volk wilde] nieuwe verkiezingen uitschreef,maar een Bak-ellende in het zadel hield met een B3…

  en waarom nu voor de provinciale de stemcomputers weer opnieuw gecontroleerd moesten worden….

  ik ben zeer benieuwd naar de uitslag.

  Reactie door iew — vrijdag 2 maart 2007 @ 19.00 uur

 297. Als men na aanleiding van afgelopen avond niet ingrijpt, dan kunnen we in de toekomst naar een democratie fluiten. Dan is er een president geschapen voor een afhankelijke tweede kamer die accepteert dat een kabinet een stemadvies dicteert.
  Dus SP, NU komt het er op aan.
  Anders valt er straks niets meer te verdedigen. Dan kan men straks de tweede kamer op deze gronden opheffen.

  Reactie door Rob de Kuster — vrijdag 2 maart 2007 @ 19.00 uur

 298. Waarschijnlijk n.a.v. het bekijken van de debatten, een nachtmerrie gehad vannacht.
  In de rechterbenedenhoek van mijn droom,
  een bordje ingekaderd:
  Balkenende XX11
  Erg eng nogal, voornamelijk omdat het jaartal ontbrak…
  Ik was op zoek naar de verwijzing 2008 of iets dergelijks…

  Reactie door Alex — vrijdag 2 maart 2007 @ 19.01 uur

 299. Er staat nu dus meer op het spel.
  Het voort bestaan van deze kamer hangt er vanaf.

  Reactie door Rob de Kuster — vrijdag 2 maart 2007 @ 19.03 uur

 300. Ik sprak vandaag een Pvda’er en toen ik hem een landverrader noemde, was hij kwaad.

  Vreemd, want de rest van het jaar noem ik Pvda’ers zo

  Reactie door ACE — vrijdag 2 maart 2007 @ 19.04 uur

 301. Overigens lijkt me het geheel volgens de verwachting, dat de PvdA de Irak-onderzoeksmotie niet zou steunen. Dat was tevoren aangekondigd, en lag in principe al besloten bij het aangaan van de coalitie. Ik begrijp niet hoe sommigen hier kennelijk iets anders hebben verwacht.
  Fractiediscipline is al een heel oud en bekend verschijnselin het parlement, als het om belangrijke onderwerpen gaat. En dat wordt in eerste instantie bepaald door de partijleider (al of niet tevens fractieleider).

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 2 maart 2007 @ 19.07 uur

 302. Welliswaar landverraad maar wel een mooie baan als minister van Financien met 30 % meer salaris.

  Het kan verkeren.

  Reactie door ACE — vrijdag 2 maart 2007 @ 19.10 uur

 303. We mogen nog blij zijn dat het Generaal Pardon al in november 2006 is geregeld anders was Wouter Bos nu asielzoekers aan het knuppelen in een uitzetcentrum

  Reactie door ACE — vrijdag 2 maart 2007 @ 19.14 uur

 304. @ 303

  Wel in het belang van een goede regering natuurlijk

  Reactie door ACE — vrijdag 2 maart 2007 @ 19.15 uur

 305. Dat JM de motie voor een Irak enquete toch heeft ingediend is van grote klasse.

  Zo hoort het, getuigt van een grootse moraal.

  Hulde.

  Proud to be een SP’er.

  Reactie door ACE — vrijdag 2 maart 2007 @ 19.21 uur

 306. De SP’ers mogen trots zijn op JM.

  De Irak motie heeft aangetoond wie de ware socialisten zijn.

  Reactie door ACE — vrijdag 2 maart 2007 @ 19.24 uur

 307. @ 301 Olav Meijer

  Je gaat voorbij aan het feit dat kamerleden op persoonlijke titel zijn gekozen voor de tweede kamer.

  Hun eerste trouw en prioriteit is aan het volk daarna volgt pas de partij.

  Die hoofdelijke stemming was niet voor niets.

  Zij hebben trouw gezworen aan het vaderland en beloofd voor het volk op te komen, pas daarna mogen zij, als ze dat willen, de voeten van Wouter Bos kussen.

  Er zijn géén argumenten om tegen een Irak Enquete te stemmen.

  Hebben zij dan geen enkele waardigheid, ze roepen al een jaar dat er een enquete moest komen.

  Reactie door ACE — vrijdag 2 maart 2007 @ 19.37 uur

 308. Jan is straks (22.15)in NovA te zien, samen met Tichelaar en Rutte, Een kans om een beeld te krijgen over “het voortbestaan” van de tweede kamer.

  off Topic
  In de agenda zag ik dat Harry van Bommel morgen een werkbezoek aan afghanistan brengt.
  Ik wens Harry én reisgenoten een goede reis en veilig verblijf aldaar en vooral een behouden thuiskomst!

  Reactie door Elsemie — vrijdag 2 maart 2007 @ 19.46 uur

 309. @ 296 iew

  Jij gelooft toch niet dat men die stemcomputers gaat controleren, neeeee ze worden weer gemanipuleerd zodat de uitslag nu al weer vaststaat.
  Ze waren toch al gecontroleerd,…..oh men is bang dat op 7 maart de SP alweer de meeste stemmen zal krijgen, dus vlug even die handel manipuleren.
  Waarom niet gewoon met het potlood stemmen wie gelooft die rot smoes nou …controleren..

  Reactie door Pool — vrijdag 2 maart 2007 @ 19.47 uur

 310. Olav, dat kan toch niet? Binnen een zo pijn-
  lijk onderwerp als ‘Irak’, de ene keer al die
  neuzen van de partij de ene kant op en na en-
  kele weken weer de ánder kant op!
  Als de fractieleider als voorman het leeuwen-
  aandeel in de beleidvoering bepaalt, dan zijn
  al die koppen in de 2e Kamer niet meer nodig,
  als zij niét zelf ‘hoofdelijk’ kunnen stem-
  men. Dan kan het aan oppositiezijde dus heel
  erg gemakkelijk: van élke partij de koppen
  tellen en er een verdeelsleutel op loslaten
  bij het beleid dat het Kabinet van plan is te
  voeren. Als het beleid, aanvechting behoeft
  vanuit de Kamer wordt door de MP bepaald,
  wélke onderwerpen daarvoor in aanmerking zou-
  den komen! In EENVANDAAG werd het al duide-
  lijk bij Ferry Mingele en de MP: de Tweede
  Kamer moet het Kabinet vooral niet in de weg
  gaan zitten.
  Wel dan nu IK:
  dit vigerende Kabinet steunen ontraad ik,
  zodra overduidelijk wordt dat ‘samen werken,
  samen léven’ een vorm heeft aangenomen die
  ‘gebiedende wijs enkelvoud’ blijkt te zijn en de leus een holle frase is geworden.

  STEMMEN OP 7 maart a.s. het op één na laatste
  middel om dit Kabinet nog te kunnen bijsturen
  en een halt toe te roepen aan de intussen
  veroorzaakte stilstand en achteruitgang.

  Olav, je vous en prie, soyez prudent, c’est
  dommage, mais important? Seulement MERCREDI
  le 7e !

  Reactie door Madelief — vrijdag 2 maart 2007 @ 19.49 uur

 311. ACE
  Dat vind ik onrechtvaardig en over de top!
  Een bedrogen kiezer, beetje dom, maar ik hoop dat de vriendschap een potje kan breken want een breuk in vriendschappelijk en sociaal gedrag zie ik hier zeker.
  Wellicht ben je erg boos, niet te zeggen woedend alleen al bij het zien van die dictators en regentengezichten, maar let it go!
  We shal overcome…one day!

  7 maart SP

  En misschien even géén staatstelevisie kijken, is even niet goed voor je!

  Reactie door Elsemie — vrijdag 2 maart 2007 @ 19.53 uur

 312. 281

  Jij haalt iets naar boven uit eigen bevindingen.
  Je moet ook geen appels met peren vergelijken.
  Nederland gaf zich over in 1940 na zware bombardamenten op rotterdam.
  alle hoge piefen met Juliana en haar gebroed smeerden hem als eerste naar engeland.
  Officieel was de oorlog voorbij en nederland bezet.
  Hier was het doel om puur over te gaan op zuiveringen.
  Lebensraum vergroten en plaats maken voor het arrische ras.

  In WO1 zijn de armeniers verplicht om te verkassen naar andere gebieden,om geen steun te verlenen aan de russen.
  Dat is een tactische overweging geweest.
  Dat daar massaal mensen zijn gestorven vind ik ook een kwalijke zaak.
  Maar wat is een holocaust.

  Die Indianen in de VS die uitgeroeid zijn noem ik een holocaust.
  Of het uitroeien van de inca’s door de spanjaarden.
  Of hoe noemen we dat waar onze voorouders aan hebben schuldig gemaakt.
  De slavernij.
  Dat was net zo lang geleden als WO1.

  Ik moet die hele PVDA troep niet,maar om op de man/vrouw af te spelen gaat mij te ver.
  Wat voor belangen zouden hun moeten hebben om Nederland te schofferen en hun geboorteland te dienen.

