De menselijke maat

zaterdag 23 september 2006 :: 0.10 uur

23 september 2006

Als het goed gaat met de buurt, gaat het meestal ook goed met de bewoners. En andersom. Daarom moeten we stoppen met het uitkleden van buurten, wijken en dorpen en afrekenen met de doorgeschoten schaalvergroting. Of we het nu hebben over de zorg, het onderwijs, de sociale zekerheid of de winkels en nutsbedrijven. Op al die terreinen leidt schaalvergroting tot bureaucratische controlegekte en een overvloed aan overbodige en topzware managers. Schaalvergroting vervreemdt mensen van de publieke zaak en haalt hun motivatie weg om zich voor de eigen omgeving in te zetten. Door voorzieningen meer te organiseren op buurtniveau en bewoners meer zeggenschap te geven kunnen we de publieke sector heroveren op de grijze pakken die er bezit van hebben genomen tegen topsalarissen.

De afgelopen jaren zijn burgers en hun bestuur uit elkaar gegroeid. Een enorme kloof die echter niet is ontstaan omdat mensen zich afkeren van de politiek, maar vooral omdat politici besturen met hun rug naar de burgers. De meeste mensen willen graag meepraten en meebeslissen. Dat heb ik volop gemerkt tijdens mijn twee jaar durende verkenningstocht door het land, waarbij ik bezoeken heb afgelegd aan scholen, jeugdzorg, politie, brandweer, GGD, gevangenissen, ziekenhuizen, reïntegratiebedrijven en verzorgingshuizen.

In de huidige politiek is onvoldoende besef welke negatieve gevolgen verkeerd beleid heeft voor de samenleving. De terugtrekkende overheid beloofde meer vrijheid voor professionals, maar heeft in de praktijk ruimte gegeven aan een nieuwe kaste van managers, die zich hebben genesteld in de top van (semi)publieke instellingen.

Schaalvergroting had scholen, zorginstellingen en politie efficiënter moeten maken, maar zadelde in werkelijkheid mensen op de werkvloer op met onnodige bureaucratie. Onderwijzers, verzorgers, politieagenten en andere mensen die zich inzetten voor de publieke zaak, hebben hart voor hun werk en vragen om ons vertrouwen. Door managers en protocollen op hen af te sturen hebben veel mensen de moed en de bezieling verloren.

Leerfabrieken met duizenden leerlingen slagen er niet meer in om hun scholieren de aandacht en opvoeding te geven die ze nodig hebben. De jeugdzorg bestaat op dit moment uit 15 professionele organisaties, terwijl dat er maar één zou moeten zijn. Specialisten en huisartsen moeten elke dag meer dan een uur administratie doen. De politie kan maar een derde van de beschikbare tijd besteden aan het vangen van boeven. Tijdens mijn bezoeken heb ik ook de mentale gevolgen gezien van de politiek van schaalvergroting: de beroepseer in de publieke sector is volkomen uitgehold. Veel mensen die ooit vol overtuiging kozen voor hun beroep, zijn cynisch geworden. Over hun werk, maar vooral over de politiek. Die ontevredenheid verspreidt zich over hun leerlingen, patiënten en cliënten.

Nederland kan niet worden bestuurd vanuit ministeries, dat hebben we in het verleden gezien. Maar voorzieningen kunnen evenmin worden gestuurd door managers, dat is de les die we nu moeten leren. Publieke voorzieningen zijn bedoeld voor mensen en worden betaald door mensen. Het ligt daarom voor de hand om hen als opdrachtgevers meer zeggenschap te geven. Dat kan om te beginnen door de macht van de managers te verminderen en voorzieningen zo dicht mogelijk bij de mensen te organiseren. Daarmee wordt lokaal maatwerk mogelijk. Ik ben ervan overtuigd dat alleen een terugkeer naar de menselijke maat burgers weer vertrouwen kan geven.
Bijvoorbeeld door voldoende sport- en speelvoorzieningen te organiseren in de buurt, een terugkeer van buurthuizen en buurtwerk en investeringen in wijkverpleegkundigen en maatschappelijk werk. Wijkagenten en – zoals ze in Amsterdam zeggen – buurtregisseurs moeten toezicht houden op de buurt. Jongeren en ouderen moeten terecht kunnen bij consultatiebureaus in de wijk, die ook opvoedingshulp geven aan ouders.

