Dit volk verdient beter!

woensdag 21 september 2005 :: 13.52 uur

Hieronder kun je mijn bijdrage aan de Algemene Beschouwingen lezen, terugkijken kan hier. (realplayer)

Algemene BeschouwingenAlgemene Beschouwingen

Wim Kan zei ooit: ‘Democratie betekent: het volk aan de macht. Als ik ’s morgens de krant opensla ben ik altijd weer benieuwd wat ik nu weer vind.’

Er was nog nooit een kabinet dat zo weinig vertrouwen genoot onder het volk als dit kabinet.

Nog nooit heeft een regering zo ver afgestaan van het volk dat ze moet leiden.

En nog nooit is er zoveel bitterheid, schamperheid en cynisme geweest over ministers en het gevoerde beleid.

Volgens het SCP zijn slechts 16 van de 100 mensen ronduit positief over het kabinet.

In het afgelopen jaar heb ik elke maand één week doorgebracht in steeds weer een andere provincie.

Ik heb ze allemaal gehad, minus één.

Vanwege een klein lichamelijk ongemak heb ik dat bezoek even moeten uitstellen.

In de honderden gesprekken die ik heb gevoerd – van links tot rechts en van hoog tot laag in de samenleving – komt het beeld naar voren van een land zonder regering en een regering zonder volk.

Minister-president, het volk wil het anders, beter, socialer.

Welk onderzoek je er ook op naslaat, steeds is de uitkomst dat mensen kleinere inkomensverschillen willen, dit kabinet vergroot ze.

In de afgelopen 15 jaar is de top er 200% op vooruit gegaan, de mensen met een CAO-loon 45%.

Vorig jaar stegen de salarissen aan de top met 13%, terwijl alle mensen met een normaal salaris en minder erop achteruit gingen.

Voor alle helderheid: als ik spreek over de top, dan heb ik het niet alleen over de top van het bedrijfsleven.

Het zakkenvullen heeft zich ook uitgebreid naar de top van de publieke sector: de ziekenhuizen, de thuiszorg, het onderwijs, de woningcorporaties, de nutsvoorzieningen, en ga zo maar door.

Het kabinet doet daar gewoon aan mee door af te spreken dat de salarissen van ministers met maar liefst 30% omhoog kunnen.

Minister-president, de mensen willen solidariteit, en geen mentaliteit van ikke, ikke en de rest kan stikken, niet in de samenleving, en niet in de politiek.

Daarom vinden mensen het een schande dat in zo’n rijk land als het onze steeds meer mensen in armoede leven.

De – vaak stille – armoede groeit weer fors. In uw begroting wordt hierover niets gezegd, laat staan dat er iets in staat over de bestrijding van de armoede.

We zijn echter weer op het niveau van tien jaar geleden.

Volgens het SCP leven 15 van de 100 gezinnen in armoede.

De maanden duren voor hen een à twee weken te lang voor het inkomen dat ze hebben.

De stad Groningen stelt vast dat 22 van de 100 kinderen in de stad ónder de armoedegrens leven.

We weten uit onderzoek dat kinderen die langjarig geconfronteerd worden met armoede een achterstand oplopen op het gebied van gezondheid en ontwikkeling, een achterstand die ze in hun verdere leven niet zullen kunnen inhalen.

De premier mag dan voorzitter zijn van het Innovatieplatform, de belangrijkste innovatie van het afgelopen jaar komt toch echt gewoon weer uit de samenleving: de voedselbanken.

Daarnaast zijn er nu ook speciale supermarkten waar armen overtijds voedsel kunnen kopen.

Nieuw zijn ook de speciale kledingzaken voor armen waar je een pak kunt huren, voor als je gaat solliciteren…

Wat moet er nog meer gebeuren voor u inziet dat deze schande onaanvaardbaar is voor een land dat stinkend rijk is en zichzelf ‘beschaafd’ wenst te noemen?

Het kabinet geeft volgend jaar tweemaal modaal er 20 maal meer bij dan mensen op het minimum.

Waarom?

De mensen die het het hardste nodig hebben worden nu ontzien, nu het om een verhoging gaat.

Bij de stijgende energielasten worden ze echter niet ontzien, net zo min als het gaat om de ongewisse gevolgen van het zorgstelsel voor het besteedbaar inkomen.

Minister-president, de mensen willen solidariteit.

Ze willen een overheid die een ‘schild is voor de zwakkeren’, om het met de woorden uit uw eigen kring te zeggen.

Mensen willen geen groeiende maatschappelijke ongelijkheid.

En toch is die volgens het SCP vanaf 2000 weer toegenomen: tussen rijk en arm, tussen hoog- en laagopgeleiden en tussen werkenden en niet-werkenden.

Het grote onderzoek onder 150.000 Nederlanders laat zien dat negen van de tien mensen uw snoeiharde ingrepen in de WAO, WW, prepensioen en Bijstand afwijst.

Tienduizenden mensen worden de stuipen op het lijf gejaagd door ze met een nieuw schattingsbesluit hun geld af te pakken.

Het UWV begint steeds meer op Lourdes te lijken: je gaat er ziek in en je komt er gezond verklaard weer uit.

Voor de WAO kom je nog slechts in aanmerking als je zo wat alle ledematen kwijt bent.

Mensen zien dat de sociale volkshuisvesting steeds meer verdwijnt.

Zeker, dat komt ook omdat de corporaties veel te ver zijn afgedreven van hun oorspronkelijke, sociale doelstelling.

Mensen met de 20% laagste inkomens zijn 35% van hun inkomen kwijt aan alleen al hun woonlasten, of het nu gaat om een huur- of een koophuis.

Het plan van de minister om nog eens voor een kwart van de huizen de huren vrij te geven zal uitlopen op een ramp voor de mensen die het treft.

Er wordt overal op grote schaal gesloopt. 35.000 huizen zijn al aan het bestand onttrokken.

Waar moeten die huurders naar toe, en tegen welke huur? De woningnood is weer terug.

Niet alleen het asociale karakter van uw beleid leidt tot verontwaardiging.

Mensen zien dat het OM niet berekend is op zijn taak. De afgelopen week hebben we daar weer een indringend voorbeeld van gezien.

Hoe denkt u trouwens dat de mensen terugkijken op het kamerdebat van vorige week met minister Donner?

Dit soort zaken hakt er veel meer in dan u misschien denkt.

Een Openbaar Ministerie dat de waarheidsvinding niet op één heeft staan is een gevaar voor de rechtsstaat.

Mensen zijn zich rot geschrokken, ook van het feit dat een minister die politieke verantwoordelijkheid draagt voor dit OM gewoon kan aanblijven.

De gerechtelijke macht wordt geconfronteerd met enorme achterstanden en wachttijden.

De politie is vaak niet berekend op zijn taak, zeker op het platteland.

Kijken we naar het integratiebeleid.

Welke vooruitgang is er nu geboekt in de strijd tegen de segregatie?

Wat voor indruk, denk u, dat het maakt wanneer blijkt dat de IND in 1 op de 5 zaken door de rechter moet worden teruggefloten.

Wat te denken van het lot van de 26.000 mensen zonder status waarvan 4 van de 10 de illegaliteit in gedreven zijn.

Ondanks alle aanvankelijke bravoure is slechts 1 van de 20 daadwerkelijk uitgezet.

Waarom hier niet wat meer generositeit aan de dag gelegd?

De staatssecretaris voor mediazaken komt met plannen waar niemand – behalve het kabinet dan – achter staat.

Hoezo, de NPS opheffen?

Hoezo, omroepen die weer voor eigen parochie moeten gaan preken?

Hoe, denkt u, dat dat overkomt?

Het neoliberale karakter van uw beleid komt onder andere ook tot uitdrukking in het heilige geloof in de zegeningen van marktwerking.

Maar de mensen willen geen verdere liberaliseringen, privatiseringen en marktwerking.

Ze worden ziek van wat het kabinet zo fraai keuzevrijheid noemt.

Er is niks mis met kiezen en keuzevrijheid als zodanig, maar wel met onzinnige, bureaucratische, geldverslindende keuzedwang.

Als ik een knop omdraai wil ik dat de lamp gaat branden, 230 is 230 volt: van wie die stroom komt is totaal oninteressant.

Het doorzetten van de keuzemanie door het kabinet is een voorbeeld van een – deze keer niet juridische – maar politieke tunnelvisie.

En het kabinet gaat er rustig mee door.

De komende tijd mogen mensen zich gaan buigen over de ziektekostenverzekering.

Bij welke verzekeraar, met welk pakket en tegen welke premie.

Niemand snapt er iets van en heeft een natuurlijke weerwil tegen deze degradatie tot administrateur.

Waarom zorgt de overheid niet voor één stelsel, eenvoudig en overzichtelijk, met de zorg voor iedereen die dat nodig heeft, gebaseerd op solidariteit, dus met een premie naar draagkracht?

Het ziektekostenstelsel dat ons land nu door de strot wordt gedrukt, willen de mensen niet: de no claim laat zieken voor gezonden betalen, de premie van 1100 Euro is voor iedereen, rijk en arm, hetzelfde (wat mensen terugkrijgen zullen ze maar moeten afwachten), nu al staat vast dat er veel onverzekerde armen zullen komen, de marktwerking zal ons alleen maar slechtere kwaliteit en motivatieverlies bij artsen en verplegenden brengen, het zal de bureaucratie enorm laten toenemen (bijvoorbeeld de DBC’s, en de 6 miljoen brieven die zijn uitgegaan en verwerkt zullen moeten worden), en – het allerergste – de macht van de commerciële zorgverzekeraars wordt veel te groot.

Er bestaat al een reeks van voorbeelden van conflicten tussen artsen en verzekeraars over welke behandelingen en medicijnen een patiënt mag krijgen.

Het is medisch totaal onverantwoord dat de verzekeraar op de stoel van de arts gaat zitten.

Ik had me de vraag gesteld: hoe komt het toch dat dit kabinet zo weinig vertrouwen geniet onder de bevolking?

Een andere belangrijke reden is dat dit kabinet systematisch de staat van het land negatiever heeft voorgesteld dan hij in werkelijkheid is.

Ik heb daar de afgelopen jaren al vele malen op gewezen, en kwam toen al tot dezelfde conclusie als CDA-prominent Bert de Vries in zijn laatste boek.

Ik citeer: ‘Mijn conclusie is dat het niet de objectieve omstandigheden maar de subjectieve ideologische voorkeuren zijn die doorslaggevend zijn voor de door Balkenende II ingeslagen weg.’

Waar die voorkeur ligt is duidelijk: bij het neoliberalisme.

De Vries, als hij een schets geeft van de visie van Balkenende II op de samenleving: ‘Winnaars en verliezers hebben hun positie vooral te danken, respectievelijk te wijten, aan hun eigen inspanningen.’

Dat is wat ze in de VS – sinds Reagan begin jaren tachtig aan de macht kwam – ‘blaming the victim’ noemen.

De Vries heeft het ook over het zaaien van angst door middel van het schetsen van doemscenario’s en rampspoed vanwege de vermeende onbetaalbaarheid van de verzorgingsstaat.

‘En daarom is de afbraak inmiddels in volle gang’, aldus De Vries in zijn boek.

Minister-president, even tussendoor.

Wat is dat toch met die oud-CDA-kopstukken?

De Vries, Van Agt en Lubbers, maar er zijn er nog wel meer, hoor ik allemaal dingen zeggen waarvan ik denk: Hé, wat een verstandige praat.

Zou het dan toch echt zo zijn: hoe ouder, hoe wijzer?

Voor ons allen een troostrijke gedachte.

Hoewel, als ik de recente uitspraken van Kok dan weer hoor…

Hoe dan ook: De Vries ziet het juist en hij valt te prijzen voor zijn getoonde moed. Inderdaad, u heeft via een gecoördineerde actie welbewust geprobeerd de bewoners van dit land een nationaal minderwaardigheidscomplex aan te praten.

U heeft de afgelopen jaren niets anders gedaan dan de mensen bang maken, hel en verdoemenis preken door mensen doemscenario’s voor te houden als enig reëel alternatief voor uw beleid.

De arbeidsproductiviteit zou te laag zijn, we zouden te verwend zijn, en daarom niet hard en niet lang genoeg willen werken, de deelname aan arbeid zou te laag zijn, de winsten van de bedrijven te laag en onze concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland onvoldoende.

Het is allemaal onjuist gebleken.

Ik heb dat vorig jaar al op alle punten met cijfers aangetoond.

En sindsdien zijn er binnen en zeker buiten de Kamer alleen maar mensen bijgekomen die met mij van mening zijn dat uw negatieve voorstelling van zaken slechts één ideologisch en politiek doel had: de geesten rijp maken voor het invoeren van de neoliberale denkbeelden zoals die in de VS al langer bestaan en in praktijk zijn omgezet.

Met deze aanpak heeft u zichzelf in de voet geschoten, en erger, het land geen dienst bewezen.

Economisch gaat het komend jaar iets beter, maar voor mijn fractie staat vast dat het herstel eerder en sneller zou zijn geweest wanneer er meer geïnvesteerd zou zijn en wanneer de mensen niet steeds de stuipen op het lijf zou zijn gejaagd.

Angst is een probaat middel om een gevoel van urgentie teweeg te brengen bij onwilligen. Ook bij de regeringscampagne voor een JA tegen de Europese Grondwet hebben we gezien dat het kabinet de strijd wilde winnen door middel van angst: Bij een NEE zou het licht uitgaan, we zouden een economische dip krijgen, de premier zou voor gek staan in het buitenland, en minister Donner nam zelfs het woord ‘oorlog’ in de mond.

Zoals wij toen al wisten en nu iedereen zelf kan zien: het was allemaal bangmakerij. Gelukkig is de bevolking wijzer dan het kabinet.