  Maar je zal wel een zondebok willen zoeken voor alle ellende die de regeringen de laatste jaren hebben gecreert.

  Voor de rest vind ik je hakkersverhalen wel geinig.

  Reactie door sander — vrijdag 2 maart 2007 @ 20.02 uur

 313. @301
  Olav dus ook bij de SP daar zie ik toch ook bij stemmingen een enorme eensgezindheid.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 2 maart 2007 @ 20.11 uur

 314. PS
  http://www.wetenschapsforum.nl/viewtopic.php?t=14544

  Reactie door sander — vrijdag 2 maart 2007 @ 20.18 uur

 315. Alors mes amies,

  Rien ne vas plus!

  Le chef est trop mignon, s’appele Jean et a toujours raison… presque!

  Erique

  Reactie door erik — vrijdag 2 maart 2007 @ 20.22 uur

 316. PS
  Frankrijk
  Op 18 januari jongstleden werd in het Franse parlement unaniem een wet aangenomen waarin staat: “Frankrijk erkent openlijk de Armeense volkerenmoord van 1915.” Frankrijk schaarde zich daarmee in het rijtje van het Europees Parlement, landen als Griekenland, Italië, Rusland, de Belgische senaat en het Vaticaan, die ook allen de genocide erkenden. Italië verbond zelfs de Turkse erkenning van de genocide aan het eventuele toekomstige lidmaatschap van Turkije van de Europese Unie.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 2 maart 2007 @ 20.37 uur

 317. 281

  vergeten te zeggen.

  Leuk om te hebben over een genocide van 100 jaar geleden wat op CRISTELIJKE armeniers is gebeurd.
  Was het geen cristelijk geslacht,dan hoorde je niemand hier.
  Gewoon stemmingmakerij.
  Met de CU voorop met hun schijnheilige leer over de Bijbel.

  Laten we het eerst eens hebben over de dagelijkse genocide in Irak en afghanistan.
  Daar hebben ze gisteren nog een debat over gehad of er een onderzoek naar gedaan moest worden.
  dus beste hakker.
  Eerst eigen handen in de boezem steken eer dat men over anderen begint.

  Reactie door sander — vrijdag 2 maart 2007 @ 20.48 uur

 318. 7 maart gaan weinig mensen stemmen dat meestal in het voordeel CDA en SGP, en VVD mensen die aan onder aan ladder zitten die blijven thuis.mensen kom weer eens naar het stemhokje net als bij Pim Fortuyn laat opkomst net zo groot worden stem dan waarop maak voormijn niets uit laat stem niet verloren gaan. Anders gaan wij mopperen achteraf dan kan beter niets meer zeggen.
  Want de top gaat stemmen en die gaan weer uitmaken wat wij moeten doen. mensen kom nu eens op voor eigen voorkeur

  Reactie door Ad — vrijdag 2 maart 2007 @ 20.52 uur

 319. Laat er geen misverstand over bestaan,
  de enige redenen die tot nu toe zijn aangedragen om geen onderzoek naar de gronden voor oorlog met Irak te steunen is volgens de heer Tichelaar dat de PVDA en wellicht het kabinet NIET terug wil kijken.
  Is dat nu een reden om tegen de Irak motie te stemmen? Zijn ze nu helemaal gek geworden?
  Als er geen massavernietigingswapens gevonden zijn in Irak mag men dan tenminste de beschuldiging dat Saddam Hoessein niet aan de VN resoluties voldeed in twijfel trekken?
  Wie zegt dat Saddam niet meewerkte?
  De USA, UK of Balkenende?
  Zou je dit niet op z’n minst moeten onderzoeken?
  Er zijn inmiddels ruim 660000 mensen dood vanwege een leugen die men hier vooralsnog volhoud.
  Kan men deze overheid ooit nog vertrouwen zolang de schijn van leugen en bedrog overeind staat.

  Reactie door Rob de Kuster — vrijdag 2 maart 2007 @ 21.01 uur

 320. @317
  Je praat over een ander onderwerp.
  laat daar geen misverstanden over zijn dat dit onderzoek moet komen.
  Maar wie het verleden niet eert is de toekomst niet weert.
  Het is natuurlijk hypocriet om iemand de loyaliteit te geven die een genocide niet wil erkennen en dan wel onderzoek te willen naar een andere evt genocide zoals jij het uit drukt.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 2 maart 2007 @ 21.08 uur

 321. @ 311 Elsemie

  Je hebt natuurlijk gelijk

  Reactie door ACE — vrijdag 2 maart 2007 @ 21.12 uur

 322. @ 313 Madelief,

  Juist gooi al die parle mentirders (vernederlandsing van leugenaars)er maar uit. Alleen nog mensen met een vrij oordeelkundig vermogen kunnen in het parlement zitten. Dus die hele zooi CDA-ers, CU-ers en PvdA-ers eruit. Tenminste zo het wel in het bedrijfsleve gaan. Ophouden met toneelspelen mensen. Handen af van het parlement of het gaat heel slecht aflopen (zie jaren 30 vorige eeuw).

  Reactie door L'écologiste — vrijdag 2 maart 2007 @ 21.13 uur

 323. 317.
  dat geluid wat jij mij ten ore brengt is eenzijdig.
  Genocide heeft elk land op zijn geweten.
  Oorlog is genocide.
  Waar oorlog is zijn 2 landen verantwoordelijk.
  Zoals jij het ook aangeeft dat frankrijk onlangs heeft ingestemd om de armeense kwestie te erkennen,samen met de hele katholieke meuk uit rusland,italie,belgie en noem ze maar op.
  Het ging tussen de moslims en de cristenen.
  Logisch dat ze partij kiezen.

  Lees eens een ander verhaal over het begin van die zogenaamde genocide.
  wat die cristelijke armeniers deden om de moslims uit te roeien.
  het was daar oorlog en die cristelijke armeniers hebben de kant van de russen gekozen.

  Maar ja,zoals ik al eerder aangaf.
  Er moeten koppen rollen.
  De schuld afschuiven om je eigen straatje schoon te vegen.
  Bij jouw zal het wel de werkeloosheid zijn.

  Reactie door sander — vrijdag 2 maart 2007 @ 21.37 uur

 324. Mensen welk land heeft zich niet direct of indirect schuldig gemaakt aan genocide dus om hier een discussie te gaan houden en de gemoederen hoog op te laten lopen lijkt mij niet zo goed voor de rikketikkers en voer je alleen maar de partij van Wilders en de VVD mee.
  Wat belangrijker is hoe kun je dit in de toekomst voorkomen, niemand vindt het een fijne gedachte als er bloed aan z’n handen kleeft.
  Politiek gezien moet je de handen in onschuld wassen maar onze harten spreken een heel andere taal, en laten we ons hart maar spreken.
  Het is jammer dat er geen onderzoek komt maar dat was te verwachten in ons land waar kerk en staat een eenheid vormen.
  Zo werd 40/45 ook afgedaan, zo werd de politionele acties in Indie afgedaan, zo werd Srebrenica afgedaan, en de rest zal ook wel de zelfde weg volgen, dus waar maken wij ons druk over.
  Wat betreft de dubbele paspoorten kwestie, het zal mij een rotzorg zijn al hadden ze twintig paspoorten, als deze mensen integer en loyaal zijn is het prima.
  Mocht er uberhaupt toch een belangen verstrengeling gaan plaatsvinden dan is het toch voor de hand liggend dat deze mensen uit het kabinet gezet worden… simpel gewoon.
  Men doet hier net voorkomen of deze mensen voor eeuwig in het kabinet hebben plaats genomen, ze zijn net zo snel te wippen als indertijd Verdonk en Donner,enz. enz. dus ik begrijp die hele ophef niet.
  Wil je echt een onafhankelijk onderzoek doen dan zal voor Nederland eerst kerk en staat moeten scheiden, en politiek religieuse groeperingen en religieuse politieke partijen deelname aan de regering moeten verbieden.
  Dan pas is er een onafhankelijk fundament gelegd die als basis kan dienen om dit soort kwesties tot op de bodem te onderzoeken.
  Het bewijs is dat er door de eeuwen heen religie de as van het kwaad is, elke oorlog had iets met religie te maken. het begon al voor onze jaartelling, daarna de kruistochten enz. enz.
  En is er ooit een onderzoek naar geweest…..

  Reactie door Pool — vrijdag 2 maart 2007 @ 21.45 uur

 325. @ 323 Sander,

  LAten we het een beetje rustig houden zeg.
  De indianen zijn uitgemoord door Oudeuropeanen, de armeniers door de turken, de koerden door de turken, irakezen, etc.
  Dit weten we.
  Toen de Koerden door Saddam werden vergast hebben we hier in Nijmegen gedemonstreerd. Maar de internationale politiek heeft weinig gedaan. Nu hebben ze ineens een grote mond maar dat komt vanwege de belangen.
  Iedereen moet de hand in eigen boezem steken, joden, christenen en moslims. Dus ook de moslims die nog steeds leiders hebben die nog achterlijker zijn dan die in de westerse wereld.