Lokaal maatwerk betekent ook dat we een einde maken aan de massale verzorg- en verpleeghuizen. Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig en anders met anderen onder één dak laten wonen. Bureaucratie en zinloze regelgeving beletten kinderen om op eigen erf een aanleunwoning te bouwen voor hun eigen ouders, terwijl meergeneratiewonen de oplossing voor héél veel problemen op het gebied van kinderopvang, mantelzorg en ouderenhuisvesting zou kunnen vormen. Ook de grootschalige scholen zouden afgeschaft moeten worden en vervangen door scholen waarin de leerling en de docent weer centraal kan staan in plaats van het van bovenaf gedicteerde managementprotocol. Leerlingen op het (V)MBO komen beter tot hun recht in kleinere en praktijkgerichte scholen dichtbij huis, dan in leerfabrieken met een opgelegde “brede leerweg”. Vaak verafgelegen huisartsenposten met gebrekkige hulp moeten we vervangen door wijkgezondheidscentra, die altijd bereikbaar zijn. Commerciële reïntegratiebedrijven zouden plaats moeten maken voor gemeentelijke leer- en werkbedrijven, die mensen direct kunnen helpen aan een stage of aangepast werk.

We kunnen buurten leefbaar en bereikbaar maken door betere afspraken met woningcorporaties en vervoersbedrijven. Het voorzieningenniveau in de buurten en woonkernen op het platteland kan op niveau komen door betere licentieafspraken met dienstverlenende bedrijven, zoals supermarkten, banken en postkantoren. Scholen moeten leerlingen verantwoordelijkheid bijbrengen voor de buurt, door maatschappelijke stages aan te bieden en jongeren te laten meehelpen bij buurtbeheer en buurtonderhoud.

Doorgeslagen grootheidswaan van bestuurders en managers heeft positief ingestelde mensen vergiftigd met cynisme. Het schaamteloos vooropstellen van het eigen belang door sommigen heeft hele beroepsgroepen bezoedeld. Bestuurders en managers krijgen topsalarissen, maar leveren daarvoor allerminst topprestaties – zoals blijkt in de ziekenhuizen en energiebedrijven. Dat kost niet alleen veel geld, maar ook veel vertrouwen.

Door doorgeschoten liberalisering, schaalvergroting en daaruit voortvloeiende controlegekte hebben opeenvolgende regeringen het publiek steeds verder vervreemd van de publieke voorzieningen en hun betrokkenheid daarbij. Dat was kortzichtig en uiteindelijk contraproductief. Laten we die ontwikkeling keren. In de komende kabinetsperiode moet er uitgegaan worden van de menselijke maat. Door kleinschalige voorzieningen in de buurt te brengen en te houden en veel meer zeggenschap aan bewoners over hun eigen omgeving te geven, kunnen we de publieke zaak weer teruggeven aan de mensen voor wie al die voorzieningen per slot van rekening bedoeld waren. Dat is niet alleen fatsoenlijk, maar ook heel verstandig.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

35 Comments

35 reacties

 1. Tja Jan uit alles blijkt dat liberalisering het zogenaamde “As van het kwaad” is in ons eigen nederlandje, liberalisering verwijderd mensen van elkaar. Het verschil tussen arm en rijk word groter en groter, naastenliefde verdwijnt als sneeuw voor de zon omdat men vooral bezig is met zijn eigen ego en burenstatus.
  De solidariteit heeft hier ontzettend onder geleden (Ieder voor zich en god voor ons allen, en dat laatste is wat ons altijd in de steek laat). Er is een soort machtswaanzin ontstaan onder managers die hun status willen verhogen, dit is zelfs doorgedrongen tot de politiek (Hoogervorst en zijn clubje).Het word inderdaad eens tijd dat dat de politiek terugkeert naar de kiezers en dan bedoel ik volksvertegenwoordiging zo het woord bedoeld is.
  Geen praatjes over(vergeef me de bewoordingen want ik zal ze niet gebruiken maar dit is wat ik om me heen hoor)allochtonen die lui zijn en ons sociale systeem opvreten, de gevangnissen zitten vol met van die luie zwarten enz. enz. dit is nou precies waarom de werkende middenklasser stemt op rechtsere partijen die dit probleem wel even zullen oplossen!!!!!. Vergeet hier even niet dat die zelfde partijen over het algemeen bestaat uit werkgevers die deze mensen een kans zou kunnen bieden, maar dit gebeurt niet. Ik zie in Nederland dan ook vooral een sfeer onstaan van volksverlakkerij om maar zakken te vullen en dit is al verschillende malen aangetoont in de recente geschiedenis. Jou visie omtrent vmbo kinderen klopt dan ook en niet alleen daarom, “HET GAAT OM AANDACHT VOOR ELKAAR” oftewel “SOCIALISME, SOLIDARITEIT”. Stop de zieltjes winning over de rug van andersgekleurden om politiek gewin en je wint de strijd. De SP begrijpt deze standpunten maar al te goed, en daarom stem ik SP.