Men heeft het hoofd koel gehouden, zich niet bang laten maken en de moed gehad zeer overtuigend NEE te zeggen.

Bang heeft men ons ook willen maken met de vermeende banden van Irak met het islamitisch terrorisme en de massavernietigingswapens die er zouden liggen.

Colin Powell heeft nu het schaamrood op zijn kaken vanwege zijn leugens in de VN-Veiligheidsraad.

Hoe staat het met het schaamrood van dit kabinet?

Waar SG-VN Kofi Anan steeds gezegd heeft dat de oorlog tegen Irak illegaal is, bleef deze regering het tegendeel beweren.

Waarom zijn de stukken waar u uw besluit destijds op baseerde nog steeds niet openbaar?

Heeft minister Brinkhorst in de ministerraad herhaald wat hij in mei tegen Nieuwe Revu heeft gezegd: ‘Open het hele Irak-dossier’.

Inmiddels is duidelijk dat de VS hun handen hebben overspeeld.

Laten we hopen dat het een leerzame tik op de neus is.

Tegen het internationaal recht in gewelddadig interveniëren behoort te allen tijde te worden afgewezen, omdat het een levensgevaarlijk precedent vormt.

Naast alle zorgen over de rol en het werk van de VN is het ronduit positief dat heel langzaamaan de VN aan invloed in de wereld lijkt te winnen.

De milleniumdoelstellingen voor de bestrijding van honger en gebrek van miljarden mensen zijn prima.

Nu de uitvoering nog.

Uit alles blijkt dat de bevolking van het rijke Westen graag bereid is te helpen, maar hun regeringen veel minder.

Is er internationaal afgesproken om 0,7% van de rijkdom in te zetten voor hulp; we komen in werkelijkheid slechts uit op 0,3%.

Live8 was een succes omdat het een schreeuw om rechtvaardigheid was, de regeringen hebben er een fluistering van gemaakt.

Zo moeilijk als het gaat met de bestrijding van de armoede, zo moeizaam gaat het ook met de bestrijding van het broeikaseffect.

Ingrijpende maatregelen zijn nodig willen we hier en elders de Kyoto-doelstellingen kunnen halen.

Sprekende over het buitenlands beleid wil ik één positief geluid over het kabinet laten horen: Ik heb het buitengewoon gewaardeerd dat onze minister van Buitenlandse Zaken in Indonesië aanwezig was bij de viering van de Onafhankelijkheid van deze voormalige kolonie.

Waarlijk een stap vooruit in de verwerking van deze zwarte bladzijde in onze geschiedenis.

Nu het woord geschiedenis valt, wil graag iets zeggen over het onderwijs.

De onderwijzers, leraren en docenten van dit land verdienen een standbeeld.

Deze frontsoldaten van de kennisoverdracht verdienen meer waardering, ook financieel.

Ik zeg het omdat ik het vind.

Maar het zal ook echt moeten, willen we niet over een paar jaar geconfronteerd worden met een enorm lerarentekort.

Ze verdienen ook meer ruimte, letterlijk en figuurlijk.

En wat ze ook verdienen is rust.

Eindelijk geen zogenaamde vernieuwingen meer, want dat zijn bijna allemaal verslechteringen gebleken.

Nog even iets over de vraag ‘waartoe voeden wij op?’.

Dat vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer steeds verder in de marge gedrukt worden is een slechte zaak.

Voor actief burgerschap is enige kennis ván die samenleving – en dus ook van zijn wordingsgeschiedenis – onontbeerlijk.

Daarom pleit ik ook voor een nationaal historisch museum, een plek waar de bezoeker kan leren wat historisch besef is en welke feiten en omstandigheden ons land hebben gemaakt tot wat het is.

Het is fijn om die kennis te bezitten, en kan ook helpen bij het verwerven van inzicht in verbanden en ontwikkelingen.

Minister-president, er bestaat veel wantrouwen jegens uw regering en uw politiek.

En het zit diep, kan ik u verzekeren, heel diep. Mensen zijn teleurgesteld, boos en voelen zich belazerd.

Ze hebben het gevoel dat al het mooie dat dit land eens kenmerkte aan het weglekken is in een riool van onverschilligheid, slechte politiek en gebrek aan respect en perspectief op verbetering.

Waarden en normen, mooi, maar voor dit kabinet meer een dekmantel voor het tegendeel.

Alsof de Nederlanders slechts op infantiele wijze kan worden uitgelegd wat dit kabinet voorstaat, bedacht u de inmiddels gevleugelde uitdrukking ‘eerst het zuur en dan het zoet’.

In de eerste jaren hakken we er flink in en tegen de tijd dat de verkiezingen weer in zicht komen zorgen we dat we nog wat in de achterzak hebben wat we dan kunnen uitdelen.

Het eerste noemen we het zuur, het tweede het zoet.

Met deze wollige voorstelling van zaken onderschat u toch echt de burger.

Op de eerste plaats: dat zuur van u was vooral bitter.

Met bitterheid hebben de mensen het over zich heen moeten laten komen, en ze zijn er zelf ook bitter van geworden.

Op de tweede plaats: uw zure bitterheid wordt niet teniet gedaan door het zogenaamde ‘zoet’ dat u nu in zeer beperkte mate beschikbaar hebt.

Het gaat vooral om zoethoudertjes.

Want, u draait de zure verslechteringen niet terug; de koopkracht, het geld, van de mensen wordt helemaal niet hersteld en de verslechteringen in de sociale zekerheid worden niet teruggedraaid.

Heel veel mensen storen zich aan de groeiende aanhang van de ieder-voor-zich-mentaliteit.

Als je ze vraagt waarom we steeds meer die kant opgaan, wijzen de mensen met name naar het kabinet.

Ik ben het daar mee eens.

Het is mijn vaste overtuiging dat er een direct verband bestaat tussen enerzijds de mate van sociaal, rechtvaardig, eerlijk overheidsbeleid en anderzijds de mate van vertrouwen en bereidheid bij mensen zich in te zetten voor de ander en het algemeen belang.

Een moderne, democratische samenleving kan niet zonder vertrouwen.

En dat vertrouwen…is weg.

Maar toen het kabinet aantrad zei de Minister-president alles te zullen doen om het vertrouwen in de overheid te herstellen.

Mogen we nu concluderen dat die missie is mislukt?

Minister-president, en dan nog wat.

Samen met u heb ik oppositie gevoerd tegen Paars.

Samen waren we actief in de verkiezingsstrijd van 2002 en 2003.

Was het niet zo dat u toen sprak over ‘de wederopbouw die nodig was na Paars’?

Maar wat lees ik in het laatste rapport van het SCP?

‘De kabinetten Kok beperkten de aanspraken van burgers om de collectieve lasten omlaag te brengen en introduceerden in verschillende sectoren marktwerking in het kader van de liberalisering. Het kabinet Balkenende II gaat in versterkte mate op deze weg verder, en nu op terreinen die van cruciale betekenis zijn voor de bestaanszekerheid van de burgers, zoals het prepensioen, de voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid en de zorg.’

Ik weet niet wat u onder wederopbouw verstaat, maar dat het iets anders is dan ‘in versterkte mate op de weg van paars verder gaan’ weet ik wel zeker.

Mensen hebben nooit vermoed dat ze met een stem op het CDA dit beleid zouden krijgen.

Er werd immers ‘wederopbouw’ beloofd.

En bovendien, het CDA heeft zich altijd laten voorstaan op haar sociale gezicht.

Maar die kant van het CDA is als ware het een dun vernislaagje weg gekrabd.

En nu zitten we ermee. Misschien wel tot 2007.

Geen van de coalitiepartijen heeft belang bij vervroegde verkiezingen.

De mensen hebben in januari 2003 niet voor dit beleid gekozen – ik zei het al eerder, maar hebben wél dit beleid toegediend gekregen.

De Kieswet zou moeten voorzien in een mogelijkheid van een correctie door de kiezer.

Natuurlijk, we moeten niet elke maand een andere, nieuwe regering hebben, en dat zal ook niet gebeuren.

Maar een land vier lange jaren opzadelen met een regering zonder draagvlak onder de eigen bevolking is onaanvaardbaar.

Daarom mijn voorstel: laten we de mogelijkheid creëren van een referendum over de vraag of er vervroegde verkiezingen moeten komen.

Voor de aanvraag van zo’n referendum zou je pakweg 1.000.000 handtekeningen moeten verzamelen.

Nu bepaalt de macht, de coalitie en zij alleen, wanneer er (eventueel) vervroegde verkiezingen zullen plaats vinden.

Toch raar dat we onze staatsinrichting democratisch noemen, maar zo’n mogelijkheid toch niet bestaat.

Overigens, uit recent onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat 6 van de 10 kiezers nú verkiezingen willen.

Veel mensen zijn erg bezorgd.

Nóg anderhalf jaar verder met dit kabinet: wat voor samenleving houden we over?

Dit kabinet is zelf het doemscenario, dat het zegt te willen voorkomen.

Minister-president, mensen geloven in dit land, maar niet in deze regering.

Mensen houden van dit land, maar niet van dit kabinet.

Mensen willen offers brengen voor dit land, maar niet voor deze bewindslieden.

Mensen willen kunnen vertrouwen dat de dingen zijn wat ze lijken, maar U kunt ze dat vertrouwen niet geven.

Mensen willen opbouwen, niet afbreken.

Mensen willen trots kunnen zijn op hoe we met elkaar omgaan in dit land, maar Uw aanpak bewerkstelligt precies het tegendeel.

Mensen willen solidariteit, eerlijkheid en gemeenschapszin, maar U luistert niet, u lijdt aan overmoed en veroorzaakt veel onbehagen.

Mensen willen politiek en moreel leiderschap dat ze ergens brengt waar het beter is dan hier en nu.

Ze willen maatschappelijk verantwoord regeren zien.

Maar U wijst niet de weg, u laat de mensen aan hun lot over.

Minister-president, geen moment heeft u de mensen het gevoel kunnen geven dat het morgen beter wordt.

Sterker, ze denken dat het alleen maar slechter zal worden.

En, ik denk dat ze gelijk hebben.

Als de overheid geen waarde meer hecht aan solidariteit dan sijpelt dat door in de samenleving.

Het gevolg kunt u overal horen, zien en voelen.

De spanningen lopen op, steeds meer mensen kiezen voor zichzelf en hebben geen boodschap meer aan de gemeenschap en het algemeen belang. Niet van harte, maar uit lijfsbehoud.

Mensen willen zich dolgraag inzetten voor een betere wereld.

Mensen zijn van nature optimistisch en tot veel bereid.

Maar dan moeten ze wel kunnen rekenen op een overheid die hen steunt.

Nu worden de mensen slechts tegengewerkt, gedemoraliseerd en gefrustreerd.

Ze zeggen altijd: ‘Een volk krijgt de regering die het verdient.’

Maar dit volk verdient echt beter!

En daarom, tot slot, als eerbetoon aan mijn onlangs overleden vriend en strijdmakker, maar ook omdat ik vind dat alles moet eindigen met een bemoedigend woord, enkele regels uit een gedicht van Karel Glastra van Loon:

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

132 Comments

132 reacties

 1. Karel zou erg trots op je zijn, Jan, je hebt zijn gedicht meer dan eer aangedaan!

  Reactie door Madelijne Pleines — woensdag 21 september 2005 @ 14.04 uur

 2. Het was een goed onderbouwde tegenbegroting. Ik heb het kabinet zenuwachtig zien wezen.Het was een prachtig gezicht. Je bent ook niet één keer onderbroken, volgens mij kon niemand je van repliek voorzien.

  Petje af.

  Reactie door Frank — woensdag 21 september 2005 @ 14.10 uur

 3. Het is duidelijk…

  Het kabinet zat respectloos, niet luisterend te lachen en de krant te lezen tijdens Jan Marijnissen zijn betoog.

  Het is tijd voor harde actie, dit kabinet schijnt een satanisch genoegen te hebben om mensen te kwetsen en te negeren.

  In de 16e eeuw waren mensen iets directer in hun “communicatie” naar deze zonne goden, misschien kunnen we daar wat van leren?
  Want dit decadente goddeloze kabinet zal ons leven tot een hell maken voor hun vertier en weelde.

  Reactie door Toine — woensdag 21 september 2005 @ 14.14 uur

 4. Het was (weer) een uitstekend en zéér vlammend betoog Jan!

  Je wijdde gelukkig ook enige zinnen aan de ellende in Irak waar ook dit kabinet -én de P.v.d.A.- mede schuldig aan zijn!

  Godzijdank leid jij een (onze!) partij die er nog principes op na houdt.

  Een verademing na de cynische onsamenhangende toespraak van de neo-liberale Wouter Bos en de hakkelende bijdrage van de de ex-christen Verhagen; heren met wie je alle kanten opkunt…

  Reactie door Paul Jan Petersen — woensdag 21 september 2005 @ 14.16 uur

 5. Jan,
  Niemand had het beter kunnen vertellen, hoe de mensen erover denken. chapoo!!!

  Reactie door johanna — woensdag 21 september 2005 @ 14.20 uur

 6. Weer een echt betoog waar je woord-na-woord geboeid naar blijft luisteren. Bij Verhagen moest ik tot 6 x toe de draad weer zoeken. Het kabinet verwijt de linkse oppositie struisvogel gedrag, maar tijdens jouw betoog waren zij de struisvogels. Brinkhorst zat te bellen, Balkenende liet z`n Tamagotchi aan Zalm zien, maar ondertussen wisten ze niet waar ze kijken moesten!