  Leve de Dalai Lama

  Reactie door L'écologiste — vrijdag 2 maart 2007 @ 21.47 uur

 326. ps de hakker.

  ken je dat verhaaltje van 9-11.
  Dat 9 holbewoners met dolken 3 vliegtuigen kapen en met succes het pentagon en wtc invliegen,zonder ook maar onderschept te worden door een F22.
  Terwijl hun zeiden niet of nooit gedacht te hebben dat zoiets kon gebeuren.
  Terwijl ze zelf een kaping nabootsen op het WTC en pentagon.

  Gewoon duizendmaal hetzelfde vertellen en we geloven het allemaal.

  Reactie door sander — vrijdag 2 maart 2007 @ 21.49 uur

 327. 325 L’ecologiste.

  Ik weet niet waar jij je aan stoort.
  ook van jouw weet ik dat je het niet op heb met buitenlanders die hier komen met de koran in de hand en ons allemaal hypnotiseren om ons te bekeren tot de islam.
  Gelukkig geloof ik niet in sprookjes en ik zal me dan ook niet laten hypnotiseren.
  Zo zou je moeten redeneren en ze kunnen me allemaal me rug op met hun gepreken uit de bijbel/koran/thora.

  Maar ik wou eigenlijk alleen reageren op die achterlijke moslims die jij zo beschrijft.
  Wie bedoelt U.
  Die achterlijke in Iran en Syrie.
  of al die stromannentjes van het westen.

  over Turkye kan U niet zeggen dat het achterlijke moslims zijn,want kerk en staat is gescheiden daar,na de komst van Ataturk.

  Reactie door sander — vrijdag 2 maart 2007 @ 22.17 uur

 328. @323
  Maar ja,zoals ik al eerder aangaf.
  Er moeten koppen rollen.
  De schuld afschuiven om je eigen straatje schoon te vegen.
  Bij jouw zal het wel de werkeloosheid zijn
  …………..
  Jammer dat je zo reageert Sander dat maakt discussie al zinloos ik zou hier antwoord op kunnen geven omdat je wel aangegeven heb op de site wat jouw toestand is.
  Maar dan zou ik me enorm verlagen naar jou peil.
  Ga eerst leren hoe je verschillend standpunten kan discuteren misschien lukt het dan beter tussen ons tweeën.
  Succes

  Reactie door De Hakker — vrijdag 2 maart 2007 @ 22.58 uur

 329. @ 327 Sander,

  Wat mij betreft behoort Turkye niet tot de groep landen met achterlijke moslimleiders.

  Reactie door L'écologiste — vrijdag 2 maart 2007 @ 23.13 uur

 330. Sander,

  En bijv. Egypte ook niet.

  Reactie door L'écologiste — vrijdag 2 maart 2007 @ 23.14 uur

 331. Laten we een inhoudelijke discussie voeren en niet steeds op persoonlijke confrontaties aansturen. Dat maakt een discussie wel zo interesant.
  Behalve verhitte emoties dragen deze confrontaties nergens toe bij.
  De discussie wordt hier door een ieder op hetzelfde niveau gevoerd. Dat is nu eenmaal inherent aan een open forum als deze. En dat is ook goed.
  Laten we dan ook rekening met elkaar houden.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 3 maart 2007 @ 0.33 uur

 332. Excuseer, moet natuurlijk staan “interessant.”

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 3 maart 2007 @ 0.36 uur

 333. Binnen de politiek schijnen andere normen en waarden te gelden dan in het dagelijks leven.
  Althans -en ik bedoel met name-, wanneer het de loyaliteit van bepaalde politieke partijen betreft. Loyaliteit aan de eigen zélf aangegane en voor de verkiezingen in duidelijke woorden vervatte verplichting(en) naar de eigen achterban én naar de op onderdelen iets anders georiënteerde geestverwanten. Deze ‘loyaliteit’ blijkt in de praktijk niets anders dan retoriek en opportunisme te zijn geweest. Slechts bedoeld om de top, het pluche te bereiken. Zonder scrupules bestaat het de PvdA zich omwille van deze ambitie zich van hoofdprincipes te ontdoen; deze op navrante wijze te schenden.
  Deze ‘loyaliteit’ aan de eigen principes wordt zoals hierboven gezegd binnen de top van de PvdA blijkbaar gemakkelijk opgegeven, worden ingeruild wanneer men maar met de derrière op het pluche mag plaatsnemen.
  Geloofwaardigheid werd door de PvdA verkwanseld met als loon onwaardigheid.
  De medestanders van vóór de verkiezingen worden nu gezien als tegenstanders.
  De paardenfluisteraar Jan Marijnissen heeft niet kunnen voorkomen dar de kudde is afgedwaald. Heeft (vooralsnog) niet kunnen voorkomen dat de balken(e)(n)de ezel de kudde met dank aan Dhr. Bos naar de afgrond leidt of het bos instuurt zo U wilt.
  Tichelaar de wichelaar heeft gezegd m.b.t. de kwestie besluitvorming aangaande politieke en fysieke steunverlening: ‘niet kijken naar fouten gemaakt in het verleden, maar de blik richten op de toekomst, opdat niet weer de zelfde fouten worden gemaakt.
  Dit betekent impliciet maar in een bedekte verwoording ‘er is destijds een verkeerde beslissing genomen.’ Desalniettemin neemt de PvdA verblind door de ambitie van het zitten in vak K nu opnieuw de verkeerde beslissing: een onderzoek zoals zij voor de verkiezingen bepleitte is binnen het kader van een goed functionerende parlementaire democratie nog steeds vereist. Wél of geen belangen als partij; de burger heeft gewoon recht op waarheidsvinding, dat is een onvervreemdbaar principe. Dit principe ruil je niet uit.

  Reactie door Sjaak — zaterdag 3 maart 2007 @ 1.31 uur

 334. 328

  Ik ben het niet eens met de manier hoe deze kwestie word opgerakeld over de armeense kwestie.
  Jij verteld al met voorbaat dat alleen de moslims schuldig waren aan de massamoorden tijdens wo1.
  Als ik lees wie dit ten sprake heeft gebracht,dan vind ik het een heksenjacht van het cristelijke geloof op de niet cristelijke gelovige.
  De CU is ermee begonnen.
  100 jaar geleden gebeurt en turkye heeft al toegezegd om hun dossiers open te stellen om te kijken wat er precies is gebeurt.
  De armeniers weigeren dat te doen.

  Vat U hem.

  Reactie door sander — zaterdag 3 maart 2007 @ 8.13 uur

 335. Madelief@285,

  Goeiemorgen, néé nog steeds niet de ouwe, maar de veschtlust komt zo langzamerhand weer een beetje terug.
  Weet je wat altijd zo leuk is als je ziek bent, de post die je ontvangt, dat doet een mens echt goed! Kikkert men van op.

  Even on topic nu;

  Ik heb een stille wens.
  Deze is dat dit kabinet B4, zolang het zal blijven zitten en ik hoop niet lang, een net zo omstuimige periode zal doormaken als dat het weer hier nu is.
  Harde storm, veel neer(tegen)slag en dat de boel maar snel mag vallen, zoals alles hier in mijn tuintje valt en knakt.
  Nou nog een schietgebedje (tot weet ik veel wie) dat deze wens maar uit mag komen.

  Lieve heer doe mij een lol,
  doe is speciaal voor mij een wonder.
  Maak het stoeltje van Balkie los,
  zodat hij er hard afdonderd!
  Lieve heer ik vraag niet meer,
  kun je lachen lieve heer!

  Vast excusus voor alle gelovigen hier aanwezig, val me niet te hard af, ik voel me al beroerd genoeg.

  Reactie door bijdehandje — zaterdag 3 maart 2007 @ 8.54 uur

 336. 330 L’écologiste.

  Zeg eens eerlijk.
  Heeft onze vooruitgang ons geholpen met een betere maatschappij.
  Een beter millieu.
  Lang leve de broeikasgassen.

  Net zoals ons westen die de overgang heeft gemaakt naar het vrije denken,moeten ook die landen zich ontwikkelen tot het vrije denken.
  Op deze manier hoe het westen zich inmengt in buitenlandse aangelegenheden is het een verdeel en heers systeem.
  Die achterlijke moslims die U beschrijft zijn niks meer als achterlijke marionetten van het westen.

  Reactie door sander — zaterdag 3 maart 2007 @ 9.14 uur

 337. Rob de Kuster
  Olav Meijer en L’écologiste.

  Dát is precies wat mij het meeste zorgen baart.
  De Tweede Kamer wordt als controlerende en als VOLKVERTEGENWOORDIGENDE macht gewoon geheel buiten spel gezet door een kabinet dat een bepaalde stemplicht oplegt aan de eigen fractieleden.

  Bovendien schaden de leden zelf de eed naar eer en GEWETEN te handelen, het kabinet te controleren en zodoende het volk te vertegenwoordigen.

