Terrorisme, wat te doen?

maandag 15 augustus 2005 :: 0.25 uur

15 augustus 2005

De onlangs door de rechtbank aan Mohammed B opgelegde levenslange gevangenisstraf was de enig juiste straf. Deze uitspraak vond plaats tegen de achtergrond van een toenemend aantal terroristische aanslagen: Na New York, Madrid, Bali, Istanbul, twee keer een serie in Londen en ’n paar dagen geleden een in ‘n Egyptisch badplaats aan de Rode Zee. Waar komen hun haat en agressie vandaan en wat moet ons antwoord daarop zijn?

De groepjes die wereldwijd verantwoordelijk zijn voor het toenemend aantal terreuraanslagen hebben veel overeenkomst met terroristische organisaties als destijds de Rote Armee Fraktion en de Rode Brigade. Zij bestaan uit sektariërs die ervan uitgaan dat het ‘hogere’ doel de middelen heiligt en die daarmee hun gewelddadig en antidemocratisch optreden rechtvaardigen. De leden hebben doorgaans een verwrongen mens- en maatschappijbeeld en sluiten zich af voor andersdenkenden. Ideologie en godsdienst worden aangeroepen als rechtvaardiging voor hun misdaden. In het geval van het moslimextremisme is er ook sprake van een culturele component: theocratie versus democratie en rurale versus op de stad georiënteerde Westerse waarden.

De Vietnamezen, die jarenlang te maken hadden met Amerikaanse terreur in de vorm van bommen, napalm en Agent Orange hebben er nooit voor gekozen om onder het motto ‘oog om oog, tand om tand’ onschuldige Amerikaanse burgers op te blazen en zo de oorlog naar de VS te verplaatsen. Moslimterroristen blijken daar wel voor te kiezen. Daarbij gaat het om groeperingen die in hun denken en doen in veel gevallen geïsoleerd staan binnen de gemeenschap waar zij uit voortkomen. Dat neemt niet weg dat ze over een netwerk beschikken dat hen steunt. Het zijn vissen die voldoende water hebben om te kunnen zwemmen, zij het in een kleine poel. Wij, die terrorisme onacceptabel vinden, staan voor de vraag hoe die poel droog te leggen.
Om over voldoende ‘water’ te beschikken moeten terroristen al dan niet terechte frustraties kunnen exploiteren. Haat gedijt in een omgeving waarin het bestaan gekenmerkt wordt door onrechtvaardigheid, ongelijkheid, onderdrukking, armoede en bovenal uitzichtloosheid. In combinatie met het uitgangspunt dat ‘het doel alle middelen heiligt’ ontstaat dynamiet.

Nemen we het Midden-Oosten. De Arabische wereld staat al lange tijd in economisch opzicht op een straatlengte achterstand ten opzichte van het Westen en steeds meer ook ten opzichte van de snel opkomende landen in Zuidoost Azië. Geen schim is er nog over van de culturele superioriteit zoals die nog steeds zichtbaar is in het zuiden van Spanje. Bitter weinig actuele zaken maken dat wij ons schatplichtigheid voelen ten opzichte van de uitvinders van het schrift, de algebra en de astronomie. Dat komt deels door de erfenis van het kolonialisme en de nog steeds ongezonde eenzijdige belangstelling van het Westen voor deze regio (olie!), deels door het dictatoriale karakter van de meeste regimes. Regimes overigens, die voor zover zij niet door het Westen in het zadel zijn geholpen, altijd welwillend tegemoet zijn getreden. Het is dan ook geen wonder dat het Westen beticht wordt van samenspanning met de onderdrukker. Ook is het niet vreemd dat men de Westerse dubbelhartigheid van spreken over democratische mensenrechten in combinatie met actieve steun aan de onderdrukker, als hypocriet typeert. De harde en vaak gewelddadige onderdrukking van de politieke oppositie heeft in tal van Arabische landen tot radicalisering geleid binnen de relatief veilige muren van de moskee en het Islamitische geloof.
Voedingsbodem voor het terrorisme zijn de onderdrukking van de Palestijnen die nu al vijftig jaar voortduurt en de invallen in en bezetting van Afghanistan en Irak. Ook het beledigingen van de Islam, waaraan veel mensen zich vastklampen waar het gaat om hun identiteit en de zin van het leven, verrijken ‘de bodem’ waar het kwaad op gedijt.
De achtergronden van het terrorisme willen begrijpen, is iets heel anders dan daar begrip voor opbrengen. Tony Blair en veel andere Westerse leiders sluiten hun ogen voor de context waarbinnen het extremisme tot wasdom komt en bagatelliseren de relatie tussen het terrorisme en de politieke opstelling van het Westen ten aanzien van het Midden-Oosten. Dat is een standpunt dat niet alleen vanuit het oogpunt van moraliteit én realiteit niet deugt, maar ook politiek totaal onverantwoordelijk is. Het voedt de haat van miljoenen mensen en versterkt de onveiligheid in de wereld.

Binnen Nederland versterken de gebrekkige integratie en discriminatie van mensen ‘van buiten’ de voedingsbodem voor terrorisme. Wie maatschappelijk niet volwaardig functioneert, wordt sneller gediscrimineerd. Onbekend, onbemind, gewantrouwd, gediscrimineerd. In feite hebben we het over twee kanten van dezelfde medaille die uiteindelijk alleen maar verliezers oplevert. Dat is ook precies de reden waarom de SP zich al vanaf het begin van de jaren tachtig inspant om het samen naar school en het gemengd wonen te stimuleren. Politici die beweren dat ‘de tijd’ het probleem van de segregatie uiteindelijk vanzelf oplost, hebben veel verprutst. Natuurlijk kan de tijd veel doen, maar we hadden ‘de tijd’ kunnen helpen door verstandig beleid te voeren. Door zwarte en witte scholen en wijken te laten ontstaan, zijn er in ons land letterlijk etnische en maatschappelijke tegenstellingen ontstaan. Iedereen die ooit de moeite heeft genomen met de meest direct betrokkenen – autochtoon en allochtoon – hierover te spreken weet dat een overgrote meerderheid die segregatie ongewenst vindt. Waar studeerkamergeleerden en betweterige politici niet aan wilden, is voor de betrokkenen al decennialang een waarheid als een koe: Samenleven doe je niet alleen.

De vis en het water moeten van elkaar worden gescheiden. Door de vissen te vangen, te berechten en hard doch rechtvaardig te straffen. Het proces tegen Mohammed B vormt in dat opzicht een goed begin. Elke vorm van tolerantie ten opzichte van diegenen die zich gewelddadig intolerant betonen jegens een samenleving die tracht democratie en vrijheid te concretiseren is misplaatst. Zij die de oorlog hebben verklaard aan onze waarden, verworvenheden en beschaving, moeten er rekening mee houden dat de door hen zelf geheven ijzeren vuist uiteindelijk hen zelf zal treffen. Daarvoor is de inzet en waakzaamheid nodig van iedereen. Een democratie kan niet overleven zonder actief burgerschap en civil courage. Een bijzondere verantwoordelijkheid ligt er bij hen die het dichtst staan bij diegenen die dreigen in de ban te raken van het fata morgana van de zogenaamde martelaarsdood.
Tegelijkertijd ontkomen we er niet aan om ook over ‘het water’, de omgeving, te spreken. Nationaal en internationaal moeten we proberen de voedingsbodem voor blinde haat en geweld weg te nemen. Dat kan alleen door alle mensen – hier en daar – te laten zien dat de intenties en het beleid van onze politieke leiders deugen. Dat begint met het voeren van een andere politiek. We zullen de harten van de verdrukten pas kunnen winnen voor een toekomst gebaseerd op vrijheid, democratie en solidariteit wanneer we aan die drie elementen ook daadwerkelijk inhoud geven. Dat kan door zo snel mogelijk de bezetting van Irak en Afghanistan op te heffen, Guantànamo Bay te ontmantelen, het Palestijns-Israelische vraagstuk op te lossen door middel van een twee-staten-oplossing, en alle dictatoriale regimes in het Midden-Oosten aan te pakken.

De rampspoed die het terrorisme aanricht laat zien hoe kwetsbaar we zijn. Maar, al zijn we dan met 6 miljard mensen en kent de aarde een gigantisch oppervlak, door de voortschrijdende technologie die een snelle en goede nieuwsvoorziening mogelijk maakt, ontstaat er bij terroristische aanslagen zoals onlangs in Londen een bijzonder gevoel van lotsverbondenheid. Wij zijn elkaars buren geworden en wat er in Londen gebeurt raakt alle mensen.
De vraag is of er een moment zal komen waarop wij ons in gelijke mate het lot van alle slachtoffers van terreur, onderdrukking en uitbuiting aantrekken, ongeacht nationaliteit, ras of religie? Hoe negatief de aanleiding voor deze overpeinzing ook mag zijn, zij lijkt mij daarom niet minder waardevol. Bedreigingen en kansen liggen dicht bij elkaar in een wereld die scheuren vertoont maar ook volop in ontwikkeling is.

Laten we ondertussen op onze hoede zijn voor diegenen die met simpele antwoorden komen voor dit ingewikkelde probleem. Zij spinnen garen bij de heersende angst, stigmatiseren hele bevolkingsgroepen, en kunnen op termijn erger worden dan de kwaal. Ook het ontmantelen van de rechtstaat, waaraan generaties lang is gebouwd, is geen antwoord op het terrorisme. Het verbieden aan iets te denken of iets te vinden, het inperken van rechten van verdachten en gestraften en het inperken van de vrijheid van meninguiting zal ons niet echt helpen in deze. Zelfs ten tijde van de Molukse treinkapingen en gijzelingen in de jaren zeventig werden deze opties niet eens genoemd, niet door links en niet door rechts. Slechts een politiek die de terroristen aanpakt en gericht is op het droogleggen van de poel waarin terroristen zwemmen, kan succesvol zijn.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

242 Comments

242 reacties

 1. [i]“Geen schim is er nog over van de culturele superioriteit zoals die nog steeds zichtbaar is in het zuiden van Spanje. Bitter weinig actuele zaken maken dat wij ons schatplichtigheid voelen ten opzichte van de uitvinders van het schrift, de algebra en de astronomie. Dat komt deels door de erfenis van het kolonialisme en de nog steeds ongezonde eenzijdige belangstelling van het Westen voor deze regio (olie!), deels door het dictatoriale karakter van de meeste regimes.”{/i]

  Het heeft niets met kolonialisme te maken. Die Aziatische landen die je noemde waren ook kolonies, maar die zijn nu wel het Westen aan het voorbijstreven in hun welvaart. Het is gewoon een kwestie van instelling en de wil om vooruit te gaan. Al sinds het fundamentalistisch mohammedanisme in de middeleeuwen een leidende rol is gaan spelen in het Midden-Oosten gaat het daar neerwaarts. Alle kennis van Perzen, Joden, christelijke en vrijzinnige mohammedaanse Arabieren (die zogenaamde culturele ‘superioriteit’ stond namelijk voor een groot deel op naam van niet-mohammedanen) hebben ze *zelf* verwaarloosd. De mensen daar denken dat wanneer het slecht gaat nog meer Islam de oplossing is, maar telkens weer blijkt dat de Islam alleen maar verdere ontwikkeling tegenhoudt. Zolang ze daar niet gaat seculariseren en het islamisme uitbannen, zal er geen ene malle moer veranderen, maar trekken ze wel de halve wereld mee de beerput in.

  Reactie door Daniël O. — zondag 14 augustus 2005 @ 11.30 uur

 2. Heel helder Jan.

  Vooral binnen de Islam zal er beweging moeten komen en moeten wij een duidelijke stellingname kunnen verwachten, binnen hun gelederen en naar buiten toe, tegen de extremistische Islam.

  Reactie door e.krul — zondag 14 augustus 2005 @ 11.40 uur

 3. Normale moslims voelen zich noch aangesproken noch schuldig. En terecht. Dat er ‘een beweging binnen de islam’ zou moeten komen impliceert alsof men daar al niet (honderden jaren) mee bezig is. Bovendien heeft de islam een behoorlijke verscheidenheid. Ook Bush c.s. halen hun wereldvisie uit een extremistische kijk op christelijke ‘naastenliefde”. Wat je ook vindt of gelooft, iedereen zal stelling moeten nemen tegen terrorrisme of het gedwongen opleggen van een levensstijl of mening.

  Reactie door Kees — zondag 14 augustus 2005 @ 11.56 uur

 4. @ Kees: wie bedoel je met ‘men’?

  Reactie door Daniël O. — zondag 14 augustus 2005 @ 11.58 uur

 5. Als je maar lief genoeg bent gaan ze wel weer van je houden Jan ?

  Je kunt Israël wel willen opdelen en hopen dat het iets uithaalt, maar dat is waarschijnlijk een zoete droom.
  Islam verkondigt haat jegens Joden, Christenen en anders ongelovigen, het is 1 van de fundamenten van deze religie.
  Een Joodse staat inperken is wellicht iets wat Arabieren een paar jaar zoet houd, maar al snel zullen ze weer aan de poorten staan van dat verkleinde Israël.
  Ze haten Joden, en zullen pas klaar zijn wanneer de laatste Jood weg is of onderdrukt als een Dhimmi.

  Natuurlijk zijn er vele uitzonderingen onder de Islamieten, maar die zijn eigenlijk gewoon iets minder Islamiet (of ‘verlicht’ zoals we dat hier noemen).
  De overgrote meerderheid geloofd letterlijk, en zal de haat van hun grote voorganger Mohammed (vrede schijnt met hem te zijn) dan ook letterlijk overnemen in hun harten.

  Nee, ik denk dat de bal aan de andere kant ligt.
  Laat ‘hen’ de poel van onze ‘agressie’ maar eens proberen weg te nemen.
  Hamas ontbinden, Hezbollah af te schaffen, mensenrechten in ere nemen, martelpraktijken uit te bannen, vrouwenrechten in acht te nemen, respect te tonen voor wat heilig is voor ‘de anderen’, Osama uitleveren etc etc en nog eens etc.
  Daarnaast het werkelijke probleem te herkennen in hun eigen religie van agressie en haat.

  Reactie door Jazz — zondag 14 augustus 2005 @ 12.15 uur

 6. Terorisme is een gefrusteerde manier tot machtoplegging /Aandacht krijgen .Er zijn andere vormen van machtsoplegging .
  Het komt vaak voort uit pure haat( bijvoorbeeld voortgekomen uit levenslange ongelijkheid van behandeling of ontplooingsmogelijkheden ) en koppeling met een ideaal .Vaak als frustratie uit het nooit serieus genomen worden of aangehoord .
  Momenteel is een vorm van ideaal de Islam .
  Zoals voorgaande reacties , heeft de Islam zeer brede vertakkingen ( meer dan het Christelijke geloof ).Het erge is dat de mens de mensen indeelt in groepen ;
  dus als een idioot iets uithaalt is daarmee gelijk de hele goep besmurt !
  Mijn visie is ;beoordeel ieder mens afzondelijk ,ongeacht de groep/geloof waaruit hij uit voortkomt : Een beetje Erasmiaans denken

  Reactie door fred — zondag 14 augustus 2005 @ 12.42 uur

 7. @Fred

  Zo het menselijk is in groepen onder te verdelen, zo is het ook menselijk om zich in groepen te bewegen.
  Wat dan weer mooi aansluit op elkaar.

  Reactie door Jazz — zondag 14 augustus 2005 @ 12.47 uur

 8. De islam geeft met haar anti-leven doctrine een goede voedingsbodem en tevens alibi voor terrorsime. De aanpak van Tony Blair bevalt me wel. Moslims aanspreken op hun verantwoordelijkheden. De rotte appels uit de mand halen en eruit houden. En verder maximum security en afschrikken.

  Reactie door Don — zondag 14 augustus 2005 @ 12.57 uur

 9. Ik ben voor een groot deel met je eens Jan Marijnissen, maar het is niet alleen de gebrekkige intergratie van mensen “van buiten”, ook aan de intergratie van mensen “van binen” schort er nog genoeg (mede dankzij aan de wetgeving in NL).

  Het enige wat tijd oplost is dat je b.v. weet waneer de bus of trein komt, tijd is alleen uitgevonden om structuur te brengen.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — zondag 14 augustus 2005 @ 13.31 uur

 10. Met alle repect voor de slachtoffers maar er vallen hier meer doden en gewonden in het land door onze eigen relatieproblemen. En de mannetjes maar wijzen naar de mannetjes van het andere geloof die zo erg zijn. Het word eens tijd om eens echt te luisteren naar de kritiek die ze hebben op de westerse wereld, want ik kan me ergens ook wel indenken dat je je niet wil conformeren aan de manier waarop we hier zelf met relaties en sexualitiet omgaan. Hoofddoekje op en alles bedekken is het ene uiterste maar de vagina’s over het scherm laten vliegen is ook een extrimisme van de andere kant.Eerst hand in eigen boezem zou ik zeggen.

  Reactie door Ninka — zondag 14 augustus 2005 @ 13.31 uur

 11. 10) Bedankt voor dit lesje in cultuurraltivisme voor gevorderen. Zie daar voedingsbodem nummer 2 voor moslimterrorisme. Het blijft heel simpel, als onze niet moslimcultuur je niet bevalt, ga dan in een moslimcultuur wonen. Ik ga mij als kapitalist ook niet in Cuba of Noord-Korea vestigen en dan vervolgens zeggen dat ik me niet op mijn gemak voel.

  Reactie door Don — zondag 14 augustus 2005 @ 13.42 uur

 12. Volgens mij gaat het niet alleen om de integratie van moslims en de acceptatie van onze waarden en normen. Het gaat ook over ruimte maken voor anderen en andersgelovigen in onze (Christelijke…) samenleving. Juist de toon ‘zij moeten’ zal averechts werken. Insluiten en niet uitsluiten.

  Met de hand in eigen boezem van Ninka ben ik het eens. Al is een passionele moord anders van aard dan een opoffering voor een of andere god.

  Wij moeten met alternatieven komen voor de neo-liberale, niets of niemand ontziende globalisering. Zolang de wereld geen plek is om te leven zullen mensen uitkijken naar het hiernamaals. (of die nu Islamitisch is of Christelijk)

  Reactie door Renske — zondag 14 augustus 2005 @ 13.54 uur

 13. Ik denk niet dat terrorism is te bestrijden zeker niet met securitaire wetten die allen werken tegen de zo genoemd “vrijheid”in onze westerse landen,want nu ben ik a terrorist als ik ga demonstreren …
  Maar ja dat is ouwe strategie,mijn opa was a verzet strijder tegen de nazi’s in frankrijk,
  de nazi’s noemde die soor6t mens”terrorists”
  hier stuur ik een interresant artikel.
  dat ik zal noemen”de kip of de ei”
  leze rutig en comment(ik heb het niet gescreven)

  “It’s not the first time that this kind of raw inequality has bred extremism.

  Hussain Osman, one of the men alleged to have participated in London’s failed bombings on July 21, recently told Italian investigators that they prepared for the attacks by watching “films on the war in Iraq,” La Repubblica reported. “Especially those where women and children were being killed and exterminated by British and American soldiers…of widows, mothers and daughters that cry.”

  It has become an article of faith that Britain was vulnerable to terror because of its politically correct antiracism. Yet Osman’s comments suggest that what propelled at least some of the bombers was rage at what they saw as extreme racism. And what else can we call the belief – so prevalent we barely notice it – that American and European lives are worth more than the lives of Arabs and Muslims, so much more that their deaths in Iraq are not even counted?

  It’s not the first time that this kind of raw inequality has bred extremism. Sayyid Qutb, the Egyptian writer generally viewed as the intellectual architect of radical political Islam, had his ideological epiphany while studying in the United States. The puritanical scholar was shocked by Colorado’s licentious women, it’s true, but more significant was Qutb’s encounter with what he later described as America’s “evil and fanatic racial discrimination.” By coincidence, Qutb arrived in the United States in 1948, the year of the creation of the State of Israel. He witnessed an America blind to the thousands of Palestinians being made permanent refugees by the Zionist project. For Qutb, it wasn’t politics, it was an assault on his identity: Clearly Americans believed that Arab lives were worth far less than those of European Jews. According to Yvonne Haddad, a professor of history at Georgetown University, this experience “left Qutb with a bitterness he was never able to shake.”

  When Qutb returned to Egypt he joined the Muslim Brotherhood, leading to his next life-changing event: He was arrested, severely tortured and convicted of antigovernment conspiracy in an absurd show trial. Qutb’s political theory was profoundly shaped by torture. Not only did he regard his torturers as sub-human, he stretched that categorization to include the entire state that ordered this brutality, including the practicing Muslims who passively lent their support to Nasser’s regime.

  Qutb’s vast category of subhumans allowed his disciples to justify the killing of “infidels” – now practically everyone – in the name of Islam. A movement for an Islamic state was transformed into a violent ideology that would lay the intellectual groundwork for Al Qaeda. In other words, so-called Islamist terrorism was “home grown” in the West long before the July 7 attacks – from its inception it was the quintessentially modern progeny of Colorado’s casual racism and Cairo’s concentration camps.

  Why is it worth digging up this history now? Because the twin sparks that ignited Qutb’s world-changing rage are currently being doused with gasoline: Arabs and Muslims are being debased in torture chambers around the world and their deaths are being discounted in simultaneous colonial wars, at the same time that graphic digital evidence of these losses and humiliations is available to anyone with a computer. And once again, this lethal cocktail of racism and torture is burning through the veins of angry young men. As Qutb’s past and Osman’s present reveal, it’s not our tolerance for multiculturalism that fuels terrorism; it’s our tolerance for the barbarism committed in our name.

  Into this explosive environment has stepped Tony Blair, determined to sell two of the main causes of terror as its cure. He intends to deport more Muslims to countries where they will likely face torture. And he will keep fighting wars in which soldiers don’t know the names of the towns they are leveling. (According to an August 5 Knight Ridder report, a Marine sergeant in Iraq recently pumped up his squad by telling them that “these will be the good old days, when you brought…death and destruction to—what the fuck is this place called?” Someone piped in helpfully, “Haqlaniyah.”)

  Meanwhile, in Britain, there is no shortage of the “evil and fanatic racial discrimination” that Qutb denounced. “Of course too there have been isolated and unacceptable acts of a racial or religious hatred,” Blair said before unveiling his terror-fighting plan. “But they have been isolated.” Isolated? The Islamic Human Rights Commission received 320 complaints of racist attacks in the wake of the bombings; the Monitoring Group has received eighty-three emergency calls; Scotland Yard says hate crimes are up 600 percent from this time last year. Not that pre-July 7 was anything to brag about: “One in five of Britain’s ethnic minority voters say that they considered leaving Britain because of racial intolerance,” according to a Guardian poll in March.

  This last statistic shows that the brand of multiculturalism practiced in Britain (and France, Germany, Canada…) has little to do with genuine equality. It is instead a Faustian bargain, struck between vote-seeking politicians and self-appointed community leaders, one that keeps ethnic minorities tucked away in state-funded peripheral ghettos while the centers of public life remain largely unaffected by the seismic shifts in the national ethnic makeup. Nothing exposes the shallowness of this alleged tolerance more than the speed with which Muslim communities are now being told to “get out” (to quote Tory MP Gerald Howarth) in the name of core national values.

  The real problem is not too much multiculturalism but too little. If the diversity now ghettoized on the margins of Western societies – geographically and psychologically – were truly allowed to migrate to the centers, it might infuse public life in the West with a powerful new humanism. If we had deeply multi-ethnic societies, rather than shallow multicultural ones, it would be much more difficult for politicians to sign deportation orders sending Algerian asylum-seekers to torture, or to wage wars in which only the invaders’ dead are counted. A society that truly lived its values of equality and human rights, at home and abroad, would have another benefit too. It would rob terrorists of what has always been their greatest recruitment tool: our racism.
  By Naomi Klein
  Republished from The Nation

  Reactie door Patrice — zondag 14 augustus 2005 @ 13.55 uur

 14. Hele mooi metafoor trouwens: de vissen en het water.

  Reactie door Renske — zondag 14 augustus 2005 @ 13.59 uur

 15. Dank voor deze heledere uiteenzetting!

  Reactie door Margot — zondag 14 augustus 2005 @ 14.05 uur

 16. @5.jazz
  Islam verkondigt geen haat en Al Banna heeft de koran niet geschreven.
  Wat een onzin.
  Als je wilt weten waar islamitisch fundamentalisme vandaan komt doe dan maar eens een google search op de woorden: “Banna and Nazi” of op “Muslim Brotherhood.”

  Mvg

  Rob

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 14 augustus 2005 @ 14.29 uur

 17. Rob) Het christendom verkondigt ook geen haat, toch zijn er in het verleden vele miljoenen geslachtofferd namens dezelfde religie. Je ziel en zaligheid ophangen aan een opperwezen maakt het zaaien van dood en verderf op aarde een stuk acceptabeler.
  Geen excuus voor welke religie dan ook, atheisme is de enige weg naar vrede.