  Groeten van een arbeider die kijkt wat hij door het beleid van het kabinet voor zijn gezin overhoud en weet waarom dit steeds minder wordt.

  Reactie door pierre — zaterdag 23 september 2006 @ 1.41 uur

 2. Nauwelijks had ik het beter kunnen formuleren.

  Reactie door hendrik dieks — zaterdag 23 september 2006 @ 3.42 uur

 3. De SP pretendeert dat met haar er beter naar de burger wordt geluisterd.Echter in de praktijk valt dat bar tegen. In Leiden waar de SP aan de macht is dmv coalitiedeelname lees ik geregeld dat men de wijken ingaat maar in mijn wijk is wordt er een school verbouwd de komende 5 jaren waarbij de verbouwing van de school wordt gefinancierd uit de bouw van nieuwe woningen. Tegen de verbouw van de school ook al wordt die met 900 leerlingen voor een basisschool monstrues groot (volgens mij wil de SP toch ook kleinere scholen?) is de buurt niet tegen maar de wijkvereniging die toch uit redelijke mensen bestaat heeft wel het bijzonder jammer gevonden dat er ook woningen worden gebouwd in een gebied dat toch al bijzonder krap in zijn jasje zit met 2 scholen, de grootste hockeyvereninging zit enz (enfin voor meer details kun je contact opnemen met Thomas van der Duyn van de buurtvereniging). Het plan van de financiering van de verbouw van de school is al een paar jaren oud en oa door het vorige college gepropageerd (Pechtold) maar als de SP zo goed wil gaan luisteren zouden ze wel met een beter idee kunnen komen dan alleen te suggeren dat er ook goedkope woningbouw moet komen. Dat is een bijzondere vorm van slecht luisteren waardoor ik me ernstig afvraag wat de SP onder luisteren verstaat en ik me sterk afvraag terwijl ik de SP de afgelopen 10 jaar te vuur en te zwaard heb verdedigd mijn stem wel waard is. (niet alleen om dit geval maar het is wel een aardige praktijkcase)

  Reactie door Joris — zaterdag 23 september 2006 @ 8.15 uur

 4. Goeden morgen vrienden SP.

  Zeker Jan, die waanzinnigheid op het gebied van project ontwikkeling van stadsplanners loopt de spuigaten uit.

  Op Google Earth is te zien hoe de huizen dichtheid toe neemt, want sinds korte tijd is geheel Nederland en België in ‘High Resolution’ te bekijken.
  Er zijn sporadisch uitzonderingen.
  Het is voor mij een raadsel waarom hoogwaardig opgeleide stedebouwkundigen zo verschrikkelijk weinig oog hebben voor de schoonheid van oude wijken. Afgezien nog van het sociaal gebeuren in die wijken!

  Hier in Nederland heeft men altijd laatdunkend gesproken over de huizenbouw in België. Ik kan U verzekeren dat het altijd een betere indruk maakt dan die ‘Utiliteitsbouw’ in Nederland.

  Reactie door Ouwe Dirk — zaterdag 23 september 2006 @ 8.42 uur

 5. Eindelijk. Een goed en logisch verhaal.
  Zelfs bij het onderzoek naar de ziekenhuizen bleken de de kleiner het beter te doen dan de grotere.
  De reden was : kortere lijnen tussen artsen, verpleegkundigen etc. waardoor de organisatie niet zo “stroperig” is.
  Een fenomeen wat de burger al jaren kent.
  En nu met deze coclusie aan de slag!!!!

  Reactie door Leftfoot — zaterdag 23 september 2006 @ 9.36 uur

 6. Jan, Het is te hopen dat je dit starks kan gaan aanpakken als je in de regering zit !!

  Reactie door Lambert — zaterdag 23 september 2006 @ 9.55 uur

 7. Ik heb dit aan der lijve meegemaakt bij een vrijwilligersclub. Ik was onderdeel van het bestuur en deed voornamelijk financien.
  Hoewel er ook bestuurlijke beslissingen genomen moesten worden, en er een financiele verantwoording was, waren we vooral bezig met de vrijwilligers, door voorwaarden de scheppen waarin ze zich prettig voelden.
  De sfeer in de club was zo goed dat wij eigelijk niet meer aan werving hoefden te doen. Vrienden en kennissen van vrijwilligers namen zelf met ons kontakt op om mee te doen, omdat ze de positieve verhalen hoordde en mee wilden doen.
  We hadden een vrijwilligerbestand van zo’n 100 mensen, waarvan en altijd 25-30 meededen een hele week lang. Er waren mensen die er vakantie voor opnamen.