  Beiden stellen in het licht van de democratische verhoudingen dus niets meer voor. De PvdA en dualisme?
  De EIGEN verantwoordelijkheid van Balkenende, zie hoe kontenkruiper van Geel zich bij voorbaat neerlegt bij ALLES wat het kabinet nu alsmede in de toekomst zou kunnen besluiten door bij voorbaat te zeggen ze geen strobreed in de weg te zullen leggen. Ook Balkenende heeft dat steeds gedaan. Loyaliteit van tweedekamerleden door verplichting op een bepaalde manier te stemmen ontneemt ieder lid op zich de éigen’verantwoordelijkheid. Hij mag mij dit begrip in dit licht bezien weleens uitleggen.

  Indien het kabinet de tweede kamer gaat manipuleren en daarmee “gijzelen” wat feitelijk gebeurt blijft er van een volksvertegenwoordiging en controlerende functie in het geheel niets meer over en verdwijnt het nog onlangs geroemde dualisme maar bovenal de democratie op zich. De PvdA haalt dus als voor de start een belangrijke waarde onderuit.

  Ik heb dit alles al beschreven in mijn bijdrage 221.

  Reactie door Henny — zaterdag 3 maart 2007 @ 10.41 uur

 338. Een beetje SP! weet niet eens het verschil tussen hbo en wo en de lagere school,SP oplichters!!

  Reactie door john — zaterdag 3 maart 2007 @ 11.07 uur

 339. Tichelaar was gisteravond in NOVA
  verontwaardigd over een eventuele blokkade van de BosBelasting in de Eerste Kamer door een eventuele oppositionele meerderheid aldaar ;

  Eerste kamerleden zitten daar vooral eerst en bovenal om wetten te toetsen op hun rechtvaardigheid en toepasbaarheid, Zij moeten daar geen politiek gaan bedrijven dat is hun taak helemaal niet en geloof ook niet dat zij dat gaan doen : was zo’n beetje het standpunt van Tichelaar.

  Kortom hij vindt het als vanzelfsprekend dat kamerleden(in dit geval senatoren )
  vooral eerst hun controlerende verantwoordelijkheid en taken moeten uitoefenen en dat zij daartoe zijn geroepen.

  Hoe anders was het donderdagnacht gesteld met de Pvda kamerleden.

  Ik ben van mening dat de Pvda kamerleden op zijn minst werk hebben geweigerd.

  Fracieafspraken mogen wel gemaakt worden als het over politieke issue’s gaat maar dan alleen als dat in volledige overeenstemming is met hun gezworen verantwoordelijkheid en taken.

  Ik heb het tegenstemmen van de Pvda’ers al eerder Landverraad genoemd.

  Let wel, elke landverrader heeft zijn belangen.

  Kan iemand mij vertellen waarom deze Pvda actie geen Landverraad zou zijn ???????

  Reactie door ACE — zaterdag 3 maart 2007 @ 11.57 uur

 340. Rob de Kuster, Olav Meijer, L’écologiste, Henny, bijdehandje, Sander, de Hakker en alle andere.

  Ik ben van mening dat de handelwijze van de Pvdafractie inzake de Irak motie LANDVERRAAD is, zie ook @ 339, en daag jullie uit mij te overreden dat dat niet zo is.

  Reactie door ACE — zaterdag 3 maart 2007 @ 12.02 uur

 341. Ik vond het draaien van de kersverse PvdA fractievoorzitter Jacques Tichelaar ook wel mooi om te zien:

  http://video.google.com/videoplay?docid=2337111143126041535&hl=en

  Reactie door Bas — zaterdag 3 maart 2007 @ 12.35 uur

 342. @340
  Waarom zou ik dat doen,landverraad is misschien wat stevig,onder landverraad versta ik bv., een NSB’er maar het is ieder geval een zaak dat het volk moet weten wat de motivatie is van deze oorlog en waarom men eraan begonnen zijn.
  Ik snap nog steeds niet het bezwaar van de PVDA en CDA een betere kans bestaat er niet om hun gelijk? naar voren te brengen,

  Reactie door De Hakker — zaterdag 3 maart 2007 @ 12.49 uur

 343. # 335 bijdehandje

  Doe het rustig aan en goed uitzieken, want voor je het weet lig je weer in de lappemand.

  Nog even een domper op het weekend…..

  http://www.nu.nl/news/995070/37/Rollator_en_blindenstok_uit_verzekering.html

  Reactie door Pool — zaterdag 3 maart 2007 @ 13.05 uur

 344. Mag een politie agent weigeren misdadigers op te pakken omdat de samenwerking met zijn collega’s dan veel beter is ???

  Mag een chirurg een operatie weigeren omdat de samenwerking met zijn collega’s dan veel beter is ???

  Mag een rechter weigeren een oordeel uit te spreken omdat de samenwerking met zijn collega’s dan veel beter is ???

  Mag een leraar weigeren allochtonen les te geven omdat de samenwerking met zijn collega’s dan veel beter is ???

  Mag de Pvda haar controlerende taak weigeren omdat de samenwerking met zijn collega’s dan veel beter is ???

  Reactie door ACE — zaterdag 3 maart 2007 @ 13.17 uur

 345. @340 ACE

  Kijk eens op de link die door Bas@341 geplaatst is.

  Ik heb geen enkele zin om jou uit te dagen, ergens heb je gewoon gelijk, alleen vind ik LANDVERRAAD een iets te groot woord, maar dat ze de boel besodemieterd hebben staat als een paal boven water.

  Reactie door bijdehandje — zaterdag 3 maart 2007 @ 13.19 uur

 346. @ 345 bijdehandje

  Je hebt gelijk ; een ieder assosieert Landverraad met zowat het ergste.

  Het is inderdaad een zeer zware morele beschuldiging waarmee ik ook zelf veel moeite heb.

  Ik heb mijn mening dan ook tientallen malen gecontroleerd maar blijf tot hetzelfde standpunt komen.

  Mijn vraag aan iedereen is eenvoudigweg :
  wat zie ik over het hoofd ?, welk aspect ben ik vergeten ? etc.

  Want als het zo is, is het toch mijn burgerplicht dit aan de kaak te stellen en dit aan iedereen kenbaar moeten maken.

  De concentratiekampen en wat erin gebeurde werd in de tweede wereldoorlog ook genegeerd en/of (dood)verzwegen door goede mensen. Moeten wij dan dezelfde fout maken ????

  Als het landverraad is, mag ik het van jou dan niet zo noemen, vraag je mij valse fatsoenlijkheid te betrachten ????

  Ik vraag jullie om argumenten ten einde wellicht mezelf te corrigeren zodat ik niet voortaan de Pvda onterecht zal beschuldigen, wat is er zo erg aan om mij daar mee te helpen ?.

  Ik heb het debat live gezien en heb uiteraard
  de link door Bas nogmaals bekeken.

  Maar daarin zegt zelfs JM dat de handelswijze van de Pvda de democratie in het hart treft. Wat betekent dat dan volgens jou ???, leg mij dat eens uit ???

  Dit is zeer ernstig en ik wens deze kwestie niet lichtvaardig te benaderen maar wel
  EERLIJK

  Reactie door ACE — zaterdag 3 maart 2007 @ 13.51 uur

 347. @337.Henny
  Ik deel die zorg met u. Ik deze week tot laat in de avond het debat via internet gevolgd en vond de situatie ronduit beschamend. Dit kan niet.
  Een kabinet mag geen stemadvies verplichten aan de tweede kamer, zeker niet in zo iets primair als waarheidvinding mbt een oorlog die op leugens is gebaseerd. De hoofdelijke telling was niet voor niets.
  Ik vind dat hier tegen opgetreden moet worden, desnoods via een strafrechtelijk onderzoek. Dit kan absoluut niet.
  De waarheid rondom de Irak oorlog moet op tafel komen, zelfs voor een leek is het nu duidelijk dat men wat probeert te verbergen.
  We kunnen als burger deze overheid niet vertrouwen als men de waarheid probeert te verbergen.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 3 maart 2007 @ 14.00 uur

 348. @346.ACE
  Laten we niet met eindconclusies beginnen, maar met een onderzoek. Dat is wel zo eerlijk en objectief.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 3 maart 2007 @ 14.02 uur

 349. John, wat appart dat je dat vermeldt! De SP is als enige partij al jaren in het land te vinden en ook scholen zijn en worden door hun druk bezocht. Wil je met argumenten komen zodat iedereen weet dat de SP bestaat uit oplichters? Dat praat iets makkelijker namelijk. Iedereen kan spugen, snap je?

  Reactie door cynthia — zaterdag 3 maart 2007 @ 14.13 uur

 350. @334.sander
  Velen wijzen nu naar de Armeense kwestie, velen die niet Turks noch Armeens van afkomst zijn. En terwijl de verwijten over en weer gaan verliest men de “olifant in de kamer” uit het oog. We hebben zelf het een en ander uit te leggen als het gaat om geschied schrijving. Laten we dat niet uit het oog verliezen.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 3 maart 2007 @ 14.14 uur

 351. @ 347 Rob de Kuster

  Ik ben van mening dat een eerlijk en objectief onderzoek niet meer mogelijk is, dat was uiteindelijk steeds mijn inzet.