  Reactie door Don — zondag 14 augustus 2005 @ 14.36 uur

 18. #Daniel: men=gematigde/niet extreme normale moslims. Die zijn er ontzettend veel, dat zouden we haast vergeten. Die ook gewoon recht hebben op hun geloof/overtuiging net als ‘wij’. De islam zal nooit uitgebannen worden, dat is niet alleen een gevaarlijke gedachte maar gaat aan de uitwassen letterlijk voorbij. Je drukt mensen dan in een hoek nl. ‘u bent gewoon fout want u heeft een foute religie.Dat is wel de domste manier om een dialoog of begrip te krijgen, laat staan een oplosssing voor extremiteiten.

  Reactie door Kees — zondag 14 augustus 2005 @ 14.58 uur

 19. Don, atheisme is ook een geloof. Bovendien zou men zich van god of gebod niets kunnen aantrekken… :) zomaar een gedachte…

  Reactie door Kees — zondag 14 augustus 2005 @ 15.01 uur

 20. Denkt u ook dat een eventuele aanval van de VS op Iran zou kunnen leiden tot
  een nieuwe (3e) wereldoorlog? Geef uw mening via http://www.roest.cc/stellingen.php
  op deze stelling:
  ‘Als de VS Iran aanvalt kan dat tot een 3e wereldoorlog leiden’ ?

  Reactie door Barend — zondag 14 augustus 2005 @ 15.13 uur

 21. Wie de wereld wil veranderen begint bij zichzelf.
  Daarmee wil ik zeggen, als we ooit tot een oplossing willen komen zullen we toch eerst onze rol in deze moeten herkennen en erkennen. Als we niet van de geschiedenis willen leren zullen we gedwongen zijn om onze fouten steeds te herhalen.

  Als we nu met z’n alle bereid zijn om een bevolkingsgroep te demoniseren zoals we dat in de jaren ’30 met de Joden gedaan hebben, wat zegt dat over ons zelf?

  Wie heeft hier belang bij en wat denken ze te bereiken? Waar komt het geld vandaan, wiens politieke agenda?

  Om een probleem werkelijk diepgaand te begrijpen moet je bereid zijn om het van werkelijk alle kanten te bekijken. Dus ook van een standpunt dat je emotioneel tegenstaat. Anders leer je nooit, herhaal je slechts iemand anders z’n mening.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 14 augustus 2005 @ 15.13 uur

 22. Wie komt er nu met de oplossing?. Alle leuke en minder leuke voorbeelden ten spijt, een echte oplossing wordt er nog niet voorgedragen. Neem Mohamed B, die tegenover de rechter verklaard, dat hij ons rechtsysteem niet erkend, en liever niet eens in Nederland zou willen wonen, maar bij “gebrek” aan een echte moslim staat, hier wel woont. Afganistan was tot voorkort zijn ideaal land, maar na de val van de taliban is ook dit land ver westelijk door de Amerikanen. “de wereld” heeft Israel “gemaakt” en aan de joden gegeven… Waarom maken we geen ideaal land voor die moslims, die alleen maar de radicale kant, kunnen en willen kiezen. Laten ze elkaar de kop maar inslaan in hun zo “ge” “be” loofde land. Nu betaald de belasting betaler weer een flink deel, voor iemand die op papier nooit meer in de maatschappij komt. Allemaal extra maatregelen moeten er nu genomen worden, om hem afzonderlijk van zijn detentie te kunnen laten genieten. En als we dan toch een land aan het maken zijn, waarom niet nog een land voor alle andere moeilijke gevallen. TBS-ers, pedofielen etc die vluchtgevaarlijk blijken te zijn, die geven we dan ook maar hun laatste vlucht kado.

  Reactie door memo — zondag 14 augustus 2005 @ 15.32 uur

 23. @Don

  Stalin was atheist en heeft er ook miljoenen over de kling gejacht.
  Religie is niet het probleem.
  De mens die denkt de absolute waarheid in pacht te hebben, is het probleem.

  Reactie door Gekke Gerrit — zondag 14 augustus 2005 @ 15.40 uur

 24. @ Rob de Kuster (#18): ben jij een bejaarde Duitser of zo?

  Reactie door Daniël O. — zondag 14 augustus 2005 @ 15.40 uur

 25. Voor de taalpuristen ik bedoelde niet gejacht maar gejaagd…

  Reactie door Gekke Gerrit — zondag 14 augustus 2005 @ 15.44 uur

 26. Achter de aanslagen sinds 11-9 2201 zit de sturende hand van de CIA en de Mossad. Ook in Londen. Let eens op hoe de officiele versie van de Britse autoriteiten steeds aangepast wordt naarmate bronnen informatie lekken.
  Het zou op 7/7 gaan om een suicideaanslag.
  Tot dat het bekent werd dat de daders retour tickets hadden en keurig een parkeerkaartje gekocht hadden. Het profiel van de daders paste ook niet bij die van een suicidedader. En er was geen link met Al Qaueda.
  Dus kwam men naar buiten met het verhaal dat de bommen op 7/7 met een mobieltje gedetoneerd waren. Een mastermind had dus achter de aanslag gezeten. En welja, daar was Haroon Rashid Aswat. Een bewezen Al Qaueda terrorist. Werd door Zambia uitgewezen. Toen werd bekent dat Aswat een double agent was die in 1999 persoonlijk door de CIA was opgeleid en op de loonlijst van MI6 stond. Tja
  Gisteren werd bekent dat de Britten andermaal hun story aanpassen. Geen Al Qaueda link, geen verband tussen 7/7 en 21/7 en geen mastermind.
  En dan die mislukte aanslag op 21/7.
  Eerst waren het militaire springstoffen, toen aceton peroxide en ten slotte HMTD.
  Probleem was dat volgens de autoriteiten bij de tweede aanslag op 21/7 de aceton peroxide te ver vergaan was om te detoneren. Experts weten dat aceton peroxide gestabiliseerd (pH neutraal) wordt en daarna maanden bewaard kan worden zonder nadelige effecten. Klopt dus niet, dat verhaal.

  Feit is dat personen binnen diverse inlichtingsdiensten en zelfs binnen het Amerikaanse leger niet achter dit beleid van Bush staan en met grootte persoonlijke risico’s de feiten naar buiten lekken.

  Luisteren we eigenlijk wel?

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 14 augustus 2005 @ 15.45 uur

 27. @24. Daniel
  Ha. Ik ben slechts 38 jaar maar voel me af en toe wel bejaard. Gewoon Hollander, niks met Duitsland te maken.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 14 augustus 2005 @ 15.52 uur

 28. Wat is er nu weer mis met bejaarde duitsers? :) :)

  Reactie door Kees — zondag 14 augustus 2005 @ 16.01 uur

 29. rob,ja
  Door en door hebben totalitarish staten gebruik gemaakt van terrori/sm/sten.zelf de romeinen wisten dat…
  Nu een ding is zeker over een paar jaar zullen wij betallen “like a boomerang effect”
  Alleen omdat wij zo slaap zijn…
  tja de “divide and rule”is nog steeds aanwezig
  via classen/kasten/religie kunnen sommigen hun gang gaan,terwijl de grote meederheid word onderdruk via economish dictature.
  Wakker worden dat is real life
  Divide en rule

  Reactie door Patrice — zondag 14 augustus 2005 @ 16.06 uur

 30. @ Kees (#18): ja, maar als er zo ontzettend veel gematigde moslims zijn en er zo ontzettend veel gebeurt om de moslimse wereld te hervormen, waarom zijn dan nog steeds de fundamentalisten in het Midden-Oosten aan de macht en had de demonstratie van de ‘Free Muslims Coalition’ slechts een opkomst van vijftig man? Dat zijn van die dingen die ik me steeds vaker afvraag.

  Reactie door Daniël O. — zondag 14 augustus 2005 @ 16.10 uur

 31. @ Rob de Kuster: ah, okay, ik maakte uit je bericht op dat je de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog nog had meegamaakt. Foutje bedankt.

  Reactie door Daniël O. — zondag 14 augustus 2005 @ 16.14 uur

 32. Daniel O: zijn met de moslims de wereld uit, ook alle problemen opeens verdwenen?

  Ik denk van niet. Nuance, een zwart witte wereld bestaat niet.

  Reactie door Renske — zondag 14 augustus 2005 @ 16.24 uur

 33. Daniel O #30
  Wat denk jij over door gaan met hervormen hier en nu,zijn wij zo autistic geworden dat wij allen de schuld geven aan andere terwijl wij niet eens in staat zijn democratie uit te voegen..tttttttt
  En mensen in oorlog zenden met name nederland,terwijl ,hier thuis wordt vrijheid beperkt ter name van democracie(vooraal voor de lage mensen)
  Ik vind het verdacht Democratie bestaat niet,of well 1 keer per 4 jaar met behulp van machtig propaganda
  Direct Democratie Nu

  Reactie door Patrice — zondag 14 augustus 2005 @ 16.27 uur

 34. @ Renske: als je het om nuance te doen zou zijn, zou je niet komen met een dommige opmerking als ‘zijn met de moslims de wereld uit, ook alle problemen opeens verdwenen?’. Praktiseer dus eerst maar eens wat je predikt.

  Reactie door Daniël O. — zondag 14 augustus 2005 @ 16.28 uur

 35. Don (17),

  Ik denk eerder dat het probleem is dat mensen gaan denken dat ‘iets’ het ware is (en het enige ware), dit kan gebeuren op verschillende gebieden zoals geloof (zowel met of zonder een god) en cultuur.

  We moeten niet zo in hokjes denken, niet direct moeilijk doen als de andere (net) wat anders gelooft, of er wat anders over denkt.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — zondag 14 augustus 2005 @ 16.31 uur

 36. Ik ben het eens met dit artikel..toch weet ik niet of levenslang opsluiten een goed idee is. Krijgt hij hiermee niet een martelaarsstatus? Hij wilde toch ook graag de doodstraf..gelukkig heeft hij die niet gehad. Bovendien, zoals het nu gaat in gevangenissen, ik houd mijn hart vast. Wie weet hoeveel contacten hij kan maken? Krijgt hij zo niet meer aanhangers? Ik denk dat het tijd wordt dat duidelijk wordt dat de islam en het fundamentalisme verschillend zijn. Moslims moeten hier ook massaal hun ongenoegen over laten blijken..Misschien is het nog niet zo`n gek idee om mohammed B te leren wat islam inhoudt en wat er nou echt in de koran staat. vervolgens kan hij dit dan aan andere mensen leren..lijkt mij nuttiger dan monddood maken en hem laten geloven dat hij juist gedacht heeft…
  Verder ben ik het helemaal eens.

  Reactie door cynthia — zondag 14 augustus 2005 @ 16.33 uur

 37. @ daniel (32) zie post 12.

  Reactie door Renske — zondag 14 augustus 2005 @ 16.35 uur

 38. ..zoals gezegd veel moslims voelen zich niet aangesproken, of opgelaten. Er gaan trouwens ook geen christenen massaal de straten op om te protesteren tegen God Bless America… Als er echt zoveel extreme moslims waren dan waren wij allang dood. We hebben het over de grootste religie ter wereld qua aanhangers, hoewel er diverse stromingen zijn. Democratisering is een proces dat aangemoedigd kan worden maar nooit gedwongen. Wij hebben hier ook onze geschiedenis en ontwikkeling gehad, nog geen eeuw geleden mochten vrouwen hier niet eens stemmen…In Saoudi-Arabié, Marokko, Turkije, Libanon, Lybié enz. vinden gunstige processen plaats die zich zullen uitbreiden. Soms is een beetje geduld een schone zaak, en de huidige multimedia zullen een versnelling van veel processen opleveren. je zegt het zelf al:er is ontzettend veel gebeurd om de moslims te hervormen, misschien dat ze wat tijd moeten krijgen en nemen om ZELF naar eigen inzicht te veranderen…

  Reactie door Kees — zondag 14 augustus 2005 @ 16.35 uur

 39. @ Renske : hé, dat is grappig. We beginnen weer van vooraf aan door naar oude berichten te verwijzen. Nou, dan verwijs ik wel naar mijn bericht op #1.

  Reactie door Daniël O. — zondag 14 augustus 2005 @ 16.39 uur

 40. @ Kees: waarom zou je de straat op moeten gaan voor ‘God bless America’? Dat is gewoon wat nationalistisch geneuzel van meneer Bush, maar het is toch echt heel wat anders dan de golf van jihad-terreur die momenteel de hele wereld teistert. of moeten we nu om elke zin de straat op gaan? Dan krijgen we het nog druk. Toen de oorlog in Irak begon gingen toch ook miljoenen westerlingen de straat op om te demonstreren? Welnu, ik vind die vijftig man daar erg magertjes tegen afsteken.

  Reactie door Daniël O. — zondag 14 augustus 2005 @ 16.44 uur

 41. ..ik bedoelde tégen Bush de straat opgaan dus … om te protesteren wat men namens Amerika’s christelijke god uitvreet. Gaat ook niet gebeuren. Volgens mij onderschat je Bush cs. Die ‘golf’ van terreur zie ik niet, wel veel nare incidenten. Wat ik ook merk dat juist de grootste tegenstanders braaf aan de wensen van de terrorristen voldoen, nl. de boel opnaaien om chaos te creëren. Overigens zijn we al in de derde wereldoorlog beland door de vage term ‘War on Terror”. men zoekt alleen nog fans om tegenstellingen op te naaien en het bloedbad te vergroten. Als jij gelijk hebt dan kunnen we de straat trouwens niet meer op (…)

  Reactie door Kees — zondag 14 augustus 2005 @ 17.00 uur

 42. @ Kees: Bush zijn oorlog is een oorlog om olie en geld, niet omwille van een gezagdragende godsdienstige ideologie.

  Reactie door Daniël O. — zondag 14 augustus 2005 @ 17.11 uur

 43. Nee, die olie en geld zijn prettige smeermiddelen om hun ideeén door te drukken. Dat het om olie gaat zal Bush zelf niet durven beweren :). Men staat zich vóór op ware christelijke normen en waarden. Die moeten verspreidt worden (bleek ook weer uit zijn inhuldigingsspeach een tijdje terug)en daar heb je olie, geld en macht voor nodig. Achterliggende motivatie is echt niet de olie, het gaat om zuivere macht uit godsdienstige overtuiging van een select clubje christenen(WASP). Die arabieren hebben dat allang door.

  Reactie door Kees — zondag 14 augustus 2005 @ 17.45 uur

 44. De moeite nemen elkaar te begrijpen en tolereren en apcepteren en openstaan en vooral de tijd nemen te luisteren en niet gelijk met een mening of oordeel klaar staan voor iets wat anders is dan je gewend bent, en het niet willen doordrukken van eigen mening kosten wat het kost dat zou al een heel stuk schelen. Maar wat zien we over het algemeen het tegenovergestelde, intolerantie, opdringerigheid van eigen mening, grenseloze bemoeizucht, iedereen weet het altijd beter dan de ander, eigen wil opleggen etc. Iedereen heeft naar eigen mening het bij het juiste eind. Vroeger bleef het dan bij een mening, nu wordt die mening tot uiting gebracht doormiddel van aanslagen etc. We zullen ons er bij neer moeten leggen dat er andere culturen zijn en denkwijzes dan de onze. Je moet mensen over het algemeen niet te veel willen veranderen wat al voor die mensen eeuwen bestaat en dat gebeurd veel te veel. Alles moet verwesterd worden en iedereen dient mee te doen of je nou wilt of niet, verplicht meeveranderen zet altijd kwaad bloed. Vroeger vonden mensen het interessant, andere culturen, denkwijze, leefwijzes etc. Maar in onze inmiddels opgebouwde materialistische en alleen aan geld denkende maatschappij hebben wij een andere levensvorm aangenomen dan we vroeger hadden. Deze mensen kiezen voor een andere levensstijl. Je moet mensen niet verplicht een andere levensstijl opdringen omdat jij dat zo wilt zien, dat zet altijd kwaad bloed. Geweld, aanslagen,
  terrorisme zullen deze problemen nooit oplossen. Het willen leren begrijpen voor iets dat anders is dan wat je gewend bent, en niet gelijk met vooroordelen klaarstaan.
  Een beetje begrip, tolerantie, inzicht, geduld, dat zou welkom zijn. We leven op één planeet, maar niet met elkaar op één planeet. Gun een mens z’n eigen levensstijl of denkwijze wat al eeuwenoud voor die mensen bestaat,en het niet verplicht willen veranderen naar jou maatstafen. Je probeert een hond toch ook niet in een kat te veranderen. Persoonlijk denk ik dat hier geen verandering in komt. Zoals ik al vaker aangaf zitten we in een proces wat omontkeerbaar is. Waarom, omdat niemand openstaat voor verandering. We roepen het wel, maar we doen het niet. Iedereen verdedigt z’n eigen met hand en tand, en iedereen heeft het naar zijn eigen mening natuurlijk bij het rechte eind. Ik vraag me weleens vaak genoeg af van waar ging het allemaal fout.

  Reactie door The Scarlet Pimpernel. — zondag 14 augustus 2005 @ 17.47 uur

 45. Ik mag het waarschijnlijk niet denken, en ik mag het zeker niet zeggen, maar soms kan ik het allemaal best begrijpen. Als je kijkt naar het gegeven dat bv het Christelijk geloof ook afkeurend spreekt over de Islam. De katholieken waren vroeger ook barbaren, maar dat was oké. De zelfverrijking die wij hier in Nederland kennen, is er ook op wereld formaat. De kopstukken van terreurnetwerken spelen in op de frustratie van een behoorlijke grote groep mensen, en gebruiken deze vervolgens voor het plegen van de aanslagen. Het geloof wordt hier enkel in een ondergeschikte rol gebruikt. Namelijk, men wordt martelaar na het suc6vol aflaten gaan van een bom.

  Een manier om er achter te komen wat er gedaan kan worden om de groep mensen kleiner te maken die zich sympathisant voelen, en zichzelf aanmelden voor rugzaktoerist  , is om met een groep mensen te gaan spreken, die een en ander wel begrijpen.
  Het wegnemen en beperken van allerlei vrijheden die we hebben zal alleen leiden tot meer afzet, en tegenwerking

  Reactie door redst@r — zondag 14 augustus 2005 @ 17.57 uur

 46. ‘McWorld’ en ‘jihad’ heb dit op tv gezien en geeft zeer goed aan waar het werkelijk om gaat:

  http://www.vpro.nl/programma/dnw/afleveringen/4889745/items/4409037/

  Reactie door edwin — zondag 14 augustus 2005 @ 18.55 uur

 47. http://www.vpro.nl/programma/dnw/dossiers/4889495/

  Reactie door edwin — zondag 14 augustus 2005 @ 19.08 uur

 48. @ Kees: uit diezelfde inhuldigingsspeech die je noemt blijkt echter ook dat Bush van mening is dat de Verenigde Staten ook gestoeld zijn op islamitische waarden:

  “In America’s ideal of freedom, the public interest depends on private character – on integrity, and tolerance toward others, and the rule of conscience in our own lives. Self-government relies, in the end, on the governing of the self. That edifice of character is built in families, supported by communities with standards, and sustained in our national life by the truths of Sinai, the Sermon on the Mount, the words of the Koran, and the varied faiths of our people. Americans move forward in every generation by reaffirming all that is good and true that came before – ideals of justice and conduct that are the same yesterday, today, and forever.”

  Op dat punt kan een Bush zonder moeite met een Meulenbelt door één deur. Het is dan ook geen wonder dat de Bushes het doorgaans zo goed kunnen vinden met de Sauds.

  Reactie door Daniël O. — zondag 14 augustus 2005 @ 19.13 uur

 49. Het probleem met de islam is dat alle aanhangers ervan er volledig van overtuigd zijn van hun gelijk.
  Alles wat in de koran staat is waar.
  Ook die zogenaamde verlichte moslims zijn zo. Wacht maar totdat ze wat meer macht krijgen en dan zal je zien dat ze als 1 man achter hun geloof gaan staan.
  Kijk maar naar die halve zolen in iran/irak, zodra er een gelovige leider roept : allah is groot, dan staan ze allemaal te juichen. Er zullen best wel mensen zijn die nu zullen gaan zeggen dat ze gedwongen worden maar even serieus…..
  Voor hun is ook geen scheiding tussen geloof en staat, geloof is de staat.
  Dus wat doe je met zo’n groep die in principe de wetgeving van het land waar ze wonen niet/nooit zal accepteren ??
  Wat mij betreft mogen ze allemaal vertrekken.
  Ook een leuk weetje, wat is het best verkochte boek in het midden-oosten ???

  Wij hier in het westen hebben ook een geweldadige geschiedenis achter de rug in verband met het geloof, de kruistochten, inquisitie enz enz.
  Alleen wij zijn het ontgroeid, 45 jaar geleden toen mijn ouders net getrouwd waren stond mr. pastoor aan de deur om te vragen waar de kindertjes bleven, moet hij nu eens proberen.
  De macht van welke kerk/geloof is in het westen(nederland) verdwenen behalve bij kleine groepjes.

  Antwoord : Mein Kampf, heel grappig om foto’s te zien van palestijen die de hitlergroet doen.

  Reactie door hac — zondag 14 augustus 2005 @ 19.26 uur

 50. citat 1″The whole dream of democracy(as it is) is to elevate the proletarian to the level of the imbecility of the bourgeois ”
  citat 2 “They are afraid of the old for their memory,
  They are afraid of the young for their innocence
  They afraid of the graves of their victims in faraway places
  They are afraid of history. They are afraid of freedom.
  They are afraid of truth. They are afraid of democracy.
  So why the hell are we afraid of them? … For they are afraid of us”

  citat”heel grappig om foto’s te zien van palestijen die de hitlergroet doen”
  ik zag andere foto ,waar palestinona kinderen waren door militaire live dood beshoten.ook in Gena in 2001 maar daar waren geen islamist/or moslim…
  ho ik verget jeffrey in de US ,23 jaar gevangenis omdat hij staakte 3 SUV in vuur
  of abu mumia-jamal nu al 20 jaar in death row zonder bewijzen…
  Zeker nix te maken met fasciscten well met
  Hail democracy
  Pas op !!!!!!!
  Morgen niet better

  Reactie door Patrice — zondag 14 augustus 2005 @ 20.12 uur

 51. zo grappig is dat niet hac, het idee van the final solution is van een palestijn afkomstig en die werd echt niet door Eichmann serieus genomen omdat die op persoonlijke titel sprak, lees dit maar eens:

  http://mywiseowl.com/articles/Haj_Amin_Al-Husseini

  Reactie door edwin — zondag 14 augustus 2005 @ 20.25 uur

 52. hac (49),

  Zijn genoeg christenen die alles wat in de bijbel staat waar is, die denken dat christenen nooit is verkeerd doen.

  Dus wat jij beweerd over moslims kun je ook op christen toepassen.

  Een keer kwam er iemand van de kerk langs
  die vroeg of ik belangstelling had voor categesatie, ik zei dat ik er geen belangstelling voor had, probeerde mijn moeder op me in te praten of ik er niet over wou na denken. Het toen maar gezegt dat ik er over wou nadenken om maar van het gezeur af te zijn. Dus dwang heb je ook nog genoeg bij christenen.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — zondag 14 augustus 2005 @ 20.28 uur

 53. Beste gelovigen, wellicht vinden jullie enige rust als jullie deze tekst eens gaan bestuderen.
  Bij het aanvaarden van de regels in deze tekst komt men aardig in de buurt van een ideale situatie, een humane wereld. Vrouwen, mannen en kinderen voor allen is dit een goed alternatief!

  hanri

  Reactie door hanri — zondag 14 augustus 2005 @ 20.30 uur

 54. http://www.amnesty.nl/overamnesty_verdragen_uvrm.shtml

  De link bij reactie 52!