  Reactie door Jasper van Geijtenbeek — woensdag 21 september 2005 @ 14.20 uur

 7. Goed verhaal! Nu maar hopen dat ze luisteren……..

  Reactie door Mirella — woensdag 21 september 2005 @ 14.25 uur

 8. Jan, petje af! Het is uit het hart van het volk gegrepen!

  Reactie door J3roen — woensdag 21 september 2005 @ 14.29 uur

 9. Beste heer Marijnissen,
  Bij deze wil ik je complimenteren met jouw betoog van zojuist. Ik vond het erg sterk, gelukkig ook erg inhoudelijk. Het was met recht een algemene beschouwing te noemen, waarin je over de gehele breedte je licht liet schijnen en maar al te duidelijk aantoonde dat ‘we met dit land’ nog helemáál niet ‘op de goede weg’ zitten, zoals de heren bewindslieden ons willen doen geloven. Er is nog zeer veel te doen en ik heb niet het idee dat het nu allemaal beter gaat worden. Bedankt voor je goede woorden!

  Reactie door Luuk — woensdag 21 september 2005 @ 14.30 uur

 10. Jan Marijnissen,
  Ik ben overweldigd door de wijze waarop je van leer trok zojuist. Messcherp legde je de vinger op de zere plekken.
  En geloof me je woorden zullen bekrachtigd
  worden. De waarheid werkt verhelderend als een ‘toverspreuk’. Na zoveel leugens en versluiering. Van deze economische ‘fraudeurs’,tollenaars en uitbuiters.
  Mij heb je vandaag overtuigd van de zin, om de eerste keer in mijn bestaan lid te worden van een politieke partij.
  Waarom? Wel omdat het door je aan de kaak gestelde voorbij gaat aan puur politieke belangen, en appelleert aan algemeen welbevinden, waarheidszin en het daadwerkelijk nemen van verantwoordelijkheden, i.p.v. deze te ontwijken
  Je preekte vér voorbij je eigen ‘gemeenschap’. Je sprak in woorden van een waarachtige menselijke maat. Dat was weer even wennen. Dat wel.

  Reactie door Alex — woensdag 21 september 2005 @ 14.33 uur

 11. Een goede speech, Jan. Je gaat je wel afvragen waarom dit kabinet ineens zo druk is met het nalezen van stukken.
  Had graag deze speech in z’n geheel gehoord, maar ja…..die laatste minuut.

  Het onzin verhaal van dit kabinet dat het vanaf nu beter zal gaan gaat er bij mij in ieder geval niet in. Niet zolang de neoliberalen de dienst uitmaken.
  In mijn ogen slechts een doekje voor het bloeden.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 21 september 2005 @ 14.33 uur

 12. Een mooi betoog, maar ik vond die van vorig jaar sterker. SPortief dat je ook Glastra van Loon prees.

  Echter, de lethargische houding van het zittende kabinet en de lacherige sfeer maakte van al deze kleine probleempjes eerder een aanname dan een opsomming. Dat vond ik een beetje jammer.

  Het is natuurlijk wel zo dat we inmiddels murw geslagen zijn van al die onzin over de prettige verstandhouding tussen de coalitieleden en de vruchten die zich afwerpen als gevolg van 3 jaar Balkellende (let wel, vruchten die dus niet geplukt kunnen worden, ze worden afgeworpen), om nog maar te zwijgen van de lege Brinkhorstmonologen over vermeend beleid dat gevoerd zou worden in plaats van gewoon antwoord op een vraag te geven. Stijlloos!

  Ik hoop dat de 24e een daverend succes wordt dat de 300.000 van 2-10-04 zal overstijgen! Nederland is deze societeit van oudere heren spuugzat!

  Reactie door Jory — woensdag 21 september 2005 @ 14.36 uur

 13. Beste en lieve Jan,
  Met een brok in de keel heb ik je bijdrage aan de Algemene Beschouwingen beluisterd.
  Ieder woord bracht emoties teweeg.
  Zonder de bijdrage van Wouter Bos tekort te doen, ik stem nl. al jarenlang op de PvdA en ook zijn bijdrage genoot onze waardering, was jou toespraak toch het beste wat me sinds lange tijd is overkomen.
  Ik dank je hiervoor en hoop met mijn hart en ziel voor mij en al onze landgenoten, dat je de kracht en wijsheid en brede steun mag ontvangen om ons land middels nieuwe verkiezingen er weer bovenop zal krijgen.
  Ik hoop en bid dat Nederland en de Nederlanders de moed en wijsheid hebben zo snel mogelijk, strijdend, een andere nieuwe koers in te zullen slaan, een revolutie waardig, inclusief de regering en de bewindslieden.
  Ik heb daar nu weer alle vertrouwen in.

  Reactie door Frank — woensdag 21 september 2005 @ 14.40 uur

 14. Maxime Verhagen zat met zijn mobieltje of rekenmachientje te spelen,toen je sprak,Jan…DAT ZEGT GENOEG…
  Ze willen het niet horen !!!!

  Reactie door eric — woensdag 21 september 2005 @ 14.41 uur

 15. Democratie is een meelijwekkend geloof in de collectieve wijsheid van de individuele domheid. (Mencken)

  Reactie door Sonja — woensdag 21 september 2005 @ 14.43 uur

 16. Jan super gedaan, woord voor woord raak. Die van vorig jaar met mevrouw Grffioen was zo briljant, ik denk niet dat die ooit nog overtroffen wordt. Maar toch, zeker petje af. Fijn voor Karel’s familie en vrienden dat je besloot met een stuk uit zijn gedicht.

  Reactie door kaatje — woensdag 21 september 2005 @ 14.46 uur

 17. Beste Jan,
  Helaas heb ik je bijdrage niet live gezien, maar uiteraard wel net de tekst van je bijdrage zitten lezen op http://www.sp.nl . Prachtig en goed onderbouwd verhaal met niets meer dan de waarheid ! Dat de kabinetsleden zoals hierboven al een paar keer beschreven zich zo ongeneerd en ongeïnteresseerd hebben gedragen tijdens je bijdrage is niet alleen onbeschoft en beschamend, maar ook een perfecte afspiegeling van het beleid dat door hen gevoerd wordt ! Helaas is het daarmee ook onwaarschijnlijk dat ze ernaar geluisterd hebben. Ga zo door Jan, jullie motiveren veel mensen op deze manier !!!

  Reactie door Danny — woensdag 21 september 2005 @ 14.52 uur

 18. Véél te lang. Hoe kun je nou verwachten dat naar zoiets écht geluisterd wordt? Kom nou. Dit is puur Narcisme. Niet meer en niet minder.

  Reactie door Roland Wolters — woensdag 21 september 2005 @ 14.56 uur

 19. @17
  Heb je de bijdrage van st. Maxime gezien ? Over veel te lang en narcisme gesproken !

  Reactie door Danny — woensdag 21 september 2005 @ 15.00 uur

 20. Misschien ook Hogervorst gezien die tijdens de speech van Bos met de vinger in de keel kotsbewegingne zat te maken?

  Respectloos mannetje

  Goed gedaan Jan,

  Weg met dat respectloze rotkabinet!

  Reactie door e.krul — woensdag 21 september 2005 @ 15.09 uur

 21. 17) Te lang???? Voor wie beste Roland? Voor diegenen die het makkelijker vinden om andere signalen te horen?

  Reactie door Madelijne Pleines — woensdag 21 september 2005 @ 15.10 uur

 22. Ze willen alleen zichzelf horen, de rest interesseert ze niet!

  Reactie door e.krul — woensdag 21 september 2005 @ 15.10 uur

 23. Walchelijke vertoning

  Reactie door e.krul — woensdag 21 september 2005 @ 15.11 uur

 24. Roland Wolters, je hebt gelijk!
  Zoals in je web staat beschreven:
  DOE WAT!
  Dit is HET moment om tegen dit verwerpelijk kabinet op te treden. Strijdvaardig!
  Leve Nederland
  Hiep hiep hoera!

  Reactie door Frank — woensdag 21 september 2005 @ 15.14 uur

 25. @17, Roland,

  Te lang? Voor ongeduldige oren, wellicht. Narcisme? Waar haal je het vandaan! Jan’s betoog komt voort uit betrokkenheid met de maatschappij in plaats van bewondering voor zichzelf, dat lijkt me eerder het tegenovergestelde van narcisme…

  Reactie door J3roen — woensdag 21 september 2005 @ 15.17 uur

 26. Wat een MEESTERLIJKE speech, recht voor z’n raap en de spijker volledig op z’n kop. Hulde! Laten we hopen dat dit zal bijdragen aan een zo spoedig mogelijke val van dit autistische en arrogante kabinet… het zal tijd worden om weer eens aandacht te besteden aan een sociale samenleving in plaats van de door de huidige “regering” bevorderde graaicultuur.

  Reactie door Frank Willers — woensdag 21 september 2005 @ 15.19 uur

 27. @21 Madelijne
  Iets wat werkelijk boeit, wordt nooit als te lang ervaren. (ik heb je gemist)
  maar dit terzijde.

  Reactie door Alex — woensdag 21 september 2005 @ 15.23 uur

 28. Ach, die Roland wolters kan gewoon geen klok kijken. Het was afgelopen in de aangegeven tijd ( 15 min ) zonder onderbreking. Wat stem jij Roland ? Luister nu naar van Aartsen ( is al drie kwartier bezig )en wordt steeds onderbroken. Logisch met zo’n ontzinnig verhaal.Elke euro kan je maar een keer uitgeven. Frank.

  Reactie door Frank — woensdag 21 september 2005 @ 15.31 uur

 29. Duidelijk en to the point Jan, daar gaat het om en dat heb je uitstekend gedaan.

  @20 Dat is lang geleden Lijn!!!

  Reactie door Gandalf — woensdag 21 september 2005 @ 15.36 uur

 30. ga zo door!!

  Reactie door Willemieke — woensdag 21 september 2005 @ 15.49 uur

 31. lees ook dit eens:

  http://www.planet.nl/planet/show/id=67782/contentid=622300/sc=9d158d

  Dan wordt het duidelijk dat u nergens enige steeun hoeft te verwachten, als u alleenstaande/ minima bent.

  Reactie door e.krul — woensdag 21 september 2005 @ 16.03 uur

 32. 29) Yep…..hoi Gandalf…

  Reactie door Madelijne Pleines — woensdag 21 september 2005 @ 16.11 uur

 33. En hoi Alex, ben het met je eens…tijd bestaat niet als je aandacht hebt…

  Reactie door Madelijne Pleines — woensdag 21 september 2005 @ 16.13 uur

 34. Beste Frank, misschien verstandig als je volgende keer dan ook SP stemt. Anders zit je in 2007 weer aan het CDA vast. Wouter wil namelijk met hen regeren. SP in een coalitie met het CDA is uitgesloten lijkt me. SP stemmen verhoogt de kans op een links kabinet met PVDA/Groen Links/ SP eventueel aangevuld met de Christenunie.

  Reactie door kaatje — woensdag 21 september 2005 @ 16.16 uur

 35. Jan, ik vind je een kanjer want je hebt exact verwoord wat veel Nederlanders, ook mijn persoontje, al de hele tijd denken.
  Ik zou bijv. aan deze regering willen vragen of ze de inwoners van ons prachtige landje uit willen leggen wat deze democratie dan eigenlijk voor democratisch heeft en hoe zit het nou toch met die “Normen en Waarden”? Krijgen we daar allemaal nog een overzicht ofzo van zodat we heel zeker weten wat wel en niet valt onder “Normen en Waarden”? Volgens mij zijn die dingen zowel negatief als positief. Dus welke positieve Normen en Waarden vallen nu nog onder de lijst van deze regering? Ik snap er geen bal meer van!

  Enne…. in 2007 krijgt de SP mijn stem, dat is een ding dat zeker is.

  Groetjes van Mary

  Reactie door Mary — woensdag 21 september 2005 @ 16.19 uur

 36. @33 Madelijne
  Inderdaad!!! Gebrek aan werkelijke aandacht is het probleem van deze tijd. Mail me a.u.b. op mijn adres want ik ben het jouwe kwijt.

  Reactie door Alex — woensdag 21 september 2005 @ 16.29 uur

 37. Beste Jan,

  Dit is de tweede keer dat ik de algemene beschouwingen helemaal kan volgen. Wat me nu weer opviel is dat alle fractievoorzitters worden geïnterrumpeerd, behalve de onze! Dat zegt toch wat?!Proficiat Jan, je hebt het goed gedaan!!

  Reactie door Frank Stoffer — woensdag 21 september 2005 @ 16.33 uur

 38. [quote]Het is tijd voor harde actie, dit kabinet schijnt een satanisch genoegen te hebben om mensen te kwetsen en te negeren.[/quote] En dat niet alleen. Ze schijnen een uitermate hoog zelfgenoegzaamheids gevoel te krijgen, van het nog verder naar beneden duwen van mensen die juist nu geholpen hadden moeten worden.

  Tijd voor actie, tijd voor verkiezingen!

  Reactie door redst@r — woensdag 21 september 2005 @ 16.38 uur

 39. @nr 28(Frank): ik heb jááren SP gestemd. Ben zelfs lid geweest maar meer en meer kom je erachter dat schoppen zonder oplossingen wel erg gemakellijk is en de charme van een fractievoorzitter ook maar zóver rijkt. En maar praten over minima. Zolang ik collega ondernemers ken die hun arbeidplaatsen maar niet gevuld krijgen omdat het wellicht ondankbaar werk is dat bovendien “onvoldoende” meer opleverd dan een uitkering (gebeurt!!) en zolang we niet zonder Polen, Turken en weet ik wat kunnen om werk te doen dat mensen die op de payrol van de samenleving staan óók kunnen doen hebben we geen minima. Uitzonderingen (zieken, weet ik veel) daargelaten. Ik wil niet betalen voor lamzakken.

  Reactie door Roland Wolters — woensdag 21 september 2005 @ 16.40 uur

 40. De regie van dit geheel verdient ook een pluim. Toen het mediabeleid door Jan aan de orde kwam konden we de lege stoel van Medy van der Laan in beeld zien. Goed geschoten. Ze was zich denk ik aan het optutten.