  Ik wil niet subjecftief zijn en als JPB naar straks blijkt van alle blaam gezuiverd wordt, zal ik dat als eerste erkenen en hem desnoods publiekelijk zijn voeten kussen.

  Maar landverraders zijn ook gewoon mensen die handelen op grond van belangen en argumenten en dit doen in een situatie die zij niet beheersen.

  Wat ik bedoel te zeggen is dat de meeste van ons te naief staan tegenover het begrip landverraad. Het is nooit zo dat een landverrader denkt ik ga eens iets ongelooflijk fouts doen, natuurlijk niet !.
  Daarom wordt het 9 van de 10 keer pas veel later als landverraad herkent en erkent.
  Als het te laat is.

  Ik wil niet tot de mensen behoren die de andere kant uitkijken en vind dat je dingen moet benoemen wat ze zijn.

  Ik vraag slechts commentaar op mijn mening ten einde nuances of correcties daarop aan te brengen.

  Als niemand argumenten aanvoert die hout snijden zal ik Pvda’ers voortaan benoemen wat ze zijn.

  Reactie door ACE — zaterdag 3 maart 2007 @ 14.21 uur

 352. @ 349 Rob de Kuster

  Ik ben het hier volledig mee eens, goed gesproken.

  Reactie door ACE — zaterdag 3 maart 2007 @ 14.23 uur

 353. Opvallend was wel dat de heer Tichelaar alsmaar blijft bevestigen dat hij het met de SP standpunten mbt een onderzoek naar de Irak oorlog eens is. Hij hoeft niet overtuigt te worden zegt hij zelfs in de kamer, vervolgens stemt de gehele “onafhankelijke” PVDA fractie wel tegen de motie. En nog volhouden dat ze het SP standpunt onderschrijven.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 3 maart 2007 @ 14.23 uur

 354. Pool@343

  Ik zal het doen Pool, kalm aan bedoel ik.
  En zie nu pas je ook je opmerking over die grog en dat verpleegstertje staan.
  Nou kan ik je wel zeggen dat ik dat verpleegstertje niet aan m’n bed moet hebben, zou m’n rikketik niet aan kunnen.

  Wat je link betreft, ziet er fraai uit.

  HOE WAS DE SLOGAN VAN KABINET BALK IV OOK ALWEER??
  Lekker sociaal en christelijk zijn ze bezig hè?
  Je zou bijna wensen dat hij het weer aan z’n poot kreeg, maar jáh, die eikel heeft natuurlijk geld zat om zelf krukken te kopen .
  Eigenlijk is het zelf een kruk!!!!!

  Reactie door bijdehandje — zaterdag 3 maart 2007 @ 14.25 uur

 355. @333 Sjaak, this government took my breath
  away, answering your ‘link’!
  Goed dat je weer partij kunt geven, dan kun-
  nen enkele night-and-day-whatchers even een
  time-out gebruiken. Zékerheid vóór alles en
  in ieder geval nog een ruim weekend, to tell
  the people precisely what it is all about,
  so help us some days longer to make thins
  crystal clear, also for the expected fo-
  reigners on-line! I suppose you could be
  able enough to add an English version as well
  to your name, or does it already exist here
  somewhere? Try yourself to have also a good
  weekend, see your comments nex wednesday al-
  so with pleasure coming to all of us.
  SPlendid idea! So long!

  Reactie door Madelief — zaterdag 3 maart 2007 @ 14.33 uur

 356. @ 352 Rob de Kuster

  Dat is natuurlijk om te voorkomen dat de Pvda imago schade lijdt.

  De integriteit van de partij aan de orde en ze willen dus een duidelijke scheiding aanbrengen tussen hun standpunten en wat praktisch mogelijk is.

  Eerlijk gezegd komen ze er nog mee weg ook.

  Ze verwoorden het alsof ze niet anders konden, ze konden er niets aan doen, ondanks dat de CDA en CU geen degelijke argumenten over tafel kunnen brengen.

  Bovendien doen ze alsof ze het doen uit landsbelang, wij zijn bereid alle sores op ons te nemen zodat het land kan worden geregeerd.

  Weldoeners die zich hebben opgeofferd voor de goede zaak ook omdat ze geheel niets anders konden. Slachtoffers die niet anders dan het goede kunnen doen. Accidental hero.

  En wij gezapigen laten dat sprookje voortbestaan.

  Terwijl ik tot de conclusie Landverraad kom, vertel me aub dat ik verkeerd zit,

  Hallo is daar iemand ???

  Reactie door ACE — zaterdag 3 maart 2007 @ 14.38 uur

 357. Landverraders zijn zich er meestal niet van bewust, denken dat ze het goede doen met een zelfmedelijden over het fatalisme dat het nu juist hen heeft getroffen om ten koste van alles de sores op te moeten lossen.

  Reactie door ACE — zaterdag 3 maart 2007 @ 14.42 uur

 358. Landverraders weten dat ze foute dingen doen maar denken dat het nodig is voor de goede zaak en vinden zichzelf zielig maar ook trots dat ze bereid zijn die foute dingen voor hun verantwoording te willen nemen.

  Reactie door ACE — zaterdag 3 maart 2007 @ 14.44 uur

 359. De hang naar een nationale eenheid onder de leiding van een elite en met een het gehele volk verbindende ideologie en de gedachte van de organisch opgebouwde maatschappij, waarin iedereen de hem toekomende plaats inneemt en van klassenstrijd geen sprake kan zijn. Wat het fascisme echter van het oudere conservatisme onderscheidt, is dat het democratie en socialisme niet alleen verwerpt, maar tevens met hun eigen middelen bestrijdt.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 3 maart 2007 @ 17.03 uur

 360. ACE
  Een landverrader is iemand die zijn eigen land verraad. Simpel. Veelal door het verrichten van diensten aan de vijand. Ook wel door de vijand informatie te doen toekomen die nadelig voor het eigen land is. Het steunen onder valse voorwendselen van een oorlog tussen 2 andere landen, US en Irak is geen landverraad. Nederland wordt niet verraden.
  In geval van de onderhavige kwestie is er dus geen sprake van landverraad. Andere superlatieven zijn beter van toepassing. Democratieomzeephelper of hoebelazerjedeachterban, kortom het zaakje stinkt.

  Zo denk ik er over.
  Goede namiddag overigens.

  Reactie door Gandalf — zaterdag 3 maart 2007 @ 17.22 uur

 361. @ACE

  Het is Landsverraad: misdadige handeling tegen het vaderland. (aldus woordenboek)

  Een volksvertegenwoordiging die op 38 mensen na, de waarheid (rond de betrokkenheid van deze vreselijke oorlog met honderduizenden doden en er vallen nog steeds doden!!) DOELBEWUST wil verdoezelen is in mijn ogen MISDADIG bezig naar het volk dat woont in dit vaderland.

  Hiervoor dienen de 3 van Den Haag berecht te worden, want Rouvoet en Bos hebben zich door mee te heulen schuldig gemaakt aan deze misdaad.

  Reactie door Gloria — zaterdag 3 maart 2007 @ 17.26 uur

 362. Zie bericht in trouw.
  Tichelaar hoopt dat de eerste kamer de motie steunt voor een parlementair onderzoek in de zaak Irak.
  De eerste kamer is niet gehouden aan de afspraken die de tweede kamer heeft gemaakt, dus er is HOOP.
  Het doc.centr.v.oorlogsmisdaden zegt momenteel geen tijd te hebben.
  Gekker moet het toch niet worden, waar zijn ze nu eigenlijk voor.

  Reactie door bijdehandje — zaterdag 3 maart 2007 @ 17.56 uur

 363. 362

  Moet maxima dan ook niet haar paspoort als eerste inleveren.
  OO vergeten,ze ziet er niet uit als een moslim.

  Reactie door sander — zaterdag 3 maart 2007 @ 18.06 uur

 364. @ 337 Henny,

  Precies zo is het. En @ 333 Sjaak schreef het heel mooi:
  “Geloofwaardigheid werd door de PvdA verkwanseld met als loon onwaardigheid”.

  Ik ging een bepaalde richting in de ecologie studeren waar destijd geen droog brood mee te verdienen was, maar ik had geloof in die studie. Ik heb mij niet laten verleiden voor het geld om bijv. economie of rechten te studeren (geen kwaad woord over de mensen die dat wel deden overigens). Maar loyaliteit aan eigen principes lijkt me een schone zaak. Wanneer je die zo gemakkelijk verkwanselt ben je niet mijn partij. Ik eet ook geen voedsel waar mee geklooid is en ik heb geen zin in staats tv en dat vingertje van Bakellenden en Bos, want ik geloof ze niet. En ik heb een burgemeester, een aardige krullekop die altijd voor een gekozen burgemeester is geweest en nu puntje bij paaltje komt zich gewoon door een klein clubje tot burgemeester laat bombarderen.
  Bos zou nooit onder Bakellende minister willen worden etc.
  Het leven is relatief eenvoudig maar leugens en bedrog maken het steeds vervelender ingewikkelder en lelijker én ziellozer.