  Reactie door hanri — zondag 14 augustus 2005 @ 20.31 uur

 55. Wat kunnen wij in Nederland doen aan het terrorisme?
  Eerst is het belangrijk om onderscheid te maken tussen internationaal en nationaal terrorisme.
  Het gaat hier om het benoemen.
  Er wordt niet bedoeld dat er altijd een verschil is tussen beide vormen van terrorisme.
  Nationaal hebben we, net zoals andere landen in Europa, zoals Ierland, Duitsland en Spanje, te maken gehad met strikt nationale vormen van terrorisme met bijvoorbeeld de Molukse acties.
  Europees; (IRA, RAF, ETA)
  Het huidige probleem ten aanzien van terrorisme is echter niet alleen grensoverschrijdend maar zelfs
  continent overschrijdend. Als er al een elementaire basis is voor dit terrorisme ligt dit niet in Nederland als doel op zich maar slechts alleen misschien als onderdeel van een doel.
  Als we dit terrorisme willen benoemen spreken we nu dus over internationaal moslim terrorisme.
  De vorm van terrorisme die net zo gemakkelijk overal en dus ook hier kan plaatsvinden.
  Toch praten we elkaar aan dat dit slechts een, weliswaar bescheiden, Islamitische en ook fundamentalistische groepering is die steeds de verantwoordelijkheid van aanslagen opeist.
  Ik denk dat dit ook juist is waarbij dan onmiddellijk door ons moet worden geconstateerd en geaccepteerd dat Islam en Terrorisme zich niet tot elkaar verhouden als gemeenschappelijke balanszijde.
  Wat kunnen wij in Nederland doen aan het (Moslim)terrorisme?
  Dit is een heel moeilijke vraag waarbij een antwoord al snel pretentieus is.
  Alle banden met De Verenigde Staten (maar ook andere betrokken staten) verbreken?
  Volledige terugtrekking van alle Nederlandse troepen; zoals de troepen in Afghanistan?
  Toegeven aan alle eisen gesteld door een door ons geziene minderheid die extremistische Islamitische idealen nastreeft?
  En als we dit zouden doen, dienen we dan de wereldvrede? Zijn we daarna vrij(er)?

  Kritiek op de manier van internationaal handelen door de regering Bush is mij niet vreemd en wordt door mij onderschreven, echter genuanceerder.

  Op de vraag van de Hr. Marijnissen wat wij als Nederland kunnen doen aan het (internationaal) terrorisme denk ik te zeggen; Weinig
  Kunnen we dus niets doen?
  Nee!
  Het is nu in Nederland zaak om eens serieus samen te gaan werken met alle Islamitische Organisaties op basis van gelijkheid en respect.

  Toekomst begint thuis.

  Reactie door Liberaal-Socialist — zondag 14 augustus 2005 @ 20.32 uur

 56. Evert Tigchelaar jr klopt, maar hoeveel zijn er vermoord voor de film Jesus Christ Superstar ?

  Reactie door edwin — zondag 14 augustus 2005 @ 20.43 uur

 57. De grootste kwetsbaarheid van het westen is m.i. niet terrorisme of de islam maar het eigen onvermogen. Moorden ten behoeve van de vermeende kreukbaarheid van Allah zijn niet meer barbaars als die , die gepleegd worden ten behoeve van de ‘god’ van de vrije markt en het gewenste niet in kracht afnemende wonder van een tegennatuurlijke constant stijgende economische groei.
  Nu kan het verkeren dat een bom in een metro iets minder subtiel is (en een afschuwelijke misdaad) en toch in wezen niet meer ‘satanisch’ dan die, die ontstaat door het gebrek aan subtiliteit van de z.g. wetten van de vrije markt. De werking van ieder despotisme kent haar eigen destructieve kracht.B.v, als in artikel vermeld, die krachten, die gelegenheid geven een democratie
  mogelijkerwijs te laten laten escaleren in de richting van een theocratie, bestaat er anderzijds de bijna voldongene poging deze om te buigen tot een egocratie. (‘te ‘laten’klinkt hier onterecht als een zeer passieve aangelegenheid, daar wij er allen
  deel aan hebben.). Michael Hollebeck beschrijft in zijn werk o.m. hoe westerlingen niet meer kunnen ‘geven’en liefde als produkt verhandelen, of zoals Francis Fukuyama, die in zijn boek, The end of history and the Last Man in 1992 verkondigde dat de liberale democratie en het marktmechanisme de wereld zou veroveren en dat het einde van de ideologische ontwikkeling van de
  mensheid aanstaande zou zijn.
  Naar mijn gevoel bevinden wij ons in het midden van dit spanningsveld zonder de onderliggende oorzaken en valkuilen te (willen) erkennen.Een gevaarlijk soort van gebrek aan gevoel voor natuurlijke richting of anders gezegd een vaag vermoeden, verdwaald te zijn.
  Ongetwijfeld is de aanname dat plegers van aanslagen zoals in N.Y., Madrid, Bali en Londen een verwrongen mensbeeld hebben terecht.
  Zou het niet tevens mogelijk kunnen zijn dat er iets schort aan de volledigheid van het mensbeeld van wereldleiders t.a.v. de werkelijke behoeften van de mensheid en de wereld ? Of geld zulk een aanname op zichzelf al als vloeken in een roomse kerk die tot een
  nieuwe inquisitie kan leiden?

  Reactie door Alex — zondag 14 augustus 2005 @ 21.21 uur

 58. Er is een verschil Jan Marijnissen tussen b.v. wat je zegt de Rote Armee Fraktion, Rode Brigade, ETA, IRA en de radicale Moslims. De radicale Moslims zijn Terroristen en die andere zijn verzetsbewegingen! De Islam pleegt overal te wereld aanslagen en die andere niet. Dat is een groot verschil en kun je dus niet met elkaar vergelijken. xxxx

  edit van webmaster/ normale taal graag

  Reactie door ACCEPT — zondag 14 augustus 2005 @ 21.22 uur

 59. #50 was ook ironisch bedoeld.
  #51 Ja dat klopt maar gezien op de gehele bevolking van nederland is dat maar een handjevol en die zijn niet extremistisch, vervelend wel maar ongevaarlijk(hoop/denk ik)dus kun je ze niet met elkaar vergelijken. Bij mij zijn ze ook wel eens langsgekomen (jehovah’s) die de leer van god kwamen brengen, mijn antwoord daarop was dat die leer maar achter moesten zetten. Altijd handig een extra leer(ladder)

  #53 lees dit maar eens :
  2-193. En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen

  5-51. O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet

  Zo staan er nog veel meer in, en het nadeel is dat, wat ik al eerder zei, dat moslims hierin geloven.

  GELOOF IS DE VRIJWILLIGE CELSTRAF VAN HET VERSTAND

  Kijk maar eens op deze website,
  dit zou iedereen even moeten doornemen.

  http://www.aanneembaarheidsgodsdienst.nl/04.html

  Reactie door hac — zondag 14 augustus 2005 @ 21.28 uur

 60. hey accept jij bent een van die hersen gespoeld, zo vertel waaroom ga jij accord met”moord en doodslag om de zieke behoeftes van een machtswellustige krijgsheer te bevredigen.”
  Gaat het on geloof? of acceptation
  Mask uit wie ben jij?

  Reactie door Patrice — zondag 14 augustus 2005 @ 21.31 uur

 61. edwin (55),

  Voor zo ver ik weet niemand maar het is ook geen pretje om met christenen te leven die je niet respecteren enkel omdat je niet geloofd, en dan proberen ze hun geloof ook nog aan te smeren en proberen je wederzijds respect de vernieling in te helpen.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — zondag 14 augustus 2005 @ 21.33 uur

 62. feit is dat machtswellusttelingen om het even welk geloof ,gebruiken om hun eigen!!machtswellust te bevedigen .kort gezegt als amerika islamitisch was had boes geroepen allah bless amerika .er is momenteel niks anders aan de hand als een ordinaire godsdienst oorlog tussen de christenen islamieten en joden .en de gewone gematigde wereld burger is de lul .alle godsdienstige stromingen leiden zelf hun jonge ,arme,soldaten op!om zodoende ,de machtswellust van hun leiders te bevredigen .of het nou al zawari ,blair, bush,bin laden ,sharon,balkenende is maakt niks uit .er is er geen een die voorop loopt als er geschoten word !klootzakken zijn het .

  Reactie door texas henkie — zondag 14 augustus 2005 @ 21.38 uur

 63. Evert Tigchelaar jr ik ken marokaanse mannen, sommige zie ik ook als vriend, maar daar lopen er ook genoeg bij die vanuit hun geloof precies het zelfde doen en dat mag, de grens is dat je met je fikken van een ander af blijft en dat is nou net het probleem

  Reactie door edwin — zondag 14 augustus 2005 @ 21.47 uur

 64. texas henkie

  Het geloof is ook in oorlog met de ongelovigen hoor. Neem maar eens een kijkje in de koran of het oude testament en huiver!!!

  Reactie door ACCEPT — zondag 14 augustus 2005 @ 21.48 uur

 65. Hac 57) Fantastische site, koren op mijn molen ! Religie is de schuld van al deze ellende. Religie in het algemeen en momenteel de islam in het bijzonder. Al die bijbels en korans op de brandstapel.

  Reactie door Don — zondag 14 augustus 2005 @ 21.51 uur

 66. #49
  En met wat ik bedoel met dat als 1 man achter de gelovige leider gaan staan een stukje nederlandse geschiedenis :
  “Dood aan Salman Rushdie” werd er geroepen, hoelang geleden,10-15 jaar, en door hoeveel van die ‘gematigde’ moslims ??
  Als ik mij niet vergis waren het er zo’n 100.000 van die ‘gematigde’ soepjurken.
  Of wordt er straks beweert dat dat juist de extremisten zijn ? in dat geval hebben we erg veel extremisten in dit land, toch zeker nu we weer 10-15 jaar verder zijn.

  En de politie, die keek erna en deed niets.
  Moet ik eens roepen, dood aan al die ***moslims, krijg ik gelijk een proces-verbaal en moet ik blij zijn als ik niet in de bak komen. Hoezo gelijke rechten ?!?!
  Als het aan MIJ ligt dan hebben we geen probleem met die moslims want dan zitten ze binnen twee weken in hun eigen pleuris landje.

  Reactie door hac — zondag 14 augustus 2005 @ 21.51 uur

 67. Nou schiet je wel weer een beetje door Hacje. We kunnen ze beter deprogrammeren, anders moeten we straks ons eigen vuil weer ophalen :-)

  Reactie door Don — zondag 14 augustus 2005 @ 21.54 uur

 68. @62

  Absoluut, volledig mee eens. De fik erin.

  Reactie door ACCEPT — zondag 14 augustus 2005 @ 21.54 uur

 69. Zo Accept geen reactie

  Reactie door Patrice — zondag 14 augustus 2005 @ 22.07 uur

 70. Over populisme gesproken, Jan :” De onlangs door de rechtbank aan Mohammed B. opgelegde levenslange gevangenisstraf was de enig juiste straf”. Hier snap ik werkelijk niets van. Die vent is toch helemaal niet toerekeningsvatbaar. Bovendien was duidelijk een ‘crime passionnel’ elk een beetje denkende psychiater niet onderhevig aan mode verschijnselen zal dat inzien, en waarom heeft Volkert van der Graaf geen levenslang gekregen? Omdat hij slimmer was? Ik heb hem nooit enig berouw horen zeggen. Zelfs die ‘terrorist’ Mohammed liet enig emotie blijken in z’n laatste woorden op de rechtspraak. Hij vond Van Gogh geen hypocriet enz. en voor Moeder Van Gogh was hij toch ook enig uitleg schuldig, ook al had hij het daad uit geloofsovertuiging ‘gedaan’. Levenslang voor een gek? Ik snap er werkelijk niets van. Aan de ene kant wijs je erop dat de foute regimes in het midden oosten en andere plaatsen in de wereld mede dankzij de regering in de V.S. hun bestaansrecht hebben opgebouwd en aan de andere kant weeg je de individuele verantwoordelijkheid van dat ene gedesillusioneerde individu als B. die werkelijk elk realiteitszin heeft verloren, zo zwaar op . Erg Amerikaans hoor. Zou kom je nooit aan de macht hier in Nederland. Ik vraag me altijd af waarom je nooit in de regering zit. Dit kan echt niet zo’n logica. Als je als een bindende factoor in Nederland aan de macht wil komen moet je toch inzien, dat zo’n levenslange gevangenisstraf niets oplost en onrechtvaardig is aangezien een religieuze fanatiekeling net als Jezus destijds, nooit toerekeningsvatbaar kan worden verklaard en een verkeerd signaal geeft aan de maatschappij. De realiteit is dat Nederland meedoet aan Irak net als de Romeinen destijds, ook bezetters waren en dat de gemoederen oplopen en dat er altijd een gek rondloopt en niet iedereen is gezegend met enige gezond verstand en kan zijn emoties bedwingen. Over voedingsbodem gesproken voor terroristen; als ik een Marokkaan zou zijn zou ik het wel weten. Ik zou woedend zijn op dat achterlijk populistische rechtspraak die de rechters hebben uitgesproken, bijna een carbon copy van hoe Blair in de V.K. de leugens verkondigd, en de SP steun ik zeker, de meeste ideeën zijn goed, maar zo kom je er niet denk ik. Hier wordt juist de voedingsbodem niet goed geanalyseerd. De vergelijking met Vietnam gaat niet op. Azië en Marokkanen zijn twee werelden ver uit elkaar. En of je de voorkeur geeft aan Aziatisch pacifisme tegenover opvliegende vurige Arabische volksaard met soms meedogenloze praktijken, de vergelijking als rechtvaardiging kan nooit opgaan, want de volksaard is zo anders. Je kunt niet iedereen over een kam scheren. De goede analyse zou moeten zijn, dat een Mohammed B. zo vol met haat is geworden als gevolg van o.a. de invasie in Irak, waaraan de heer Balkenende samen met de VVD, niet te vergeten uitgelokt door een andere niet toerekeningsvatbaar figuur die zijn hoofd ook al kwijt geraakt was door het benutten van te veel flessen wijn en al bijna gek was. De straf die Mohammed B. gekregen heeft is een afgang voor het Nederlandse rechtssysteem, duidelijk geleid door populisme, en heeft als gevolg dat de kloof tussen zogenaamd autochtone en islamitische allochtonen alleen maar groter zal worden, en het is een grove fout om een gek levenslang te geven, terwijl de voedingsbodem voor terrorisme wel degelijk aanwezig is. De oplossing is heel simpel, weg uit Irak, allochtonen gewoon met respect behandelen, niet meer achter de regering in de V.S. en Groot-Brittannië aanlopen, en klaar is Jan en filosoferen over mensen die voedingsbodems voor terrorisme exploiteren en het principe ervan verwerpen lost helemaal niets op. Trouwens probeer maar vandaag de dag Vietnam te bezetten en je zult wel zien of ze geen terroristische aanslagen in de V.S. zullen plegen. De tijden zijn verandert. Ik heb al twee keer op je gestemd, maar als je echt aan de macht wil komen zul je toch moeten inzien dat mooie bedoelde principiële theorieën over pacifisme opeens in mijn horen beginnen te klinken als een heel ingewikkelde manier om gewoon populistisch bezig te zijn.

  Reactie door beno — zondag 14 augustus 2005 @ 22.08 uur

 71. @66 Beno

  Ik vind dat een gek(want dat is ie inderdaad)wel levenslang moet hebben. Hij heeft ook zelf gezegt dat ie het zo weer zou doen. Iemand die geestelijk niet in orde is en in koele bloede iemand vermoord, moet levenslang opgesloten worden om de maatschappij te beschermen. Ik vind trouwens ook dat Volkert van der Graaf levenslang opgesloten moet worden, want ook hij is geestelijk zeer ziek.

  Reactie door ACCEPT — zondag 14 augustus 2005 @ 22.19 uur

 72. Wat doet het er toe of iemand een gek is of niet. De samenleving moet beschermd worden, dus levenslang opbergen. Ik pleit voor volledige opheffing van ontoerekeningsvatbaarheid. Niet de persoon, maar de daad moet centraal staan in een strafproces.

  Reactie door Don — zondag 14 augustus 2005 @ 22.26 uur

 73. korans en bijbels hoefen van mij niet op de brandstapel, lijkt mij ook geen goed idee, breekt de pleures helemaal uit.

  Het lijkt mij beter om te streven naar wederzijds respect.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — zondag 14 augustus 2005 @ 22.35 uur

 74. Evert 69) Denk je niet dat mensen elkaar en elkaars behoeftes beter zullen begrijpen als ze niet terug kunnen grijpen op het goddelijke ? Men is dan gedwongen te handelen uit praktische overwegingen en zal dus eerder geneigd zijn samen oplossingen te zoeken, i.p.v. de andere tot het duistere rijk te rekenen. = If you believe in god you must surely believe in the devil =.

  Reactie door Don — zondag 14 augustus 2005 @ 22.40 uur

 75. En daar zit het hem nou juist in. Wederzijds respect. Dat zal de kant van de gelovigen dus juist nooit doen. En de Islam al helemaal niet. Zie je het al voor je?

  Reactie door ACCEPT — zondag 14 augustus 2005 @ 22.44 uur

 76. Hej, is de dunkpolitie bezig ? Ik mis ineens een bijdrage !

  Reactie door Don — zondag 14 augustus 2005 @ 23.08 uur

 77. Hallo Allemaal,

  Een heel goed initiatief vind ik die van
  Joost Eerdmans van de LPF hij heeft een terreurfolder gelanceerd. Dit had de regering moeten doen, maar het is Joost Eerdmans die met deze primeur komt. Ik vind het echt heel goed dat hij dit doet.
  Je kan de folder vinden op de volgende site:

  http://terreurfolder.nl/terreurfolder.htm

  Waar we met zijn allen op moeten letten is; dat onze angst niet te groot word door de aanslagen in Londen, Spanje en in Amerika.
  Er zijn terreuraanslagen dat klopt maar momenteel ben ik van mening dat de media hier handig mee omgaat om de angst van de mens te vergroten.

  Een mens is een mens bij mij, het gaat om het innerlijk van de mens. Niet om het uiterlijk, cultuur of geloof.
  Dit moeten we vast zien te houden en hierin blijven geloven. Ik hoop op jullie begrip dat ik dit hier neerleg.

  Maar toch wilde ik wel even kwijt dat ik van mening ben dat Joost Eerdmans een heel goed initiatief heeft getoond door deze terreurfolder in elkaar te zetten.

  —————————————-

  Een mens is een mens, ieder mens is gelijk.
  Het gaat om het innerlijk van de mens.
  Je moet eerst de mens zelf goed leren kennen voordat je een oordeel kan geven.
  Je kan niet oordelen op wat je hoort.
  Je vormt je mening om wat je zelf mee maakt en ervaart.
  Je respecteerd de mens hoe hij/zij is.
  Je laat je medemens in zijn/haar eigen waarde.
  Om al die dingen gaat het.

  Reactie door Paula Buisman — zondag 14 augustus 2005 @ 23.12 uur

 78. De poel waar terroristen(mensen) in zwemmen? Dat is het leven zelf. Dat is waarin wij worden geboren en zullen sterven. Hoe goed zijn wij in staat elkaar werkelijk te begrijpen? Willen we dat eigenlijk wel. Porberen we niet steeds ons eigen egootje te bevredigen? Het verbaal masturberen heeft helemaal geen zin als er geen enkele liefde of begrip voor het leven is. Zolang wij niet al het leven respecteren als ons eigen leventje zal er nooit en te nimmer iets veranderen.

  Reactie door Dekker — zondag 14 augustus 2005 @ 23.15 uur

 79. Webmaster toch!!! Bent u ook al een multiculturist die maar in één ding interesse heeft en dat is het doodknuffelen van de Islam. Het valt mij op als ik iets negatiefs zeg over de Islam, ik verwijderd wordt of deels verwijderd. Bah.

  Reactie door ACCEPT — zondag 14 augustus 2005 @ 23.21 uur

 80. ik denk dat mensen in irak zijn bewust…
  sommige zijn verzet strijder sommigen zijn militair, anderen zijn niet welkome,somigen zijn dood sommigen kunnen niet meer leven ….
  wij hebben het goed hey!
  Minder vrijheid
  minder vrijheid
  hey!?
  Wat is illusie meneer?
  “Meener”,what jij wil geloven
  “leerling”Maar ik wil dat niet
  “Meener”te laat

  Reactie door Patrice — zondag 14 augustus 2005 @ 23.28 uur

 81. Joost Eerdmans is een populist die probeert te scoren met angstgevolens net als bush, zo’n folder daar moet goed over na gedacht worden en die moet van de regering uit komen als die er al moet komen, iedereen weet wel dat die 112 moet bellen

  vond het protest van de serviers wel goed met hun schietschijven

  de actie van de britten vind ik ook echt goed:

  http://www.werenotafraid.com/

  Reactie door edwin — zondag 14 augustus 2005 @ 23.29 uur

 82. @ Edwin: een terreurfolder kan veel angst wegnemen omdat mensen weten wat te doen bij een aanslag. Als iedereen na een aanslag als kippen zonder kop door elkaar heen rennen, dan hebben we pas een probleem. Als mensen weten wat te doen dan bewaren ze hun kalmte en ontstaat er geen massahysterie.

  Reactie door Daniël O. — zondag 14 augustus 2005 @ 23.46 uur

 83. daniel ik heb die folder gelezen en er stond niets in wat een normaal mens anders zou doen

  paniek dam je in door kordaat en kalm optreden van de overheid en hulpdiensten als het ooit zover mocht komen

  Reactie door edwin — maandag 15 augustus 2005 @ 0.05 uur

 84. Jan, hoe durf jij hier zo simplistisch over te spreken?!

  Reactie door Rudolf — maandag 15 augustus 2005 @ 0.28 uur

 85. Rudolf, ik durf alles.

  Reactie door Jan Marijnissen — maandag 15 augustus 2005 @ 0.31 uur

 86. Het zomerreces van het Kabinet en de Tweede Kamer is voorbij. Het eerste commentaar dat minister-president Jan-Peter Balkenende na afloop van de eerste ministerraad na het reces levert, is dat we alert moeten zijn op terroristische aanslagen.

  Geen woord over de ziektewetverzekering die 200 euro duurder blijkt dan toen over het wetsvoorstel gestemd werd. Geen woord over het corruptieonderzoek onder ambtenaren en politici. Geen woord over het zoveelste mislukte-want-in-strijd-met-onze-wetgeving voorstel van Rita Verdonk. Betalen wij het ministerie van Rita enkel voor mislukte voorstellen? Voor het geld dat we daar in geinvesteerd hebben, hadden we volgens mij goedkoper een algemeen pardon kunnen invoeren voor asielzoekers die al jarenlang in Nederland wonen en werken.

  Het wijzen naar de vijand (de terrorist) is maar al te vaak een goedkope drogreden om de aandacht af te leiden van wat echt belangrijk is. Zolang er jaarlijks 6000 gezinnen zijn die een beroep moeten doen op de voedselpakketten, en er steeds meer mensen zijn die op straat moeten leven zonder een dak boven hun hoofd, is er iets mis in deze samenleving. Laten we daar wat aan doen. Terrorisme wordt gevoed door onrechtvaardigheid en discriminatie, niet door religie.

  Reactie door Henk Tukkers — maandag 15 augustus 2005 @ 1.47 uur

 87. Ik denk dat het met massahysterie na een aanslag wel meevalt.
  Vermoed dat mensen bij een groeiend onvermogen van de regering uiteindelijk eigen rechter gaan spelen.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 15 augustus 2005 @ 1.54 uur

 88. Eigen rechter. Gelukkig doen veel mensen dat al. Door opvang te bieden aan uitgeprocedeerden en daklozen, door eten te gevn aan mensen die hun voedsel niet meer kunnen betalen, en op vele andere goede manieren.

  Reactie door Henk Tukkers — maandag 15 augustus 2005 @ 2.22 uur

 89. @88.Henk
  Gelukkig maar, henk. Vraag me langzamerhand wel af waar dit gaat eindigen.
  Om met een vrolijkere noot af te sluiten voor vandaag. De economie zit in de klim, regering roept consumenten op meer te spenderen. We hebben blijkbaar nog steeds te veel geld. Ben benieuwd wie die scherpe analyse voor zijn rekening neemt.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 15 augustus 2005 @ 2.36 uur

 90. Wie zijn terroristen en door wie worden ze gestuurd/betaald ?
  Wie blijven buiten beeld door de walgelijke, laffe aanslagen ?
  Wie kunnen maatregelen verzinnen door de walgelijke, laffe aanslagen ?
  Welk spel wordt gespeeld en wie verzon de spelregels ?
  Denk-zelf-na !

  Reactie door Heraclitus VII — maandag 15 augustus 2005 @ 4.01 uur

 91. Vraagje: Is iemand die door de veranderingen in de zorg een ouder, partner of kind verliest en dat ‘verhaalt’ op de verantwoordelijke minister een terrorist ?
  Ik weet het, we leven in een rechtsstaat… een rechtsstaat, waar de jongens die je 12-jarige dochter verkrachtten minder dan een jaar achter de tralies gaan en waar de man die je zoon/broer/vriend doodsloeg binnen twee jaar op de samenleving wordt losgelaten.
  Rechtse praat ?
  Nee, dit heeft niets te maken met rechts of links, maar met zelf nadenken.
  Het zou mooi zijn, wanneer dat wat vaker gebeurde… :(

  Reactie door Heraclitus VII — maandag 15 augustus 2005 @ 4.15 uur

 92. off t…?
  Geweldig, de economie trekt aan!!!
  We moeten de euro weer laten rollen. Geen probleem. Kom maar op met die euro’s.
  De regering gaat nu nadenken (Zalm in het bijzonder) wie er op vooruit gaat. Dus welke groepen in de samenleving er iets bij krijgen. Nou, jij /jullie / ik met een uitkering kunnen het wel weer vergeten. Wij kosten alleen maar. Door de te verwachten verdeel en heers instelling van deze regering wordt het laatste beetje solidariteit om zeep geholpen. SP, hou de vinger aan de pols a.u.b.
  Goede morgen overigens.