  Reactie door Gandalf — woensdag 21 september 2005 @ 16.46 uur

 41. kijk mensen ,we kunnen hier marrijnissen wel met zijn allen een veer in zijn KONT STEKEN ! maar daar schieten we niks mee op .de inwoners van dit land zullen toch ZELF DIT KABINET MOETEN AFZETTEN .dus niet lullen!!!!!! maar bussen vullen . die arrogante kwallen vertrekken echt niet omdat jan een goeie speech heeft .dus uit die luie stoel en naar den haag zaterdag !!!! http://www.keerhettij.nl

  Reactie door texas henkie — woensdag 21 september 2005 @ 16.48 uur

 42. @40 Neemt niet weg texas, dat de speech van Jan verdomd goed was!!!!!

  http://www.keerhettij.nl/

  Goede middag overigens.

  Reactie door Gandalf — woensdag 21 september 2005 @ 16.52 uur

 43. En Jan Marijnissen spreekt zaterdag ook.
  http://www.keerhettij.nl/

  Reactie door Gandalf — woensdag 21 september 2005 @ 16.53 uur

 44. Ik heb net even zitten kijken. Halsema aan het woord en Verhagen interrumpeert. Hij geniet zichtbaar van het spel. Ik erger me wezenloos aan het eindeloos aan het woord willen blijven en zijn pogingen te intimideren. Op de achtergrond twee verveelde D66-ers. Het lijkt om het spel te gaan en totaal niet om de inhoud. Wat een verspilling.

  Reactie door Lucide — woensdag 21 september 2005 @ 16.55 uur

 45. Hoera Jan, eindelijk wordt er eens namens het volk gesproken! Ondanks je hernia, toon je toch wel ruggegraat! Nou de rest van het Kabinet nog. Ga zo door, net zo lang tot ze willen luisteren. Zo niet, dan maar vervroegde verkiezingen. Zo kunnen we in dit land ook niet doorgaan.

  Reactie door Monique Radix — woensdag 21 september 2005 @ 16.55 uur

 46. @nr 38(roland) Dat is precies wat ik als antwoord verwachte. Hoor je dan gewoon de oplossingen niet die gegeven worden?
  Natuurlijk blijft er een minimum bestaan maar niet op het huidige niveau.Wat bedoel je trouwens met (zieken, weet ik veel ?)ik denk dat je daar toch een verkeerd beeld van hebt.Waar haal je trouwens als ondernemer de tijd vandaan om te antwoorden ?? Mocht je ziek zijn, dan wens ik je beterschap en morgen gezond weer op.
  Grt Frank.nl

  Reactie door Frank — woensdag 21 september 2005 @ 16.55 uur

 47. Femke had in haar betoog een paar goede opmerkingen over de verzorging. Eerlijk is eerlijk, maar dat gelonk naar van Aartsen was knap irritant. Zo’n gladjanus moet je goed in de gaten houden.

  Reactie door Gandalf — woensdag 21 september 2005 @ 17.00 uur

 48. @47 Sorry, niet haar betoog maar haar interuptie.

  Reactie door Gandalf — woensdag 21 september 2005 @ 17.01 uur

 49. 47. Ik denk dat femke lonkt naar een kabinet met pvda/vvd/groen links. Dan zijn zij de meest linkse partij en komen er als beste uit. Dat gelonk viel mij ook op.

  Reactie door kaatje — woensdag 21 september 2005 @ 17.15 uur

 50. Beste mijnheer Marijnissen,
  Dank u wel voor uw speech. U verwoordde precies wat ik om mij heen hoor, en ook zelf denk.
  Ik hoop dat er iets van doordringt bij deze regering maar ik vrees het ergste. Heb zelden zulke asociale mensen meegemaakt. Weg ermee!

  Reactie door Ilonka — woensdag 21 september 2005 @ 17.30 uur

 51. Ik las dat Jan al genoeg veren in zijn kont heeft gestoken gekregen dat hij daar zeker tien jaar mee vooruit kan. Maar met een oppositieleider (woutertje zit heel diep in het bos verscholen)die als een fazant loopt te pronken met zijn veren, daar hebben we niets aan.

  Ik pleit voor het oprichten van volkstribunalen en het (opnieuw)invoeren van de schandpaal en de guillotine. Meer keus hoeven we de mensen niet te geven om over dit kabinet en de meeste 1e en 2e kamerleden te oordelen.

  Wat mij betreft: standrechtelijk executeren lijkt me de beste oplossing.

  Reactie door René — woensdag 21 september 2005 @ 17.32 uur

 52. Blaat blaat blaat..
  Sorry hoor, maar dit horen we al een tijd..Kennelijk is de oppositie te zwak om dit kabinet de nek om te draiien, ondanks de steun van amsterdam 2004.Nou, dan verdienen we ook niet beter.Niemand heeft CDA gestemd als je erover praat, toch was ze de grootste partij…..

  Reactie door Lambert — woensdag 21 september 2005 @ 17.46 uur

 53. Jan, heb overigens wel je bijdrage aan de Algemene Beschouwingen gelinkt, als het niet mag hoor ik het wel…

  Reactie door Lambert — woensdag 21 september 2005 @ 17.53 uur

 54. Dit was weer eens een heldere, waardige vertolking van hetgeen onder het grootste deel van de mensen leeft. Die vervelende 80 %, die maar geen vertrouwen wil schenken aan de arrogante regenten in Den Haag. Door hun irritante gedrag tijdens Jans toespraak in de Kamer toonden de ministers des te scherper hun gebrek aan beschaving, echte “waarden en normen”, sociaal invoelingsvermogen, en normaal fatsoen in het menselijk verkeer. Dit scrapuul vraagt het volk dus om vertrouwen! En dan durft die engerd Balkenende ook al te reppen over voortzetting van deze coalitie na 2007! Wat een realiteitszin! Nee, dit zooitje zal van een heel, heel koude kermis thuiskomen. Daarin heb ik wél een rotsvast vertrouwen!

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 21 september 2005 @ 18.07 uur

 55. “scrapuul”= crapuul. (Waarschijnlijk heb ik onbewust weer aan Scrooge gedacht).

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 21 september 2005 @ 18.10 uur

 56. goed gedaan! wat een liegbeest die verhagen en wat is van aartsen populistisch zeg

  Reactie door jelle — woensdag 21 september 2005 @ 18.14 uur

 57. Perfect Jan..MEESTERLIJKE interupties bij Van Aartsen..laat zweten deze “vos”..
  Halsema zag het ook: die Van Aartsen had het helemaal niet over vandaag..HIJ ZOCHT DE GROTE AFLIEDINGSTRUC…is gelukt..wauwelen over 2015..debat om het debat…zoiets moet je eigenlijk AFSTRAFFEN,JAN…!! Krijg je nog spreektijd..?? Over spreektijd..en democratie..betoog van Aartsen dikke anderhalf uur…”nog 3 minuten en dan afronden” zie Weisglas…sprak nog zeker 14 minuten door…(???)

  Reactie door eric — woensdag 21 september 2005 @ 18.14 uur

 58. oh..de “ei” toets doet het niet,maar dat snappen jullie wel in vorige reactie,he..

  Reactie door eric — woensdag 21 september 2005 @ 18.16 uur

 59. JAN IS TERUG EN HOE ….STERK HOOR !!!!

  Reactie door eric — woensdag 21 september 2005 @ 18.18 uur

 60. Jan,je was duidelijk en je sprak namens velen,- en je hebt het op een zeer beschaafde manier gepresenteerd.
  Bedankt, en tot zaterdag.
  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — woensdag 21 september 2005 @ 18.22 uur

 61. @39 Roland: De SP beperkt zich zeker niet alleen maar tot schoppen, maar biedt wel degelijk oplossingen en alternatieven. De alternatieven van de SP voor 2006 zijn te vinden in de alternatieve begroting ‘Peper en zout, alternatief voor het bittere zoet-zuur’: http://www.sp.nl/nieuwsberichten/050917-alternatieve_begroting_sp_peper_en_zout_als_alternatief_voor_bittere_zoet_zuur.html.

  Reactie door Marianne Langkamp — woensdag 21 september 2005 @ 18.26 uur

 62. nog even over Groen-Links en de VVD. In mijn plaats meent een prominent groen-linkser de nieuwe vvd lijsttrekker te moeten feliciteren met “jaap for wethouder”. Misschien zit er dus wel een patroon in

  Reactie door kaatje — woensdag 21 september 2005 @ 18.32 uur

 63. Goed wat je gezegd hebt, Jan. Nu maar hopen dat het iets oplevert!

  Reactie door Lucide — woensdag 21 september 2005 @ 18.34 uur

 64. Go Jan!

  De tijd is rijp.
  Tijd voor inzicht en ommekeer.

  Reactie door Johan Smeets — woensdag 21 september 2005 @ 18.39 uur

 65. Van Aartsen ging ver over zijn spreektijd..en had als afleidingsmanoevre een bijna theaterstukje opgevoerd over acteurs (fractieleden VVD) die het zooooooo belangrijk vonden in welk NL we gaan leven in 2015…IS VAN AARTSEN GEK GEWORDEN…nee,joh..afleiden van waar het om gaat….en Halsema had dat gelukkig door..Jan,jouw bijdrage was trouwens ook TOP !!!!

  Reactie door eric — woensdag 21 september 2005 @ 18.51 uur

 66. @49 Lijkt mij een onmogelijke coalitie. Maar je weet maar nooit he.

  Reactie door Gandalf — woensdag 21 september 2005 @ 19.15 uur

 67. Even voorstellen: Simone Rademaker, 45 jaar, sinds 14 jaar het stempel Meervoudig Persoonlijkheid, moeder van 1 dochter, gekregen door kid en momenteel getrouwd met een man met MPS, die door incest niet van voren weet waar hij van achteren mee bezig is, van een stiefkind waarvan de moeder zich beroept op het feit dat het kind van haar is( mevrouw heeft moeilijkheden met anti conceptie (twee jaar geleden tegen een boom gereden met weer een kind in haar buik) en dat komt dan weer in aanmerking voor bijstand), ervaringen met: incest, mishandeling, emotionele verwaarlozing.
  Sinds ongeveer 10 jaar te maken met leven onder armoedegrens. Hetgeen betekent: geen wasmachine maar koken in een teil, eten kopen tegen de datum aan, werken boven je vermogen als office manager binnen ATC-crailo.
  Toch arbeidsongeschikt geworden!
  Slaapmiddelen, drank en drugs gebruikt, therapieen, geprobeerd zelfmoord te plegen, noem maar op. Te veel.
  Ik wil proberen te leven. Probeer een manier te vinden om de positieve energie die nog rest ten goede te keren. Waar blijft het wetsontwerp waar zowel vaders als moeders verantwoording krijgen?
  Lijkt mij een begin naar een gelijkwaardiger wereld.

  Reactie door simone — woensdag 21 september 2005 @ 19.18 uur

 68. Ja ja leuke alternatieve begroting, geen woord over de allenstaande en de minima.

  Onbegrijpelijk… waar mogen zij het vandaan halen Jan, of doen we met z`n alle of die niet bestaan.

  Ik zie er niets van terug in die alternatieve begrotingen!!!!!

  Reactie door e.krul — woensdag 21 september 2005 @ 19.31 uur

 69. Het volk verdiend beter… zij kennelijk niet!

  Ik ben echt woest….

  Reactie door e.krul — woensdag 21 september 2005 @ 19.32 uur

 70. Hoogervorst excuseerde zich voor een gebaar die hij gemaakt heeft tijdens het betoog van Wouter Bos… Weet iemand welk gebaar hij maakte?

  Reactie door Chantal — woensdag 21 september 2005 @ 20.29 uur

 71. (@52lambert)genoeg schaapjes geteld.Hup naar bed.

  Frank.nl

  Reactie door Frank — woensdag 21 september 2005 @ 20.32 uur

 72. @68: ik weet het al… vinger in de keel-gebaar… wat een randdebiel!

  Reactie door Chantal — woensdag 21 september 2005 @ 20.33 uur

 73. @ 68 Chantal,

  “Vinger in de keel” gebaar.

  Zielige vertoning, die reactie.
  Het getuigt van geen respect voor medekamerleden, ook het sms-en tijdens betogen en dergelijk gedrag zegt genoeg over de normen en waarden van dit kabinet.

  Het betoog van Dhr. Marijnissen was de spijker op zijn kop! Klasse!

  Reactie door Helma D. — woensdag 21 september 2005 @ 20.34 uur

 74. Na het schampere lachje van de Geus enige maanden geleden dan nu het kotsgebaar van Hoogervorst omdat Bos kritiek had op zijn beleid. Arrogant en volkomen respectloos, net zoals het beleid van dit kabinet!

  Reactie door Opa-Buiswater — woensdag 21 september 2005 @ 20.42 uur

 75. Ik geloof in het grotere lot, de bevolking krijgt wat ze verdient (kiest).

  Reactie door Renald Chi — woensdag 21 september 2005 @ 20.49 uur

 76. Jan, je was gewoon goed…wat zeg ik je was gewoon…gewoon zoals wij SP’ers je kennen , beschaafd en to the point.
  Jonge,,Jonge..Jan wat verlang ik als oude knar naar de verkiezingen. Denk ook een beetje aan jezelf man!
  Henk de Bruin /Rotterdam

  Reactie door Henk de Bruin — woensdag 21 september 2005 @ 20.54 uur

 77. Het blijft uiteindelijk een feit dat we de regeringen kregen en krijgen die wij allemaal als stemmers, onze ouders- en grootouders stemgedrag, op het pluche hielpen en zullen helpen.