  De sfeer en de cultuur die er heerste was ons paradepaartje, en dit koesterde we.

  Het voltallige bestuur, deed altijd mee in de uitvoering, hielp mee met poetsen, en haalde de zelfde flauwekul uit al de rest van de vrijwilligers. We waren één van hun, ook al waren de verantwoordelijkheden in sommige gebieden stukken groter. Bij de vrijwilligers spraken we er niet over.

  Dit hebben we jaren gedaan, en we (het bestuur) zijn er mee moeten stoppen, wegens verhuizingen, werk, kinderen. Soms was het gewoon niet meer te combineren.

  Er trad toen een ander soort bestuur aan. Mensen die kickten op macht. Constant waren er konflicten binnen het bestuur. De ego’s waren gewoonweg te groot. Tijdens de uitvoering gingen de meeste bestuursleden op vakantie, wat ze waren te belangrijk om mee toe doen met het volk. Degen die thuisbleven kwamen soms even kijken hoe het ging, er werden pissig als ze niet koninklijk ontvangen werden. Ze werden niet bediend door de vrijwilligers met koffie. Ze moesten deze zelf maken.
  Later werden regels overtreden door het bestuur, die ze zelf ingesteld hadden en waarvoor vrijwiligers gestraft werden.

  Ik hoef jullie niet uit te leggen dat het bestand aan vrijwilliigers erg snel slonk, en na twee jaar waren alleen de die-hard vrijwilligers over.

  Ik zie dit ook bij de huidige regering. Het volk moet alles doen om aan werk te komen (opzich niets mis mee), maar de bestuurders halen hun neus zelfs op voor een baantje in de kamer. Dit zet kwaad bloed. Alleen zijn burgers afhankelijker van de overheid dan van een vrijwilligersorganisatie, dus is -tot ziens- er niet bij.

  Wij hebben bestuurders nodig die niet neerkijken op het gewone volk. We hebben ministers/staatsecretarissen van onderwijs nodig, die eens in een klas willen gaan. staan, mensen die verkocht zijn aan hun taken. We moeten af van die egotrippers die er nu zitten. We hebben een cultuur gecreerd waarin egotripperij, graaien als kernkwaliteit wordt benoemd, en deze mensen maken steeds meer promotie en stromen door naar de top. Echte vak-idioten blijven ergens halverwege hangen, en kunnen nooit hun stempel drukken op hele hele beleid.
  Dit moet veranderen.
  We moeten dit omdraaien. Graaiers en uitzuigers moeten gewoonweg niet verder komen in de samenleving, maar gemotiveerde, idealisten wel. Die mensen hebben we nodig, de rest mag maar de VS gaan.

  Reactie door alexander — zaterdag 23 september 2006 @ 12.20 uur

 8. Wij zijn vanmorgen ‘de markt’ op gegaan om de inwoners te laten weten dat we een afdeling in oprichting zijn en dat we als SP graag willen meepraten in de gemeentepolitiek van Nederweert. Door de mensen te gaan opzoeken kom je veel te weten van wat er onder de bevolking leeft en waar de problemen zitten.Het geeft de mensen vertrouwen als ze zien dat er een politieke partij is die naar hen luisterd. Ook al weten ze dat de SP nog niet kan meepraten zolang we niet in de gemeenteraad zitten, het geeft mensen toch een goed gevoel.
  Politiek bedrijven moet zijn: naar de mensen toe gaan!

  Reactie door Diny — zaterdag 23 september 2006 @ 13.42 uur

 9. http://www.gelderlander.nl/discussie/article674967.ece

  Reactie door Totampaal — zaterdag 23 september 2006 @ 13.43 uur

 10. Eén mens is géén mens. De mens is van nature een sociaal/maatschappelijk/cultureel wezen.

  ‘t Individu zal zich nooit ten volle kunnen ontwikkelen wanneer deze is geïsoleerd of vervreemd van ’t collectief & te véél mensen kunnen die drievoudige ontwikkeling juist weer beperken.

  Reactie door Lezer — zaterdag 23 september 2006 @ 13.54 uur

 11. @8 Diny,

  Goed initiatief meid, ga zo door! 8)

  Reactie door Bijdehandje — zaterdag 23 september 2006 @ 14.01 uur

 12. zeg jan…
  wees nu eerlijk !
  heb je er nooit moeite mee, om in een van de rijkste landen ter wereld, waar de sociale infra zondermeer subliem is, een sfeer te creeren, dat het er hier nu zo onrechtvaardig en slecht aan toe gaat ?

  m.a.w.: heb je wel eens rond gekeken ?
  ik bedoel: verder dan je neus lang is ??