  Een onwaarachtig leven kan zich niet overeind houden tegen de verlokking van geld. Misschien heeft iedereen wel zijn prijs, maar zo gemakkelijk als hier waarden worden prijsgegegevn door de grote partijen is in en in droevig en zo verschrikkelijk min en mager.

  Reactie door L'écologiste — zaterdag 3 maart 2007 @ 18.08 uur

 365. ik bedoel de hakker,maar zijn gezwets is er al afgehaald.

  Reactie door sander — zaterdag 3 maart 2007 @ 18.09 uur

 366. @ 366 sander,

  Onze “vooruitgang” heeft ons in materieel opzicht geholpen maar ook is het ecologisch slechter geworden maar dat heb ik al eerder gezegd. Het heeft met technologie te maken (die overigens heel ver is ontwikkeld en die bijv. er voor gezorgd heeftdat auto’s veel minder vervuilen dan vroeger) en met spelletjes van vooral de elite en de mensen die de macht hebben.
  Wanneer we socialer en ecologischer zouden zijn, wanneer we meer respect voor mens, dier en onze aarde zouden hebben dan zou de vooruitgang, de technologie ons veel meer geholpen hebben. Ik heb al eens uitgelegd dat de technologie het mogelijk heeft gemaakt om op onverantwoorde wijze er 5 miljard mensen bij te laten ontstaan. Nu zitten we hier met zijn 6 miljard.

  Moslims, christenen en joden hebben hier niets tegen ondernomen. Natuur is bijvoorbeeld ondergeschikt in deze godsdiensten. deze godsdiensten zijn verantwoordelijk voor ontzettend veel oorlogen.
  Hierbij wilde ik het laten.

  Reactie door L'écologiste — zaterdag 3 maart 2007 @ 18.21 uur

 367. Als ik Bos naast Balkenende zie zitten smoezen krijg ik acuut braakneigingen..echt waar.

  Die gehele partij heeft voor mij en in de toekomst echt alle geloofwaardigheid voorgoed verloren.
  Deze partij sociaal…ja tot ze op het regeringspluche zitten.

  Reactie door Flinty — zaterdag 3 maart 2007 @ 18.33 uur

 368. 366 L’écologiste.

  Dan begrijpen we elkaar en ik ben het eens met je stanpunt.

  Reactie door sander — zaterdag 3 maart 2007 @ 18.47 uur

 369. @368
  Een zeer groot deel zeker 50 % is tegen dat mensen met twee paspoorten een regeringsfunctie vervullen.
  Het is landverraad als een meerderheid in de kamer deze menig negeert.
  Vooral als een van deze belemmert wordt in haar functie met dictaten die door een ander vaderland waar zij niet meer vertoeft worden opgelegd.

  Reactie door De Hakker — zaterdag 3 maart 2007 @ 20.51 uur

 370. @363
  Wat ben je toch aan het discrimineren hier wat heb jij tegen moslims.
  Ik zie het verschil niet tussen een moslim of weet ik veel.
  Ik vind het beschamend dat je steeds deze mensen naar voren haalt hier terwijl deze helemaal niet deel van uitmaken waarom het hier gaat.
  Misbruik hun naam niet steeds hier om je gelijk te bevestigen.
  Schaam je.

  Reactie door De Hakker — zaterdag 3 maart 2007 @ 20.56 uur

 371. @363 sander

  UITERAARD geldt dit dan ook voor Maxima!
  Zoals Pool in dit verband ergens zegt:
  gelijke monniken, gelijke kappen.

  Geen Ayaan herhaling!

  Reactie door Gloria — zaterdag 3 maart 2007 @ 22.34 uur

 372. Hakker.

  Ik heb heel wat te maken met wat jij loopt te brallen.
  Ik voel mij hetzelfde als mevr albayrak.
  Waarom.
  Omdat mijn Vader daar vandaan komt.
  Omdat ik ook 2 paspoorten heb gehad.
  Toen ik 18 werd heb ik de nederlandse nationaliteit aangevraagd.
  Omdat ik wereldvreemd ben in Turkye.
  Ook omdat ik de militaire dienst niet inwil.
  Hier in nederland ben ik gekeurd.maar ik zei te weigeren om in dienst te gaan.

  Wat jij aanhaalt over het belang is pure discriminatie.
  Geen moslims,wel blanken.
  Die 50% die jij beschrijft,zijn de geert wilders stemmers en het cristelijke zooitje waar de cristenen de ubermensch zijn.
  Gelukkig schaar jij je onder die 50%.
  Ikke niet.

  Reactie door sander — zondag 4 maart 2007 @ 7.55 uur

 373. 340. Je behoeft me daar niet voor uit te dagen hoor ik sta wat dat betreft volledig achter je.

  De inwoners en kiezers bepalen wie er in de kamer komt op verkiezingsprogramma’s en wie aldus kans heeft een regering te vormen.

  De inwoners en kiezers zijn het land.
  Verraad aan de kiezers is derhalve landverraad.

  Reactie door Henny — zondag 4 maart 2007 @ 10.17 uur

 374. Toevoeging. Het maakt me eigenlijk niet uit hoe je zoiets noemt, zaak ik dat ik me gepiepeld voel m.n. door de PvdA ook al heb ik SP gestemd. Groen-Links is Groen rechts de PvdA is de Partij van het bedrijfsleven. Let op ze geven nu een vinger om vervolgens een hele hand te pakken.

  Reactie door Henny — zondag 4 maart 2007 @ 10.26 uur

 375. Goed gedaan Jan, Henny je hebt helemaal gelijk Groen-links is een liberale partij.
  En nu op naar 7 maart, ik ga zeker stemmen.

  Reactie door cor — zondag 4 maart 2007 @ 11.37 uur

 376. nu sp!

  Reactie door Armin — zondag 4 maart 2007 @ 13.40 uur

 377. @ Gloria en Pool

  waar men nu wel voor moet oppassen is dat deze discussie aangaande de dubbelle Nationaliteiten,is dat men het straks ook in hun voordeel kunnen gaan omdraaien als het gaat om de Europese grondwet.

  stel je eens voor dat men gaat voostellen om dan mensen van bv Turkse afkomst dan maar een EU paspoort te gaan geven,met daarbij een verblijfsvergunning [permanente] voor het land waarin zij woonachtig zijn.

  dan word er misschien ook wel een slimme constuctie bij bedacht om deze mensen ook een bestuurlijke functie te laten vervullen daar zij Europees staatsburger zijn…

  misschien ga ik hiermee iets te ver,maar vergeet niet dat men alles een kant op kan trekken als men er voordeel in ziet met betrekking tot die EU grondwet.

  Reactie door iew — zondag 4 maart 2007 @ 14.26 uur

 378. @372
  Wat jij aanhaalt over het belang is pure discriminatie.
  Geen moslims,wel blanken.
  Die 50% die jij beschrijft,zijn de geert wilders stemmers en het cristelijke zooitje waar de cristenen de ubermensch zijn.
  Gelukkig schaar jij je onder die 50%.
  Ikke niet.
  …………….
  Uit het bovenstaande blijkt dat je alles nog niet op een rijtje heb staan.
  Ik heb een uit een eerder reactie begrepen hier op de site dat je de voorkeur heb om te gaan stelen in plaats te gaan werken.
  Stop daar nu je energie in om te gaan studeren en werk zoeken en niet in het uitkramen van onzin.

  Reactie door De Hakker — zondag 4 maart 2007 @ 15.01 uur

 379. Ps
  spoel je hersens eens met informatie.

  Reactie door sander — zondag 4 maart 2007 @ 15.32 uur

 380. Landverraad…

  Een NSB-er was een landverrader vóór 1940, tijdens 40-45, of erna of altijd?
  Wie bepaalt dat?
  Wanneer Bakellende blijft liegen is hij dan een landverrader of zijn juist de mensen die willen dat hij de waarheid spreekt juist landverraders? Wil de echte landverrader opstaan?
  Kijk een Duitse soldaat die netjes zijn functie heeft vervuld en de bevelen heeft uitgevoerd tijdens de oorlog, is hij een landverrader of de soldaat die gedeserteerd is en bij het verzet is gegaan?
  Poncke Prinsen is overgelopen en werd voor landverrader aangezien.
  Hier raken we aan een essentieel punt.
  De heersende opinie is natuurlijk dat de deserteur die bij het verzet ging de goede Duitser was. Maar dat zegt ons gevoel voor rechtvaardigheid. Wat zou de jurist zeggen? En Bakellende laat zich adviseren door juristen…
  Komt het dichterbij zoals Poncke Prinsen zijn de meningen in Nederland veel meer verdeeld lijkt me.