  Reactie door Gandalf — maandag 15 augustus 2005 @ 8.35 uur

 93. Niet het Marxisme is verkeerd… het zijn de mensen die het misbruiken.

  Het is niet de religie die verdeeldheid en extremisme veroorzaakt… het zijn de mensen die het misbruiken.

  Reactie door e.krul — maandag 15 augustus 2005 @ 10.21 uur

 94. Jarenlange onderdrukking door een regime of een geestelijk leider, doet veel met het volk.

  Is het niet zo dat zij zelf de vooruitgang en de ontwikkeling van een land jarenlang tegenhouden, dan kun je wel wijzen naar het Westen en die als hoofdschuldige aan te wijzen, maar steek een hand in eigen boezem.

  Reactie door e.krul — maandag 15 augustus 2005 @ 10.28 uur

 95. Wat te doen ? .. Eenheid ! Alleen de inmense afstand en het onbegrip, de discriminatie door eenieder schept het verlangen voor sommigen zich hier met al het nodige tegen te verzetten. Schep eenheid en fundamentalisten hebben geen basis in dit land, schep verdeeldheid en iedere moslim zal partij moeten kiezen, de keuze die logischerwijze een moslimzijde zijn zal behoud ook in de groei van het fundamentalisme.

  Reactie door Swell — maandag 15 augustus 2005 @ 10.31 uur

 96. Eenheid het klinkt zo eenvoudig, maar men weet niet eens de eenheid in het gezin te behouden, om over de eenheid in zichzelf maar te zwijgen.

  Het is minder eenvoudig dan wij denken.

  Reactie door e.krul — maandag 15 augustus 2005 @ 10.41 uur

 97. Kun je in chaos eenheid scheppen?

  Nee je zal het eerst moeten ontrafelen!

  Reactie door e.krul — maandag 15 augustus 2005 @ 10.44 uur

 98. Niet twee keer per jaar een multicultureel festival maar iedere maand een door de overheid betaald feest met swingende muziek uit alle landen, natuurlijk met de nodige strenge veiligheidseisen.. waar anders is het voor fundamentalisten de’ plaats om verdeeldheid te scheppen. Maar het gebaar zal z’n vruchten afwerpen, muziekliefhebbers die nu de sferen van buitenaf alleen thuis proeven.. angst voor het vreemde verdwijnt door het te ‘overwinnen’ en het vertrouwen te herwinnen of liever, te krijgen .. Je kunt culturen wel bij elkaar zetten maar je zult ze moeten mixen wil het geen apartheid blijven, eilandjes die langs elkaar leven en elkaar het licht niet in de ogen gunnen. Een anonieme gebeurtenis..

  Reactie door Swell — maandag 15 augustus 2005 @ 10.45 uur

 99. De eenheid in jezelf is waarschijnlijk de eenheid in ons allen, het leven reflecterend naar alles wat ogen heeft en voelt… inderdaad, het is niet zo eenvoudig, maar simpeler kan het niet bijna niet zijn. We zijn een eenheid in een gevaarlijke ontkennende fase. Daarom kan geen van ons allen echt leven in harmonie, de eenheid is verdeeld ..

  Reactie door Swell — maandag 15 augustus 2005 @ 10.54 uur

 100. ik maak me eerder zorgen dat mijn vrouw en kinderen gemolestreerd worden door marrokaans hangtuig dan over terrorisme.

  zorg dat dat tuig eens een keer fatsoenlijke straffen krijgt Jan, moet jij eens zien hoe snel fatsoenlijke marrokanen weer gewoon een disco binnenkomen.Vooroordelen zijn misschien fout maar ontstaan niet zomaar.

  Reactie door nico — maandag 15 augustus 2005 @ 12.13 uur

 101. @98

  Zullen de Moslims dan ook op heavy metal afkomen? Ik denk toch van niet he!!! Onzin dus.

  Reactie door ACCEPT — maandag 15 augustus 2005 @ 12.21 uur

 102. @98

  Zullen de Moslims dan ook op heavy metal afkomen? Ik denk toch van niet he!!! Onzin dus.

  Reactie door ACCEPT — maandag 15 augustus 2005 @ 12.21 uur

 103. #1

  ja, ik sluit me ook even bij Daniel O #1 aan. (zonder de rest te hebben gelezen, maar ik heb nu eenmaal weinig tijd nu).

  Want weet je; de arabische landen waar olie zit, zijn in principe schatrijk. Als de elite daar nu maar het geld wat beter verdeelden, en hun wc’s maar niet met lagen goud bekleedden…. Ook in Nederland gaan we die kant op ten aanzien van bijv het gas. het geld komt steeds minder het volk toe. Maar directies van Bijv het UWV weten ook op dergelijke manieren met overheidsgeld om te gaan.

  De islam is in de arabische wereld daarnaast ook nog een remmende faktor. Want de machthebbers worden beschouwd als nazaten van Mohammed of hoeders van de islam zelf, dus, wat doe je daar dan tegen? Het Christendom wilde ook eeuwen de mensen de macht en kennis onthouden, maar we hebben ons daarvan ontworsteld. We zijn wat dat betreft wat verder. De arabieren hierin helpen kunnen we niet, dat werkt averechts. Ze moeten er zelf maar achter komen en tot het zover is moeten ze zicht niet met onze zaken bemoeien, hoe wij ons eigen land willen besturen, zoals de Mohammed B’s en al die gasten die dat soort aanhangen.

  Reactie door ReneR — maandag 15 augustus 2005 @ 12.27 uur

 104. @100 Wat ik mij altijd heb afgevraagd, waarom moeten jongeren “hangplekken” hebben. Zo van “kom maar hier jongelui, hier mag je hangen”. Kunnen ze zichzelf niet meer bezighouden? Ze communiceren via email gsm mns en smn dat het een lieve lust is en dan moeten ze daarnaast ook nog eens “hangen”. Beetje ouwehoeren en verveeld voor zich uitkijken. Rotzooi trappen overlast veroorzaken ( als je de moed hebt om daar iets van te zeggen loop je groot risico) moet toch kunnen. Dan het als een stel debielen op scooters rondscheuren, bijna allemaal opgevoerd. Ouders zitten thuis voor de buis te soapen en te talpa-en. En als je er iets van zegt komt pa met kale kop en oorringetje en ma met piercing en tattoo wel even naar buiten om “orde”op zaken te stellen. Bij Marokkaanse overlastveroorzakers gaat het even iets anders. Die ouders laten zich niet zien. Die maken optimaal gebruik van communicatiemiddelen zoals gsm. Als één Marokkaanse jongen ruzie heeft dan gaan de gsm’s af en binnen de kortste keren staan er 30 Marokkaanse jongens. Die hebben een uitstekend netwerk. Somber beeld he, maar is wel de werkelijkheid en allang geen incident meer.

  Reactie door Gandalf — maandag 15 augustus 2005 @ 12.48 uur

 105. 101.. Met 50 verschillende nationaliteiten hoven we ook niet de hele dag metal te horen, gelukkig hebben we op festivals meerdere podiums, kan je kiezen he.. kan jij vast wel met je onzin raden naar welke tent de arabier gaat of niet ? En misschien neem jezelf ook even een kijkje in die tent.. en andersom.. het festivalterrein als je wereld.. gaat het om.. en niet van die kleine bandjes natuurlijk maar groepen van wereldfaam.. !

  Reactie door Swell — maandag 15 augustus 2005 @ 12.59 uur

 106. Als metalliefhebber weet je vast wel dat een van de grondleggers van de Metal, Robert Plant van led Zeppelin Oosterse invloeden gebruikt in zijn muziek. Daar waar culturen in elkaar overgaan.. het nummer Kashmir zoals uitgebracht op het album ‘No Quarter’ .. Daar kan iedereen van genieten, trouwens heel die compilatie met op de achtergrond een groepje uit, ik meen Algerije, is een voorbeeld van hoe het zou kunnen gaan in de muziek..geniaal !

  Reactie door Swell — maandag 15 augustus 2005 @ 13.26 uur

 107. #100 ‘Ze moeten er zelf maar achter komen en tot het zover is moeten ze zicht niet met onze zaken bemoeien’

  Het zijn juist wij die ons al eeuwen met hen bemoeien, kruistochten, missionarissen, olie, palestina, opnieuw kruistochten…..,

  Reactie door hanri — maandag 15 augustus 2005 @ 14.25 uur

 108. @ hanri: die kruistochten waren een antwoord op de jihad die al gaande was omstreeks 700. Dus als je de lijn zo graag wil doortrekken, dan waren hunnie begonnen!

  Reactie door Daniël O. — maandag 15 augustus 2005 @ 15.03 uur

 109. @106

  Ik zie dat je er niks van af weet. Robert Plant van led Zeppelin is geen Metal, maar Hardrock. Dus ik kan beter niet met u in discussie gaan!!!

  Reactie door ACCEPT — maandag 15 augustus 2005 @ 15.49 uur

 110. Jan Marijnissen kan zich beter bezig houden met het vraagstuk betreffende de operaties die onze militairen uitvoeren in Afghanistan en die,geloof het of niet,officieel in oorlog zijn met Afghanistan.Met wie dan wel.De Taliban,Osama Bin Laden en zijn consorten. Er is om dit te rechtvaardigen een oud wetsartikel voor de krijgsmacht uit de mottenballen gehaald. Wat ik graag van Jan Marijnissen persoonlijk zou willen vernemen is een duidelijk antwoord op de vraag of de Staat der Nederlanden daadwerkelijk in oorlog is met Afghanistan of dat slechts een klein deel,150 mariniers, van onze krijgsmacht in staat van oorlog verkeert.
  En hoe valt dat dan te rijmen met de gang van zaken in een “democratische” rechtsstaat?
  Deze missie is met zoveel geheimzinnigheid omgeven dat zelfs DE TWEEDE KAMER,wat toch onze volksvertegenwoordigers zijn,met een mond vol tanden staat als je hen erop aanspreekt. In wat voor een soort democratie leven we eigenlijk nog of beter nog steeds : 1x in de 4 jaar mag je je stem uitbrengen en voor de rest mond houden.Dan voel je je toch als “een vis op het droge” om maar even bij de vissen-metafoor te blijven.Ik vraag me trouwens ook af hoe wij zouden reageren als Afghanistan een krijgsmacht naar ons land zou sturen omdat ze met ons in oorlog zijn.

  Reactie door Pontius Maximus — maandag 15 augustus 2005 @ 16.34 uur

 111. Je kan discussieren tot je een ons weegt, zolang die gasten geen scheiding tussen geloof en staat kunnen maken is het dweilen met de kraan open.
  Vooral die marokkanen(knuffel) maken er een potje van. Alleen een harde aanpak snappen ze, wat dat betreft vindt ik dat Wilders het wel begrepen heeft.
  3 strikes, you’re out is een beste oplossing, voor iedereen, niet alleen voor allochtonen.
  Ook ben ik voorstander van het optellen van overtredingen, bv. een bankovervaller die m.b.v een vuurwapen een bank overvalt.
  Dan is het heel simpel :
  3 jaar voor illegaal vuurwapenbezit
  5 jaar voor bedreiging met een dodelijk wapen
  5 jaar voor bankoverval.
  Samen 13 jaar.
  En indien in hoger beroep geen nieuw bewijs voor onschuld dan automatisch 2 of 3 jaar ERBIJ.
  Dan laten ze het wel uit hun hoofd om hoger beroep aan te tekenen.
  Hebben de rechters meer tijd voor die andere zaken.

  Reactie door asociaal — maandag 15 augustus 2005 @ 16.40 uur

 112. 109 .. Ik zie je probleem, nee dat kunnen we dan maar beter niet doen.

  Reactie door Swell — maandag 15 augustus 2005 @ 16.51 uur

 113. @ ACCEPT #71
  Ik vind dat een gek(want dat is ie inderdaad)wel levenslang moet hebben. Hij heeft ook zelf gezegt dat ie het zo weer zou doen. Iemand die geestelijk niet in orde is en in koele bloede iemand vermoord, moet levenslang opgesloten worden om de maatschappij te beschermen. Ik vind trouwens ook dat Volkert van der Graaf levenslang opgesloten moet worden, want ook hij is geestelijk zeer ziek.
  Reactie van ACCEPT — zondag 14 augustus 2005 @

  Een gek hoort in een inrichting totdat hij, weer enigszins zich kan gedragen, ook al kan dat heel lang duren. Misschien zelfs een hele leven. Mohammed B. levenslang geven maakt alleen maar een martelaar van hem. Dat is hij al. Als je hem in een inrichting stopt, waar hij thuis hoort, geef je een goede signaal af aan de maatschappij. Met Volkert van der Graaf precies hetzelfde. Reken maar dat die twee lang zullen zitten aangezien zij nooit echt spijt zullen betuigen. Toch verdienen ze een kans net als iedereen. Why? Omdat de maatschappij niet perfect is. Bovendien is duidelijk gebleken dat Volkert eigenlijk geholpen was door andere politici en de media om zijn daad te rechtvaardigen, dus als je het een beetje objectief bekijk dan is Mohammed echt gestoord en Volkert heel slim terwijl de rechtspraak precies andersom denkt en omdat ik toch op deze forum zit, begrijp ik nog steeds niet dat iemand als Jan Marijnissen dat niet kan inzien, en gewoon met ze mee gaat. Dat gaat er bij mij niet in. Toch moet ik op iemand stemmen. Alle andere vallen af. Ik zou hem graag zien daar aan het roer in Den Haag, en maar hopen dat hij zich aan zijn woord houdt. Hij is in ieder geval duidelijk over een ding. Geen participatie aan oorlog. De rest is bijzaak. Als Nederland niet participeert samen met de V.S. aan allerlei gehersenspoelde operaties om zogenaamde democratie die toch nergens echt bestaat te propageren, dan zullen alle problemen zijn opgelost. Terroristen gaan dan maar ergens anders bomen en aanslagen plegen, en was Theo van Gogh vandaag gewoon in leven. De echte moordenaars zitten in de regering.

  Reactie door beno — maandag 15 augustus 2005 @ 18.24 uur

 114. Als je je laat chanteren dan is het einde zoek.
  Dan maakt een kleine groep mensen de dienst uit hier in nederland.

  Reactie door asociaal — maandag 15 augustus 2005 @ 19.15 uur

 115. Chanteren? Gewoon inzien dat alle acties in het midden oost, meten met twee maten is, dat wij daar niets te zoeken hebben, en dat er wel degelijk een voedingsbodem voor terrorisme is, en dat je die beter buiten je eigen grenzen kunt houden. Vietnam was toch precies hetzelfde. Laat je niet door communisten chanteren. Niks chantage, wel leugens over democratie, en grove geld. Het blijft een eeuwig dilemma net als de tweede wereld oorlog. De geschiedenis herhaalt zich omdat wij niet inzien dat de ‘echte’ redens om een vreselijk woord te gebruiken, nooit leren, en juist door dat kleine groep mensen wordt uitgemaakt. Als je ze geen aanleiding geeft, hebben ze niets.

  Reactie door beno — maandag 15 augustus 2005 @ 19.39 uur

 116. @113 Beno

  Dat is allemaal wel mooi en wel wat je zegt, maar ik blijf erbij, als je iemand in koele bloede vermoord, dan heb je het altijd nog zelf gedaan. Het maakt niet uit als je wordt opgefokt door de regering of een andere beweging, je begaat de daad uiteindelijk zelf en zal daar voor de konsekwenties moeten dragen.

  Reactie door ACCEPT — maandag 15 augustus 2005 @ 20.21 uur

 117. #115 Da’s makkelijk, gewoon geen aanleiding geven, moslims hebben geen aanleiding nodig, het simpele bestaan van de westerse wereld is voor die gasten al grond genoeg.
  Als je ze inderdaad geen aanleiding wilt geven dan moeten we hier gewoon een moslimstaat van maken, hoef je je niet meer te scheren, je vrouw kan onder het laken, de boekenwinkels kunnen dicht net als de bioscopen en oh ja ook dit weblog.

  Reactie door asociaal — maandag 15 augustus 2005 @ 20.40 uur

 118. Eerlijk gezegd heb ik een hekel gekregen aan waar die cultuur Islam voor staat. Ik weet wel dat er een verschil is tussen bijvoorbeeld een Egyptenaar en een Marokkaan maar aangezien de islam voor alle islamieten de basis is, scheer ik ze toch maar even over een kam. Bovendien heb ik altijd begrepen dat de cultuur en de religie (de islam) bijna hetzelfde zijn. Je wordt immers als moslim geboren en als moslim zul je sterven. En hoewel deze moslims in het westen wonen, baseren ze zich bijna allemaal op de orthodoxe islam, die niet pro-westers te noemen valt. Waarom voel ik me zo onbehaaglijk tussen de islamieten, waarvan er pakweg zo’n 1,3 miljoen in ons land wonen? (Bepaald geen minderheid als je het mij vraagt.) En moet ik me ervoor schamen dat ik die binding niet voel en niet wil? Ben ik dan een racist? Er zijn verschillende redenen en oorzaken te noemen. Allereerst de taal. Als ik langs een groepje allochtone jongeren loop, met allochtoon bedoel ik dus de mohammedanen in dit land, en deze jongeren spreken Arabisch met elkaar, alhoewel ze hier geboren zijn, dan voel ik weinig binding, sterker nog ik heb totaal geen idee wat ze zeggen als ik ze aankijk en ik ze iets hoor schreeuwen. Onbeschaamd. Het kan van alles betekenen, ze kunnen me wel uitschelden. Ik spreek niet alle westerse talen maar dit probleem heb ik toch niet met Fransen, Duitsers, Engelsen, Spanjaarden, etc. Die versta je min of meer wel. Vooral de moslimjongens verplaatsen zich graag in groepjes. Grote problemen heb ik met het vrouwonvriendelijke karakter van de islam. Ik vind daar niets lolligs aan. Hoewel moslims altijd beweren dat de koran een vrouwvriendelijk boek is en de islam dus ook een en al aandacht voor de vrouw heeft, zie ik dat niet terug in de praktijk, op straat. Vrouwen met hoofddoeken en sluiers en burka’s vind ik er ronduit vrouwonvriendelijk uitzien. Daar voel ik me niet verbonden mee. Het houdt bovendien de mythe van de moslimmannen in stand dat de vrouw of een ‘hoer’ of een ‘madonna’ is. Die hoofddoek past niet in onze democratie. In het kader van de ‘binding tussen verschillende culturen’ werd laatst een buurtbijeenkomst georganiseerd, met lekker eten en zo. Na 40 jaar was de tijd daar rijp voor. Nederlanders en Marokkanen samen. Wat gebeurde er? De vrouwen gingen aan de ene tafel zitten en de mannen aan de andere. Leuke binding zo, ha ha. Daar hadden de Nederlanders geen rekening mee gehouden! Nog wel dat er geen varkensvlees op tafel stond maar dat vrouwen apart van de mannen moesten zitten, waren ze vergeten. Dat is de Nederlanders wezensvreemd. Mag dat nog wel? Ik heb geen binding met een cultuur waarin het verboden is om van je geloof af te vallen, of om met een vrouw of man te trouwen die een ander geloof aanhangt. Als iemand wil dat ik respect voor deze islamitische cultuur heb en binding met hen moet zien te krijgen dan vind ik dat zeer onterecht. Hoe kan ik me verbonden voelen met een cultuur die vrouwen als bezit ziet, die de vrouw niet als gelijkwaardig behandelt? Een cultuur die de eigen taal belangrijker vindt dan de onze? Het betekent namelijk dat ‘wij’ ons aan hen moeten gaan aanpassen. Dat is me iets te veel gevraagd. De miniser-president, de SP en alle cultuurrelativisten in dit land mogen wensen wat ze willen en ze mogen organiseren wat ze willen en ze mogen bandjes in alle kleuren van de regenboog gaan dragen, maar ik zal er niet aan meedoen. Ik geef geen respect aan idiotie, daar schaam ik me niet voor. Tot zover.

  Reactie door ACCEPT — maandag 15 augustus 2005 @ 21.39 uur

 119. Man en vrouw zijn gelijk voor de islam.
  Waarom mag een man dan meerdere vrouwen hebben en een vrouw geen meerdere mannen ??

  Reactie door hac — maandag 15 augustus 2005 @ 22.10 uur

 120. @119 hac

  Omdat de koran(bewust met kleine letter geschreven) een sprookjesboek is!!!

  Reactie door ACCEPT — maandag 15 augustus 2005 @ 22.13 uur

 121. #120 Nee daar heb je geen gelijk in ACCEPT.
  De koran en de bijbehorende sukkels zijn levensgevaarljk.
  Link maar even door :
  http://www.aanneembaarheidsgodsdienst.nl/04.html

  Het probleem is dat die sukkels in den haag het niet door hebben.
  Ook Jantje niet.

  Reactie door hac — maandag 15 augustus 2005 @ 22.25 uur

 122. Natuurlijk is godsdienst levensgevaarlijk en met name de Islam. Maar de koran, bijbel en toran zijn toch echt wel sprookjesboeken. Sprookjes, dat betekent fantasie en dat is precies wat erin staat. Op de brandstapel ermee.

  Reactie door ACCEPT — maandag 15 augustus 2005 @ 22.39 uur

 123. @ ACCEPT #116

  Ik kan je moeilijk ongelijk geven, volkomen logisch beredenering. Zo leef ik, eigen verantwoordelijkheid. Misschien heb ik het geluk dat ik zo kan zijn. Toch zijn er andere die volledig gehersenspoeld zijn door Islam of andere religies. In dat licht is jouw redenering een beetje strikt. Jij vindt dat Mohammed B. levenslang verdiend. Ik vind dat hij in een inrichting thuishoort tot hij op z’n minste de afschuw van zijn daad kan erkennen, en dan wie weet? Je kunt hem toch moeilijk kwalijk nemen dat hij volkomen gehersenspoeld is door Islam, of je moet wel in reïncarnatie geloven. Hij is een slachtoffer van religie, net als miljarden. Alleen het verschil met hem is dat hij de Islam doortrekt tot aan de letter. Dus eigenlijk heerlijker is als velen. Moet je hem daarvoor straffen, en dan nog zwaarder straffen als degene die het wel denken maar nooit doen. In gevangenissen zitten vele soorten crimson brains. Vele van die gedetineerde zijn duizend keer heerlijker dan de gemiddelde burger. Dat is toch ook niet helemaal in orde. Ik bedoel levenslang, het lijkt bijna bijbelse. Tot in de duisternis zul je boeten. Wat moet je gedaan hebben om levenslang te krijgen? In de V.S. executeren ze zulke mensen aan de lopende band. Toch is het er niet veiliger op geworden. En dan nog te bedenken dat de machthebbers, de imams en priesters en politici vrijuit gaan, terwijl de man op straat de rekening moet betalen. Wat mij betreft, is zo’n Mohammed B. een slachtoffer geworden van dat alles. Tuurlijk, hij moet zitten totdat hij dat kan inzien, maar aangezien, niemand het bij het rechte eind heeft, en aangezien christenen ook wat te zeggen hebben en of in oorlog zitten met de Islam of gewoon samenspannen met andere religies om de macht te blijven houden, zolang dat zo blijft, zul je terrorisme en oorlog hebben en om helemaal heerlijk te zijn begrijp ik niet helemaal je standpunt. Als je het doortrekt, wat krijg je dan? Segregatie. Een segregationist net als Mohammed Ali. Een geweldige man. De beste boxer aller tijden. Hij heeft er vrede mee. Tegenwoordig gaat het die richting uit. Anyway, moet je zelf weten. Ik hoop zelf dat het nooit zover komt. Een wereld waar allen culturen en ‘rassen’ samenleven in vrede lijk me toch een veel mooiere wereld dan we nu hebben. Alleen maar oorloog, barbarij en ellende. Wat zich nu langzaam ontwikkelt dankzij religies en grove geld is segregatie. Blanken in eigen wijk, Zwarten in eigen wijk, Arabieren in eigen wijk, enz. enz. Ik hoop dat ik het niet hoef mee te maken. Mensen kiezen er voor. Zoals het nu gaat zijn we allemaal racisten aan het worden, de ene bewust de andere omdat hij nooit door een allochtoon is beroofd en wie wat begint doet er eigenlijk helemaal niet toe, maar de oorzaak en een beetje compassie tonen voor gehersenspoelde religieuzen telt steeds minder en dat zet alleen maar spanning op de maatschappij. De wereld vergaat of het nou aan Bush ligt of Bin Laden of balkenende, daar kiezen we zelf voor. Niemand is onschuldig de dader of het slachtoffer. De oplossing ligt in beide.