  Reactie door der kreuzritter — zaterdag 23 september 2006 @ 15.52 uur

 13. Je kunt dit ook christelijk oplossen en niet per sé socialistisch (voorbeeld: Exodus). De vereisten voor de uitvoerders van een bestuur waren:
  - niet materialistisch
  - gemotiveerd
  - kloeke mannen
  Dit houdt dus per definitie in dat graaizucht niet per definitie “rechts” is volgens mij is dat een generalisatie voor diegenen die graag iets van de negatieve kant bekijken. Verder was de macht in lagen uitgevoerd (in dit geval gaat het om een groot volk) d.w.z. problemen op het betreffende niveau aanpakken. Of er dan bij alle bestuurders van niet-links een torenhoge ambitie is betwijfel ik dus ook. Ben het natuurlijk wel in hoge mate eens met de mentaliteit dat die integer zou moeten zijn linksom of rechtsom. Niet van die types die gehakt maken van hun medewerkers en de andere kant op kijken bij problemen.

  Amen, wees gezegend

  Reactie door W6969 — zaterdag 23 september 2006 @ 16.19 uur

 14. kreuzritter,

  Ik kan niet voor Jan spreken, maar wij komen goed uit de bus als we ons land vergelijken met andere landen.
  als we ons land vergelijken met Bangladesh, dan komen we nog goed uit de bus.
  wij hebben immers voedselbanken.

  Maar omdat andere landen het slechter doen wil dit niet zeggen dat er geen verbetering nodig is. We moeten alijd kritisch blijven.
  Dus werken aan verbeteringen is wat Nederland juist zo veel beter maakt.

  De laaste jaren hebben de zwakkeren de rekening moeten betalen voor de rijkere, op meer dan een gebied, en dit is oneerlijk.
  Bij minder verdienende kunnen vaak de basisvoorzieningen niet meer eens betalen, terwijl de mensen die er warm bijzitten en nog warmer bijzitten.
  Dit moet stoppen.

  Ook op een wereldschaal is veel mis. Vandaag stond op nu.nl dit:
  De exclusieve club is als geheel opnieuw rijker geworden. Alle miljardairs samen bezitten 1250 miljard dollar, 120 miljard meer dan vorig jaar.

  Dit moet toch echt stoppen. 120 miljard……
  Daar kunnen veel Africanen voor eten.

  Reactie door alexander — zaterdag 23 september 2006 @ 16.19 uur

 15. Zalm verkoopt in totaal 167 miljoen aandelen KPN, waarvan 87 miljoen worden verkocht aan de Amerikaanse banken Goldman Sachs en Citigroup.Dit was 8% van het aandelenkapitaal van KPN welke te Staat nog had.Vooreerst,waarom moeten de Amerikaanse Banken ,welke ieder jaar woekerwinsten maken deze aandelen verkopen?
  Verder mag niet onvermeld blijven dat de Staatsopbrengst de helft is van de huidige beurswaarde welke nog aan de lage kant is.
  M.a.w. de Staat en dat zijn wij allemaal heeft omgerekend 10 miljard euro minder ontvangen omgerekend naar de huidige beurswaarde.Zalm wordt de hemel in geprezen omdat hij de minima naar de voedselbanken heeft gejaagd,via de miljarden deals van speculanten en Amerikaanse banken. Dit is feitelijk hetzelfde verhaal als de uitverkoop van het goud van de Nederlandse Bank,met toestemming van Zalm/VVD,welke tegen bodemprijzen is verkwanseld,aangezien nu de goudprijs verdubbeld is.Deze miljarden verliezen,zorgen nu voor tekorten en schamele overschotten op de begroting.Het is wel heel erg ZUUR dat speculanten en
  banken het ZOET hebben weggegraaid,waardoor de kiezers,nu met aalmoezen afgescheept worden.
  Zalm zal straks,precies als supergraaier Wim Kok,overladen worden met commissariaten en dik betaalde adviesfuncties,want connecties heeft hij nu genoeg.

  Reactie door Maan Arkenbosch — zaterdag 23 september 2006 @ 19.11 uur

 16. Een kreuzritter!? Is dat een gemiddelde tussen een chtisten en een nazi?

  Reactie door Roel — zaterdag 23 september 2006 @ 19.49 uur

 17. Helemaal met je eens Jan.

  Ik lees je topic eigenlijk als aanvullende verwoording op mijn reactie 11.) in je topic; Geen afsluiting gas en water in de winter.