  Een soldaat die naar Irak ging moest de bevelen van zijn meerdere opvolgen, maar misschien kwam hij wel in conflict met zijn geweten. Jammer dan. Hij kan zich nu nog geen juist oordeel vormen over de situatie want er komt geen onderzoek.
  Voor hem is er maar 1 waarheid: bevel opvolgen.
  Daarom was ik ook tegen het leger. Je wordt als gewetenloze behandelt door gewetenloze meerderen.
  De hierarchie is sterker dan de waarheid, de premier is sterker dan het gekozen parlement.

  Mensen wordt nou toch wakker en stemt allen SP, al was het maar om de boodschap door te geven dat Nederland eindelijk wakker werd op 7 maart.

  PS en landverraad…de aarde is al zo vaak verraden en zo ook de mensen.

  Reactie door L'écologiste — zondag 4 maart 2007 @ 16.38 uur

 381. ACE @340,

  Landverraad, of verregaande volksverlakkerij…

  Het gaat erom dat het volk zich niet zo laat misleiden en uit zijn luie stoel komt en actie voert.
  Burgerinitiatieven … zoals bv. genoemd onder 253.

  Het bewijs is met de Doofpot Coalitie (Openheid Irak) geleverd dat het volk niet langer vertegenwoordigd wordt, maar belazerd.

  We moeten zelf in actie komen.

  Zorgen dat deze doofpotaffaire niet in de vergetelheid raakt, op elke vreedzame edoch massale manier die je maar kunt bedenken…

  Reactie door Chaki — zondag 4 maart 2007 @ 17.06 uur

 382. 369

  Jouw onbenullige reactie.

  Een zeer groot deel zeker 50 % is tegen dat mensen met twee paspoorten een regeringsfunctie vervullen.
  Het is landverraad als een meerderheid in de kamer deze menig negeert.
  Vooral als een van deze belemmert wordt in haar functie met dictaten die door een ander vaderland waar zij niet meer vertoeft worden opgelegd.

  Bewijs eens dat mevr Albayrak de dictatuur steunt.
  bewijs eens dat er dictatuur is in turkye.

  Schijnbaar vind jij het normaal dat mensen die over jouw inkomen beschikt het niet overmaakt.
  Dan ga jij gezellig langs een voedselbank om je handje op te houden.
  Deze hele kliek die er nu zit drijven mensen tot de bedelstaf.
  Ik denk niet zo en ik heb geen greintje spijt als ik het moet terughalen bij de staat.
  En je opmerking over het zoeken van een baan in plaats van te jatten.
  Ik werkte destijds en dat was het enigste inkomen wat ik had.

  Als jij alleen maar instemd met de afschaffing van een dubbele nationaliteit voor moslims en niet voor onze schat van een maxima,waarvan haar ouders deel uitmaakte van de pinochetbende,dat ik alleen maar kan denken dat jij een rasist ben.
  Ook bij de SP zitten rasisten.
  En als jij die ongezouten mening geeft over eenzijdige inleveren van het paspoort,dat je er 1 terug krijgt.

  Reactie door sander — zondag 4 maart 2007 @ 18.17 uur

 383. @ ACE (307):

  Neen, ik ga helemaal niet voorbij aan de verkiezing op persoonlijke titel. Dat is me heel wel bekend. IK CONSTATEER SLECHTS EEN AL LANG BESTAAND FEIT. Degeen, die bij belangrijke onderwerpen anders hebben gestemd dan de rest van hun fractie, terwijl het niet als “een vrije kwestie” was aangemerkt, hebben het bijna altijd later moeten bezuren. Dat is de harde politieke praktijk.
  Zeker vind ik het ook juist dat in een geval als het onderhavige om een hoofdelijke stemming is gevraagd. Dan moet ieder persoonlijk “met de billen bloot”. Maar het uiteindelijke resultaat heb je gezien.

  @ Madelief (310):

  Natuurlijk ben ik het niet eens met de opstelling van de PvdA-fractie. Gelukkig zijn er onder de PvdA-leden wel andere geluiden, en ik hoop dat ze hun volksvertegenwoordigers ertoe zullen brengen alsnog in te stemmen met een Irak-onderzoek. Verder is het zeker wel mogelijk dat de Eerste Kamer een dergelijk onderzoek entameert.
  In nr. 301 constateer ik een verschijnsel, meer niet. Ik zeg absoluut niet, dat ik het ermee eens ben.

  Reactie door Olav Meijer — zondag 4 maart 2007 @ 18.35 uur

 384. @ De Hakker (313):

  Meestal denken de fracties natuurlijk ook eensgezind over een bepaald onderwerp. Dat is niet verboden! Ik weet niet in hoeverre in de SP-fractie in de Tweede Kamer ooit “dissidente” opvattingen zijn geweest over een bepaalde kwestie, en of die alsnog op de fractielijn zijn gebracht.

  Reactie door Olav Meijer — zondag 4 maart 2007 @ 18.40 uur

 385. @ ACE (340):

  Nou, “landverraad”, dat niet! Dan heb je toch geen juist begrip van dit woord. Bij landverraad gaat het om het verraden van staatsgeheimen aan een vijand, meewerken met een vijand, e.d. (Ooit zijn de Nederlandse Spanje-gangers, die in de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) de (Spaanse) democratie wilden helpen beschermen tegen het opkomend fascisme, beschuldigd van het in vreemde krijgsdienst treden en dus van “landverraad”, en hun is de Nederlandse nationaliteit toen ontnomen. Deze schande is pas heel laat weer rechtgezet).

  De PvdA-fractie heeft veleer, uit puur opportunistische partijpolitieke belangen, namelijk deelname aan het kabinet Balkenende-IV, ZICHZELF EN HUN KIEZERS verraden. Men heeft een stem uitgebracht diametraal tegenovergesteld aan de werkelijke eigen opvattingen, die tevoren expliciet werden beleden door o.a.de nieuwbakken ministers Bos en Koenders, omdat men niet buiten de boot durfde te vallen en het kabinet niet op het spel wilde zetten.

  Neen, dat is echt geen “landverraad”, ACE.

  Reactie door Olav Meijer — zondag 4 maart 2007 @ 19.02 uur

 386. @ 340 ACE

  Als er al sprake van “landverraad” zou zijn, ACE, zijn het dan verdenkingen, die je uit of vermoedens? Lijkt het je dan niet voor de hand liggen, dat bij, onderbouwde verdenkingen, allereerst aangifte wordt gedaan? Heeft daar niet een rechter het laatste woord in?

  Daarbij heb ik de indruk, dat hier nog lang niet het láátste woord over gezegd is. Tijdelijk uitgesteld, ja, maar niet uitgesproken.

  Stap voor stap, beste ACE. Laat je niet overrompelen door onmachtgevoelens.

  Reactie door franslj — zondag 4 maart 2007 @ 20.58 uur

 387. Als jij alleen maar instemd met de afschaffing van een dubbele nationaliteit voor moslims en niet voor onze schat van een maxima,waarvan haar ouders deel uitmaakte van de pinochetbende,dat ik alleen maar kan denken dat jij een rasist ben.
  Ook bij de SP zitten rasisten.
  En als jij die ongezouten mening geeft over eenzijdige inleveren van het paspoort,dat je er 1 terug krijgt.
  …………….
  Je raast maar door je heb het alleen over moslims dat heb je mij dat nergens horen zeggen voor mijn part is het een boskabouter uit China.
  Je hebt het alleen maar over racisme ik denk dat je wat beschadigingen in het verleden heb op gelopen en dat je wegens het moslim zijn je zelf een minderwaardigheid complex heb bezorgt.
  Dat is onzin natuurlijk dat je dat heb gedaan maar ik kan de knop bij jou niet in een keer omzetten, dus zoek hulp bij een psychiater alleen die kan jou vertellen dat je waanbeelden ziet.
  En van mij mag je denken wat je wilt dat is niet erg maar voor je iemand racist noemt denk dan iets langer na het is een te makkelijk uitvlucht voor een hoop mensen om hun werkelijk probleem te verdoezelen en vaak zeer beledigend voor anderen.
  Helaas blijkt dat je nog steeds wil stelen en blijkbaar een uitkering van zelf sprekend vind.
  Dat is het ook, de uitkering is voor mensen die het nodig hebben maar niet voor mensen die uit frustraties of wraak niet meer gaan werken.
  Nogmaals pak de handschoen op Sander en ga niet als een verbitterd man voor de rest door het leven.