  Reactie door beno — dinsdag 16 augustus 2005 @ 0.06 uur

 124. @ asociaal # 117

  Als je niet steeds de schuld geeft aan moslims voor alle ellende in de wereld, dan zal dat een hulp zijn in de goede richting.

  Reactie door beno — dinsdag 16 augustus 2005 @ 0.22 uur

 125. En wat dan nog dat die vrouwen apart gingen zitten, doe je dat elke week komt er heus wel een keer een verandering. De meeste van die vrouwen zijn wel supermama’s en kunnen grandioos koken. Zolang je eenieder blijft verplichten partij te kiezen blijft de verdeeldheid bestaan en wordt de kloof vergroot doordat moslimfundamentalisme groter wordt en de afkeer van de Islam daarom ook omdat regels bij het extreme funfdamentalisten nu eenmaal strenger zijn en de moslims als groep in dit land leven en zich zullen moeten conformeren aan de meerderheid binnen de groep, of anders de meest dominante stem binnen de gemeenschap.

  Reactie door Swell — dinsdag 16 augustus 2005 @ 0.46 uur

 126. In 1928 richt de Egyptische 22 jarige leraar Hassan al-Banna de Al Ikhwan Al Moslimoon op (Islamic Brotherhood). Samen met zijn broer en 5 andere richten zij deze organisatie op uit onvrede met hun Britse onderdrukkers. Ze stichtte scholen , moskee’n en fabrieken. In 1934 hadden ze een half miljoen volgelingen in Egypte. Hassan al Banna had een grote bewondering voor Adolf Hitler en nam voor het eerst in 1930 contact met hem op.
  Hassan al Banna leverde voor Hitler de Arabische spionage tak in het midden oosten.
  Palestina stond na de eerste wereldoorlog onder Brits Protectorate en werd voor hen geleid door Haj Amin al Husseini. Husseini leidde ook de Palestijnse tak van al Banna’s Islamic Brotherhood. Husseini had in 1936 en 1937 contacten met Himmler.
  Tijdens de tweede wereldoorlog leefde Haj Amin al Husseini in Duitsland nadat hij uit Palestina verbannen was. Husseini was sterk tegen de Britse Balfour resolutie en hate de joden. Hij wordt beschouwd als de founding father van de “end-losung” en richte de para-militaire tak van de Al Ikhwan Al Moslimoon op. Vluchte na de oorlog in 1946 naar Egypte. Hij hielp diverse neo-nazi’s te vluchten. (Louis Heiden, die “Mein Kampf” later in het Arabisch vertaalde, Johannes van Leers die kwam te werken op de Egyptische ministerie van Informatie)In 1950 werd hij door Egypte verbannen. De Sovjet spion, Kim Philby, in dienst bij de Britse geheime dienst hielp hem onder te duiken in Saudi Arabia. Philby heeft voor de Britten en Amerikanen vele Arabische neo nazi’s helpen onderduiken in Saudi Arabia.
  HIER BEGINT DE LINK TUSSEN BRITSE/AMERIKAANSE GEHEIME DIENST EN DE ISLAMIC BROTHERHOOD. Deze Arabische neo nazi’s gingen in Saudi Arabia les geven in Wahibbi Islam met behulp van diverse geheime diensten. Osama Bin Laden was een leerling op een van deze scholen. Osama is niet de oprichter van Al Qaueda, wel een volgeling. Een lid van de Al Ikhwan Al Moslimoon organisatie was de Palestijn Abdul Azzam. Abdul Azzam heeft 3 terroristische organisaties opgericht.
  1. Al Qaueda (betekent: “de basis,” en refereert naar een non-state basis voor macht)
  2. Islamic Jihad
  3. Hamas
  In 1979 vielen de Sovjets Afghanistan binnen en liet de USA Al Qaueda het vuile werk doen. Het was de CIA die trainingskampen oprichtte en geavanceerde wapens leverde. De Palestijn Abdul Azzam was de oprichter en geestelijk vader van Al Qaueda, Osama Bin Laden was zijn rechter hand. Azzam had een kantoor in Peswar, Pakistan waar men Mujahideen werfde voor de oorlog in Afghanistan. Azzam reisde later ook diverse malen naar de USA om speeches te houden in de Al Farook Moskee in Brooklyn New York.
  Schijnt dat hij daar ook de blinde sheik Abdul Rahman werfde. Azzam’s Islamic Jihad wordt ook in verband gebracht met de moord op de Egyptische president Anwar Sadat. Abdul Azzam werd in Afghanistan vermoord door Osama Bin Laden, die daardoor de macht overnam.

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 16 augustus 2005 @ 4.40 uur

 127. #hac, asociaal (what’s in a name :) ) alleen sukkels hebben kort door de bocht redeneringen en leven in grote agressie en afkeer. Niemand leeft naar de letter en haat staat daar totaal los van. Dat kan iedereen overkomen. Sterkte.

  Reactie door Kees — dinsdag 16 augustus 2005 @ 7.50 uur

 128. Wat een vreselijk gebral en simplisme weer van bepaalde, hier bekende figuren! Haatzaaiers als “asociaal”(ja Henk: what’s in a name?) en Hac helpen geen enkel probleem oplossen, integendeel. (Hac: “Als het aan MIJ ligt dan hebben we geen probleem met die moslims want dan zitten ze binnen twee weken in hun eigen pleuris landje.” Tja…..En Accept wordt er zelfs paranoïd van (nr.79, 118) :)).

  De problemen zitten helemaal niet in godsdienst als zodanig. De overgrote meerderheid van Christenen, Islamieten enz. is vredelievend. De problemen liggen in het ideologisch gebruik van godsdienst voor soiaal-economische en politieke doeleinden.

  Door de gehele geschiedenis heen is te zien, dat de drijvende krachten achter oorlogvoering (ook van de Amerikanen!)vooral sociaal-economisch zijn, waar ook ter wereld, en dat die oorlogvoering ideologisch en/of religieus wordt gerechtvaardigd. Dat gold ook al in de Middeleeuwen voor de Kruistochten. (Overigens is de Islam wat betreft aanhang de tweede godsdienst, na het Christendom, Kees (nr. 38).

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 16 augustus 2005 @ 11.19 uur

 129. Correctie nr. 127: 3e regel: “Henk” moet natuurlijk Kees zijn (nr. 126)!

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 16 augustus 2005 @ 11.25 uur

 130. In 1928 richt de Egyptische 22 jarige leraar Hassan al-Banna de Al Ikhwan Al Moslimoon op (Islamic Brotherhood). Samen met zijn broer en 5 andere richten zij deze organisatie op uit onvrede met hun Britse onderdrukkers. Ze stichtte scholen , moskee’n en fabrieken. In 1934 hadden ze een half miljoen volgelingen in Egypte. Hassan al Banna had een grote bewondering voor Adolf Hitler en nam voor het eerst in 1930 contact met hem op.
  Hassan al Banna leverde voor Hitler de Arabische spionage tak in het midden oosten.
  Palestina stond na de eerste wereldoorlog onder Brits Protectorate en werd voor hen geleid door Haj Amin al Husseini. Husseini leidde ook de Palestijnse tak van al Banna’s Islamic Brotherhood. Husseini had in 1936 en 1937 contacten met Himmler.
  Tijdens de tweede wereldoorlog leefde Haj Amin al Husseini in Duitsland nadat hij uit Palestina verbannen was. Husseini was sterk tegen de Britse Balfour resolutie en hate de joden. Hij wordt beschouwd als de founding father van de “end-losung” en richte de para-militaire tak van de Al Ikhwan Al Moslimoon op. Vluchte na de oorlog in 1946 naar Egypte. Hij hielp diverse neo-nazi’s te vluchten. (Louis Heiden, die “Mein Kampf” later in het Arabisch vertaalde, Johannes van Leers die kwam te werken op de Egyptische ministerie van Informatie) In 1950 werd hij door Egypte verbannen. De Sovjet spion, Kim Philby, in dienst bij de Britse geheime dienst hielp hem onder te duiken in Saudi Arabia. Philby heeft voor de Britten en Amerikanen vele Arabische neo nazi’s helpen onderduiken in Saudi Arabia.
  HIER BEGINT DE LINK TUSSEN BRITSE/AMERIKAANSE GEHEIME DIENST EN DE ISLAMIC BROTHERHOOD. Deze Arabische neo nazi’s gingen in Saudi Arabia les geven in Wahibbi Islam met behulp van diverse geheime diensten. Osama Bin Laden was een leerling op een van deze scholen. Osama is niet de oprichter van Al Qaueda, wel een volgeling. Een lid van de Al Ikhwan Al Moslimoon organisatie was de Palestijn Abdul Azzam. Abdul Azzam heeft 3 terroristische organisaties opgericht.
  1. Al Qaueda (betekent: “de basis,” en refereert naar een non-state basis voor macht)
  2. Islamic Jihad
  3. Hamas

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 16 augustus 2005 @ 12.56 uur

 131. @126.
  Sadam Hussein was lid van de Islamic Brotherhood die Hassan al-Banna in 1928 oprichtte.

  George W Bush familie (z’n grootvader) heeft zijn rijkdom verwerft door in de tweede wereldoorlog zaken te doen met de neo-nazi’s.

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 16 augustus 2005 @ 13.41 uur

 132. Wat een gezwets bij nr. 128 toch weer. Olav Meijer droom jij maar lekker verder!
  Feit is dat de gehele wereld zo langzamerhand een probleem met de Islam heeft en het wordt steeds erger en dat allemaal in naam van het geloof. Misschien in de verre toekomst als de mens zich eindelijk bewust wordt dat het geloof toch wel een erg simpele gedachte was in het verleden. Maar ja, dat zal ik helaas wel niet meer meemaken. Tot die tijd moeten we het nog met waarschijnlijk vele aanslagen doen met vooral in naam van ene allah. Dus Olav Meijer, niet alles goedpraten wat scheef is op dat gebied.

  Reactie door ACCEPT — dinsdag 16 augustus 2005 @ 13.45 uur

 133. Als je op zo’n manier, met zo’n houding, er voor blijft zorgen dat mensen partij moeten kiezen vanwege daden van anderen in een ver verleden, ben je dan in je koppigheid niet zelf schuldig aan het in stand houden en het vergroten van vijandigheid ?
  Je moet vooral met je vinger blijven wijzen, dat lost het allemaal vanzelf op…

  Zet ‘m op jongens ! Go for it !

  Reactie door Swell — dinsdag 16 augustus 2005 @ 14.13 uur

 134. Alriiiiight, mooi gezegd.

  Reactie door ACCEPT — dinsdag 16 augustus 2005 @ 14.26 uur

 135. Het lijkt me gezond, Jan, als je ook eens ingaat op de schimmige omstandigheden omtrent de aanslagen van 9/11. Kennelijke voorkennis op de beurzen, de PNAC, het maar niet kunnen vinden van Bin Laden, de onrust in de Amerikaanse legertop, het streven naar een Big Brother-maatschappij etc. Ik blijf het trouwwens opvallend vinden dat iemand als Mohammed B. een ideaal figuur is om de oppositie de wind uit de zeilen te nemen, als het gaat om het wijzen op sociaal-economische factoren als voedingsbodem voor terrorisme. Feiten heb ik niet, maar patronen beginnen wel erg herkenbaar te worden…

  Reactie door Johnito — dinsdag 16 augustus 2005 @ 14.38 uur

 136. Aanvulling op 134: ook het feit dat er geen resten van een vliegtuig zijn gevonden bij het Pentagon geeft te denken. Het totale verdampen van het vliegtuig, zoals wordt geclaimd, is technisch onmogelijk.

  Reactie door Johnito — dinsdag 16 augustus 2005 @ 14.39 uur

 137. Nu wordt het echt lachen hier op dit log! Zulkse mensen kan je hier toch niet serieus nemen. Het is sommige hier volledig in de bol geslagen!

  Reactie door ACCEPT — dinsdag 16 augustus 2005 @ 15.11 uur

 138. Welk woord gebruikte Olav Meijer hiervoor? Oh ja, paranoïd.

  Reactie door ACCEPT — dinsdag 16 augustus 2005 @ 15.16 uur

 139. Btw, Jan:

  De Arabieren zijn niet “de uitvinders van het schrift, de algebra en de astronomie”, zoals je schrijft. Diverse schriftvormen bestonden al duizenden jaren voor Christus, de astronomie werd ook al in die tijden beoefend, en de algebra in elk geval ook al door de oude Grieken. Wel is “algebra” een Arabisch woord: vandaar de verwarring? En de Arabieren hebben inderdaad belangrijke filosofische, wetenschappelijke en culturele bijdragen geleverd, en de oude Griekse cultuur overgedragen aan het Westen. Dus veel hebben we wel aan hen te danken.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 16 augustus 2005 @ 15.37 uur

 140. # 123 *een beetje compassie tonen voor gehersenspoelde religieuzen*

  Ik wil niet veel zeggen maar dat zie hun dus als zwakte en maakt hun sterker.
  Het enigste wat ze begrijpen is een sterke hand(vuist).

  Reactie door hac — dinsdag 16 augustus 2005 @ 16.19 uur

 141. #127 alleen sukkels hebben kort door de bocht redeneringen en leven in grote agressie en afkeer.

  Nee, lekker je hoofd in het zand steken en zeggen ‘ik ben er niet’ dat helpt ook niet.
  Ja ik heb een afkeer zowel van de islam en diegene die daar bij horen als van het geloof in het algemeen.
  Soms moet je gewoon kort door de bocht want zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Gewoon uitsnijden die hap.

  Agressie, nou dat valt wel mee, heb geen strafblad voor openbaar geweld of iets dergelijks, ben een gewoon werkende burger, huisje boompje beestje.
  Of dat ook voor hac geldt dat weet ik niet, moet hij/zij zelf maar op reageren

  Reactie door asociaal — dinsdag 16 augustus 2005 @ 16.27 uur

 142. De enige die uitblinkt door zijn afwezigheid op dit weblog is Jan Marijnissen zelf. Hij gooit een stelling op zijn weblog en laat dan vervolgens zonder zich te mengen in de discussie,wat je toch op zijn minst mag verwachten van een politiek leider,deze maar een beetje aanmodderen. Echt inhoudelijk gaat hij zelden of nooit in op de ingebrachte reacties of het moet zijn dat hij zich in zijn eer en goede naam aangetast voelt.
  MET @85.”Rudolf,ik durf alles” is dat een beetje magere reactie op de vragen die mensen terecht stellen n.a.v. de stelling.
  Kom op Jan ,toon een beetje betrokkenheid.

  Reactie door Pontius Maximus — dinsdag 16 augustus 2005 @ 16.51 uur

 143. Hanri, ik geloof niet in een god ben ik dan ook een beste? In mijn ogen wel, we zijn allemaal mens en volgens jouw geloof geschapen door een god, ik dus ook!
  Cynthia

  Reactie door cynthia — dinsdag 16 augustus 2005 @ 17.25 uur

 144. Pontius, dit is een beetje oud hoor, dat provoceren.. Kom met wat nieuws a.u.b.?
  asociaal , als je nou eens niet persoonlijk aanviel zou dat discussie veel aangenamer maken, het is maar een idee..
  Cynthia

  Reactie door cynthia — dinsdag 16 augustus 2005 @ 17.26 uur

 145. 144# “alleen sukkels hebben kort door de bocht redeneringen en leven in grote agressie en afkeer.” Aso ik had het niet specifiek over je, maar nu je je hierzelf in herkent ga ik je echt niet tegenspreken :) Wanneer worden mensen nu eens volwassen?

  Reactie door Kees — dinsdag 16 augustus 2005 @ 18.28 uur

 146. En wat betreft agressie: Het vlijmendste wapen van de mens is de tong….

  Reactie door Kees — dinsdag 16 augustus 2005 @ 18.30 uur

 147. @Accept 137: ik weet het, deze sukkel is het er dan ook helemáál mee eens dat we alleen maar paranoïde mogen zijn als mensen als Geert Wilders en George W. Bush het zeggen. En zij weten prima waar we paranoide over moeten zijn. En Fox News spreekt altijd de waarheid. En de aarde is plat.

  Reactie door Johnito — dinsdag 16 augustus 2005 @ 18.32 uur

 148. Bij .130 is iets fout gegaan, dacht dat de tekst niet wilde downloaden bij .126. Heb het nogmaals geprobeert met minder tekst, dacht ik laad de tekst in twee delen.

  Bij .126 staat de volledige tekst.
  Excuus,

  Rob

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 16 augustus 2005 @ 19.13 uur

 149. # 145 Tja Kees, sommige van ons denken dat ze de wijsheid in pacht hebben en anderen erop moeten wijzen dat ze ‘fout’ zijn.
  Meestal zijn dat mensen die een kinderlijke onschuld hebben en zich van geen kwaad bewust zijn. Zij leven weliswaar op deze planeet maar qua gedachtengang zitten ze lichtjaren hiervandaan.
  Dat asociaal zich aangesproken voelt snap ik, voel het zelfde, maar in mijn achterhoofd hou ik het bovenstaande in de gaten en denk bij mezelf : ach ze weten niet beter, ze moeten nog volwassen worden.
  Ik hoop dat het in jouw geval niet lang meer zal duren.
  Ik weet niet of je je aangesproken voelt maar het is inderdaad voor jou.

  Reactie door hac — dinsdag 16 augustus 2005 @ 19.53 uur

 150. Ik zou zeggen, beste Accept, kijk op het internet eens verder dan de reguliere media.

  Ook op mijn weblog staan een paar linkjes onder “Staatsgreep in de VS: hoax of echt?” En ik zeg er direct bij dat ik lang niet alles geloof wat daar gemeld wordt, maar ik geloof ook lang niet alles wat ons via de officiële kanalen wordt meegedeeld, vanuit Londen, Den Haag of Washington.

  Wat ik wel geloof is dat er vanuit neo-conservatieve Amerikaanse kringen doelbewust wordt aangestuurd op wereldwijde chaos, simpelweg om onze geesten rijp te maken voor het langzaam maar zeker invoeren van een politiestaat, waarmee de de Amerikaanse hegemonie op politiek, militair en economisch gebied beschermd moet worden.

  Komen er weer protesten van anders-globalisten? Komt er kritiek op Guantanomo Bay? Daalt de publieke steun voor de oorlog in Irak? Boem! Opeens is er weer een aanslag…Goh, wat een toeval. Maar ach, is vast paranoia…Opsluiten die Johnito.

  Reactie door Johnito — dinsdag 16 augustus 2005 @ 20.06 uur

 151. Nee gek, voel me niet aangesproken. Ik vind sommige reacties namelijk heel leerzaam. En dat is goed voor mijn ontwikkeling. Maar niet zoals jij vast veronderstelt. N.l. dat jij gelijk hebt… Ik kan het terrorisme ook al niet oplossen of helemaal waterdicht verklaren, jij ook niet. Ga er echter niet aan meewerken, of triggeren. Óf de boel opnaaien. Dat zou jij ook niet moeten doen. Want dát is pas verstandig.

  Reactie door Kees — dinsdag 16 augustus 2005 @ 20.10 uur

 152. “sommige van ons denken dat ze de wijsheid in pacht hebben en anderen erop moeten wijzen dat ze ‘fout’ zijn.
  Meestal zijn dat mensen die een kinderlijke onschuld hebben en zich van geen kwaad bewust zijn. Zij leven weliswaar op deze planeet maar qua gedachtengang zitten ze lichtjaren hiervandaan.”

  Zo hac, moet ik even wat van jou citeren misschien, ter herinnering? En nee, ‘jij bent gek en ikke niet’ is geen steekhoudend argument, in welke discussie dan ook. Beetje kinderachtig dit, eigenlijk.

  Reactie door Sonja — dinsdag 16 augustus 2005 @ 20.11 uur

 153. # 151 & 152 Ach in elk geval verval ik niet in scheldwoorden want dat is pas kinderlijk en onvolwassen, kort lontje.
  En Sonja, heb ik kees voor gek uitgemaakt?
  alleen dat hij een kinderlijke onschuld had meer niet.

  En kees, jou idee is dus echt kop in het zand steken en wachten tot de storm voorbij. Want je werkt er niet aan mee, je hebt geen oplossing en je bent de boel niet aan het opnaaien, goh als ik het zo bekijk ben jij de perfecte bondgenoot voor die terroristen, lekker passief(lees, naief).

  Reactie door hac — dinsdag 16 augustus 2005 @ 20.19 uur

 154. Sorry even vergeten nog een toevoeging op
  # 153

  ‘En dat is lekker verstandig,kees’.

  Reactie door hac — dinsdag 16 augustus 2005 @ 20.22 uur

 155. “En kees, jou idee is dus echt… Want je … je hebt … en je bent … goh als ik het zo bekijk ben jij …”

  Dat bedoel ik dus.

  Reactie door Sonja — dinsdag 16 augustus 2005 @ 21.11 uur

 156. Als alle leden van de United Nations zich aan de regels http://www.un.org/Overview/rights.html zouden houden die door dezelfde club zijn opgesteld was er hier niet zo’n leuke discussie geweest, maar de mensheid had wel wat minder te lijden gehad.
  Misschien een schone taak voor minister Bot om dit vergeten document weer eens af te stoffen en bij alle collega ministers van buitenlandse zaken onder de aandacht te brengen.

  Reactie door hanri — dinsdag 16 augustus 2005 @ 21.19 uur

 157. # 155
  Wat is er aan de hand sonja, kun je geen hele zinnen meer maken ?? of werkt je toetsenbord niet meer ??
  Ik weet precies wat je bedoelt maar het is net zo interesant als de krant van verleden week, en het draagt weinig bij.

  Kees zal nog wel een plaatsje vrij hebben in de zandbak, kun je samen de storm over je heen laten gaan.

  Reactie door hac — dinsdag 16 augustus 2005 @ 21.37 uur

 158. Hee Sonja txs! Maar die hac komt zo vaak erop terug dat ik en jij wél een punt moéten hebben. leuk toch? Zijn we het niet altijd eens ook :) . Misschien leerzaam voor je hac. Je mag het best oneens zijn of het anders zien, een beetje beschaving doet wonderen. Zelfs bij íslamieten’. Ben verre van naief hoor hacje, daarom blijf ik altijd aardig. Maar dat snap je vast ook niet…

  Reactie door Kees — dinsdag 16 augustus 2005 @ 22.23 uur

 159. ..en in die zandbak, zitten daar die amerikanen niet ? (>>>)

  Reactie door Kees — dinsdag 16 augustus 2005 @ 22.24 uur

 160. #158 Als jou manier van aardig zijn iemand voor lul uitmaken is dan wil ik je wel eens zien als kwaad wordt.Dus inderdaad snap ik het niet, een beetje tweestrijdig alsof je niet goed weet welke kant je opgaat. Gelukkig heb je sonja nog om je te begeleiden.

  Birds of a feather flock together.

  Naief of niet, tijd zal het leren.
  Beter een pessimist die ongelijk heeft dan een optimist die ongelijk heeft.

  En inderdaad in de zandbak zitten de amerikanen, ze zijn aan het oefenen voor Iran.

  Reactie door hac — dinsdag 16 augustus 2005 @ 22.39 uur

 161. Kunnen we deze oppervlakkige discussie misschien achterwege laten?
  Zag liever een wat meer inhoudelijke discussie. Breng je argumenten naar voren en onderbouw ze dan. Iets roepen kunnen we allemaal, maar wie luistert er dan?

  Mvg,

  Rob

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 16 augustus 2005 @ 23.00 uur

 162. @Rob Custers

  Interessant verhaal over de geschiedenis en de wortels van Al queda.

  @Olaf Meijer

  De waarde van de arabieren vroeger voor onze eigen geschiedenis is al heel lang geleden onderuitgehaalt met feiten door ene “Edwin”, wiens bijdragen ik hier helaas nooit meer zie en waar jij destijds op het log van Meulenbelt geen weerwoord voor had. Maar die man wist waarover hij schreef. Zelfs Meulenbelt kon alleen maar zwijgen en dat was natuurlijk ook een reden om alleen nog maar jaknillers toe te laten. Je bent dus verdomt hardleers als je wederom je oude grijsgedraaide plaatjes hier over de waarde van dat soort culturen hier weer komt afspelen en de waanzin van de islam hier probeert te relativeren. Dat gebeurd al dagelijks genoeg op een ander log.