  Ik vind trouwens dat afsluitng geheel uit den boze is, het gehele jaar dus….

  Reactie door Bertoli — zaterdag 23 september 2006 @ 19.52 uur

 18. Van mij mag het ook verboden worden dat mensen uit het bedrijfsleven in de politiek gaan dit vanwege belangenverstrengeling! Alleen een adviserende rol zou passend zijn. Ook opvallend dat het vooral VVD èrs zijn!!En een opstap naar het bdrijfsleven vind ik ook fout! Je zit in de politiek om de mensen die je gekozen hebben te dienen en niet om je eigen zakken te vullen…wat nu wel zo is bij teveel ministers, raadsleden en wethouders
  De macht van het bedrijfsleven moet stoppen! Politiek en bedrijfsleven zijn 2 heel andere dingen. Een bedrijf is er om winst te maken met zo weinig mogelijk middelen ( helaas!)en de politiek is er voor ons allemaal!, je zou het niet zeggen, dit laatste.. maar zo moet het wel zijn!

  Reactie door cynthia — zaterdag 23 september 2006 @ 20.32 uur

 19. Hoi

  Ik las laatst dat Jan een fan zou zijn van Che Guevara en Mao.

  Weet hij dan niet beiden massamoordenaar waren ?

  Reactie door ed — zaterdag 23 september 2006 @ 20.40 uur

 20. Wat is bewondering ik heb dit wel voor ondermeer Hitler.
  Als je in staat bent om van een huisschilder op te klimmen tot een halve wereld beheersende dictator mag je daar wel bewondering voor hebben.
  Dat is wat anders dan zijn daden goed keuren.
  Ook kan je best bewondering hebben voor bv. Bush om de halve wereld achter je te krijgen om achter spoken aan te jagen.
  Of bewondering voor JPB die al halve Nederland wijs maakt dat het zoet gaat regenen en dat we het geweldig goed hebben.
  Waar ik ook ontzettend veel bewondering voor heb is Verdonk het toppunt van onkunde waarbij de hele VVD een schaamhaar van haar in de bureau lade heeft liggen van bewondering.
  Nog meer heb ik bewondering dat men gevangenissen er door douwt die branden als fakkels.
  Waar ik ook veel bewondering voor heb is met een gouden koets langs de voedselbanken rijden.
  Waar ik nog de meeste bewondering voor heb is dat jij steeds met onzin op deze site komt.

  Reactie door Jofel — zaterdag 23 september 2006 @ 21.45 uur

 21. Waarom zouden zakenmensen niet in de politiek mogen? Ze zijn juist economen, de mensen die gericht zijn op de markt en het stimuleren van deze. Dat dit niet altijd overeenkomt met de o zo humane standpunten van de SP.. tsja.

  Reactie door Niels — zaterdag 23 september 2006 @ 22.08 uur

 22. @17 Correct Bertoli!
  Ook door totale afsluiting kan ‘dood door
  schuld (van afsluiting)’ ontstaan.
  Niet zo moeilijk trouwens voor iedereen om
  daar zelf een invulling voor te bedenken.
  De hulp dan van buren, familie en kennis-
  sen te moeten inschakelen, die dat mogelijk willen doen voor een of 2 dagen,
  is de ‘mantelzorg’ die de Overheid hen in
  de maag splitst en tevens inbreuk pleegt
  op hun privacy, ook gebonden aan het bud-
  getteren van de eigen ‘energie’ op twee
  fronten. Als buur, door de Overheid, belast worden met andermans energietekort
  is een eerste klas aanfluiting en een ver-
  keerde manier van medemenselijkheid te
  verwachten. Zeker als je niet weet, hoe ook anderen hun verborgen armoede proberen
  niet aan de buitenwereld kenbaar te maken.

  Reactie door Madelief — zondag 24 september 2006 @ 4.08 uur

 23. +@22 had deze bijdrage dus ook bij het
  vorige onderwerp ‘afsluiting van…etc.’
  geplaatst kunnen worden. Goede morgen, nog
  even en het wordt weer licht en binnen 8
  uur zitten we allemaal in Buitenhof 12 uur!

  Reactie door Madelief — zondag 24 september 2006 @ 4.14 uur

 24. @20 Jofel,
  Goed verhaal Jofel! Wie de schoen past, moet hem maar aantrekken!