  Reactie door De Hakker — zondag 4 maart 2007 @ 21.47 uur

 388. @380.l’ecologiste
  Dat klopt niet helemaal, l’ecologiste. Als militair mag u geen illegaal bevel opvolgen. Je blijft als militair ook verantwoordelijk voor je daden.
  Het is lang geleden, maar dat kan ik me van mijn militaire diensttijd nog wel herinneren.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 5 maart 2007 @ 0.56 uur

 389. Olav 383 en 385.
  Hoe het ook voor de oplettende kijker/lezer
  in elkaar lijkt te steken, het C.D.A. en de
  P.v.d.A. die nu wederzijds ‘enteren’ op ruige
  zee der verkiezingsbaren tonen nu toch wel
  heel ongeneerd gedrag, waarbij een C.D.A.
  een “Befehl ist Befehl” lijkt te hanteren en
  de PvdA dit klakkeloos gehoorzaamt na wat ge-
  speeld “ongemakkelijk voelen”.
  Het op de verkeerde manier in de 2e Kamer
  zitten lachen binnen 3 minuten, nog voordat dhr Marijnissen, die een spreektijd van 25
  min. kreeg toegewezen, dezelfde als die aan
  de V.V.D. werd toebedeeld, zijn pleidooi
  goed en wel gestart was, doet weinig respect
  vol aan en het ging niét om een ‘grapje’.
  De houding van deze drie nieuwe jonkies bin-
  nen het parlement zou bescheiden en devoot
  moeten zijn en doordat die indruk ook gegeven
  wordt en overdreven, komt het gedrag naar
  buiten toe over als zijnde arrogant en min-
  zaam en wordt vooral gewezen op de debatten
  die eerst gehouden zullen gaan worden.

  Echter als de onderwerpen categorisch worden
  afgewezen en onder tafel geschoven, dan kan
  ik me bij een debat zeer weinig positiefs
  voorstellen, anders dan een belérende mono-
  loog van de MP.

  Een dergelijke herhaling van donderdag 1 mrt
  kunnen we dus binnenkort weer verwachten en
  leidt tot grote irritatie binnen de Tweede
  Kamer, die in alle opzichten mee wil werken,
  al suggereert de betiteling van Oppositie
  eerder tegenwerking dan medewerking.

  Maar het kan niet zo zijn dat de status van
  een Tweede Kamer onderuit wordt gehaald in
  de bevoegdheden die de Kamer als verantwoor-
  delijkheid onderkent en heeft uit te voeren!

  Vanzelfsprekend dienen juist alle fracties binnen de 2eKamer erop toe te zien, dat ook de partijen binnen de coalitie, binnen het Kabinet dus, nauwlettend op hún handelingen
  worden afgerekend en desnoods gecorrigeerd.

  Daar kan niet aan getornd worden, en om alle
  fracties in te schakelen aan de zijde van
  het Kabinet en het dan dwingend opgelegd
  krijgen van een MP-beleid is….waanzin.

  Dan heet het al heel snel voor het Kabinet
  dat de Tweede Kamer een groot draagvlak zou
  bevatten voor alle mogelijke acties.

  Men heeft dan een gezamenlijke opdracht tot een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
  gemaakt en daarmee een oneigenlijk gebruik
  van de FUNKTIE die een Tweede Kamer behoort
  te hebben. Zo !

  In wat voor soort Democratie leven wij dan?

  Reactie door Madelief — maandag 5 maart 2007 @ 7.29 uur

 390. 377.

  Als jij zegt dat het intrekken van de dubbele nationaliteit geld voor elke buitenlander,ongeacht ras en geloof,dan ben ik het helemaal met je eens.

  Als ik het ga hebben over die joden die blablabla zijn,en andere met rust laat die hetzelfde doen,dan beschouw ik mezelf als rasist.
  Dat is het enigste waar ik bezwaar op heb over je uitspraak.
  Laten we het gewoon houden op typfouten.
  Als jij ook bedoelt wat ik bedoel,dan is er ook geen discussie meer erover.

  Het is een nieuwe week met nieuwe kansen.
  Nog een prettige dag.

  Reactie door sander — maandag 5 maart 2007 @ 8.39 uur

 391. @389
  Ok Sander ,ik hoop echt voor je dat alles op de rails komt.
  En ga uit van je eigen kracht niet bij de pakken neer zitten in ieder leven zitten tegenslagen deze overwinnen en op volle kracht verder.
  Niet meer achterom kijken en al zo je leven niet laten verpesten door dolgedraaide overheidsinstanties.

  Reactie door De Hakker — maandag 5 maart 2007 @ 9.13 uur

 392. Het was een zeer goede speech die teveel eer gaf een slechte regeringsverklaring, die alleen maar contouren aangeeft, waarna nog 3 maanden in het veld of op de hei naar invulling moet worden gezocht. Alsof de donkere wolken niet zoal duidelijk genoeg zijn! Dus is de vraag kun je wel samenwerken met een kabinet dat niet eens vast kan slellen welke koers zij moeten varen. Weg met zo’n club! En met een studeerkamerprofeet als premier wordt het brokken maken. Neem prof. Smalhout als premier en verder alleen vakministers dan, komen we verder dan met deze kamergeleeden.
  Deze schijnvertoning hen je mijns inziens teveel krediet en eer gegeven!!
  De nieuwe WAO oftewel WIA is zo schandalig en associaal zo ondervind ik aan den lijve,
  Wij zijn evenslecht als de Duitsers, “Wir haben es nicht Gewust” speelt ook dit niuewe kabinet. Er individuele sociale moorden gepleegd op onze eigen burgers onder het mom van bezuinigen, terwijl er wel geld is voor opvang allochtonen, vredesmissies etc. Laten ze eerst maar eens een sociaal familierecht bij scheidingen creeren, zodat kinderen na scheiding hun beide ourders blijvend kunnen zien etc etc.
  N.B. Een echte fileoplossing wil men blijkbaar ook niet.
  Kortom, Samenwerken alleen als het socialer wordt en niet dit margekabinet, dat er nooit had mogen komen, en er is omdat Balkenende pattex aan zijn zitvlak heeft en helaas net nog de grootste partij is gebleven. Wat zonde is dat nu!
  Vier jaar nog meen BAK ELLENDE is bijna onverdraaglijk.
  Groeten.

  Reactie door Dirk de Man — donderdag 8 maart 2007 @ 12.35 uur

 393. Het was een zeer goede speech die teveel eer gaf een slechte regeringsverklaring, die alleen maar contouren aangeeft, waarna nog 3 maanden in het veld of op de hei naar invulling moet worden gezocht. Alsof de donkere wolken niet zoal duidelijk genoeg zijn! Dus is de vraag kun je wel samenwerken met een kabinet dat niet eens vast kan slellen welke koers zij moeten varen. Weg met zo’n club! En met een studeerkamerprofeet als premier wordt het brokken maken. Neem prof. Smalhout als premier en verder alleen vakministers dan, komen we verder dan met deze kamergeleeden.
  Deze schijnvertoning hen je mijns inziens teveel krediet en eer gegeven!!
  De nieuwe WAO oftewel WIA is zo schandalig en associaal zo ondervind ik aan den lijve,
  Wij zijn evenslecht als de Duitsers, “Wir haben es nicht Gewust” speelt ook dit niuewe kabinet. Er individuele sociale moorden gepleegd op onze eigen burgers onder het mom van bezuinigen, terwijl er wel geld is voor opvang allochtonen, vredesmissies etc. Laten ze eerst maar eens een sociaal familierecht bij scheidingen creeren, zodat kinderen na scheiding hun beide ourders blijvend kunnen zien etc etc.
  N.B. Een echte fileoplossing wil men blijkbaar ook niet.
  Kortom, Samenwerken alleen als het socialer wordt en niet dit margekabinet, dat er nooit had mogen komen, en er is omdat Balkenende pattex aan zijn zitvlak heeft en helaas net nog de grootste partij is gebleven. Wat zonde is dat nu!
  Vier jaar nog meen BAK ELLENDE is bijna onverdraaglijk.
  Groeten.

  Reactie door Dirk de Man — donderdag 8 maart 2007 @ 12.35 uur

 394. Wel, ‘k heb het stuk gelezen. Mijn emoties even aan de kant gezet en rustig nagedacht over hoe een en ander verlopen is.

  Ik zie niets anders dan meer van het zelfde. De SP, waar ik al op stem sinds ik dat mag, die zich zelf gewoon aan de kant laat duwen door een kabinet met aanhang dat die naam eigenlijk niet verdiend. Was Balkenende niet al eerder duidelijk gemaakt op te mogen donderen? Bleef ‘meneer’ toen niet fijn zitten onder het motto ‘het land moet nou eenmaal geregeerd worden’?

  Christen Democratische Achterlijkheid valt blijkbaar niet te bestrijden. Wat mij betreft is het hoog tijd voor een nieuwe revolutionaire partij, met slechts één doel: namelijk het met alle mogelijke middelen systematisch verwijderen van wat ik maar voor het gemak ‘dat tuig’ noem.

  Alle mogelijke middelen? Ja! Als het normaal gevonden wordt dat Nederland – al dan niet onder NATO-vlag – deel neemt aan smerige oorlogen, wapenhandel en martelingen (er bestaan namelijk geen oorlogen waar je handen niet vies van worden), moet het toch mogelijk zijn om de kakkerlakken in eigen gelederen te liquideren?

  Nee, ik verwacht niet dat ik de volgende keer gebruik zal maken van mijn stemrecht, dat is de enige manier om te zorgen dat het de mijne blijft.

  Reactie door Ron — dinsdag 17 april 2007 @ 22.02 uur