  Zou me niks verbazen als je zelf nog eens islamiet zou worden net als die van der Ven. Mischien staat een lange baard je ook beter :-)

  Reactie door ReneR — dinsdag 16 augustus 2005 @ 23.12 uur

 163. @hanri

  QUOTE:
  Het zijn juist wij die ons al eeuwen met hen bemoeien, kruistochten, missionarissen, olie, palestina, opnieuw kruistochten…..,

  hanri; wij leven niet meer in de tijd. Ik wil worden beoordeeld naar wat ik in dit leven doe en waar ik verantwoordelijk voor ben. Niet voor wat mijn betbetbetbet-overgrootvader heeft uitgespookt. Maar dit is het complex wat sommige instanties graag een ander willen opdringen.

  Maar als je toch zo graag wilt redeneren, dan geef ik je, net als Daniel O graag een koekje van eigen deeg. Want de eerste geloofsmissionarissen kwamen vlak na de dood van Christus uit Palestina en moesten zonodig het heidense westen bekeren en begonnen toen in het Rome. Dat waren de apostelen. Dus wie is er eigenlijk hier begonnen. Want zonder hen waren er ook geen kruistochten geweest.

  @ hanri: die kruistochten waren een antwoord op de jihad die al gaande was omstreeks 700. Dus als je de lijn zo graag wil doortrekken, dan waren hunnie begonnen!

  Reactie van Daniël O. — maandag 15 augustus 2005 @ 15.03

  Inderdaad; en als Karel de Grote ze niet had tegengehouden, dan waren we mischien wel gewoon moslim geweest en wisten we dan ook niet beter.

  Reactie door ReneR — dinsdag 16 augustus 2005 @ 23.28 uur

 164. Gaat het hier nog ergens over?

  Wat te doen tegen terrorisme?
  1. Weg uit Irak en Afghanistan.
  2. Niet meer achter Bush en Blair aanlopen.
  3. Diplomatieke banden met V.S. verbreken, totdat ze een zinnige regering hebben.

  Is dat nou zo moeilijk?

  Tuurlijk, zal niet zo’n vaart lopen. Mensen willen niet. Ze hebben liever hun SUV’s voor de deur. Ze sterven liever aan kanker dan gezonde voeding. En wij maar olie kopen. Als de boel ontploft hebben we er allemaal voor gekozen. Iedereen!

  Wat zijn de verdienste om door te gaan van het sponsoren van een oorloog?
  Helemaal niets voor de gewone man. En dan nog te bedenken dat er figuren zijn op deze log die alleen maar hun blanke superioriteit waan maar blijven verdedigen. After all, het blanke ‘ras’, gaat onder aan zijn eigen dunk, just for enkele sektes en groeperingen die de dienst uitmaken sinds altijd. Wie dat verdedigd is medeschuldig aan terrorisme, en moet niet zeuren als oom of tante of kind en ouders onder een bom verdwijnt. Collateral damage noemen ze dat. Alleen in dit geval voor de enkelingen die van oorloog profiteren hier in het westen. Wij zijn een uitstervende ‘ras’ die nog geen eens al het goed die wij hebben voortgebracht in stand kan houden. Waar blijven de pragmatisten onder ons die dat kunnen verwezenlijken?

  Of moeten we gewoon hopen dat het wel goed komt. Oorlog, ellende, dood en bederf en dan weer bezinning voor vijftig jaar, waarna we vrolijk opnieuw beginnen. Het leven is absurd. Blijf lachen en dan kom alles goed. Laat ze elkaar afslachten totdat ze er genoeg van hebben. Kan ik nog CNN met een pakje chips naar oorloogvoering genieten, alle die strategieën en al dat psychological warfare , met high-tech gadgets. Roadside bommen en martelpraktijken, Stealth Fighters, en Nederland die zich laat rippen met de Joint Strike Fighter, terwijl ze prima Mirages hadden kunnen kopen van de Franse voor een kwart van dat geld, zogenaamd voor vredesmissies en Geneva Conventies die niet worden gerespecteerd. Bazooka’s en machine geweren, Cluster bombs, eindeloos bombardementen met verzwaard uranium bommen die daarna kanker verwekken bij burgers en Apache helicopters die wereld record lang afstand vliegen doen. Ja, we zijn verwend, ongevoelige en krenterig, toch worden we steeds geript door die amerikanen. God Bless America. En dan te bedenken dat die van de Indianen was. Dieven zijn het. Ik blijf voorlopig gewoon genieten van dat barbarij op T.V.,nog beter als voetbal, het is net een computer spelletje hoe ze dat doen. genieten geblazen.

  Reactie door beno — dinsdag 16 augustus 2005 @ 23.36 uur

 165. #160 Hac het spijt me dat je je voor lul voelt gezet, maar dat doe je namelijk helemaal zelf… Je snapt gewoon de inhoud van een aantal reacties niet en dat is jammer voor zowel jou als de discussie. Terrorisme ontstaat uit het hebben van een extreme mening cq het doordrammen van het eigen gelijk. De meeste mensen kunnen gelukkig een beetje nuanceren. Ga hier verder niet op in, het is wel duidelijk dacht ik zo.

  Reactie door Kees — woensdag 17 augustus 2005 @ 7.20 uur

 166. @ ReneR De kruistochten zijn begonnen om Jeruzalem te veroveren op de moslims omdat paus Urbanus daar wel zin an had, en men er gemakshalve van uitging dat Jeruzalem het eigendom was van Europa – omdat dat zo in de religieuze Reader’s Digest stond geschreven. De eerste kruistocht stamt uit 1095, en dus niet 400 jaar eerder ReneR. Kortom, je verzint weer van alles bij elkaar.

  Kruistochten noemt men:
  in ruime zin alle militair georganiseerde ondernemingen tegen de vijanden van het rooms-katholieke geloof (katharen of Albigenzen, moslims, hussieten e.a.);
  in engere zin de verschillende tochten die westerse krijgers van de 11e tot de 13e eeuw ondernamen tegen de islam, voor de herovering of het behoud van de “heilige plaatsen” in Palestina.
  De kruistochten (in engere zin) waren een serie militaire campagnes die plaatsvonden tijdens de 11e eeuw, 12e eeuw en 13e eeuw. Ze begonnen als een poging van de christenen om Jeruzalem, dat gezien werd als behorende bij het christelijke erfgoed, op de moslims te heroveren, maar ontwikkelden zich tot oorlogen om grondgebied te veroveren (territoriale oorlogen).

  De tijd voor de kruistochten

  De oorspronkelijke verovering van Palestina door islamitische strijdmachten had nauwelijks een storende werking op de pelgrimage naar de heilige plaatsen van de christenen, zoals Jeruzalem, Bethlehem en Nazareth. In het jaar 1009 echter liet de fatimidische kalief van Caïro, Hakem, de H. Grafkerk vernietigen. Zijn opvolger stond het Byzantijnse rijk toe om de kerk te herbouwen en pelgrimage werd weer toegestaan.

  Oorzaak van de kruistochten

  Het beslissende verlies van het Byzantijnse leger tegen de Seltsjoekse Turken in de Slag bij Manzikert in 1071 zorgde voor de eerste bedes om hulp en troepen uit het westen. Het was dus niet alleen een heroveren van Jeruzalem, maar een bijstaan van het Byzantijnse leger tegen de Turken, een tegenhouden van gebiedsuitbreiding van de islam, en een vermeerdering van de invloed van het westen in het oosten, waar op gemikt werd. De bede om hulp die keizer Alexius naar het westen stuurde was overigens eerder bedoeld als een verzoek om meer huurlingen en zeker niet om wat er door de Paus en vele landhongerige edelen van gemaakt werd. De keizer zat dan ook flink met de kruisvaarders in zijn maag.

  Vanuit het westen zelf echter was de belangrijkste reden voor de kruistochten waarschijnlijk het feit dat de Seltsjoeken, nadat ze Palestina veroverd hadden, christelijke pelgrimages naar Jeruzalem en andere steden moeilijk of zelfs onmogelijk maakten. Dit was in de voorgaande tijd wel mogelijk geweest, alhoewel het gebied onder islamitisch bestuur stond.

  Symmetrie kruistochten en jihad

  Er is een interessante symmetrie tussen de termen ‘kruistocht’ en ‘jihad’. In het westen heeft de term ‘kruistocht’ een positieve bijklank (bijvoorbeeld als een politicus het over een ‘kruistocht tegen fietsendiefstal’ heeft), terwijl de term ‘jihad’ een negatieve connotatie heeft, geassocieerd met een door fanatici gevoerde ‘heilige oorlog’.
  In de islamitische wereld daarentegen is het het woord ‘jihad’ dat een positieve klank heeft met een veel bredere betekenis van een algemene persoonlijke en spirituele strijd, terwijl ‘kruistocht’ de eerder beschreven negatieve smaak heeft.

  Motivaties voor de kruistochten

  -Bevrijding van Jeruzalem.
  -De islamitische macht buiten Europa houden
  -De oosterse kerk herenigen met de rooms-katholieke kerk.
  -Uitbreiding van de wereldse macht naar het oosten.

  Daarnaast kan er gesteld worden dat de kruistochten een goede uitlaatklep verschaften voor de interne problematiek van Europa. Voor de kerkelijke macht was het een uitstekende manier om bepaalde elementen, die anders voor ongewenste agressie zouden zorgen binnen Europa, te verplaatsen en in te zetten voor wat men als een goede zaak beschouwde. Soms gingen de nobelen en ridders ook voor puur eigenbelang, om land of geld te krijgen. Dit ook omdat er veel ridders waren die zelf geen land bezaten.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruistochten

  Zo ReneR, ben je ook weer op de hoogte. Nu geen sprookjes meer hoor stouterd!

  Reactie door Sonja — woensdag 17 augustus 2005 @ 10.04 uur

 167. We zijn allemaal een.
  En we begaan steeds dezelfde fouten.

  Haat bart haat.

  Liefde baart liefde.

  Maak je keuze.

  Reactie door In Lak'ech — woensdag 17 augustus 2005 @ 10.20 uur

 168. @ ReneR (162):

  De waarde van de Arabieren vroeger voor onze geschiedenis is nooit “onderuit gehaald”, ook niet door ene Edwin. Dat is nl. een algemeen door historici (van welke “richting” dan ook) erkend feit. Je bazelt maar wat, zonder zelf enige kennis van zaken te hebben.
  Had ik “geen weerwoord”? Ik herinner me niet ooit met ene Edwin hierover gediscussieerd te hebben.

  Zo, nou heb je je anti-Meulenbelt-kwakje weer kunnen doen. Jouw niveau is al even hoog als dat van Hac, asociaal, enz., merk ik. :)

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 17 augustus 2005 @ 10.43 uur

 169. @ Sonja (166):

  ReneR heeft geen kennis van zaken, maar zijn (voor)oordelen altijd al klaar! Dank voor je verhaal, maar voor hem is het verspilde moeite, vrees ik.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 17 augustus 2005 @ 11.05 uur

 170. en jan blijft zwijgen..net als de rest van den haag. stellinkjes opwerpen, even wat publiciteit maar verder niks. ik word er zo moe van.

  Reactie door nico — woensdag 17 augustus 2005 @ 12.11 uur

 171. De bijdragen van ReneR dragen op een of andere manier de lading van enorme frustraties die op de feiten van de geschiedenis worden uitgedragen. Wat de oorzaak is blijft een radsel.

  Wat Sonja in @166 schrijft is niet door enige “Erwin” tegen te spreken, tenzij hij ook niet uit zijn frsutraties zou praten.
  De feiten spreken voor zich.

  De Heilige Oorlog is voortdurend door het Christendom gevoerd en daarmee is gelijk steeds met verraad tegen het christelijke geloof gepaard gegaan.

  Toen de Oosterse Romeijnse Rijk de paus in Rome om hulp tegen de aankomende ottomanse orden vroeg, heeft hij gedaan alsof zijn neus bloedde wat overigens de meeste “christenen” in het westen deden.

  Bovenop net een tijdje darvoor hadden de kruistochten Constantinopolis plat geplunderd.

  Welke christendom eren we eigenlijk?

  Reactie door Walking Bull — woensdag 17 augustus 2005 @ 12.17 uur

 172. @170

  Geen enkele geloof eren is mijn advies! Er zijn zoveel verschillende geloven, dat het uiteindelijk altijd leidt tot oorlog. En
  de islam is op dit moment het ergste soort. De islam is er onherroepelijk op uit om de gehele wereld te bekeren tot islam. Wie dit niet ziet zit in een diepe slaap. Natuurlijk willen die andere rottige geloven dit ook opdringen aan ons, maar die hebben we nog aardig onder de duim tot zover, dus kunnen die niet veel uitrichten, dit in tegenstelling tot de islam. Het wordt gevaarlijk en gelukkig ziet de Engelse regering dit nu ook in en trappen ze de radicale er nu eindelijk uit.
  Keihard aanpakken die gasten en ook de autochtone jongeren die de radicalen steunen met woord en daad aanpakken en verbannen.

  Reactie door ACCEPT — woensdag 17 augustus 2005 @ 13.23 uur

 173. @168 Olav Meijer

  Bah, daar wordt ik nu misselijk van. Zeer slap.

  Reactie door ACCEPT — woensdag 17 augustus 2005 @ 13.25 uur

 174. @ ACCEPT (172):

  Al heel lang heb ik niet gereageerd op ReneR. Vind ik in het algemeen ook niet zo de moeite waard. Maar als hij met zo’n slap verhaalje en -zoals bij hem gebruikelijk- een persoonlijke aanval komt (leesnr. 162 nog maar eens over), dan kan hij zo’n reactie terugverwachten. Lijkt me normaal. Voor het overige vind ik het zonde daaraan meer tijd en aandacht te besteden.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 17 augustus 2005 @ 13.30 uur

 175. Eigelijk vind ik het ook niet de moeite waard om hier op te reageren, maar ik moet toch even kwijt dat ik vaak zie dat jij ook vaak met een persoonlijke aanval komt, terwijl men vaak nog niet eens op jou heeft gereageerd Olav. Je moet toch eens iemands andere mening ook respecteren en niet gelijk de aanval openen of iemand proberen in de zeik te zetten. Je weet ook hoe ik met name over de Islam denk(ook ander geloven trouwens), maar ik zal nooit discrimineren Olav op kleur of ras. Dat je geen verkeerd beeld van mij krijgt daarover.

  Reactie door ACCEPT — woensdag 17 augustus 2005 @ 13.53 uur

 176. Mocht iemand zich afvragen waar hij de info kan vinden die ik onder .126 heb neer geschreven, doe dan een google.co.uk search op de woorden “Banna and Nazi.”
  John Loftus heeft mij op die informatie gewezen in een van zijn interviews.
  Wie wil weten wie John Loftus is, doe op MSN search eens een zoekopdracht op zijn naam.
  Ik denk dat hij als bron betrouwbaar is.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 17 augustus 2005 @ 14.04 uur

 177. Ondertussen, in Londen…http://darealjohnito.web-log.nl/log/3306428

  Over paranoia gesproken…:? :(

  Reactie door Johnito — woensdag 17 augustus 2005 @ 14.27 uur

 178. Herstel 175: http://darealjohnito.web-log.nl/log/3306428

  Kijken of de link nu linkt.

  Reactie door Johnito — woensdag 17 augustus 2005 @ 14.59 uur

 179. @ ACCEPT (174):

  Zelf pleeg ik juist NIET met een persoonlijke aanval te komen. Ik kan wel eens op scherpe toon reageren -overigens alleen als ik daartoe echt aanleiding zie-, maar dat is wat anders; ik zal niet als eerste persoonlijk worden of iemand “in de zeik zetten”, zoals jij dat noemt. Mocht dat wel zo zijn: toon dat aan, en ik zal daarvoor excuses aanbieden.
  RenR pleegt daarentegen, in ieder geval wat mij betreft, direct persoonlijk aan te vallen. (Daarvan kan ik mij diverse voorbeelden herinneren. En hier zie je weer zo’n voorbeeld. Ik schijn een soort preoccuptatie voor hem te vormen). Dat irriteert mij dermate, dat hij de door hem gekaatste bal van mij terugkrijgt. Het kan mij niet heugen wanneer ik zelf tegen hem ben begonnen.
  Verder heb ik hier b.v. nooit iemand “racist” genoemd. (Wel een keer “neo-nazi”, waarvoor echt reden was; heb ik onlangs op dit weblog erkend).Zo heb ik ook nooit beweerd dat jij discrimineert, of wel soms? (Wel heb ik woorden als “generaliseren”, “vooroordelen” e.d. gebruikt).

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 17 augustus 2005 @ 15.00 uur

 180. Beste Olav Meijer,ReneR is geen HIJ maar een ZIJ!ZIJ heeft heel lang een link gehad naar de website van “OPZIJ” het welbekende tijdschrift onder redactie van Cisca Dresselhuys tevens bekend als beschermvrouwe van “H.A.” Haar reacties getuigden derhalve ook van een fanatiek selectief feminisme en eenmaal daarop aangesproken heeft ZIJ snel eieren voor haar geld gekozen en zich aangesloten bij Dimmu Borgir,een Black Metalband met een sterk MISANTROPISCH wereldbeeld.( ReneR – link DimmuBorgir.com). Misschien verklaart dat een beetje de gefrustreerde manier waarop ZIJ hier op dit weblog reageert.

  Reactie door Pontius Maximus — woensdag 17 augustus 2005 @ 15.35 uur

 181. Ik zit op mijn werk en krijg steeds aanloop hier, dus heb ik nu geen tijd om terug te zoeken over persoonlijke aanvallen, maar nr. 168 is ook zoiets door te stellen dat ReneR geen kennis van zaken heeft. Ook dat hoort onder iemand aanvallen. Je kan er van uitgaan dat ReneR hier weer op reageerd. Verder heb je inderdaad nog nooit(kan ik mij ten minste niet herinneren) gezegt dat ik discrimineer, maar dat heb ik ook niet gezegd, dat je dat zei. Dat wilde ik gewoon even duidelijk maken, dat ik zo niet inelkaar zit. Prettige dag verder nog.

  Reactie door ACCEPT — woensdag 17 augustus 2005 @ 15.44 uur

 182. Tip van de dag: Wat de één als ´waarheid´ ziet kan door een ander als discriminerend worden ervaren….

  Reactie door kees — woensdag 17 augustus 2005 @ 16.07 uur

 183. @ ACCEPT (181):

  Accept, je vergeet steeds dat dat mijn REACTIE is op ReneR, en niet in de eerste plaats een actie van mij naar hem toe. Integendeel.
  In de tweede plaats betreft het geen verdachtmaking, maar een conclusie die wel mag worden gemaakt, naar aanleiding van de inhoud van zijn reactie(s) hier.
  (Dit was ook mijn laatste reactie; ik doe ook alles maar tussen de bedrijven door).

  @ Pontius Maximus (180):

  Je vergist je, volgens mij. ReneR moet, gezien zijn reacties gedurende al lange tijd, absoluut een hij zijn. Die link naar Opzij zegt natuurlijk niet zo veel.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 17 augustus 2005 @ 17.20 uur

 184. @168, Olav heeft gelijk in dit geval lijkt me en inderdaad het klopt dat ReneR waarschijnlijk een NénéR is.

  Doorgeschoten feminisme nadert fundamentalisme van dichterbij, of niet?

  Reactie door Walking Bull — woensdag 17 augustus 2005 @ 17.21 uur

 185. het beestje ‘Dimmu Borgir’ mag best bij het naampje genoemd worden. Het zijn verkapte NEO’s.

  Reactie door Kees — woensdag 17 augustus 2005 @ 19.11 uur

 186. Geweldige band trouwens die Dimmu Borgir. Ik heb ze zien spelen op Waldrock afgelopen 4 juni in Friesland. Zouden je ook een keer moeten zien om weer een beetje fris in je koppie te worden. Laad je weer helemaal op. Maar ja, je moet er wel van houden natuurlijk, ha ha.

  Reactie door ACCEPT — woensdag 17 augustus 2005 @ 20.09 uur

 187. juist…bedankt voor de aanvullende info. je moet er inderdaad wel van houden…

  Reactie door Kees — woensdag 17 augustus 2005 @ 20.54 uur

 188. Doe mij maar Rammstein. Duitse jongens met slimme humor waar je wél om kunt lachen.

  Reactie door Kees — woensdag 17 augustus 2005 @ 20.58 uur

 189. Hahaha, klopt Accept. ik hou ook niet van carnaval en clowns. Mij een beetje te kinderachtig allemaal. Mijn koppie wordt weer helemaal fris als ik hem onder de kraan gehouden heb.

  Reactie door Sonja — woensdag 17 augustus 2005 @ 21.02 uur

 190. Ik ben geen fan van Rammstein, maar grappig zijn ze wel ja. Een kaartje voor een optreden van Rammstein vind ik trouwens wel veel te duur. Namelijk € 80.

  Reactie door ACCEPT — woensdag 17 augustus 2005 @ 21.04 uur

 191. @189 Sonja

  Wel koud water gebruiken hé. En eh, een klein beetje kinderachtigheid blijf je jong bij en wordt je geen oud wijf Sonja.

  Reactie door ACCEPT — woensdag 17 augustus 2005 @ 21.10 uur

 192. @Sonja #166

  Beste Sonja; ik kreeg vroeger op school op geschiedenisles meestal tienen en negens, dus met mijn geschiedkundig besef zit het heus wel goed!

  maar het is ook een kwestie van even goed lezen. Want ik noem het jaar 700 niet, maar het is van een QUOTE van Daniel O. Maar hij noemt dat als het begin van de Jihad, waar de kruistochten (officieel, want ik ken de motieven van de pausen niet, maar ze zullen ongetwijfeld niet altijd edel geweest zijn) een gevolg op waren, want de moren begonnen al ver eerder Europa te veroveren tot zelfs in Frankrijk aan toe. Je lange lap tekst besteedt hier geen enkele regel aandacht aan, terwijl heel Spanje jarenlang gewoon bezet gebied was.

  okee Sonja? Echt, ik zit hier niet weer eens iets te verzinnen hoor, dan doe je me wel schromelijk tekort.

  Reactie door ReneR — donderdag 18 augustus 2005 @ 10.09 uur

 193. #170 nico

  Ik denk niet dat Jan Marijnissen altijd de tijd heeft om hier op elke scheet te reageren. Ik kan dat wel begrijpen.

  Reactie door ReneR — donderdag 18 augustus 2005 @ 10.13 uur

 194. #180 “Pontius Maximus”

  Quote:

  “ZIJ snel eieren voor haar geld gekozen en zich aangesloten bij Dimmu Borgir,een Black Metalband met een sterk MISANTROPISCH wereldbeeld.

  Ik lach me ziek hier! Ja hoor, ik zou me volgens jouw hebben “aangesloten” bij D.B. okee, dus nu zit ik zeker achter het drumstel. En ik ben een vrouw omdat ik een keer Opzij als link had. Fantaseer jij er maar lekker op los hoor! Met Olaf Meijer zit je daarmee wel goed. Weet je, ik zal Frans Bauer een keer als link nemen; even kijken welke dwaze theorie je daar weer op los gaat laten.

  Reactie door ReneR — donderdag 18 augustus 2005 @ 10.32 uur

 195. @194 ReneR

  Je kan zien dat die geval Pontius Maximus geen ene moer begrijpt wat Dimmu Borgir inhoudt. Hallo Pontius Maximus, Dimmu Borgir is muziek en geen sekte stakker. Maar ja, hij zal wel in een andere demensie zitten, vrees ik.

  Reactie door ACCEPT — donderdag 18 augustus 2005 @ 16.00 uur

 196. ReneR, wanneer jij de beweringen van een onbekende op het internet klakkeloos overneemt en als waarheid poneert, dan zul je wel steengoed zijn geweest met feitjes over de Slag bij Waterloo en Hugo de Groot, maar heb je nooit geleerd dat het nog belangrijker is om de juiste bronnen te raadplegen. Een goede school leert mensen voor zichzelf te denken.

  Reactie door Sonja — donderdag 18 augustus 2005 @ 17.24 uur

 197. @ Sonja #196

  Je begint al verdacht veel van de discussietechnieken van Olaf Meijer over te nemen Sonja. Want je zit iets te becritiseren zonder te laten zien wat dan in jouw ogen wél de juiste feiten zijn.

  Oke; jij je zin hoor. het is niet zo moeilijk om even een paar feiten op te googelen. Lees dit dan maar eens.

  http://www.teije.nl/spanje/sp_info_ne.htm#geschiedenis

  En er staat duidelijk: OVERHEERSING

  Dus wat Daniel O hier inzond; kwam niet op me over als onzin. En Daniel O loopt hier op dit log al veel langer mee dan jij en ik ken hem als iemand, die zijn stellingen hier goed omkleed.