  Reactie door Ton — zondag 24 september 2006 @ 7.08 uur

 25. @3 Joris, de school zal een aantal jaren
  leerlingen moeten opvangen en als er ook
  niet wat goedkopere woningen komen om min-
  der kapitaalkrachtigen in te laten wonen
  waarvan ook de kinderen naar scholen moe-
  ten, kan het heel goed mogelijk zijn, dat
  men met het oog op een lange termijnplan-
  ning toch gekozen heeft voor deze oplos-
  sing en het gebouw zo bouwt dat het nadien
  een multifunktie kan krijgen !
  Bovendien is het uit de tijd geworden bijv. 3 scholen van allerlei verschillende
  gezindten te bouwen op ‘zicht-afstand’van
  elkaar.
  Zelf kende ik een rector die van meer dan
  1000 leerlingen de namen kende, doordat
  hij ze elke dag opwachtte bij de ingang
  en de ‘brugpiepers’ extra aandacht gaf:
  een hérder voor zijn leerlingen. Het is
  dus maar hoe je ook een grote school weet
  te organiseren en hoe en wáár je de vinger
  aan de pols weet te houden.
  Op die school zaten dus ook geen jongens
  op met petten/caps om zich deels anoniem
  onder verscholen te weten, géén sprake van! Overigens laten gemotiveerden voor
  hockey maar even buiten de stad fietsen
  voor hun sport, goed voor hun conditie en
  een ‘warming-up’ of moet er zo nodig met
  een stick geflaneerd worden in de woon-
  wijken door de happy few? Kom de woonwij-
  ken moeten ingericht worden voor iédereen!
  Je kunt je voorstellen dat ook speelvelden
  voor allen toegankelijk moeten zijn of wil
  je ouders met hun kleintjes sturen naar
  die gekleurde ballenbak van die dikmakers-
  tent, nee toch?
  Als de scholen van de toekomst leerlingen
  moeten herbergen net zoveel uren als dat
  de ouders voor hen werk moeten maken, dan
  is het meer nodig de school te bouwen met
  een recratieve ruimte speelveld/zwembad
  ernáást Joris! Bakens verzetten en jongelui in hun teenertijd aan alle kanten
  gegemoet komen is dan tot gebód geworden,
  als het goed is en dát had eigenlijk al
  zo moeten zijn, anticiperen op wat de toe-
  komst in zal houden: inspanning maar ook
  ontspanning,zonder van scholenleerbunkers
  te maken! Bewaakte ruimten onder de school
  die voorzien in film kijken en zélf muziek
  maken, ontmoetingsruimten van kwaliteit
  ontwikkelen, zodat op school moeten blijven tot je 18e nog leuk kan blijven!
  Snap je Joris? Ga daar eens voor op pad,
  en zit het je werkelijk hoog, schrijf dan
  A. Pechtold een uitvoerige brief! See you!

  Reactie door Madelief — zondag 24 september 2006 @ 11.14 uur

 26. OORZAAK EN GEVOLGEN.

  OORZAAK: Nederland heeft zijn productie bedrijven in de verkoop gezet of naar de goedkope landen geexporteerd.

  GEVOLGEN: Nederland is een dienstvelenend natie geworden. Mensen volgen hogere opleidingen en helpen mee de overheadkosten te stimuleren. Hun inzet levert niets op, met andere woorden Nederland organiseert zich naar de KLOTEN.

  Reactie door Henk.H — zondag 24 september 2006 @ 11.15 uur

 27. @20 Jofel
  Ik heb ook geen bewondering voor die dingen die jij opnoemt. Het heeft er alleen niets mee te maken. Als Jan een fan is van Mao en zijn politiek dan weet je ook wat de gevolgen kunnen zijn. Maar Jan is geen Mao en Mao is geen Jan. De ideologie van Jan is echter ondermeer geinspireerd door de ideeen van Mao en dat kan je niet ontkennen of goedpraten.

  ps Hitler had inderdaad goede sociale ideeen voor het volk maar had ook een masterplan.

  Reactie door ed — zondag 24 september 2006 @ 12.21 uur

 28. Ed, je lult uit je nek..ik kan het niet anders zeggen! Zijn ideeen hebben niets met Mao te maken!
  Jan maakt er geen geheim van ooit eens het idee gehad te hebben dat MAO goed was. Hij kwam erachter dat MAO een dictator was en heeft zich toen omgedraaid! Een mens, vooral een jong mens maakt fouten en zo hoort het want van fouten leer je. Het siert Jan dat hij niets in de doofpot gooit! Iedereen die het uitgekauwde verhaal m.b.t. Mao wil lezen kan dit gewoon doen op de weblog van Jan en daarna a.u.b. verder kijken dan de neus lang is!