  Reactie door Barend — woensdag 21 september 2005 @ 21.00 uur

 78. Hoogervorst had van mij niet zijn excuus hoeven aan te bieden want hij bedoelde met dat gebaar iedereen in nederland kan mij wel kotsen.
  En dat klopt

  Reactie door jofel — woensdag 21 september 2005 @ 21.01 uur

 79. Ik heb de overtuiging dat een behoorlijk deel van de noodzaak voor de bezuinigingen veroorzaakt wordt door een gebrek aan controle op wat de overheid uitgeeft aan de overheid(zichzelf dus)en de kosten van grote prestige-projekten die gierend uit de klauw lopen. Ik noem de gevolgen van de invoering van de euro, het gedonder over de inrichting van de kamer van de baas van het bij het UWV, sjoemelende ambtenaren bij het ministerie, de te laag geschatte kosten voor aanleg van de HSL en de Betuwelijn. Daar zijn allemaal erg grote financiële missers en blunders mee gemaakt. Als je die bedragen optelt moet je concluderen dat als het kabinet zijn ambtenaren beter onder de duim gehad zou hebben (of een betere kwaliteit ambtenaren zou hebben) er in elk geval minder bezuingd had hoeven worden. Je praat tenslotte in al die affaires over miljoenen en miljarden, niet over broodjes kaas. Wij als burger, moeten dus bloeden voor een kabinet dat zó slecht op het belastinggeld gepast heeft dat ik daar nu nog eens een extra rekening voor gepresenteerd krijg in de vorm van een aanzienlijk minder gevulde portemonnee. En dat staat me echt héél erg tegen en ben ik laaiend over. Ik walg van al die graaiers en veelverdieners met hun verhalen over ‘wat goed is voor de burgerij’ terwijl ze zelf fout op fout stapelen. Bovendien: hebben al die geprivatiseerde overheidsdiensten (energievoorziening, post, telefoon, openbaar vervoer, binnenkort ook delen van UWV) nou echt tot efficiënter werken en daardoor lagere tarieven bij die diensten geleid? Nee, integendeel!!! Men is zich alleen maar druk gaan maken over het vraagstuk ‘hoe meer winst te maken’, inplaats van het vraagstuk ‘hoe de burger beter van dienst te kunnen zijn’. Niet goed dus. Weg met Balkenende en zijn kliek, de Geus voorop met een ezelsmuts op zijn hoofd. En inderdaad, zoals velen hier al hebben gezegd: Wat hebben ze zich tijdens de toespraak van Jan Marijnissen zich vreselijk misdragen. Vroeger kreeg ik een uitbrander van de leerkracht als ik niet bij de les was. Dit soort figuren regeert ons land. Ze moesten zich diep en diep schamen. BAH.

  Reactie door Jan W. (ACCEPT) — woensdag 21 september 2005 @ 21.06 uur

 80. Ik heb van het verhaal (je toespraak en je vragen/reacties) genoten

  Reactie door w.j.van Lint — woensdag 21 september 2005 @ 21.07 uur

 81. E. Krul, beter kijken, zou ik zeggen.

  Reactie door Jan Marijnissen — woensdag 21 september 2005 @ 21.07 uur

 82. De speech heb ik nu kunnen lezen en is voor
  allen goed te begrijpen en omvat de gedach-
  ten van velen, dat getuigt dus van de ach-
  terban gespróken te hebben, heel duidelijk.
  “Normen en waarden” heb ik vanmiddag, dacht
  ik, niet nadrukkelijk horen noemen en met
  het gedrag in de Kamer zou dat ook een ver-
  schutting geweest zijn van diegenen die men
  zou moeten aanspreken met “excellentie”…
  In dit verband moet het me ook van het hart
  dat Karel v.d. Graaf van de week zijn in-
  tervieuw beëindigde, en bezig was met zijn
  “aftitelings-woorden” en er door zijn gasten, ordinair doorheen gekakeld en ge-
  lachen werd, niet het minste respect voor
  het door de media afwerken van een getoond
  gesprek, waarvan beide heren kennelijk het
  belang onderschatten. Voorbeeldfunktie in
  ‘normen en waarden’?
  Morgen is het opnieuw aan de zelfdiscipline
  van de oppositie om zo mogelijk gemeenschappelijk met toch PvdA en GL op
  een meerderheid van stemmen te komen en het
  zou me een lief ding waard zijn als ‘alle
  dingen mede ten goede zouden kunnen werken’
  en dit Kabinet nu gaat begrijpen, dat zelfs
  hun ‘houding’ enorm laakbaar is en zij dus
  beter naar huis kunnen gaan om hun huiswerk
  óver te gaan doen, zoals ik al elders in
  februari j.l. veronderstelde, dat het moge-
  lijk moet zijn dit Kabinet wég te sturen.
  Ik geloof nu toch echt dat het hoog tijd
  wordt….en ‘s mens verdiensten zijn niets
  meer waard, als de goegemeente door de eens
  ontstane legendes, van ooit geleverde prestaties, zou moeten vertrouwen op een
  betere toekomst, als aan dat sprookje niét
  verder wordt gewérkt.
  Morgen hoop ik nog iets te merken van
  ‘gemaakt huiswerk’ maar ik vrees dat het nu
  al een vette onvoldoende, gaat opleveren.

  Reactie door Madelief — woensdag 21 september 2005 @ 21.13 uur

 83. Heb goed gekeken en geluisterd, er werd genoeg gezegd, maar waar vind ik het in de alternatieve begrotingen terug Jan… waar?

  Reactie door e.krul — woensdag 21 september 2005 @ 21.14 uur

 84. Opvallend is dat bijna over de hele linie uitkeringsgerechtigden en 65-plussers nauwelijks verbetering van hun positie hoeven te verwachten als de plannen van de oppositiepartijen zouden worden uitgevoerd.

  Schematisch
  (Een schematisch overzicht van de plannen hieronder. Alle cijfers zijn in euro’s en de percentages zijn ten opzichte van de Miljoenennota.)

  PvdA
  Staatsschuld ten opzichte van Miljoenennota (% BBP): 0.
  Voornaamste besparing (in totaal 3,5 miljard): niet invoeren zorgtoeslag is een kostenbesparing van 2,6 miljard. Daar tegenover staat dat de zorgpremie niet 1100 maat 400 euro bedraagt.
  Voornaamste extra uitgave (in totaal 2,7 miljard): sociale zekerheid krijgt er 0,9 miljard bij. Daarvan gaat het leeuwendeel (0,6 miljard) naar de kinderopvang en 0,2 naar huursubsidie.
  Lastenverlichting: Gezinnen krijg 3 miljard extra en 0,1 miljard komt ten goede aan het bedrijfsleven.
  Economische groei: 0,3%
  Werkgelegenheid: 0,4%
  Gemiddelde koopkrachtverbetering: 1,0 %
  Wie profiteert het minst?: Uitkeringsgerechtigden met een inkomen van minder 120% van het bruto minimumloon (WML) gaan er 0,5% op achteruit.
  Wie profiteert het meest?: Werkende alleenverdiener die tussen 150% en 250% van het WML verdienen en werkende tweeverdieners die tot 250% van het WML verdienen gaan er 2,25% op vooruit.

  SP
  Staatsschuld ten opzichte van Miljoenennota (% BBP): 0.
  Voornaamste besparing (in totaal 5,5 miljard): Afschaffen zorgtoeslag levert 2,6 miljard op.
  Voornaamste extra uitgave (in totaal 6,6 miljard): Invoer inkomensafhankelijke kinderkorting in plaats van huidige kinderbijslag en kinderkorting kost 1,1 miljard.
  Lastenverlichting: Gezinnen krijgen 0,7 miljard extra, bedrijven krijgen een lastenverzwaring met 0,3 miljard euro.
  Economische groei: 0 %
  Werkgelegenheid: 0,3 %
  Gemiddelde koopkrachtverbetering:1,25 %
  Wie profiteert het minst?: 65-plussers met twee inkomens en met minder dan 120% van AOW-uitkering en alleenstaande 65-plussers met meer dan 120% AOW-uitkering profiteren niet.
  Wie profiteert het meest?: Werkende tweeverdieners die tussen 150% en 250% van het WML verdienen gaan er 4% op vooruit.

  GroenLinks
  Staatsschuld ten opzichte van Miljoenennota (% BBP): + 0,1 %
  Voornaamste besparing (in totaal 9,9 miljard): Het fiscaliseren en inkomensafhankelijk maken van de kinderbijslag levert 3,2 miljard euro op.
  Voornaamste extra uitgave (in totaal 11,1 miljard): De dekking van de collectieve zorgverzekering (basispolis) wordt uitgebreid. Dat kost 1,15 miljard.
  Lastenverlichting: Gezinnen krijgen 5,1 miljard extra, bedrijven krijgen een lastenverzwaring met 2,5 miljard euro.
  Economische groei: 0,4 %
  Werkgelegenheid: 0,7 %
  Gemiddelde koopkrachtverbetering: 4 %
  Wie profiteert het minst?: Alleenverdienende werknemers met meer dan 250 % van het WML gaan er 8,25 % op achteruit.
  Wie profiteert het meest?: Alleenstaanden met een inkomen dat lager ligt dan 150% van het WML gaan er 15,5 % op vooruit.

  LPF
  Staatsschuld ten opzichte van Miljoenennota (% BBP): -0,1 %
  Voornaamste besparing (in totaal 1,9 miljard): Op het reïntegratiebudget (bedoeld voor werklozen en mensen in de bijstand), diverse subsidies (publieke omroep, cultuur, volksgezondheid en hulp bij inburgering) en ontwikkelingssamenwerking wordt 0,5 miljard gekort.
  Voornaamste extra uitgave (in totaal 0,1 miljard): Voor openbare wordt 0,1 miljard uitgetrokken. Het gaat om 750 extra cellen, meer rechtbanken en rechters en meer heropvoedingsplaatsen Glen Mills.
  Lastenverlichting: 2,3 miljard, waarvan 2,15 ten goede komt aan gezinnen en 0,15 miljard aan bedrijven.
  Economische groei: – 0,1 %
  Werkgelegenheid: – 0,2 %
  Gemiddelde koopkrachtverbetering: 1 %
  Wie profiteert het minst?: 65-plussers en uitkeringsgerechtigden gaan ongeacht hun inkomen of huishoudtype er over de hele linie een kwart procent op vooruit.
  Wie profiteert het meest?: Alleenverdienende werknemers met minder dan 150 % WML en werkende alleenstaanden met een inkomen tot 250% van het WML gaan er 1,75 procent op vooruit.

  ChristenUnie
  Staatsschuld ten opzichte van Miljoenennota (% BBP): 0.
  Voornaamste besparing (in totaal 2,3 miljard): Omzetten van Wet Kinderopvang in een kindgebonden budget levert 0,85 miljard euro op.
  Voornaamste extra uitgave (in totaal 1,2 miljard): Aan Openbaar Vervoer wordt 0,2 miljard extra uitgegeven. De OV-kaart wordt daarvoor uitgebreid naar 16- en 17-jarigen, de exploitatiekorting wordt deels teruggedraaid en innovatieprojecten in stad- en streekvervoer worden ondersteund.
  Lastenverlichting: Gezinnen krijgen er 0,75 miljard bij en bedrijven 0,4 miljard.
  Economische groei: 0.
  Werkgelegenheid: 0,1 %.
  Gemiddelde koopkrachtverbetering: 0,75 %.
  Wie profiteert het minst?: De alleenstaande 65-plusser met een inkomen dat meer dan 120 % van de AOW bedraagt gaan er een half procent op achteruit.
  Wie profiteert het meest?: De alleenstaande werknemer met minder dan 150 % van het WML gaat er 3 % op vooruit.

  Waar Jan ik heb het niet gevonden….

  Reactie door e.krul — woensdag 21 september 2005 @ 21.18 uur

 85. Complimenten voor je betoog.Mooi om VVD en D66 op hun verantwoordelijkheid over de afgelopen tien jaar te wijzen.

  Wat een elite korps hebben wij toch in de coalitie en het kabinet.

  1)Het LEUGENAAR incident van Maxime Verhagen tov Bos in de kamer.

  2)TUIG,Lj.Brinkhorst tov PvdA in eerste kamer.

  3)L van de Laan D66 tijdens interview duitse tv,alle Nederlanders die tegen de Europese grondwet stemmen,stemmen met de onderbuik.

  4)van der Hoeven versus Nijs

  5)het kotspoppetje Hoogervorst.

  6)de algemene minachting van regering tov oppositie.

  Hier straalt de klasse vanaf.

  Reactie door Beste Kerel — woensdag 21 september 2005 @ 21.31 uur

 86. @18 Roland, Hoe kun je dat nu zeggen?
  Is het wel eerlijk om op die manier je
  gevoelens af te reageren?
  Je kinderen uitgebreid nagekeken en,zo
  meld je, moeten aan een bril.
  Dat je van e.e.a. geschrokken bent kan
  ik me goed voorstellen, het is voor
  allemaal een omschakeling en vooral
  voor jou, schrijf je.
  Dan stel je toch ook niet dat het al
  met al jou mogelijk wat te lang duurde?

  Hierboven werd in alle zorgvuldigheid
  een lezing gehouden over de noden van
  de samenleving, die is niét in een paar
  woorden af te doen, nee die is met
  geen pen te beschrijven…en verdient
  dus alle aandacht voor de inspanning
  die het vergde om ons allemaal mee van
  dienst te willen zijn, of niet soms?
  Mogelijk moet je af en toe in de toe-
  komst je kinderen met veel geduld voor-
  lezen en helpen en wens ik je daar veel
  sterkte mee !