  Mijn school was trouwens goed genoeg hoor. Ik heb HAVO en VWO genoten
  mijn leraar Nederlands haha dat was lachen. En op welke school mag jij dan wel hebben gezeten?

  Reactie door ReneR — donderdag 18 augustus 2005 @ 18.15 uur

 198. Even een kritische noot zonder iemand bij of af te vallen: hoge cijfers met geschiedenis wil niet zeggen dat je de implementatie ook helemaal doorhebt, dat blijft trouwens subjectief naar gelang je politieke voorkeur en of mening. Als je geschiedenis hebt gestudeerd op HBO of universitair niveau zou je dat kunnen weten…. Overigens was dat tijdperk van överheersing er een van welvaart, vrede en zelfs godsdienstvrijheid. Ik ben in Fatima geweest (ja dat bedevaartsoord in Portugal)maar in de omgeving zijn ook enkele islamitische bedevaartsplaatsen. Best interessant.

  Reactie door Kees — donderdag 18 augustus 2005 @ 19.44 uur

 199. Ja, daar staat ‘Overheersing’ ReneR. En daaronder: “Door de komst van de Moren verbeterde de toestand van de volksklassen en die van de joden. Velen gingen over tot de Islam. Met name in de 10e eeuw was er, onder Abd al Rahman III, een tijdperk van vrede en welvaart.”
  Tsjonge wat een bloedbad die “overheersing”! Dit staat op ‘Lies & Teije’s reis website’. Maar dat zullen dan wel historici zijn. :)

  Reactie door Sonja — donderdag 18 augustus 2005 @ 22.03 uur

 200. Dat je een goede cijfer voor geschiedenis krijgt wil niet veel zeggen: een poosje geleden was ik aan het bladeren door de geschiedenisboek van de kinderen van vrienden van mij en tot mijn grote verbazing heb ik een zeer grove onjuistheid getroffen met betrekking tot de europese geschiedenis. Toen ik hun aandacht ervoor vroeg konden ze gewoon niet geloven dat zo een grove fout gemaakt kan worden en ze neigden in eerste instantie toch om de geschiedenisboek te vertrouwen. (Het is toch een nederlandse boek, weet je, d’r kunnen geen foten dus.)
  Met de tijd heb ik het bewijs kunnen leveren dat het boek gewoon feitelijk niet klopte. Maar het is toch noemenswaardig dit blind vertrouwen – want kijk het is bij de overheid samengesteld?

  Tegenwoordig weten we de leugens die over Irak werden verteld.

  Bovenop komen de leugens die over de oorlog van de NAVO tegen de soevereine staat Joegoslavië nog steeds vetrteld worden.

  Waar komt de zekerheid van de goede historische besef dan?

  Kijk ook dat we 60 jaren nodig hebben om de waarheid over Indonesië te vertellen!

  Reactie door Walking Bull — vrijdag 19 augustus 2005 @ 12.43 uur

 201. Ik wou ook Kees vragen waarom denkt hij dat Dimu Borgir verkapte NEO’s zijn?

  Ik heb vluchtig hun website gekeken, maar ze lijken meer op lugubere zwartgeschminkte clinclowns die op bepaalde leeftijdsgroep mikken?

  Reactie door Walking Bull — vrijdag 19 augustus 2005 @ 12.46 uur

 202. Dimmu Borgir komt uit Noorwegen en speelt Black Metalmuziek. En Walking Bull, zo luguber zijn ze niet hoor. Het schminken hoort allemaal bij de show en inmage. In het dagelijks leven zijn het hele normale jongens als jij en ik, kan ik je vertellen. Hoe Kees erbij komt dat het verkapte Neo’s zijn, dat begrijp ik niet. Wellicht heeft Kees de pest aan dat muziek. Dat mag, maar maar kom dan niet met verkeerde informatie over die band Kees.

  Reactie door ACCEPT — vrijdag 19 augustus 2005 @ 13.22 uur

 203. 107.. wij bemoeien ons al eeuwen met hen..als dat al zo zou zijn, wat heb ik daar mee te maken. jij bent weer zo’n typische “weg-met-ons” nederlander.

  weg met ons brave burgers die zich wel aan de wet houden, weg met ons nederlanders, weg met ons die vinden dat vrouwen gelijk zijn aan mannen…

  ik kan er eigenlijk maar 1 ding op zeggen: weg met jou! ben jij klaarblijkelijk blij en guess what:ik ook.

  Reactie door nico — vrijdag 19 augustus 2005 @ 13.55 uur

 204. # 193 Rene

  als Jan niet de hele tijd zelf aankondigt dat criminelen (nog) meer geknuffeld moeten worden, hoef ik ook niet meer om een reactie te vragen.

  en ik zie vaak genoeg dat hij wel ergens op reageert. meneer de politicus is alleen nogal selectief omdat hij ook wel weet dat dat criminelen-geknuffel van hem ook bij veel (potentiele)SP-stemmers in het verkeerde keelgat schiet.

  bij mij bijvoorbeeld. bah!

  Reactie door nico — vrijdag 19 augustus 2005 @ 14.07 uur

 205. @204 Nico

  Juist Nico, bij mij dus ook. Ik vind dat je daar gewoon gelijk in hebt. Ik ben zelf lid van de SP, maar dat geknuffel hangt mij ook de strot uit. Jammer vind ik het zo’n milde opstelling van de SP en veel aanhangers. Voor de rest is het oke met de SP.

  Reactie door ACCEPT — vrijdag 19 augustus 2005 @ 14.29 uur

 206. Hulde aan het kabinet!!!!!!
  @ ACCEPT (204):

  O….. En, Accept, je onderschrijft dus ook het volgende geweldige commentaar van Nico?:

  “Hulde aan het kabinet!!!!!!
  Op dit punt dan. En komen ze er slechter uit? Mij een zorg! Dan volgende keer langer er in en bij nog een keer er nooit meer uit!

  100.000 cellen erbij en stapel ze maar op. 20 man in een cel!”
  (Weg met het treiterregime, 19 augustus 2005, nr. 27).

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 19 augustus 2005 @ 16.35 uur

 207. @206
  Ja Olav, ik hou van hard en rechtvaardig. Het moet maar een keer afgelopen zijn dat de criminelen het slachtoffertje spelen. Wie niet met vrijheid weet om te gaan, moet ook maar de konsekwenties ook maar daarvan aanvaarden en de boel niet zo ophitsen hé, Olav. Je maakt mij de pis niet lauw hoor.

  Reactie door ACCEPT — vrijdag 19 augustus 2005 @ 17.32 uur

 208. Mohammed, nomen est omen
  Mohammed is geen willekeurige naam, maar een naam die nauw is verbonden met de islam. De profeet genaamd Mohammed is de grondlegger van de islam en speelt in de optekening van openbaringen in de Koran een centrale rol. Nergens wordt de naam met zoveel eerbied uitgesproken als in de islamitische wereld. Het is weinig verrassend dat de naam van de profeet is dan ook wijdverbreid onder moslims.

  De naam Mohammed is tegenwoordig echter steeds nadrukkelijker verbonden met terrorisme: Mohammed Atta was bijvoorbeeld de leider van de groep die de aanslagen pleegde op 9/11 en in Nederland schoot Mohammed Bouyeri Theo van Gogh neer. Mohammed is daarmee in het Westen synoniem geworden voor een geloof dat respect afdwingt door middel van geweld.

  In het verleden was het echter niet anders. De profeet Mohammed zocht ook zijn toevlucht tot terreur en geweld. Nadat hij was verdreven uit Mekka legde hij zich toe op het overvallen van handelskaravanen. Op de koop toe verkocht hij vaak zijn burgerslachtoffers door middel van slavenhandel. Door middel van geweld vestigde Mohammed zijn macht in Medina en Mekka, en legde zijn minderheidsgeloof op aan de meerderheid.

  Aangezien elke godsdienst geopenbaard wordt door profeten of goddelijke gezanten in menselijke gedaante, vormen diens levens tevens een sjabloon voor hun volgelingen. De eerbied voor Mohammed’s voorbeeld keert dan ook niet alleen terug in de naamkeuze, maar des te meer in de navolging van zijn gewelddadige karakter. Alhoewel het predikaat ‘Mohammedaan’ door moslims wordt bestreden is het wellicht des te meer van toepassing op de naamgenoten die in zijn naam angst en geweld zaaien in de Westerse samenleving.

  Islam en geweld
  De militaire campagnes van de profeet Mohammed tegen de niet-moslims werden en worden uitgelegd als een rechtvaardige strijd en geldt de overwinning als een goddelijke interventie – door Allah gewild, zoals omschreven in de Koran: “Strijdt tegen hen (de ongelovigen). Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.”(2) Tevens is de strijd volgens de Koran niet slechts een middel, maar ook een religieuze plicht: “Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.”(3)

  Het geschrevene kan weliswaar selectief worden geciteerd of verkeerd worden begrepen, maar het handelen van de profeet is echter publiek en eenduidig. Op geen enkele wijze vormt de profeet Mohammed een contrast of zelfs maar een tegenwicht tegen de hatelijke en gewelddadige verwensingen in de Koran. Integendeel, hij zet zijn volgelingen daartoe aan, aangemoedigd door de Koran: “O gij profeet, spoort de gelovigen aan tot de strijd.”(4)

  Zoals het christendom de navolging van Jezus propageert, zo stelt de islam het leven van Mohammed tot voorbeeld. Het leven van Mohammed staat echter grotendeels in het teken van de oorlog tegen degenen die niet instemmen met zijn boodschap. Oorlog is echter een situatie van compromisloosheid, waarbij geweld wordt omhelsd als oplossing. In de Koran wordt geweld niet alleen gezien als oplossing, maar zelfs als een middel tot spirituele verlossing: “Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun bezit en hun persoon gekocht in ruil voor het paradijs: zij vechten op de weg van Allah en doden en worden gedood.”(5)

  Belediging van de islam
  Geweld was door de profeet Mohammed niet alleen gerechtvaardigd om de islam te laten domineren, maar eveneens om de eerbied van niet-moslims af te dwingen. Tijdens zijn leven konden critici op weinig genade rekenen, want Mohammed verdroeg geen tegenspraak. Ze werden als gevolg daarvan uit de weg geruimd, onder andere door middel van publieke executie. Later werd deze politiek voortgezet, getuige een Perzisch spreekwoord: “Je mag grappen maken over God, maar wees voorzichtig met Mohammed”

  Ook in Europa waren deze ‘wapenfeiten’ van Mohammed alom bekend. De Franse filosoof en godsdienstcriticus Voltaire wijdde er zelfs een toneelstuk aan: “Mahomet ou le fanatisme” (1741). Deze feiten kunnen we tevens optekenen uit oudere Arabische bronnen, die er geen doekjes om winden, namelijk van de hand van orthodoxe islamitische biografen, zoals de Ibn Ishaaq en Ibn Hisjaam.(6) De vraag rijst waarom laatstgenoemden deze wrede praktijken niet verhulden? De executie van ongewapende burgers strekt een profeet immers niet tot eer.

  Er is een even simpele als dekkende verklaring: geweld moest critici van de islam angst inboezemen. De islam is een godsdienst waarin angst als een probaat middel wordt gezien om mensen te bekeren of op zijn minst kritiek op de islam in te laten slikken. Angst inboezemen past ook in het gewelddadige islamitische wereldbeeld en de bijpassende oorlogsretoriek, zoals die is opgetekend in de Koran: “De ongelovige is een vijand van Allah.”(7)

  De grootste bedreiging voor de islam is echter niet de ongelovige maar de afvallige. De ongelovige is weliswaar een onwillige, maar de afvallige is daarentegen ongehoorzaam. Moslims onderwerpen zich namelijk aan god – islam betekent dan ook ‘onderwerping’ – terwijl afvalligen er voor kiezen zich af te wenden van god. In het polaire islamitische wereldbeeld zijn afvalligen ook nog eens overlopers, namelijk naar het kamp van de vijanden van Allah. Daarom schrijft de Koran – analoog aan oorlogsmoraal – de doodstraf voor: “Als zij zich van u afkeren, grijpt hen en brengt hen ter dood waar ge hen maar vindt.”(8)

  De ware leer
  Het leven en handelen van de profeet Mohammed steekt geenszins gunstig af tegen die van zijn hedendaagse terroristische naamgenoten. Aangezien de Koran grotendeels een weergave is daarvan is, is het evenmin een leidraad die moslims van het pad van geweld kan afbrengen. Integendeel, in de Koran krijgen de voorschriften en uitspraken kracht van wet voor de moslim. De islamitische wetgeving, gebundeld in de sharia, zijn dan ook gebaseerd op Mohammed’s levenswandel en opvattingen.

  Gelukkigerwijs laat de meerderheid van moslims zich veel meer leiden door algemeen-menselijke motieven dan door de Koran. Dit neemt niet weg dat de Koran een agressieve leer voorschrijft, waardoor het gevaar dat moslims deze ter harte nemen altijd aanwezig is. Geloofsgenoten zullen deze laatste groep niet kunnen bestrijden binnen hun geloof, want de fundamentalistische moslims hebben het religieuze en historische gelijk aan hun kant.

  Islamitische terroristen handelen feitelijk overeenkomstig de aanwijzingen van Mohammed en de geboden in de Koran ten aanzien van niet-moslims. Zij maken zich niet alleen de krijgshaftige taal en oorlogszuchtige houding uit de Koran eigen, maar handelen er ook naar. Het enige verschil tussen de profeet Mohammed en zijn religieuze nazaten is dat hij slaagde in zijn opzet de islam te laten domineren. Hopelijk slagen laatstgenoemden daar niet in.

  1. De titel is afgeleid van een boek over een ziektebeeld van de profeet Mohammed, dat mogelijk zijn gedrag en visoenen kan verklaren. De volledige gegevens: H. Somers, De andere Mohammed (Leuven 1992)
  2. J.H. Kramer, De Koran; nieuwe editie bewerkt door Asad Jaber en Johannes J.G. Jansen (Amsterdam 1992) vers 9:14 (Koefa-nummering)
  3. J.H. Kramer, De Koran (Amsterdam 1992) vers 2:193 en 8:39
  4. Kramer, De Koran (Amsterdam 1992) vers 8:65
  5. Kramer, De Koran (Amsterdam 1992) vers 9:111
  6. A. Guillaume, The life of Mohammed (Oxford)
  7. Kramer, De Koran (Amsterdam 1992) vers 25:55
  8. Kramer, De Koran (Amsterdam 1992) vers 4:89

  Reactie door hac — vrijdag 19 augustus 2005 @ 17.52 uur

 209. #201..ik zei ook verkapt, het zijn niet echte nazi’s, das ook misschien niet helemaal eerlijk van me. O.a. wel populair in ‘bepaalde kringen’ vanwege bloed en bodemteksten. Ik vind ze een beetje vaag. Die Noorse blackmetalscene is trouwens erg…apart. Ze zien er inderdaad niet uit, maar om eventuele misvattingen uit te sluiten: ik vind zuiver de muziek zelf raar genoeg wel goed, ik hou wel van een portie rochelherrie op z’n tijd. Vind ik grappig. Rammstein is toch veel leuker, slimme teksten en zo ‘links’ als de neten.

  Reactie door Kees — vrijdag 19 augustus 2005 @ 17.57 uur

 210. @Sonja

  Ja; het klinkt best wel paradoxaal, maar feit is gewoonweg, dat Spanje bezet gebied was in eerste instantie niet de bedoeling van de Visgoten. En dat enige honderden jaren. Ook dat heb je kunnen lezen, maar dat citeer je natuurlijk niet.

  Bovendien vraag ik je wat de spanjaarden verder in Frankrijk te zoeken hadden.

  Reactie door ReneR — vrijdag 19 augustus 2005 @ 20.11 uur

 211. Nico

  De grootste criminelen zitten in Den Haag en in het bedrijfsleven. Mischien vandaar dat jan M. zo’n compassie toont met de wasknijperslaven.

  Reactie door ReneR — vrijdag 19 augustus 2005 @ 20.13 uur

 212. @ 205 en 206

  Accept, ik ben het roerend met je eens. ik vind de SP nog steeds de beste partij maar als er aan dat geknuffel (en oproep tot nog meer geknuffel bovendien) geen eind komt, stem ik wat anders.

  en Olav, jij bent de vleesgeworden superieure linkse moralistische *** waar wilders garen bij spint. je ziet jouw mening als, ja wat? het woord van god, geloof ik..en we zien de laatste jaren waar dat soort geloof in eigen superioriteit toe kan leiden.

  mensen, weet er iemand nog een leuke grot voor Olav?

  Reactie door nico — vrijdag 19 augustus 2005 @ 20.30 uur

 213. @209 Kees

  (Rammstein is toch veel leuker, slimme teksten en zo ‘links’ als de neten.)

  Maar Kees, ze zijn ook ontzettend commercieel en zullen het niet lang volhouden. Eerder zei ik al een kaartje in Rotterdam koste € 80 en dat vind ik wel een beetje erg veel voor één band. Ik heb op Waldrock 15 topbands(metal) gezien voor € 50.

  Reactie door ACCEPT — vrijdag 19 augustus 2005 @ 20.56 uur

 214. Lieve mensen. Dit is een weblog waarop iedereen zijn mening mag ventileren over bepaalde onderwerpen. Dit is niet het verkiezingsprogramma van de SP. In het programma kom ik geen geknuffel tegen. Wel een heel humanistisch programma. We redeneren hier allemaal vanuit een digitale grot. En Wilders is bang en terecht, zou ik ook zijn in zijn positie. Maar bijna iedereen zou ook kunnen weten dat angst een slechte raadgever is. Ga nu lekker mijn grotje uit om in mijn ällochtonenwijkje”een beetje plezier te gaan maken met een heel gemengd gezelschap. Hoe is het mogelijk…

  Reactie door Kees — vrijdag 19 augustus 2005 @ 20.57 uur

 215. ..we waren zowat tegelijkertijd.. :) nou ff nog. Rammstein gaf zichzelf vijf jaar, wordt vast langer. Ik ben zelf een óuwe’punkrocker (speel zelf ook). Als je op een originele manier je brood kan verdienen met goeie muziek mag dat van mij best “commercieel” zijn. Ze doen ook niet echt hun best om zich populair te maken bij de massa. Overigens heb je wel een punt over die prijzen, dat is echt te gek voor woorden. De commercie EROMHEEN drijft dat op en dat krijg je als je ‘groot’wordt, een dilemma voor veel muzikanten die met ‘herrie’ bezig zijn. Ik heb trouwens nog kaartjes voor Nirvana in Ahoy. 35 gulden!! Er staat nog op: mogelijk beperkt zicht…snif…doei, prettig weekend. (en zeker voor allen die van HERRIE houden :) )

  Reactie door Kees — vrijdag 19 augustus 2005 @ 21.06 uur

 216. ..beetje off-topic, maar goed. Bring on the terror again…

  Reactie door Kees — vrijdag 19 augustus 2005 @ 21.08 uur

 217. # 214

  Kees, Jan=de SP en hij roept op tot het ondertekenen van wat ik vind een “knuffel-petitie”. Schandelijk want de SP is een actie partij en er zijn op zijn minst misstanden die onze aandacht harder nodig hebben.

  En wat dat ‘gemengd gezelschap’ betreft (eigenlijk off topic maar toch) heb ik ook en zou het niet willen missen. en juist zij hebben last van slap optreden tegen de echte boosdoeners. iets dat ik onze Jan, en anderen (ik noem een hier welbeknde Olav) hier niet aan zijn verstand kan brengen.

  Reactie door nico — vrijdag 19 augustus 2005 @ 21.25 uur

 218. @208. hac
  Al eens de bijbel gelezen of de geschiedenis van de kerk bestudeerd, hac?
  Over bloeddorstig gesproken.
  Islamitische fundementalisten vechten momenteel geen religieuse oorlog, al snap ik wel dat veel mensen dat geloven.
  Wanneer mensen in een uitzichtloze armoede verkeren die voortvloeid uit onderdrukking, dan is religie wel een uitermate geschikt middel om die collectieve woede te sturen en een richting te geven. Mensen halen steun en gemoedsrust uit hun godsdienstige overtuiging. Hoe meer men lijdt onder onderdrukking des te harder klampt men zich vast aan hun godsdienst.
  Het idee dat je een heilige oorlog voert en dat jouw god aan jou kant staat helpt om de vijand te onmenselijken en als barbaar te zien. Maakt het doden makkelijker als je je tegenstander als niet gelijkwaardig ervaart.
  Militaire strategen kunnen jou perfect uitleggen hoe dit werkt, is tot in den treure bestudeerd.

  Als je de recente geschiedenis bestudeerd, zeg vanaf 1900, dan komt er toch een iets ander beeld naar boven wanneer het gaat om Islamitisch fundementalisme vandaag de dag. Je kunt er voor kiezen om dit te negeren, zoals zo velen, dan hoef je jezelf ook geen lastige vragen te stellen.

  Lees anders eens wie Hanna al Banna was en de geschiedenis van de Islamic Brotherhood.
  De Palestijn Abdul Azzam en de terroristische organisaties die hij heeft opgericht;
  Islamic Jihad
  Hamas
  Al Qaueda
  Vergeet vooral Kim Philby en Haj Amin al Hoesseini niet.
  Kijk eens naar het verdrag van Versailles en de gevolgen daarvan in aanloop naar de tweede wereldoorlog.
  Of je het nu leuk vind of niet, vanaf 1950 heeft de CIA en MI5 een sturende rol gespeelt in de ontwikkeling van Islamitisch fundementalisme. En vanaf 1979 had de Pakistaanse geheime dienst ISI een belangrijke rol in deze.
  Je kunt de geschiedenis niet veranderen hac, hooguit negeren.
  Maar dat demoniseren van je tegenstander, de Islamitische fundementalisten hebben daar geen alleenrecht op, wij kunnen er ook wat van. Vindt je niet?

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 20 augustus 2005 @ 6.54 uur

 219. @218.
  CORRECTIE
  Ik bedoel natuurlijk Hassan al Banna.
  Zat even niet op te letten.
  sorry

  Mvg,

  Rob

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 20 augustus 2005 @ 7.00 uur

 220. @Hac (208)
  Waarom zet je niet gewoon een linkje neer naar jouw informatiebron:
  http://www.nieuwrechts.nl/vod/44.html
  Ligt daar jouw interessegebied?

  @ReneR (210)
  Het is natuurlijk ook schandelijk dat wij door de Romeinen ‘overheersd’ zijn. Maar wat bewijst het? Dat de nazaten nog steeds niet ‘deugen’? Kwade (oer-) genen?

  Reactie door Sonja — zaterdag 20 augustus 2005 @ 11.08 uur

 221. @Sonja, alleen al delen van Jugoslavië waren 500 jaar onder Otomaanse rijk. Mijn overgrootouders vochten samen met Fransen en Spanjaarden tegen ze. Ondanks dat mijn oma als klein meisje van ca. 10j. geb.1903)niet naar een ander dorp mocht gaan spelen (er hingen aan stok op de bruggen ter afschrikking) mensen die weigerden zich tot islam te bekeren. Zo lang geleden was het niet; zie Koerden en Turken.
  Nu ik weer op J.M. weblog toegelaten ben wil ik ook aan ReneR. een vraagje stellen.

  @ReneR. Het Christendom wilde ook eeuwen de mensen de macht en kennis onthouden, maar we hebben ons daarvan ontworsteld. We zijn wat dat betreft wat verder.?????????????Nu, lees dan mijn weblog over de Tweede Kamer-leden.

  http://beba.web-log.nl/log/3330676

  Daarnaast zie hier een overzicht van feestdagen in Nederland? Ik moet nog steeds christelijke feestdagen vieren.

  http://www.beeldvorming.net/feestd2002.html

  Reactie door Beba — zaterdag 20 augustus 2005 @ 13.27 uur

 222. Ik versta onder knuffelen toch heel iets anders. Stemmen en lid worden doe je op/van een partij, niet één persoon. Lijkt mij.

  Reactie door Kees — zaterdag 20 augustus 2005 @ 13.51 uur

 223. Proletariaat onder druk?!
  Lees mijn reactie, ook iets waarover men hier (on)bewust nooit schrijft.
  Twee uiteerste van voormalige proletariaatsregime:
  h
  Nu Jan, het gaat misschien iets minder met Nederland, maar ik zou niet willen dat hier een hoofd van de partij meer gaat verdienen dan mensen die het echt verdienen. Ik vergeet niet hoe de partij-elite van voormalige Jugoslavië woonden in duurste huizen. daarnaast hadden ze aan de kust van Dalmatië en Monte Negro hun tweede huis wel te verstaan met een electrische roltrap (zelfs de trap lopen was hun teveel). Een decadentie waar men het hier (on)bewust niet wil schrijven.
  Als mensen het verdienen, mogen ze van me veel verdienen, maar alleen omdat jij tot een partij hoort??? Nee, eerst presteren!
  Daarnast was Albanië tenertijd onder Chinese macht /invloed (men had één trein en één vliegtuig). Zij werden dan ook nooit serieus genomen, zij telden niet mee. Het is uit den boze om verlangens te kusteren om terug te gaan naar deze praktijken en dan weer onder de mom van proletariaat.