  Reactie door cynthia — zondag 24 september 2006 @ 13.31 uur

 29. Ed, ik vind het jammer dat je MAO erbij haalt. De SP heeft niets met MAO te maken. Jan heeft ooit eens gedacht dat MAO goed was, dit bleek niet het geval.
  Mensen maken fouten en zeker als ze jong zijn. Het mooie van Jan is dat hij zijn fouten toegeeft en dat hij er van leert.
  De SP is veel te goed voor MAO, dus eigenlijk vind ik het ronduit beledigend voor alle sp leden waaronder ik zelf.

  Reactie door cynthia — zondag 24 september 2006 @ 13.38 uur

 30. @12 der kreuzritter

  Dat heb je goed gezegd: een land waarin “de sociale infra zondermeer subliem is”
  Het zwaartepunt ligt voor wat mij betreft in het woord zondermeer: zonder méér te zijn dan dát. der kreuzritter, wees nu eerlijk! m.a.w.: heb je wel eens rond gekeken?
  ik bedoel: hoe lang is jouw neus??

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 24 september 2006 @ 14.04 uur

 31. @25
  Je woont zeker niet in de buurt. Waar het mij om gaat dat de buurt bij monde van de buurtvoorzitter de wens heeft geuit minder woningen te bouwen en dat niemand daar naar luistert, ook niet de partij van Jan die dat pretendeert. Nee die zit alleen maar afgunstig te kijken naar een buurt van de happy few met hockeysticks. (lees je flauwe reactie) Dat is echt flauwekul want er wonen ook al genoeg mensen met een kleine beurs die ook niet hockeyen. Ik vind een lagere school van 900 mensen absurd groot en dan kan je krom lullen dat dat allemaal wel te behapstukken is maar beter is te zorgen voor een goede spreiding over de stad Leiden en ook witte kinderen op zwarte scholen te zetten ipv met zijn allen op een witte school. Kortom madelief de SP moet eens doen wat die pretendeert en geen D66/VVD beleid voortzetten. Je bent by the way wel de eerste die eens op kritiek reageert, dat valt wel te prijzen. Tenslotte vraag ik je als buurtbewoner eens op zondag langs te komen en met een suggestie te komen om te zorgen dat de parkeeroverlast (ook op de rest van de week) wordt weggewerkt. Van mij als niet autobezitter mag de SP de buurt autovrij maken en dan niet zo slap als vorige week toen de auto’s je nog en masse van de sokken reden, weer lekker inconsequent een autoloze dag waarbij je struikelde over de auto’s in de stad Leiden zelfs in het centrum.

  Reactie door Joris — zondag 24 september 2006 @ 18.47 uur

 32. @ 27 ed

  Wat zit je steeds te zeiken met je onorthodoxe ideëen.
  Ik snap werkelijk niet wat jij hier op deze weblog te zoeken heb, behalve dat je eigenlijk wilt janken van ellende omdat volgens de peilingen de SP al meer zetels heeft dan de VVD.
  Trouwen kom jij niet voor bij de Vikingjeugd of ben je familie van Rost van Tonningen omdat je extreem rechtse ideëen hier loopt te verkondigen.
  Ik denk dat het beter is als je verdwijnt van deze weblog, je maak je alleen nog maar meer belachelijk.

  Reactie door Pool — maandag 25 september 2006 @ 0.30 uur

 33. Dat is een dijk van een tekst! We moeten instellingen decentraliseren, waardoor dure bureaucratische managementlagen kunnen worden verwijderd. Zaken op lokaal niveau aanpakken met “de buurt” als basis van een participerende democratie.

  Het Bolivariaanse model!

  Reactie door J3roen — maandag 25 september 2006 @ 0.35 uur

 34. 15. Ja Maan dat klopt ik heb het niet zo gehoord bij het NOS journaal maar gelezen bij ik dacht RTLZ of euro-news.
  Je moet er wat voor over hebben om de waarheid te achterhalen, zelfs naar op zich volkomen oninteressante beursberichten kijken want wie zijn vijand kent kent zijn vrienden.

  Reactie door Henny — maandag 25 september 2006 @ 23.30 uur

 35. 19. Ed
  Je loopt achter jongen zeker bij Balkenende op bezoek geweest.Die is samen met Bush bij de familie BIB-Laden in Saoudie Arabie op de thee geweest.
  Zal de Geus hem wel in z’n oor gefluisterd hebben die roept wel meer dingen die hij moet terugtrekken. Paniekvoetbal noemen ze dat.

  Ik ben trouwens ook een fan van Che, jammer he.

  Ik meen overigens ook vernomen te hebben dat Balkenende en Van Baalen fan van Bush en de CIA zijn. Heb ik iets gemist dan.

  Reactie door Henny — maandag 25 september 2006 @ 23.37 uur