  Reactie door Madelief — woensdag 21 september 2005 @ 21.31 uur

 87. Jan, APPLAUS APPLAUS APPLAUS APPLAUS APPLAUS, APPLAUS. Ze zijn zó incapabel, en ze zijn met zóvelen ditmaal!

  Reactie door Paul Geveke — woensdag 21 september 2005 @ 21.33 uur

 88. Voor dit kabinet is het over en uit!

  Blijft alleen de vraag wanneer ze het doorhebben!

  Reactie door Jansonius — woensdag 21 september 2005 @ 21.41 uur

 89. Jan, goed gedaan!

  Ik vind het wel jammer dat een heleboel
  mensen niet weten dat ze zaterdag a.s. hun stem kunnen laten horen tijdens de “Keer het tij” demonstratie.
  Klagen alleen is niet genoeg namelijk!

  Reactie door Laura — woensdag 21 september 2005 @ 21.51 uur

 90. Ach Madelief, maak je niet druk.Roland is gewoon een goed verdienende zelfstandige.
  Waarshijnlijk heeft hij nou zo’n 60 a 80.000 euro per jaar en heeft besloten om zijn lidmaatschap van de sp op te zeggen.
  Als hij de leeftijd van Bert de Vries, van Agt, Lubbers bereikt, komt hij wel weer tot inzicht. zie debat van vandaag.

  Grt Frank.nl

  Reactie door Frank — woensdag 21 september 2005 @ 21.52 uur

 91. Ook mooi: `Inmiddels is duidelijk dat de VS hun handen hebben overspeeld.
  Laten we hopen dat het een leerzame tik op de neus is.’

  Ja, wat mij betreft een educatieve trap in het gristenfundo kruis. De Amerikaanse neocons hebben al veel te ver hun pikorde in dit kabinet gepaald. Laat Nederland zich eerst maar eens ontsmetten van deze ongevraagde pusbuilen.

  Reactie door C.Tilyx — woensdag 21 september 2005 @ 22.00 uur

 92. Kom op e.krul, ff zoeken op de sp-site en dan vind je dit.
  Hier had je het ook kunnen vinden.

  Reactie door Jan Marijnissen — woensdag 21 september 2005 @ 22.12 uur

 93. Beste Roland, je hebt het over lamzakken. Ik begrijp niet zo goed wie je nu bedoeld… Ik ken wel wat lamzakken, dat zijn mensen die ook wel topmanagers worden genoemd en heel veel geld krijgen om niets te doen. Als je die bedoelt ben ik het heeelemaal met je eens. *wink*

  Reactie door Alexandra — woensdag 21 september 2005 @ 22.14 uur

 94. Jan, ik heb nog nooit zo een lang betoog van jou gelezen, maar de eerlijkheid gebied mij te zeggen… Je hebt gelijk.
  Dit kabinet is al lang op sterven na dood. Iedereen weet het, alleen blijven ze zelf hardnekkig doorademen :(

  Das zonde.

  Met hun praat over terorisme is onze privacy ver afgenomen, biometrische paspoorden, rot op man… omdat Bush het wil???? Sociale zekerheid? Privatisering daarvan? En van de energie??? Heej, ik las vorige week dat de baas van nuon verwacht dat we allemaal tussen de 200 en 350 euro duurder uit zijn volgende maand… das meer dan een bijstandsuitkering lol…
  Wat we duurder uit zijn he… Het zijn in totaal 2 bijstandsuitkeringen…. dat kan je toch niet opbrengen!
  maar gelukkig worden de ziektekosten en de kosten van verzekering daarvoor minder dankzij het nieuwe beleidt :)
  Volgens dit kabinet dan…
  Ik ben ook superblij dat een minister zoals donner geen stelselmatige leugenaar is… dat zou pas kut zijn… een minister van justitie die alleen maar fabels verteld…. zo iemand moet minister van buitenlandse zaken of economie zijn, maar absoluut niet van justititie of binnenlandse zaken!

  Grrr ik ben boos :(

  Dank je Jan, jouw betoog is nodig!

  Reactie door Wilbert Smeets — woensdag 21 september 2005 @ 22.16 uur

 95. Is de speech nog ergens te downloaden (ik bedoel op film) ik lag namelijk precies op dat moment bij de gyaecoloog. Tja vrouwenzaken :-) Wel grappig hoe ik behandeld ben door erg jonge mensen een jongen en een meisje (jonge man en vrouw), de vrouw van duidelijk andere afkomst. Het was een schatje en de jongen ook, ik geloof er niks van dat deze maatregelen allemaal zogenaamd voor deze generatie zou zijn. Ik weet zeker dat deze lieve generatie die echt hun uiterste best doen het allerbeste voor hebben met onze opa’s en oma’s, onze zieken, onze vrouwen die nu echt wel de capaciteiten hebben om die zakkenvullers eens een lesje te leren. Tijdens de algemene beschouwingen werd deze generatie geclaimd alsof ze het voor hun zouden doen, waanzin en gemeen. Het zijn schatten die ook nu heus niet ten koste van anderen een toekomst willen. Hun hebben het gezegd maar ik heb het gevoeld en dat is heel wat meer waard. Dus als ze nog vrouwen met ballen zoeken, nou helaas ze zijn erachter gekomen vanmiddag dat ik die niet heb, maar wel helemaal gereed om een paar de oren te wassen. Dus geen smoezen meer en generaties opeisen maar mailen.

  Ninka, op de site van de SP.

  Reactie door Ninka — woensdag 21 september 2005 @ 22.23 uur

 96. Ik heb genoten van Femke Halsema. Kei!

  Reactie door Sonja — woensdag 21 september 2005 @ 22.30 uur

 97. Het wordt tijd dat de kiezer volwassen wordt. We moeten mee kunnen(willen) kijken in het huishoudboekje van Nederland. Want zolang we als kindjes zo blij zijn dat er nog steeds kadootjes blijven komen zullen we ons verder niet pissig maken over geldverslindende ego projecten en gemeentelijke aanbestedings walhalla’s. Onderzoekje hier projectje daar. Daar gaan miljoenen in om. En in veel gevallen zit de burger daar helemaal niet op te wachtem. Het algemeen belang moet voorop staan. Waar is de nood het hoogst? Wat hebben we WERKELIJK nodig? Wat willen wij?

  Reactie door Tamiem — woensdag 21 september 2005 @ 22.32 uur

 98. effe wat anders vanavond de eerste uitzending .van de nieuwe omroep op ned 3 23.00 uur geef ze een kans .kijken .meer weten http://www.llink.nl

  Reactie door texas henkie — woensdag 21 september 2005 @ 22.34 uur

 99. Goed gedaan Jan !!! Dit geeft de burger weer moed !!!

  Reactie door Diny — woensdag 21 september 2005 @ 22.45 uur

 100. Prima jan eindelijk vandaag een kritiek uit jou mond op het desfunctioneren van de Zittende en Staande Magistratuur in de Tweede Kamer echter; daarmede kom jij niet van het Tableau de Latroupe alwaar onbetrouwbare juristen en politici door de Revolutionaiten staan vermeldt ter waarschuwing van de Bevolking daarvoor was jou critiek te opppervlakking.

  Het is zeker niet zo dat wij Politici wensen voor te schrijven hetgeen zij in de Tweede Kamer wensen aan te kaarten maar dat heeft wel zijn grenzen. Je hebt een ambtseed afgelegd en daaruit mogen wij opmaken dat je niet het Algemeen Belang c/q het welzijn van de burgers dan wel hun rechtzekerheid wenst op te offeren aan strikt persoonlijk en/of partij politiek belangen en dat nu wil zeggen: Dat jij niet de vrijheid hebt althans wat ons betreft zeker niet om te zwijgen alwaar het Algemeen Belang jou gebied tot spreken. En dat nu is het geval, waneer het Collge van Procureurs-generaal en de Minister van Justitie onder mijn juridische dwang hebben moeten bekennen, dat de officier van justitie meerdere bevelen van het Gerechtshof ex art. 12i Sv aan hem gegeven, tot het strafrechtelijk vervolgen van meineed ondanks art. 207 lid 1 en 2 Sr in strijd met art. 246 Sv ter verjaring heeft opgelegd en zodoende heeft illegaal heeft plaatsgenomen op de stoel van de Formele Wetgever (dus ook jou stoel ) en de Zittende Magistratuur om zodoende mijn totale rechteloosheid als Nederlands Staatsburger zeker te stellen c/q zeker te stellen dat er formeel nimmer deuglelijk recht kan worden gesproken.

  Deze huiveringwekkende bekentenis werd zoals jou inmiddels ongetwijfeld bekent op 13 november 2003 nogmaals onomwonden en formeel bevestigt door de juridisch hooglerar Roel Fernhout in zijn functie als Nationale Ombudsman. En daar stel jij gewoon vragen over eenvoudig omdat je anders via ernstig nalaten de Rechtzekerheid van de Burgers tot ver in de volgende generatie´s in gevaar brengt en dat nu wordt door de Revolutionairen niet straffeloos getollereerd.

  Het zelfde geld voor het hiernavolgende. Gelet op het voorgaande heb ik als benadeelde daarvan formeel de stelling betrokken, dat de Uitvoerende Organen van de Zittende en Staande Magistratuur form eel niet meer erken als zijnde de vertegenwoordiging van het Wettig Gezag, zolang de Staat der Nederlanden de door haar via haar corrupte organen veroozaakte ongekende schade niet via een door mij tot haar gezonden Akte van Dading heeft gecompenseerd.

  De officier van Justitie tracht vergeefs via stafrechtelijke vervolging van harmloze delicten gelet op het voorgaande erkenning van zijn gezag alsnog af te dwingen echter daarbij heb ik tot op heden een vijftal rechters met succes op rij gewraakt aldus zodoende formeel een Wig weten te drijven tussen de Zittende en Staande Magistratuur dit met als argument dat er op Nederlands Grondgebied er noch Civielrechtelijk, noch Strafrechtelijk er een Rechtsgeding kan plaats vinden met de officier van justitie op de stoel van de Rechter.

  Tijdens alle Zittingen tot op heden, waarbj het OM c/q de officier van justitie tot op heden tot twee keer toe vergeefs heeft verzocht mij te mogen Gijzelen heb ik het OM met het voorgaande een in de Zittingzaal een deerniswekkende afgang bezorgt, waardoor hij kennelijk zo ernstig gefrustreerd raakte dat hij voorafgaande aan de Zitting van 17 augustus 2004 waarbij hij eveneens vergeefs aan de Rechter verzocht mij te mogen Gijzelen, voorafgaande aan die Zitting met een volstrekt handelingsonbekwame Kantonrechter geregeld, dat zijn vordering tot mijn Gijzeling aan hem zonder enige vorm van deugdelijke procesvoering zou worden toegewezen,hetgeen hem niet is gelukt anders dan door eigen toedoen te weten door mijn persoonlijk ingrijpen als ervarings en motiveringsdeskundige en dat brengt ons tot het hiernavolgende waarover jij in de Tweede Kamer niet de vrijheid hebt om daarover te zwijgen.

  Ik wist op 17 augustus 2004 tijdig de Rechter met succes te Wraken. Die bleek echter zo ernstig in de war of corrupt dat zou medisch onderzoek en/of Rijksrechersje onderzoek moeten uitwijzen, dat zij mij begon terug te wraken met de mededeling dat zij binnen veertien dagen schriftlijk uitspraak zou doen. Aldus begaf ik mij als direct belanghebbende c/q de juridische opponent ter Griffie om daar kennis van te kunnen nemen echter men liet mij daarbij weten dat de schriftelijke uitspraak was doorgezonden naar de Officier van justitie en dat ik in diens opdracht daar geen kennis van mocht nemen:

  Voorts wijgerde de Griffie er formeel akte van te nemen, dat ik uit preventieve overwegingen volkomen terecht in beroep wenste te gaan bij de Rechtbank c/q de Wrakingskamer tegen de schriftelijke uitspraak van de Kantonrechter een openbare uitspraak die tot op heden ten dage van mij Geheim wordt gehouden alsof ware het Staatsgeheim, evenmin mocht ik inzage in het procesdossier bekomen.

  De situatie werd mij al snel duidelijk toen ik de officier van Justitie verzocht mij inzage en/of afschrift van de schriftelijke uitspraak toe te zenden, waarop mij kenbaar werd gemaakt daar beginnen wij dus niet aan!

  Vervolgens werd ik aangeschreven door zowel genoende officier van justitie als de Griffier te weten MLK van der Hilst (Rechtbank Amsterdam ) waarbij zij mij formeel kenbaar maakten dat op 17 augustus 2004 in mijn aanwezigheid zeven dagen Gijzeling zou zijn afgegeven. Beiden vallen echter door de mand omdat ik ter Zitting vijf getuigen had meegenomen en twee onder hen hadden voor mij de gehele Zitting opgenomen en daaruit blijkt onomwonden dat er ter Zitting d.d. 17 augustus 2004 er formeel nimmer in mijn aanwezigheid zeven dagen Gijzeling werd afgegeven sterker nog noch zo blijkt onomwonden uit de opnames: Nog de officier van Justitie noch ikzelf hebben ook maar met één woord over Gijzeling gerept, daar dit niet aan de orde is geweest strikt juridisch ook niet kon zijn vanwege het feit dat ik de Rechter tijdig had gewraakt! Anders gezegd uit het voorgaande blijkt onomwonden dat de officier van justie in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr met genoemde Griffier volstrekt onbevoegd een kruisje hebben geplaatst op het voorgedrukte pamflet * Machtiging tot Gijzeling* met name in het vak Gijzeling toegewezen. Vervolgens heeft de officier op grond daarvan aan de Commissaris van Politie de heer Jelle Kuiper het bevel gegeven mij te arresteren, dit alles met als doel mijn Onrechtmatige Vrijheidsberoving, hetgeen ik tot op heden eveneens wist te voorkomen dit keer door tijdig onder te duiken, waardoor de Gewapende Politie functionarissen die mij daadwerkelijk vergeefs kwamen arresteren bij het HVO lieten weten dat ik alsnog mij op hun bureau diende te melden om aldaar te worden gearresteerd! Het voorgaande houd in dat het terzake een voltooit misdrijf betreft immers de Gewapende Macht werd daadwerkelijk ingeschakeld aldus is hkier sprake van het verduisteren van de gehele Zitting d.d. 17 augustus 2004, valsheid in geschrifte en misbruik van de Gewapende Macht aldus volstrekt illegale strafrechtelijke vervolging dit in strijd met art. 1 Sv met als doel mijn Onrechtmatige Vrijheidsberoving evident waar ik mij inmiddels een vuurwapen heb aangeschaft om de mij rechtens toekomende individuele vrijheid zonodig gewapender hand te kunnen verdedigen.