  Reactie door Beba — zaterdag 20 augustus 2005 @ 14.13 uur

 224. #218
  Ja natuurlijk heb je gelijk dat de bijbel/kerk in het verleden ook kwalijke dingen hebben gedaan (kruistochten,heksenvervolging enz enz)
  Maar geschiedenis is geschiedenis, verleden tijd.
  Dat terroristische topfiguren arm zijn dat geloof ik niet, dat ze ‘arme’ zwakke geloofsgenoten voor hun karretje spannen dat geloof ik wel ten dele.
  En wanneer is het geweest dat een christelijke terrorist zich opblies ?
  Het probleem hebben we NU en om dan 100 jaar terug te gaan en te zeggen, kijk toen en toen hebben we de verkeerde beslissing genomen en dat is de aanleiding tot, is heel leuk maar is geen oplossing.
  Wat nog steeds niet wordt begrepen is dat de islam geen geloof is maar een doctrine die met geweld wordt verdedigd en opgelegd.
  Ook die zogenaamde ‘gematigde’ (dom want wat is het verschil tussen een dief en een gematigde dief, hij steelt minder maar stelen doet hij toch) die nu op de achtergrond staan(in engeland was 30 % van de ondervraagde moslims het eens met de aanslagen !!! hoezo gematigd? ) zullen de gang van zaken verdedigen en als ze ooit wat te zeggen krijgen in dit land dan staan ze als 1 man achter hun ‘partij’.
  Toen Salman Rushdie zijn boek schreef werd er hier in nederland een protestmars gehouden door zo’n 100.000 tot 125.000 man, alllemaal gematigde zeker ??
  De doodsbedreigingen werden door de polite genegeerd, als ik iets zou zeggen over die ***moslims dan wordt ik gearresteerd, hoeze discriminatie ??
  KIJK EENS OP DEZE LINK en dan op punt 1 en punt 3 !!!! Lees het maar eens goed door.
  http://www.aanneembaarheidsgodsdienst.nl/04.html

  #220

  Bedankt voor het linkje, hoef ik het niet te doen.
  En ja, mijn interesse ligt meer rechts dan links.

  Reactie door hac — zaterdag 20 augustus 2005 @ 18.58 uur

 225. #224 Leuke website haccie die kan links in zijn zak steken.

  Reactie door asociaal — zaterdag 20 augustus 2005 @ 21.59 uur

 226. @224 hac
  Geschiedenis is verleden tijd als je van je fouten leert, hac. Zoniet, dan blijft die zich herhalen. Helaas.
  Als leider in een terroristisch netwerk hoef je uiteraard niet arm te zijn. Hassan al Banna richtte de Islamic Brotherhood op uit woede voor leef en werkomstandigheden van zijn landgenoten. Hassan al Banna zelf was leraar en niet arm. De armoede zoals die tussen 1928 en 1934 in Egypte bestond hielp Banna wel aan 500.000 volgelingen in 6 jaar tijd.
  Sinds 1950 zit de sturende hand van de CIA en MI5 achter het Islamitisch fundementalisme. Die invloed nam in 1979 met behulp van de pakistaanse geheime dienst ISI sterk toe.
  De situatie is nog altijd actueel.
  Een kort overzicht:

  “In 1979 “the largest covert operation in the history of the CIA” was launched in response to the Soviet invasion of Afghanistan in support of the pro-Communist government of Babrak Kamal.

  With the active encouragement of the CIA and Pakistan’s ISI [Inter Services Intelligence], who wanted to turn the Afghan jihad into a global war waged by all Muslim states against the Soviet Union, some 35,000 Muslim radicals from 40 Islamic countries joined Afghanistan’s fight between 1982 and 1992. Tens of thousands more came to study in Pakistani madrasahs. Eventually more than 100,000 foreign Muslim radicals were directly influenced by the Afghan jihad.
  The Islamic “jihad” was supported by the United States and Saudi Arabia with a significant part of the funding generated from the Golden Crescent drug trade:

  In March 1985, President Reagan signed National Security Decision Directive 166,…[which] authorize[d] stepped-up covert military aid to the mujahideen, and it made clear that the secret Afghan war had a new goal: to defeat Soviet troops in Afghanistan through covert action and encourage a Soviet withdrawal. The new covert U.S. assistance began with a dramatic increase in arms supplies — a steady rise to 65,000 tons annually by 1987, … as well as a “ceaseless stream” of CIA and Pentagon specialists who traveled to the secret headquarters of Pakistan’s ISI on the main road near Rawalpindi, Pakistan. There the CIA specialists met with Pakistani intelligence officers to help plan operations for the Afghan rebels.
  The Central Intelligence Agency (CIA) using Pakistan’s military Inter-Services Intelligence (ISI) played a key role in training the Mujahideen. In turn, the CIA sponsored guerrilla training was integrated with the teachings of Islam:

  Predominant themes were that Islam was a complete socio-political ideology, that holy Islam was being violated by the atheistic Soviet troops, and that the Islamic people of Afghanistan should reassert their independence by overthrowing the leftist Afghan regime propped up by Moscow.
  Pakistan’s Intelligence Apparatus
  Pakistan’s ISI was used as a “go-between”. The CIA covert support to the “jihad” operated indirectly through the Pakistani ISI, –i.e. the CIA did not channel its support directly to the Mujahideen. In other words, for these covert operations to be “successful”, Washington was careful not to reveal the ultimate objective of the “jihad”, which consisted in destroying the Soviet Union.

  In the words of CIA’s Milton Beardman “We didn’t train Arabs”. Yet according to Abdel Monam Saidali, of the Al-aram Center for Strategic Studies in Cairo, bin Laden and the “Afghan Arabs” had been imparted “with very sophisticated types of training that was allowed to them by the CIA”

  The ISI’s extensive intelligence military-network was not dismantled in the wake of the Cold War. The CIA continued to support the Islamic “jihad” out of Pakistan. New undercover initiatives were set in motion in Central Asia, the Caucasus and the Balkans. Pakistan’s military and intelligence apparatus essentially “served as a catalyst for the disintegration of the Soviet Union and the emergence of six new Muslim republics in Central Asia.”

  Meanwhile, Islamic missionaries of the Wahhabi sect from Saudi Arabia had established themselves in the Muslim republics as well as within the Russian federation encroaching upon the institutions of the secular State. Despite its anti-American ideology, Islamic fundamentalism was largely serving Washington’s strategic interests in the former Soviet Union.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 21 augustus 2005 @ 2.26 uur

 227. Dit is misschien nog intressant.

  The War in Chechnya
  With regard to Chechnya, the main rebel leaders Shamil Basayev and Al Khattab were trained and indoctrinated in CIA sponsored camps in Afghanistan and Pakistan. According to Yossef Bodansky, director of the U.S. Congress’s Task Force on Terrorism and Unconventional Warfare, the war in Chechnya had been planned during a secret summit of HizbAllah International held in 1996 in Mogadishu, Somalia. 21 The summit, was attended by Osama bin Laden and high-ranking Iranian and Pakistani intelligence officers. In this regard, the involvement of Pakistan’s ISI in Chechnya “goes far beyond supplying the Chechens with weapons and expertise: the ISI and its radical Islamic proxies are actually calling the shots in this war”.

  Mijn bronnen voor deze en bij 226 waren:
  Michel Chossudovsky
  Professor of Economics, University of Ottawa
  Centre for Research on Globalisation (CRG), Montréal

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 21 augustus 2005 @ 2.39 uur

 228. #226
  Dat de geschiedenis zich blijft herhalen is een feit.Iemand anders heeft dat ook al
  aangehaald omtrent de discussie met de kernwapens.
  Mijn antwoord daarop was : wanneer zijn we begonnen met leren over de oorlog ? 1000 jaar geleden, 500 jaar geleden, 60 jaar geleden??? Het enigste wat wij leren is hoe het de volgende keer beter moet/kan.
  Dus wij leren NIETS van de geschiedenis want anders zouden de oorlogen al uit de wereld zijn !!!

  Dat er armoede is is logisch, staat zelfs in de koran.
  *Uit de overleveringen van de “profeet” kennen we de zogenaamde 5 zuilen van de islam. Eén daarvan is het geven van aalmoezen aan de armen. Als de islam echt van goddelijke oorsprong zou zijn zou dat dus inhouden dat er altijd armoede is geweest en dat er dus ook altijd armoede zou blijven.*

  Dat de amerikanen de moslim/islamieten hebben gebruikt is te begrijpen want de vijanden van jouw vijanden zijn je vrienden !!!
  Dat die zich later, nadat ze hun doel bereikt hadden, zich tegen de amerikanen hebben gekeerd was ook te verwachten.
  Misschien hadden de amerikanen dit wel verwacht maar niet zo extreem.
  Ik denk ook niet dat de CAI of welke amerikaanse organisatie nu nog de islam zal steunen.
  En in plaats van de russen hebben ze nu als vijand de moslim/islamieten.
  Dat ze dit zelf hebben veroorzaakt is jammer maar ik denk dat dat toch wel gebeurt zou zijn. Maar als je van geschiedenis houdt dan even dit :

  Het westen, met name de VS, krijgt de schuld van de opleving van de extremistische islam (Wahibisme). Doch het was dat tijdens de Ottomaanse bezetting van het Arabisch schiereiland dat opstandelingen naar een mogelijkheid zochten om de religie als wapen in te zetten. En dat ging moeilijk omdat de Ottomanen (Turken) ook moslim waren. Daarom werd geopperd dat de Ottomanen niet islamitisch genoeg waren en het Wahibisme was geboren.

  En nogmaals geschiedenis is leuk maar geen oplossing. Je kan honderduizend feitjes en weetjes aandragen over hoe het is ontstaan enzovoort maar lost niet op.
  Het probleem blijft het geloof. Zolang de moslim het geloof boven de staat plaatst zal er altijd frictie zijn. Hun doel is gewoon een theocratie vestigen, waar dan ook, dus ook in nederland.
  Stel je maar eens voor als de bv. SGP het hier in nederland het voor het zeggen had, dus de totaal macht, dan wil jij hier niet meer wonen.

  Reactie door hac — zondag 21 augustus 2005 @ 11.00 uur

 229. @Hac, niet allen moslims of SGP. De religie heeft het nog steeds voor het zeggen. Ik moet van mijn verzekeraar een codicil dragen, omdat ik bij uitval niet in een ziekenhuis wil zijn (ik wil geen geestelijke boven mijn bed, terwijl ik “weerloos” ben). Zij hebben me als kind mishandeld. Er is geen ziekenhuis in NL zonder deze dames en heren die ongevraagd je lastig vallen. Elk ziekenhuis zegt dat het niet gebeurt (maar het is wel gebeurt nog vorig jaar en het zal dan ook weer gebeuren).
  Bovendien, zijn alle feestdagen in NL christelijk. Dus, machtig zijn ze nog steeds. Zij dragen geen codicil, maar ik moet dat wel dragen. Ik betaal mijn verzekering inclusief ziekenhuisopnamen, maar het gebruiken zal ik niet doen. Ik vind me wel benadeelt. Dus het is geen geschiedenis, maar actualiteit. Ik hoop dan ook op komst van kliniken zonder deze gelovigen, dan kan ik me met gerust hart laten behandelen.

  Reactie door Beba — zondag 21 augustus 2005 @ 13.35 uur

 230. ups, lapsus linquae: moet zijn “het is welgebeurd”.

  Reactie door Beba — zondag 21 augustus 2005 @ 13.38 uur

 231. @228.hac
  Was het maar waar, hac.
  Zijn de contacten tussen de USA en Saudi Arabia veranderd. USA en Pakistan? Kijk een wat er vandaag de dag gebeurt in “Chechnya.”
  De CIA heeft nog altijd een stevige vinger in de pap. Nee, hac. Zo simpel is het niet.
  Achter het Islamitisch fundementalisme zit vandaag de dag nog altijd de sturende hand van de CIA en Mossad.

  Stel dat deze informatie langzaam aan in de mainstream media naar buiten komt.
  Hoe denk jij dat Sharon zal reageren?
  Denk jij dat Israel in de toekomst nog op Amerika’s steun kan rekenen als dit alles bekent wordt?
  Waarom denk jij dat Sharon er nu voor kiest om de bezette gebieden te ontruimen?

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 21 augustus 2005 @ 14.33 uur

 232. @228. hac
  Ik heb helaas ook niet overal een antwoord voor, maar wat zich nu ontwikkeld in Israel zou vermoed ik wel eens cruciaal zijn.
  Ik heb zelf voor de vragen zoals ik die bij 231 stel eerlijk gezegt geen antwoord.
  Ik vraag het me wel af.

  Ik denk dat een oplossing niet eenvoudig is, maar door armoede en onderdrukking structureel te bestrijden denk ik dat je wel een voedingsbodem weg neemt. Kan men daar geen misbruik meer van maken.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 21 augustus 2005 @ 15.28 uur

 233. @ 231 Dus jij denkt dat extreem fundamentalisten zich laten “sturen”? toch zeker niet door verwerpelijke ongelovige westerlingen of wel ??
  En als jij aan die informatie kan komen dan kan iedereen het, dus…… ??
  Dat Sharon de bezette delen ontruimt is volgens mij a)een teken van goede wil en b)er zijn andere delen die voor hem en israel een grotere betekenis(religieus) hebben.
  Maar nu moet je kijken hoe de palastijnen erop reageren. Normaal zou je zeggen zo van: hun stoppen met vechten dan wij ook,wapenstilstand, vrede !!
  Maar ze zullen het zien als een teken van zwakte en gewoon doorgaan. Ik verwacht binnenkort toch weer zelfmoordbomaanslagen.
  Zoiets van vinger, hele hand verhaal.

  #229
  Tja beba, hoe het zit met de ziekenhuizen dat weet ik niet, heb daar zelf geen ervaring in en wil dit ook zo houden.
  Heb wel een tijdje (7 maanden) in een ziekenhuis gewerkt(Leyenburg, den haag) maar daar heb ik van wat jij zegt niets gemerkt, wel is er een kapel aanwezig maar voor de rest ?????
  Dat alle feestdagen in NL chistelijk zijn is logisch gezien ‘onze’ afkomst maar daar staat tegenover dat de meeste mensen en toch zeker de jongeren er nauwelijks een religieuse betekenis achter zoeken, het is meer van: YES, een vrije dag !!! ik ben dan weliswaar geen jongere meer maar voor mij geldt hetzelfde.
  Zou het niet erg vinden om ze af te schaffen maar dan gewone algemene vrije dagen ervoor in de plaats, dus geen joodse,islamitische, of politieke dagen.

  Reactie door hac — zondag 21 augustus 2005 @ 15.38 uur

 234. Wat de SGP betreft, ik ben atheist. Moet er niet aan denken dat zij het hier voor het zeggen krijgen.
  Ik vind zowieso dat er een scheiding dient te zijn tussen kerk en staat. Als god regeert valt er weinig te stemmen.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 21 augustus 2005 @ 15.41 uur

 235. @233. hac
  Lijkt misschien onwaarschijnlijk, maar ik geloof dat de Amerikanen dat in Afghanistan in de jaren ’80 reeds bewezen hebben. Stel dus even dat het wel zo is.

  Sharon ontruimt nu de bezette gebieden, althans, daar lijkt het op. Is dat vanuit zijn positie geredeneerd wel in het belang van Israel? Zou het hem niet toevallig heel goed uitkomen wanneer de Hamas en Islamitic Jihad hun gewapende strijd voort zetten. Geeft hem een blanco check om hardhandig in te grijpen en het verzet uit te roeien. Straks gaat hij nog roepen dat de Hamas en Islamic Jihad gesteund worden door Iran, Syrie en jazeker, Saudia Arabia. Kan hij daar zijn oorlog voort zetten en een puppet regering die pro-Israel is installeren. Mooiste zou natuurlijk zijn als Israel zelf niet hoeft te vechten.

  Voor Pakistan is het eveneens lonend, ze hebben het nu in Afghanistan voor het zeggen en zullen terzijnertijd hun macht uitbreiden naar diverse andere landen. Waaronder Chechnya.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 21 augustus 2005 @ 15.59 uur

 236. @233.hac
  Mijn vorig bericht schijnt niet te pakken,dus probeer het nog maar eens.

  Dat extreem fundementalisten zich laten sturen hebben de Amerikanen in de jaren ’80 reeds bewezen in Afghanistan.
  Lees 226 er nog eens op na. Stel dus even dat het waar is.
  Israel ontruimt nu de bezette gebieden, althans, het lijkt er op. Maar is dit vanuit Sharons positie geredeneerd wel in het belang van Israel? Zou het Sharon niet toevallig heel goed uitkomen als Hamas en Islamic Jihad hun gewapende strijdt voort zouden zetten? Dat zou Sharon een blanco check geven om hardhandig in te grijpen, denk je niet? Voor je het weet roept Sharon nog dat Hamas en Islamic Jihad gesteunt wordt vanuit Iran, Syrie en jawel, Saudi Arabia. Geeft hem een reden om ook daar oorlog te voeren en een puppet regering te installeren die pro-israel is. Mooiste zou natuurlijk zijn als de Amerikanen het vechten voor Israel zouden doen, eventueel gesteund door andere landen.

  Voor Pakistan is het eveneens zeer lonend om van deze fundementalisten (mis)bruik te maken. Pakistan heeft het in Afghanistan reeds voor het zeggen en ter zijner tijd in diverse andere landen waaronder Chechnya.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 21 augustus 2005 @ 16.18 uur

 237. @233.hac
  Mijn vorig bericht schijnt niet te pakken,dus probeer het nog maar eens.

  Dat extreem fundementalisten zich laten sturen hebben de Amerikanen in de jaren ’80 reeds bewezen in Afghanistan.
  Lees 226 er nog eens op na. Stel dus even dat het waar is.
  Israel ontruimt nu de bezette gebieden, althans, het lijkt er op. Maar is dit vanuit Sharons positie geredeneerd wel in het belang van Israel? Zou het Sharon niet toevallig heel goed uitkomen als Hamas en Islamic Jihad hun gewapende strijdt voort zouden zetten? Dat zou Sharon een blanco check geven om hardhandig in te grijpen, denk je niet? Voor je het weet roept Sharon nog dat Hamas en Islamic Jihad gesteunt wordt vanuit Iran, Syrie en jawel, Saudi Arabia. Geeft hem een reden om ook daar oorlog te voeren en een puppet regering te installeren die pro-israel is. Mooiste zou natuurlijk zijn als de Amerikanen het vechten voor Israel zouden doen, eventueel gesteund door andere landen.

  Voor Pakistan is het eveneens zeer lonend om van deze fundementalisten (mis)bruik te maken. Pakistan heeft het in Afghanistan reeds voor het zeggen en ter zijner tijd in diverse andere landen waaronder Chechnya.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 21 augustus 2005 @ 16.21 uur

 238. @228 HAC, je ben zeker en brave nederlandse burger: geschiedenis zegt je niets. De feiten gooi je gewoon in de prullenbak – weer niets. Betveter zeker: het moet altijd zijn wat je denkt dat het is – feiten zijn dus overbodige informatie, het verleden telt gewoon niet.

  Ik kan me enigzins voorstellen dat je nederlandse burgermodel dat jij hier in worden uiteenzet een heleboel inburgerenden zal afstoten. Mischien is dit je doel?

  Reactie door Ahimsa — zondag 21 augustus 2005 @ 18.04 uur

 239. Mijn theorie: Hac is bang en daarom wordt er van alles bijgesleept om zijn angst te legitimeren. Terrorisme is immers onzichtbaar en bange mensen willen een zichtbare vijand om zich tegen te verdedigen. Maar liefst dan niet ECHT gevaarlijke maar vaak juist kwetsbare mensen(letterlijk zowel figuurlijk) Bovenstaande reactie van Ahimsa geeft precies aan waarom je groepen mensen nooit op één hoop mag gooien om ze vervolgens als ‘gevaarlijk’ te bestempelen. Dat is namelijk letterlijk discriminatie. Je maakt dan vooral mensen boos die niets met terreur van doen willen hebben. En de boel opnaaien om een chaos te creéren is exact de bedoeling van een terrorist, ook van verbale terroristen… Angst is een hele slechte raadgever. Jij ook Hac…

  Reactie door Kees — zondag 21 augustus 2005 @ 19.38 uur

 240. #235,236,237
  Ik heb toch al gezegd dat Sharon een dubbele agenda heeft: a) goede wil kweken door zich terug te trekken.
  b)hij houdt wat achter de hand waar israel meer waarde aan hecht.
  Als ze aan een oorlog beginnen dan is het nog maar de vraag of het ze lukt om daar een marionetten-regering weg tezetten.
  Het grote woord is ALS, want in de afgelopen jaren hadden ze wel vaker een oorlog kunnen beginnen.
  De radicale bewegingen zullen daar nooit mee accoord gaan en zullen alles op alles zetten om die regering weg te werken.

  Hij heeft nu natuurlijk wel de publieke opinie achter zich staan door als eerste een gebaar te maken. Als dit door de terreurgroepen wordt aangegrepen om aanslagen te plegen dan zal de ‘gehele’ wereld over hun heen vallen. Misschien dat dan Sharon inderdaad gaat klagen en om een ingrijpen vraagt van de amerikanen/britten/en wie nog meer ??
  Maar nu is de vraag, ga ze daarop in ??
  Of het amerikaanse volk de president weer toestaat om oorlog te gaan voeren ??
  Dit is wel een beetje toekomst kijken.
  We shall see.

  #232 Jij stelt dat armoede en onderdrukking als voedingsbodem werken.
  En volgens de koran zelf bestaat armoede en zal die ook altijd bestaan. zie #228
  Kijk ik ga ervan uit dat toen de joden in israel aankwamen er een kaal stuk land lag.
  Dat land is in een 60 tal jaren opgebouwd tot een modern land.

  Als de palestijnen het geld wat ze al die jaren overal vandaan haalden om hun strijd te financiëren eens gebruikt hadden om hun land op te knappen dan was het een welvarend land geweest.
  Nu is het een beetje, gras groener bij de buren verhaal.
  Hetzelfde geld ook voor Bin Laden, die had zijn geld ook beter kunnen gebruiken.

  Maar ja, geef maar een oplossing.
  Ik heb het wel een vaker gezegd, we staan aan de zijlijn en we kijken toe.

  #239

  Het lukt veel mensen gewoon niet om in te zien dat kritiek op de islam gewoon kritiek op een ideologie is. Zoals iemand ook kritiek op het marxisme, socialisme, nazisme, anti-semitisme of kapitalisme kan hebben. Ze kunnen kritiek op een ideologie gewoon niet los zien van een aanval op de mensen die er in geloven.

  Wie kritiek op de islam afdoet als het zoeken naar een zondebok weet niet wat het zoeken van een zondebok is en is dus zelf rechts-extremistisch.

  Iemand die zogenaamd tolerant is zegt dat we andere ideologieën moeten respecteren zolang het maar zijn ideologie is. Schijntolerantie dus. En daar was al een woord voor: Onderdrukking.

  Reactie door hac — zondag 21 augustus 2005 @ 20.53 uur

 241. “Wacht maar totdat ze wat meer macht krijgen en dan zal je zien dat ze als 1 man achter hun geloof gaan staan.”

  “Wat mij betreft mogen ze allemaal vertrekken.”" (inhoudelijke kritiek op religie? Moet ik dit los zien van de mensen?)

  Heel torerant toch? (…)leg nu nóg eens uit wat je precies bedoelde in #49, maar dan zonder gedraai?

  Nu even de praktijk. Vanuit mijn werk heb ik geregeld te maken met moslims. Overal vandaan. Vaak leuke, hardwerkende en integrerend of daar druk mee bezig. Sommige heb ik echt zien huilen van verdriet om de aanslagen, om de nu fors toenemende openlijke discriminatie op straat (scheldpartijen, beledigingen, stomme opmerkingen)en op de volgens hun foute veronderstellingen over hun geloof. Ik stop nu even, ik wordt nu ook echt boos. Jouw domme geraaskal lost niks op. Je zou je diep moeten schamen om je domheid.

  Reactie door Kees — zondag 21 augustus 2005 @ 21.28 uur

 242. best credit cards…

  Shepard supervised!offend conveyor Jude,forestallment undergone alga steadying american express http://www.net-credit-card.com/

  Trackback door best credit cards — zondag 21 mei 2006 @ 18.43 uur