  De ex officier van Justitie mr. R.W. Asser, daarmede heb ik al meerdere gesprekken gehad in cafe´s over de door de overheid te betalen schade. Genoemde officier van justitie wenst tussen mij en het OM c/q de Staat der Nederlanden te bemiddelen omdat hij van mening is dat mij terzake ernstig onrecht wordt aangedaa, dat staat buiten iedere kijf aldus genoemde officier van justitie. Hij stelde op mijn verzoek een onderzoek in en daarbij belde hij het Parket Amsterdam, alwaar men hem liet weten dat er 17 augustus 2004 er inderdaad nimmer in mijn aanwezigheid door de Rechter een Machtiging tot Gijzeling werd afgegeven.

  Nu echter komt het OM met het verhaal dat dit wel zou zijn gebeurd nadatik de Zittingzaal zou hebben verlaten echter dat kan strikt juridisch niet met name niet omdat een Rechter nimmer op een Wraking kan reageren met een Machtiging tot Gijzeling. Vandaar dan ook dat de officier van Justitie het niet aandurft om mij inzage en/ofschrift te geven van de schriftelijke uitspraak van de Kantonrechter die zij hebben verduistert in dat geval zou hij mij het corrupus delictus ter hand moeten stellen waaruit blijkt dat volstrekt onbevoegd een kruisje werd geplaatst bij het vak Gijzeling toegewezen.

  De officier van justitie heeft mij echter ondanks het voorgaande gewaarschuwd, dat ik er toch rekening mee dien te houden dat ik zal worden gearresteerd omdat het illegale bevel nou eenmaal is gegeven! Tot zoverre ter informatie en jij Jan behoort hier vragen over te stellen immers het betreft hier volstrekt illegale vervolging door de Gewapende Macht en het verduisteren van een Compleet Rechtsgeding inclusief de openbare schriftelijke uitspraak door een officier van jusitie in samenspanning met de Griffier! met als doel Onrechtmatige Vrijheidsberoving!

  Hetzelfd geld voor de feitelijke omstandigheid dat een officier van justitie als Wetshandhaver ex art. 4 Ro formeel de stelling betrekt dat ondanks art. 207 lid 1en 2 Sr het ongelimiteerd plegen van meineed ter aanranding van een behoorlijke procesgang niet strafrechtelijk dient te worden vervolgd en daartoe zelfs een zelstal dwingende uitspraken van Rechtbank, Gerechtshof en Hoge Raad der Nederlanden, waaronder een drietal bevelen ex art. 12i Sv daartoe volstrekt negeert zodoende plaats neemt opo de stoel van de Formele Wetgever en de Zittende Magistratuur.

  Vandaar ook dat de Wijkerslooth en Donner zich publiekelijk als Nazi hebben laten etaleren waarbij bijden zich haasten om in de media te verklaren dat daarop wat hen betreft geen strafklacht zal volgen dit uit pure angst dat het voorgaande in het daglicht komt echter ook wat dat betreft behoor jij Jan envenals de Wit onmiddellijk in te grijpen door aan de Politiek verantwoordelijk Minister te vragen hoe zich dit verdraagt met de waardigheid van het ambt dat beiden pretenderen te kunnen bekleden dat zijn jullie aan de gehele samenleving verplicht, wat dat betreft onzeg ik jullie het recht om daarover te zwijgen immers dat zwijgen brengt het aanzien van de Rechtspleging en daarmede de Rechtszekerheid van allen op Nederlans Grondgebied in gevaar! Denk daar nog maar eens goed over na. Ik zou gaarne zien dat jullie beiden van het Tableau de Latraupe kunnen worden verwijdert. Jullie weten wat daar voor nodig is en ik stel jullie als woordvoerder van de Revolutionairen voor om daaraan in het belang van de Rechtzekerheid van ons allen te spoedigste aan te voldoen.

  Gegroet,

  K.H. de Werd

  Reactie door karel de Werd — woensdag 21 september 2005 @ 22.59 uur

 101. Mijn complimenten, Jan!
  Alles wat de nederlandse bevolking denkt is gezegd! Dit kabinet heeft zijn arrogant gedrag tijdens de betogen van de linkse partijen duidelijk laten zien.
  Gebruld als de Nederlandse Leeuw die ons niet in ons hempje laat staan.

  Reactie door Elsa de Leeuwin — woensdag 21 september 2005 @ 23.23 uur

 102. Bedankt voor de tip dat de speech op de SP site stond (wie het ook was). Helaas is het waarschijnlijk druk bezocht omdat ik nog steeds de melding krijg na een half uur…..

  Server has reached its capacity and can serve no more streams. Please try again later.
  rtsp://real.sp.nl/050921algbesch_janmarijnissen.rm

  Oftewel eerst maar lekker slapen, en het leuke is dat de mooiste dingen in het leven niks kosten. Slaap lekker allemaal.

  Reactie door Ninka — woensdag 21 september 2005 @ 23.40 uur

 103. Ohhhhhhhhhhhh toch nog kunnen kijken, geweldig. En tja de lichaamstaal van het kabinet zegt wel heel erg veel. Net doen alsof je niet luistert omdat je het niet wil horen. Maar ik hoop dat het toch doorgedrongen is. Even dacht ik wat doet die hond in de zaal op 4.16 minuten, nog eens kijken….een blindegeleidehond……toch wel mooi. Wat me ook opviel was het ontzettende hanegedrag van vrouwen…..de manier waarop Medi wegliep, wat ging ze doen eigenlijk? En die mevrouw in dat zwart witte pakje (heb geen zin haar naam te zoeken) wat een zogenaamde “graag mannengeziene manier van lopen”…..brrrrrrrrrrrrrrrrr.
  Ik ben een feminist in hart en nieren (nee ik ben niet tegen mannen) en heb eigenlijk stiekum naar de twee favorieten gekeken Jan en Femke. En tja Femke noemt het “sjiek” of “blindgaan” maar in alle eerlijkheid je hebt wat mij betreft gewonnen van de sterkste vrouw Femke. Ik baal natuurlijk wel dat je een vent bent :-) en even “by the way” ……je lacht wel even om je lichamelijk ongemak, maar je rug is belangrijk want deze moet nog heel lang recht blijven. Dus ga lekker liggen, je hebt het verdiend.

  Reactie door Ninka — donderdag 22 september 2005 @ 0.40 uur

 104. Een korte reactie dit keer:
  Bedankt voor het op uitstekende wijze verwoorden van mijn gevoelens !

  Enig minpuntje: Je overhemd interfereerde en dat leidde enigszins de aandacht af.
  Toch jammer…
  Sterkte en succes morgen !
  Wandelschoenen aan ? ;-)

  Reactie door Heraclitus VII — donderdag 22 september 2005 @ 1.52 uur

 105. Bravo! Ik schreef het u elders al, maar wil het hier graag herhalen. Uw verhaal zat niet alleen verbluffend goed in elkaar, u heeft het ook met verve over het voetlicht gekregen, de ingedutte en onbeschofte houding van ‘n groot deel van de kamer, mogelijk uit schaamte, ten spijt. Als enige wist u in uw beschouwing het weerzinwekkende Prinsjesdaggebeuren te overstijgen en door de luchtbel van de globale neo-consevatieve verborgen agenda heen te prikken. ‘n Hele prestatie om dat niet te benoemen, maar wel alle tactiek die daarvoor wordt gebruikt en alle gruwelijke gevolgen ervan onderuit te halen. Op deze zelfde dag mochten wij vernemen dat Europa prima verder kan zonder die Grondwet. Op zichzelf natuurlijk ‘n verontrustende gedachte en niet alleen vanwege alle tijd en geld en energie die nog niet zo lang geleden in die campagne werd gestoken, maar blijkbaar (?) hangt dat zwaard van Damocles niet langer boven ons hoofd (?). Ik hoop dat de VVD-aanhang even ademloos naar hun ‘lijder’ heeft geluisterd, als wij naar ‘onze Jan’. Dan zit die club nu nog wel ‘n behoorlijke tijd amechtig naar adem te snakken en is hen zo de wind voorlopig uit de zeilen genomen. In ‘tweede termijn’ mag u die vertoning nog wel eens opnieuw flink aan de kaak stellen, want juist die was representatief voor houding en beleid van ‘hun’ kabinet (en op ‘n bepaalde, onhandige manier dus ook nog wel ‘eerlijk’ ook…). Ik wens u sterkte en succes met de voortzetting en dat u de teneur van uw betoog goed vast mag kunnen houden.

  Reactie door Boudewijn Pleines — donderdag 22 september 2005 @ 8.02 uur

 106. @105 Dit kabinet is de schaamte ( als ze dat ooit gehad hebben) al voorbij. Arrogantie en autisme lijkt mij meer overeenkomen met hun houding. Ik ken een paar vvd-ers. Ik heb ze nog niet gesproken maar ik vermoed dat ze zich na van Aartsen wel even achter hun oortjes krabben.

  P.s. Leuk je weer te lezen Bou.

  Reactie door Gandalf — donderdag 22 september 2005 @ 8.28 uur

 107. Vandaag hoop ik dat het “witte glas” goed
  gevuld is met energie, zodat er vandaag in
  de 2e klas, op tijd met het stokje op de
  lessenaar wordt getikt, ten teken dat er
  wel iets meer aandacht verwacht wordt om
  eea op te pikken.
  Opnieuw nog een dag met “verveelde” aan-
  dacht te moeten aanzien, ipv méér aante-
  keningen te maken zegt genoeg over de aan-
  wezigen en zéker over mijn stemming,
  stemmen en a.s. lidmaatschap.
  Het is net zoals met een nieuwe partner, je
  kijkt het eerst heel zorgvuldig aan en pas
  dan neem je je beslissing en omdat ik nu
  eenmaal alleen impulsief ben als ik zeker
  weet dat connecties zuiver zijn, heb ik dus
  -ondanks mijn jarenlange sympathieën voor de SP – besloten een lidmaatschap aan te
  vragen en niemand die mij tegenhoudt of tot
  een andere partij weet over te halen: het
  was gewoon een keuze tussen rood en hélder
  “rood”. ‘n Knappe dwarsligger hier die mij
  nog dacht tegen te houden, niet dus !
  Feestje? Ja ja Feestje !
  Of ik wel weet wat ik doe?
  Ja ja, en nog veel beter wat het gáát
  betekenen als ik het niét doe.
  Vandaag dus zeker een reden voor de onge-
  lovige medelezers, dat ik niet hier ergens
  ROMANTISCH ZAL GAAN AANSCHUIVEN, wel nee
  vanuit PURE WERKELIJKHEIDSZIN en de
  noodzaak om krachten te gaan bundelen, meer
  en meer…..en waardoor ik “om” was?
  Mag ik dát voor mezelf houden?
  Wie volgt?

  Reactie door Madelief — donderdag 22 september 2005 @ 9.18 uur

 108. @107 “Blomme voor die vrouw”zoals F. Jacobse (Kees van Kooten) zei. Goede beslissing.
  Voor vandaag: welke gebaren ( zoals gisteren dat bovenbouw-basisscholieren gebaar van Hoogervorst) en lichaamstaal kunnen we verwachten. Infantiel gedrag van bestuurders van dit land maakt mijn afkeer des te groter.
  Goede morgen overigens Madelief.

  Reactie door Gandalf — donderdag 22 september 2005 @ 9.35 uur

 109. Dank, Gandalf. Ja, ik denk ook dat ‘n testen op aandoeningen binnen het spectrum van autisme, waarbij ‘arrogantie’ naar mijn idee overigens niet deel, maar als gevolg slechts ‘schijn’ is, veel ministerposten onbemand zou laten. Helaas zijn we nog ver verwijderd van de wereld die op die manier naar het handelen van het individu kijkt en horen we meestal pas als het te laat is, wat er werkelijk ten grondslag lag aan diens motivatie. Niet zo bij dhr. Hoogervorst, dunkt mij. Die moet zich nu toch wel definitief hebben gedisqualificeerd voor verdere deelname aan een kabinet “van normen en waarden”. Het zal wel weer aan de ‘ouwejongens, krentenbrood’-ethiek hebben gelegen dat daar niet meteen ‘n kamerbreed protest op volgde, maar er ‘netjes’ werd gewacht op zijn magere excuus. Of iedereen zat inderdaad net te doedelen, zoals de TV-beelden deden vermoeden. Zou dhr. Remkes nog ‘n leuke aanbieding zijn tegengekomen in z’n reclamefolder? Laat je nog even weten of je VVD-kennisen rode plekjes achter hun oren hadden?

  Reactie door Boudewijn Pleines — donderdag 22 september 2005 @ 9.44 uur

 110. Krul, je hebt gelijk, hoor. Ik kon wel iets vinden over minima in het algemeen, maar niets over alleenstaanden en dat is al jaren zo bij de meeste partijen. Allees D66 heeft het wel eens geprobeerd in een grijd verleden. http://www.cisasite.nl is van een stichting voor alleenstaanden. Ga er eens kijke, zou ik aanraden.
  Dat mensen Femke vonden “lonken” klopt naar mijn mening absoluut niet. Ze sloot wat slapjes af, vanwege de tijd (die verpest werd door Verhagen), maar ze begon ijsersterk en heerlijk sarcastisch.
  Alle drie: Wouter Bos, Femke Halsema en Jan Marijnissen, maar ook André Rouvoet (sorry André), hebben een heel erg prima beschouwing gegeven. Alleen zo jammer dat dit Kabinet allang in de achterkamertjes alles al weer verdeeld had. Zie er dan nog maar eens tussen te komen!

  Heeehh… Madeleine! Welkom terug. Ik had Boudawijn ook al gezien. Fijn dat jullie er weer zijn! :) ;)

  Reactie door L.M. Lembeck — donderdag 22 september 2005 @ 10.35 uur

 111. Het nut van het algemeen, daar horen alleemstaanden niet meer bij begin ik te geloven.

  Worden natuurlijk ook niet tot de hoeksteen van de samenleving gerekend en zijn al jaren het ondergeschoven kindje.

  Waarschijnlijk denkt men dat dubbelleed, altijd erger is, dan leed alleen.

  In alles zie je dat doorgevoerd, zels in de reiswereld, met zijn twee hebben je recht op mooiere hotelkamers die ook nog eens goedkoper in prijs zijn…, gedeelde vreugd is dubbele vreugd!

  Reactie door e.krul — donderdag 22 september 2005 @ 10.50 uur

 112. alleenstaanden, heb.

  Zorgvuldiggekozen woord he…alleenstaanden.

  Reactie door e.krul — donderdag 22 september 2005 @ 10.52 uur

 113. Jan je speech was TOP.
  Dat dit kabinet dood is alleen ze dit zelf nog niet realiseren, komt doordat ze zelfzuchtig en onverantwoordelijk zijn.
  Ik zou als werkgever in ieder geval geen van hen in dienst willen hebben.
  Ik zoek dan wel mensen met verantwoordelijkheidsgevoel.

  Reactie door Sinne — donderdag 22 september 2005 @ 10.52 uur

 114. In een ding moet ik krul gelijk geven.
  Allenstaande hebben veel dezelfde kosten als meerpersoons huishoudens.
  De huisvestingskosten zijn net zo hoog
  De aardappelen staan net zolang op
  De woonkamer is ook 18 graden in de winter

  Reactie door Sinne — donderdag 22 september 2005 @ 10.57 uur

 115. @ 79

  Daarmee ben ik het helemaal eens, Jan W.
  (Gelukkig: je hebt ook een echte naam! Deze klinkt heel wat beter dan “ACCEPT”).

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 22 september 2005 @ 11.07 uur

 116. @ Madelief (107):

  Join the club, Madelief!
  Overigens: pure werkelijkheidszin hoeft romantsich aanschuiven geenszins uit te sluiten, hoor! Beide zijn belangrijke ingrediënten voor bewust leven, toch? :)

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 22 september 2005 @ 11.27 uur

 117. @115

  Goed Olav, ik zal me vanaf nu vertegenwoordigen met mijn eigen naam. Toch vind ik ACCEPT een mooie naam, want het is mijn favoriete band namelijk, ha ha. :-)

  @107

  Een van de verstandigste dingen in je leven heb je nu gedaan Madelief. Bij deze gefeliciteerd.

  Reactie door ACCEPT — donderdag 22 september 2005 @ 11.51 uur

 118. Ben ik bij 117 toch weer vergeten m’n naam in te vullen. Komt omdat ik op m’n werk zit.

  Reactie door Jan W — donderdag 22 september 2005 @ 11.53 uur

 119. dit is taal wat de meeste mensen begrijpen Jan.
  Niet hoog politiekgebrabbel.
  Dus druk deze tekst af op een flyer en verspreid dit……verspreid dit……
  Wat ik mij al een tijdje afvraag…hoe gaat het nu allemaal met het eigen ziekenhuis van de SP.
  En voor mij met het biologisch medisch centrum.???
  Nu niet alle ERKENDE specialisten,huisartsen ERKEND hoeven te worden door de zorgverzekeraars??????
  Misschien weet jij daarop het antwoord????
  En jammer Jan dat je Flevoland als laatste neemt in je rondegang.Want juist hier is jouw aanwezigheid hard nodig voor duidelijkheid in de politiek.
  Fraude is hier ook al aan de gang in ALLE lagen.

  Reactie door anita — donderdag 22 september 2005 @ 12.19 uur

 120. Van diverse kanten reeds verrast commentaar
  ontvangen mbt mijn lidmaatschap miv heden.
  Dank allemaal en geloof maar dat bij mij
  vroeger thuis heel wat gesprekjes werden gevoerd, ook al voor dat er de samenwerking
  van partijen resulteerden in de oprichting
  van de SP. Niet voor niets had ik het laatst over Marcus Bakker, maar in die tijd
  stemde ik nog steeds PvdA. Ik weet ook dat
  heel wat afgehaakten van CHU, AR en KVP
  toen al afhaakten en regelrecht voor PvdA
  kozen, zelfs vanaf kansels.

  Natuurlijk waren het de behoudenen binnen
  de kerken, die graag politiek en kerk ge-
  scheiden hielden, om zodoende hun handel en
  wandel te kunnen scheiden van het geloof
  dat zij op de zondag voorwendden te hebben.

  Intussen kon ik best goéd stemmen maar kreeg de nodige twijfels, tevens, te veel.

  Vandaag zeg ik niet: eerst zien en dan
  geloven ! Nee !
  Vandaag GELOOF IK dat het de hóógste tijd
  wordt te kiezen voor SOCIAAL BEWEGEN !!!

  Om 14.00 worden de Beschouwingen vervolgd
  en hoop ik dat “rood” en “groen” samen tbv
  de kiezer, kleur weten aan te brengen en ik
  me daarna nog net zo feestelijk voel als
  vanmorgen, heel vroeg, mbt mijn indirecte
  bijdragen, al was het maar als dan nu voor
  de SP “belijdend lidmaat”.
  Voor nu: dank jullie wel allemaal, het was
  een heel plezierige langdurige kennismaking waar ik op vele punten met]
  plezier naar terugkijk. Sterkte vanmiddag!.

  Reactie door Madelief — donderdag 22 september 2005 @ 13.17 uur

 121. Heer Marijnissen,

  net zoals verleden jaar een recht voor zijn raap prachtig betoog. Ik sluit me aan bij alle complimenten die hier boven zijn gegeven.

  Het liefst zou ik zien dat de S.P. zoveel vertrouwen van de kiezers kreeg dat het niet eens een coalitie partner nodig heeft om te gaan regeren.

  Ben reuze benieuwd hoe dat zou uitpakken!
  Toch denk ik dat met al u mooie betogen bij elkaar dit nooit gebeurdt.

  Nu weet ik wel dat u de ingeslagen weg niet meer af kunt gaan maar er is een formule die het zeer waarschijnlijk zou maken om te regeren. Die het overgrote deel van Nederland op u partij zou laten stemmen.

  Ik denk dat u die formule al weet maar te beschaafd bent om deze te gebruiken. Gaat tegen alles in waar u voor staat.
  Maar toch!

  In de politiek hoef je toch niet alles te doen wat je beloofd? Zie het meer als een noodzakelijk leugentje om Nederland te doen herrijzen.

  Het is al eerder eens gebruikt door een helaas te vroeg heen gegaan politicus alleen was deze serieusz in zijn bedoeling.

  Als u begrijpt wat ik bedoel….

  Reactie door rommel — donderdag 22 september 2005 @ 13.45 uur

 122. @ Jan W. (nu écht voor het laatst ACCEPT? :))(117):

  OK, dan zal ik mijn opmerking dat “Jan W.” heel wat beter klinkt dan “ACCEPT” maar gauw relativeren, bij gebrek aan ervaring met die band! :)

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 22 september 2005 @ 14.33 uur

 123. Jan,

  je betoog was duidelijk en helder. De reacties van Hoogervorst nu, de geus enige maanden terug en Zalm in het algemeen vertellen genoeg. Daar heeft niemand een woordenboek voor nodig. Het kabinet heeft het volk niet nodig. De manieren van het “Herrenvolk” zijn weer in ere hersteld. Vanaf 2007 kunnen we beginnen met de wederopbouw van Nederland.

  Reactie door Harm Groenendijk — donderdag 22 september 2005 @ 14.37 uur

 124. 34)Nog even een late reaktie, Kaatje.
  Ik heb nog wel even de tijd voor een keuze, en mochten er vervroegde verkiezingen komen, dan zal ik er staan.
  De komende tijd zal ik me inhoudelijk meer verdiepen in de SP.
  Ik kan het me niet voorstellen dat Wouter Bos nu nog een coalitie met het CDA wenst.
  Het lijkt me eerder een stukje “politiek in de Politiek”…
  Het is mogelijk dat Wouter bevreest is dat de gematigde kiezer straks twijfelt voor steun voor een volledig linkse coalitie.
  Vandaar ook zijn afwijzing reeds nu voor een sterkere samanwerking met links voor de verkiezingen.
  Dat haal ik enigzins ook uit de Bosbode.
  Ik ben altijd voorstander voor een “linkse” coalitie…samen met een gematigd rechtse partij als tegenverweer binnen de eigen coalitie.
  Zie het als een soort “bufferpartij” voor de oppositie en als klankbord binnen de coalitie.
  In het verleden was D66 een uitermate goede sparringspartner, echter deze partij ontpopt zich nu dus als onbetrouwbaar.
  Jou keuze lijkt nu aantrekkelijk, van oppositie naar coalitie en visaversa.
  We moeten nog even wachten wat er uiteindelijk overblijft van de plannen van Bailkenende’s bende…om daarna met de operatie te beginnen.
  Wellicht moet ik eens een SP meeting bijwonen.
  Dus misschien tot ziens, groet,
  Frank B.(13&24)

  Reactie door Frank — donderdag 22 september 2005 @ 15.30 uur

 125. Beste Jan

  Door een afspraak in het westen heb ik helaas niet live kunnen genieten van je betoog, natuurlijk heb ik bij thuiskomst onmiddelijk jou reactie op de plannen van dit kabinet gelezen, ik was echt onder de indruk, en ben dan ook echt TROTS op je, als WAO’er vond ik het lourdes verhaal scherp gekozen, deze vergelijking is onovertroffen, maar eigenlijk in alles wat je vertelde is geen speld tussen te krijgen, ik hoop dan ook van harte dat bij de volgende verkiezingen een coalitie zal ontstaan waar de SP aan deel zal nemen.

  Jan, je bent een KEI

  Reactie door Hans Koot Delfzijl — donderdag 22 september 2005 @ 15.48 uur

 126. Beste jan

  Je mag ze van mij best wat harder aan pakken wat ze ons de laatste twee jaar
  aan gedaan hebben met hun asociale vrienjes politiek me kaar de mooie baantjes toe schuiven en anderen laten barsten zet hem op jan heel veel succes
  toe gewenst groeten Ernest Maas
  (een WAOer 80-100%)

  Reactie door Ernest Maas — donderdag 22 september 2005 @ 23.24 uur

 127. @(86): “Reactie van Madelief — woensdag 21 september 2005 @ 21.31″

  Leuk dat je mijn site gevonden hebt, maar wat hebben mijn kinderen met dit verhaal te maken?

  Reactie door Roland Wolters — vrijdag 23 september 2005 @ 12.34 uur

 128. Jan je spreekt de taal van het volk, je betoog was flitsend, je sloeg de spijker op zijn kop. Dit kabinet maakt er een verschrikkelijke puinhoop van. Bezuinigingen zijn oke maar niet in het extreme. Als je alleen maar bezuinigt dan wordt de koopkracht minder en heeft het een kwalijke invloed op het bedrijfsleven, zo gaat de economie naar de bliksem!!!
  Je krijgt een surplus aan werkzoekenden die zeker boven een bepaalde leeftijd zeer moeilijk aan een baan kunnen komen.
  Dit alles zorgt voor een negatieve spiraal.
  Ik hoop dat er gauw een referendum komt
  wat er voor kan zorgen dat dit rampen-kabinet als een baksteen valt, die alleen maar laffe schijnargumenten gebruikt om hun doelstellingen te verdedigen. De mensen hebben geen behoefte aan dit fabeltjeskrant-kabinet.

  Reactie door Ben — vrijdag 23 september 2005 @ 16.26 uur

 129. Er was nog nooit een kabinet dat zo weinig vertrouwen genoot onder het volk als dit kabinet.

  Nog nooit heeft een regering zo ver afgestaan van het volk dat ze moet leiden.

  man dat zeg je bij elk kabinet

  Reactie door Edward — zaterdag 24 september 2005 @ 1.11 uur

 130. Openbaar vervoer en energievoorziening
  moet weer in overheidshanden komen, voor
  betaalbare prijzen en om veel werklozen die anders toch geen baan krijgen
  aan het werk te zetten. Voor de rest kan
  marktwerking geen kwaad.

  Reactie door marco — dinsdag 11 oktober 2005 @ 21.25 uur

 131. mijnheer marijnissen.
  mag ik ueen vraag stellen ?
  hoe is het mogelijk dat mijn vriendin gehandikapt is een zoon van negentien in huis heeft.zij heeft bijstand zij moet het doen met ja schrik niet twintig euro per maand.zij heeft vijfhondred euro per maand als alles er af is houd ze twintig euro over voor kleding en dergelijke. gaarne uw reactie
  groeten en prettige feest dagen van coby

  Reactie door coby fontynwesselink — maandag 5 december 2005 @ 8.17 uur

 132. a sportsbook…

  mottoes supplication linearize brooder?operated eyebrow:Leander,recreational betting http://www.sport-betting-fun.com/

  Trackback door a sportsbook — woensdag 17 mei 2006 @ 19.02 uur